تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 1849
 • بازدید دیروز : 4528
 • بازدید کل : 2540311

بهبود عملکرد سیستم های مخابراتی آشوبی با استفاده از مدولاسیون های چندحاملی


بهبود عملکرد سیستم های مخابراتی آشوبی با استفاده از مدولاسیون های چندحاملی

 

فهرست مطالب

صفحه

فصل اول کلیات و مقدمه .......

1

1-1 تئوری آشوب و تاریخچه آن .....

1

1-2 تاریخچه کاربرد آشوب در ارسال داده­ها .....

4

1-3 سیستم­ مخابرات آشوبی طیف گسترده ...

5

1-3-1 ویژگی­های اصلی مخابرات آشوبی ...

5

2-3-2 سیستم دیجیتال و آنالوگ آشوبی ...

6

1-3-2-1 سیستم­های آنالوگ ...

6

1-3-2-1-1 پوشاندن با آشوب (CM ) ...

7

1-3-2-1-2 مدولاسیون ضرب آشوب ....

7

1-3-2-2 سیستم­های مخابراتی دیجیتال آشوبی ......

8

1-3-2-2-1 سیستم سوئیچینگ آشوب ...

8

1-3-2-2-2 سیستم سوئیچینگ آشوب تفاضلی ...........................................................................................................

10

1-3-2-3 دیگر طرح های سیستم آشوبی ..........................................................................................................................

10

1-3-2-3-1 سیستم روشن-خاموش آشوب ......................................................................................................................

11

1-3-2-3-2 سیستم فرکانسی DCSK ........................................................................................................................

11

1-3-3 مولدهای آشوبی.........................................................................................................................................................

12

1-3-3-1 نگاشت معادله درجه دوم ...................................................................................................................................

13

فصل دوم مروريبرمطالعاتانجامشده ................................................................................................................

15

2-1 مقدمه .................................................................................................................................................................................

15

2-2 کارهاي انجام شده توسط ديگران ................................................................................................................................

15

2-2-1 مطالعات انجام شده در کانال AWGN............................................................................................................

15

2-2-1-1 بهبود عملکرد سیستم MC-DS/CDMAو MIMO MC-DS/CDMA با استفاده از دنباله

گسترده آشوبی ........................................................................................................................................................................

 

 

16

2-2-1-2 بهبود عملکرد FM-DCSK..........................................................................................................................

17

2-2-1-3 بهبود عملکرد سیستم FM-DCSK UWB.........................................................................................

19

2-2-1-4 عملکرد سیستم DS/CDMAبا مخابرات آشوبی .....................................................................................

21

2-2-1-5 طراحی سیستم ارتباطی آشوبناک.....................................................................................................................

23

2-2-1-6 استفاده از طیف گسترده آشوبناک درسیستم OFDM.............................................................................

 

24

2-2-2 کانال محوشدگی چندمسیره .................................................................................................................................

25

2-2-2-1 بهبود عملکرد سیستم طیف گسترده چریپ با مولد آشوبی.........................................................................

 

25

2-2-3 کانال­های نویزی AWGN و محوشدگی چندمسیره ....................................................................................

27

2-2-3-1 بهبود عملکرد سیستم­های طیف گسترده با مخابرات آشوب......................................................................

 

27

2-2-3-2 طراحی سیستم ارتباطی آشوبناک ...................................................................................................................

29

2-2-3-3 استفاده از طیف گسترده آشوبناک در سیستم OFDM............................................................................

 

31

فصل سوم طراحی بهینه سیستم­های آشوبی چندحاملی ....................................................................................

33

3-1 مقدمه .................................................................................................................................................................................

33

3-2 سیستم فرستنده و گیرنده OFDM......................................................................................................................

33

3-2-1 ساختار فرستنده و گیرنده OFDM..................................................................................................................

35

3-2-2 کانال­های SUI برای استاندار IEEE 802.16a.........................................................................................

 

37

3-3 طراحی سیستم­های آشوبی چندحاملی ......................................................................................................................

40

3-3-1 نتایج شبیه سازی برای سیستم­های بهینه شده مخابرات آشوبی ....................................................................

 

41

فصل چهارم طراحی بهینه مولد آشوبی در سیستم­های آشوبی چندحاملی...............................................

51

4-1 مقدمه .................................................................................................................................................................................

51

4-2 بررسی نوع مولد­های آشوبی مختلف بر عملکرد سیستم آشوبی چندحاملی........................................................

 

51

4-2-1 نتایج شبیه­سازی تاثیر نوع مولد آشوبی بر روی سیستم­های آشوبی چندحاملی .........................................

 

52

4-3 مقایسه یک مولد آشوبی با دو پارامتر مختلف در سیستم­های آشوبی چندحاملی ............................................

 

56

4-3-1 نتایج شبیه­سازی یک مولد آشوبی با دو پارامتر مختلف ...................................................................................

 

57

4-4 تغییر اندازه دنباله آشوبی در سیستم آشوبی چندحاملی .....................................................................................

 

61

4-4-1 نتایج شبیه­سازی تغییر اندازه دنباله آشوبی در عملکرد سیستم­های آشوبی چندحاملی در کانال­های مخابراتی انتخاب­گر فرکانسی ................................................................................................................................................

 

 

61

4-5 طراحی سیستم­های آشوبی جدید .............................................................................................................................

65

4-5-1 سیستم آشوبی FM-CSK.................................................................................................................................

65

4-5-1-1 نتایج شبیه­سازی سیستم جدید آشوبی OFDM-FM-CSK در کانال­های انتخاب­گر

فرکانسی ......................................................................................................................................................................................

 

 

66

4-5-2 سیستم آشوبی PM-CSK...................................................................................................................................

67

4-5-2-1 نتایج شبیه­سازی سیستم آشوبی OFDM-PM-CSK در کانال­های مخابراتی

انتخاب­گر فرکانسی...................................................................................................................................................................

 

68

فصل پنجم جمع بندی و پیشنهادات ...................................................................................................

72

5-1 مقدمه .................................................................................................................................................................................

72

5-2 جمع‌بندي فصول و نتایج اخذ شده .............................................................................................................................

72

5-3 پيشنهادات و كارهاي آتي ..............................................................................................................................................

74

مراجع ......................................................................................................................................................

 

پیوست الف ............................................................................................................................................

 

پیوست ب ...............................................................................................................................................

 

پیوست پ ...............................................................................................................................................

 

 

فهرست اشکال

صفحه

شکل 1-1 : ساختار فرستنده و گیرنده مدولاسیون پوشاندن با آشوب ...................................................................

7

شکل 1-2 : سیستم ارتباطی دیجیتال CSK ..............................................................................................................

9

شکل 1-3 : دمدولاتور آشکارساز برمبنای همبسته­گیر ...............................................................................................

9

شکل 1-4 : دمدولاتور DCSK........................................................................................................................................

10

شکل 1-5 : مولد FM آشوبی ............................................................................................................................................

11

شکل 1-6: نمودار نگاشت آشوبی معادله درجه دوم با مقادیر A=4 ، B=0.5 و X[0]=0.1.........................

14

شکل 2-1 :بهره کل نسبت به توان نویزAWGN .....................................................................................................

16

شکل 2-2: بهره کل نسبت به توان نویزAWGN........................................................................................................

17

شکل2-3 : تقسیم زمانی سیستم اصلی FM-DCSK(شکل بالا) و سیستم بهبود یافته (شکل پایین) ..........

18

شکل 2-4: بلوک دیاگرام سیستم بهبود یافته FM-DCSK.....................................................................................

18

شکل 2-5: بلوک دیاگرام بهبود یافته سیستم FM-DCSK با کدگذاری تفاضلی ................................................

19

شکل2-6 : مقایسه عملکرد BER بین UWB FM-DCSKموجود و سیستم SIMO FM-DCSKUWB پیشنهادی ...............................................................................................................................................................

 

20

شکل 2-7 : عملکرد سیستم SIMO FM-DCSK UWBبا مرتبه مختلف والش a)سیستم اصلی b)سیستم بهبود یافته ..............................................................................................................................................................

 

21

شکل 2-8 : آشکار ساز همدوس خطا در گیرنده؛آشکارساز همدوس همبستگی در گیرنده؛ آشکارساز ناهمدوس بر اساس انرژی بیت در گیرنده .......................................................................................................................

 

22

شکل 2-9: سیستم CDMA-CDSK a)فرستندهb) گیرنده .............................................................................

23

شکل 2-10: بلوک دیاگرام سیستم FM-QACSK....................................................................................................

24

شکل 2-11: بلوک دیاگرام سیستم OFDM-CSK a)فرستندهb)گیرنده .......................................................

25

شکل 2-12: بلوک دیاگرام سیستم چریپ با سیگنال آشوبیa) فرستنده b) گیرنده .......................................

26

شکل 2-13 بلاک دیاگرام گیرنده طراحی شده ترکیبی فیلترمنطبق- پایه شعاعی برای سیستم طیف گسترده آشوبی .......................................................................................................................................................................

 

27

شکل 2-14: بلاک دیاگرام گیرنده طراحی شده ترکیبی پایه شعاعی- فیلترمنطبق برای سیستم طیف گسترده آشوبی .......................................................................................................................................................................

 

28

شکل 2-15: بلوک دیاگرام سیستم MC/CDMA مبتنی بر آشوب a)فرستنده b)گیرنده ............................

29

شکل 2-16: بلوک دیاگرام سیستم FM-COOK........................................................................................................

30

شکل 2-17: بلوک دیاگرام فرستنده FM-QCSK بهینه ..........................................................................................

30

شکل 2-18: بلوک دیاگرام گیرنده FM-QCSKبهینه .............................................................................................

31

شکل 2-19 : بلوک دیاگرام فرستنده MIMO-OFDMبا شکل­دهی وفقی پرتو و دنباله آشوبی ....................

32

شکل 2-20: بلوک دیاگرام گیرنده MIMO-OFDM با شکل­دهی وفقی پرتو و دنباله آشوبی .........................

32

شکل 3-1: بلوک دیاگرام سیستم OFDM . ................................................................................................................

35

شکل 3-2 : طریق قرار گرفتنCP..................................................................................................................................

37

شکل 3-3: نمودار مشخصه کانال SUI-2 در حوزه زمان................................................................................................

39

شکل 3-4: بلوک دیاگرام سیستم آشوبی چندحاملی...................................................................................................

40

شکل 3-5: نمودار نرخ خطای بیت بر حسب Eb/N0 (الف) مدولاسیون BPSK (ب) مدولاسیونOFDM-BPSKدر کانال­هایSUI-1، SUI-2، SUI-3 وAWGN.................................................................

 

 

43

شکل 3-6 : نمودار نرخ خطای بیت بر حسب Eb/N0 سیستم­های CSK، DCSK و FM-DCSK (الف) کانال AWGN (ب) SUI-2............................................................................................................................

 

 

44

شکل 3-7: نمودارنرخ خطای بیت بر حسب Eb/N0سیستم­های آشوبی و سیستم­های آشوبی چند حاملیدر کانالهایSUI-2 و AWGN(الف) CSK و OFDM-CSK(ب) DCSKو OFDM-DCSK (پ) FM-DCSK و OFDM-FM-DCSK.......................................................................................................................

 

 

46

شکل 3-8: نمودار نرخ خطای بیت بر حسب Eb/N0 سیستم­های آشوبی چندحاملی (الف) کانال AWGN (ب) SUI-2.........................................................................................................................................................................

 

 

47

شکل 3-9 : نمودار نرخ خطای بیت بر حسب Eb/N0 سیستم OFDM-FM-DCSKبا CP=0 , 32 , 64 (الف) کانال AWGN (ب) کانال SUI-2..........................................................................................................

 

49

شکل 3-10 : عملکرد سیستم OFDM-FM-DCSKبا FFT= 210 , 256 ,300 (الف) کانال AWGN (ب)SUI-1............................................................................................................................................................................

 

50

شکل4-1: نمودار نرخ خطای بیت بر حسب Eb/N0 سیستم OFDM-CSKبا چهار نگاشت مختلف (الف) کانال AWGN (ب) کانال SUI-1 (پ) کانال SUI-2 (ت) کانال SUI-3............................................................

 

 

53

شکل4-2: نمودار نرخ خطای بیت بر حسب Eb/N0 سیستم OFDM-DCSK با چهار نگاشت مختلف (الف) کانال AWGN (ب) کانال SUI-1 (پ) کانال SUI-2 (ت) کانال SUI-3.................................................

 

 

54

شکل4- 3: نمودار نرخ خطای بیت بر حسب Eb/N0 سیستم OFDM-FM-DCSK با چهار نگاشت مختلف (الف)کانال AWGN (ب) کانال SUI-1 (پ) کانال SUI-2 (ت)کانال SUI-3......................................

 

 

55

شکل 4-5: نمودار نگاشت آشوبی معادله درجه دوم با مقادیر A=2، B=1 و X[0]=0.1.............................

57

شکل4-6 : نمودار نرخ خطای بیت بر حسب Eb/N0 سیستم­های آشوبی با نگاشت معادله درجه دوم با دو پارامترهای ( A=2 و B=1 ) و ( A=4و B=0.5 ) در کانال های AWGN و SUI-2 (الف) CSK (ب) DCSK (پ) FM-DCSK................................................................................................................................................

 

 

58

شکل4-7 : نمودار نرخ خطای بیت بر حسب Eb/N0 سیستم­های آشوبی چندحاملی با نگاشت آشوبی معادله درجه دوم با دو پارامتر مختلف ( A=2 و B=1) و ( A=4 و B=0.5) در کانال های AWGN و SUI-2 (الف) OFDM-CSK (ب) OFDM-DCSK (پ) OFDM-FM-DCSK.........................................

 

 

59

شکل4-8: نمودار نرخ خطای بیت بر حسب Eb/N0 سیستم­های آشوبی چندحاملی با نگاشت آشوبی معادله درجه دوم با پارامترهای مختلف ( A=2 و B=1) و ( A=4و B=0.5 ) در کانال های SUI-1 ، SUI-2و SUI-3 (الف) OFDM-CSK (ب) OFDM-DCSK (پ) OFDM-FM-DCSK .........................

 

 

60

شکل4-9: نمودار نرخ خطای بیت بر حسب Eb/N0سیستم OFDM -CSK با M=6, 10, 20 , 30, 50

(الف) کانال AWGN (ب) کانال SUI-1 (پ) کانال SUI-2 (ت) کانال SUI-3..................................................

 

 

62

شکل4-10 : نمودار نرخ خطای بیت بر حسب Eb/N0 سیستم OFDM-DCSK با M=6, 10, 20,30 ,50

(الف) کانال AWGN (ب) کانال SUI-1 (پ) کانال SUI-2 (ت) کانال SUI-3.................................................

 

 

63

شکل4-11 : نمودار نرخ خطای بیت بر حسب Eb/N0سیستم OFDM-FM- DCSK با M=6 , 10, 20, 30 , 50 (الف) کانال AWGN (ب) کانال SUI-1 (پ) کانال SUI-2 (ت) کانال SUI-3........................

 

 

64

شکل 4-12 : بلوک دیاگرام فرستنده FM-CSK.......................................................................................................

66

شکل4-13: نمودار نرخ خطای بیت برحسب Eb/N0 سیستم­های OFDM-CSKو OFDM-FM-CSK (الف) کانال AWGN (ب) کانال SUI-1 (پ) کانال SUI-2 (ت) کانال SUI-3.................................................

 

67

شکل 4- 14: بلوک دیاگرامPM-CSK..........................................................................................................................

 

68

شکل4-15: نمودار نرخ خطای بیت بر حسب Eb/N0 سیستم­های OFDM -CSKو OFDM-PM-CSK (الف) کانال AWGN (ب) کانال SUI-1 (پ) کانال SUI-2 (ت) کانال SUI-3.....................................

 

69

شکل4-16: نمودار نرخ خطای بیت بر حسب Eb/N0 سیستم­های OFDM –CSK، OFDM-PM-CSKو OFDM-DCSK( الف) کانال AWGN (ب) کانال SUI-1 (پ) کانال SUI-2 (ت) کانال SUI-3

 

 

70

 

 

فهرست جداول

صفحه

جدول 3-1: پارامتر­های OFDM.....................................................................................................................................

36

جدول 3-2: طبقه بندی کانال­های SUI ........................................................................................................................

38

جدول 3-3 : خصوصیات کانال­های SUI........................................................................................................................

38

جدول 3-4: اطلاعات کانالSUI-2 ............................................................................................................................

39

جدول 3-5: مدت زمان سمبل OFDM نسبت به گارد­های مختلف .......................................................................

42

جدول 3-5 :پارامتر­های سیستم­های آشوبی ..................................................................................................................

44

جدول 3-6: نرخ خطای بیت سیستم­های آشوبی و سیستم­های آشوبی چندحاملی..............................................

48

جدول 4-1 : معادلات و پارامتر­های نگاشت­های آشوبی...............................................................................................

52

جدول 4-2: معادله و پارامتر­های مختلف معادله درجه دوم........................................................................................

56

 

فهرستعلائمونشانهها

 

Additive White Gaussian Noise

AWGN

Bit Error Rate

BER

Correlation Delay Shift Keying

CDSK

Chaotic On-Off-Keying

COOK

Cyclic Prefix

CP

Chaos Shift Keying

CSK

Differential Correlation

DC

Differential Chaos Shift Keying

DCSK

Direct-Sequence Code-Division-Multiple-Access

DS/CDMA

Discrete Wavelet Transform

DWT

Fast Fourier Transform

FFT

Frequency-Modulated

FM

Frequency Modulated Quadratrue Amplitude chaos shift keying

FM-AQCSK

FM Modulation With COOK

FM-COOK

Frequency-Modulated DCSK

FM-DCSK

Frequency Modulated Quadratrue chaos shift keying

FM-QCSK

Generalized Maximum Likelihood

GML

Institute of Electrical and Electronics Engineers

IEEE

Intercarrier Interference

ICI

Inverse Fast Fourier Transform

IFFT

Inter Symbol Interference

ISI

Multiple Access Interference

MAI

Multi-carrier Code Division Multiple Access

MC-CDMA

Multi-Carrier Direct Sequence Code Division Multiple Access

MC- DS/CDMA

Multiple Input Multiple Output

MIMO

Non Cooperative Power Control Game With Pricing

NPGP

Orthogonal Frequency Division Multiplexing

OFDM

Quadrature Chaos Shift Keying

QCSK

Quadrature Phase Shift Keying

QPSK

Single-Input Multiple-Output

SIMO

Signal to Noise Ratio

SNR

 

Stanford University Interim

SUI

Ultra-Wideband

UWB

Wireless Personal Area Network

WPAN

 

فصل اول

کلیات و مقدمه

 1-1 تئوری آشوب و تاریخچه آن

«آشــوب» در لغت به معناي هرج و مرج و بی­نظمي است. ريشه لغوي آشوب به كلمه رومي «كائــوس»[1] برمي­گردد، كه مفهوم آن متعلق به شاعر روم باستان به نام «اويــد»[2]مي­باشد. به نظر او كائوس، بي­نظمي و ماده بي­شكل اوليه­ای بود كه داراي فضا و بعد نامحدودي بوده است. به­طوري كه فرض شده قبل از اين كه جهان منظم شكل بگيرد این ماده وجود داشته است، كه سپس خالق هستي، جهان منظم را از آن ايجاد نمود (شعرباف تبریزی و سیدین، 1390). از لحاظ تاریخی دانشمند انگلیسی به نام «آیزاک نیوتن» مجموعه­ای موجز از اصول و قوانین را آن­چنان کشف کرد که طبق آن­ها ادعا می­شد، حرکت را درمحدوده­ای متنوع و گسترده از پدیده­ها و سیستم­ها می­توان با درجه­ای بالا و مطمئن از دقت و حساسیت پیش­بینی کرد ( هاشمی گلپایگانی، 1388). این باور هم­چنان پا برجا بود تا این که در حدود سال 1900 یک ریاضیدان فرانسوی به نام «هانــري پوانكاره»[3] که علاقه­مند به معادلات ریاضی توصیف کننده حرکت سیارات اطراف خورشید بود، مشخص کرد که سیستم­های نجومی، معین و قطعی به نظر نمی­رسد که کاهش عدم­ قطعیت در شرایط اولیه همیشه کاهش خطای پیش­بینی نهایی را به دنبال داشته باشد. پوانکاره نشان­ داد که برای این­گونه سیستم­ها یک بی­دقتی خیلی ریز در شرایط اولیه، در طول زمان با نرخی عظیم رشد خواهد کرد و بنابراین دو مجموعه شرایط اولیه تقریباً غیر­قابل تفکیک و بسیار نزدیک به هم، برای یک سیستم مشابه، دو پیش­بینی نهایی را که تفاوت کلانی با هم دارند به دنبال خواهد داشت. این مسئله نمودی از رفتار آشوبی بود که در آن زمان شناخته شده نبود.

در طي ساليان دراز يكي از اصلي­ترين عقايد تمامي علوم اين بود كه رفتار سيستم­هاي معين[4] با داشتن مدل توصيفي سيستم و معلوم بودن شرايط اوليه­ی[5] آن براي هر زماني قابل پيش­بيني خواهد بود. در اين راستا نوع سيستم معين از نظر خطي يا غيرخطي بودن داراي اهميت نيست. همچنين به سادگي هرگونه رفتار پيچيده­ی سيستم كه با رفتار پيش­بيني شده آن سازگار نباشد، نويز فيزيكي اطلاق مي­شد كه فشار و علت آن نامعلوم بوده ولي بدون هيچ شبه­اي در خارج از ساختار سيستم معين قرار دارد. اين اساس تعيين هويت رفتار سيستم به همراه روش­ها و تكنيك­هاي كاهش نويز از حوزه­هاي تحقيق به ­شمار مي­آمدند كه در هنگام بررسي سيستم و پياده­سازي آن مورد توجه قرار مي­گرفتند. سيستم­­های پيچيده­اي بر اين اساس ساخته شد و مورد استفاده قرار گرفت. آن­ها عمدتاً داراي معادلات غير­خطي پيچيده­اي بودند و بعضاً از حساسيت و اهميت بالايي برخوردار بودند؛ ولي در سال 1963 با كشف اولين سيستم آشوبي توسط آقای «ادوارد لورنز»[6] تحولي بزرگ در زمينه نگرش به سيستم­ها و به خصوص تجزيه و تحليل سيستم­هاي غيرخطي پديد آمد. نظرها به ­سوي سيستم­هاي غير­خطي و بررسي خواص و رفتار آن­ها معطوف گرديد و ارزش و اهميت ديد واقع ­بينانه، كلي و همه ­جانبه به سيستم­هاي تحت مطالعه مشخص شد. در همين نقطه بود كه به ­طور قاطع و براي هميشه خط بطلاني بر اين عقيده كه در يك سيستم معين، معلوم بودن معادلات حاكم و شرايط اوليه آن­ها به همراه تعدادي متناهي حافظه براي انجام محاسبات، كافي است تا رفتار آن­ را پيش­بيني كرد، كشيده شد و در پس اين واقعيت بود كه می­شد علت وقوع صدها حادثه و اشكال هزاران آزمايش شكست­خورده را ديد. به­طور ساده يك سیستم آشوبي يك سيستم غيرخطي و معين است، كه رفتار اتفاقي از خود نشان مي­دهد (شعرباف تبریزی و سیدین، 1390). تقريبــاً اوليــن تحقيقات عددي كه به معرفي فراگير آشوب انجاميد توسط «ادوارد لورنز» ارائه شد.

انگاره اصلی و کلیدی تئوری آشوب این است که در هر بی­نظمی، نظمی نهفته است؛ به این معنا که نباید نظم را تنها در یک مقیاس جستجو کرد. پدیده ای که در مقیاس محلی، کاملاً تصادفی و غیرقابل پیش­بینی به­ نظر می­رسد چه بسا در مقیاس بزرگ­تر، کاملاً پایا[7] و قابل پیش­بینی باشد.

موضوع جالب دیگری که در تئوری آشوب وجود دارد، تاکید آن بر وابستگی یا حساسیت به شرایط اولیه است. بدین معنی که تغییرات بسیار جزیی در مقادیر اولیه­ی یک فرآیند می­تواند منجر به اختلافات چشمگیری در سرنوشت فرآیند شود. نقاط تشابهی بین تئوری آشوب و علوم مختلف چون فیزیک، آمار، علوم انسانی و غیره وجود دارد. به فرض اگر مسافری 10 ثانیه دیر به ایستگاه اتوبوس برسد نمی­تواند سوار اتوبوسی شود که هر 10 دقیقه یک بار از این ایستگاه می­گذرد و به سمت مترویی می­رود که از آن هر ساعت یک بار قطاری به سوی فرودگاه حرکت می­کند. برای مقصد مورد نظر این مسافر، فقط روزی یک پرواز انجام می­شود و لذا تاخیر 10 ثانیه­ای این مسافر باعث از دست دادن یک روز کامل می­شود. بسیاری از پدیده­های طبیعی دارای چنین حساسیتی به شرایط اولیه هستند. قلوه سنگی که در خط الراس یک کوه قرار دارد، ممکن است تنها بر­اساس اندکی تمایل به سمت چپ یا راست به دره شمالی یا جنوبی بلغزد، در حالی که چند میلیون سال بعد که توسط فرآیندهای زمین­شناسی و تحت نیروهای باد و آب و غیره چند هزار کیلومتر انتقال می­یابد، می­توان فهمید که آن تمایل اندک به راست و چپ به چه میزان در سرنوشت این قلوه سنگ تاثیر گذار بوده است. مثال بسیار آشنای دیگر، وابستگی­های جسمی و روانی انسان­ها به شرایط لقاح و مسائل ژنتیکی است.

اگر چه چنین وابستگی آشوبناک[8] به شرایط اولیه را می­توان در بسیاری از وقایع جامعه­شناسی (از جمله انقلاب­ها) و روانشناسی و غیره پی­جویی کرد، اما تا کنون توجه خاصی بدین مسئله صورت نگرفته است. به این معنا که اغلب برای تمام طول حیات یک پدیده وزن یکسانی از نظر تاثیرگذاری عوامل درونی و بیرونی در نظر گرفته می­شود، در حالی که تئوری آشوب نقش کلیدی را در شرایط و المان­های مرزی اولیه می­داند.

بايد دانست كه تاكنون تعريف كلي پذيرفته شده براي آشوب ارائه نشده است، اما تعريف زیر از جمله تعاريف مطرح در باب فرآیندهای آشوبی مي­باشد: «آشــوب، يك رفتــار طولاني مدت غیر پريــوديك در يك سيستم دینامیک قطعی[9] است كه وابستـگي با حساسیت بالا به شــرايط اوليــه رانشان مي­دهد ».

منظور از رفتار طولاني مدت غيرپريوديك در سيستم­هاي ديناميكي آن است که مسيرهايي وجود دارند كه وقتي زمان به بي­نهايت ميل مي­كند، این مسیرها به نقاط ثابت مدارهاي پريوديك و يا مدارهاي شبه پريوديك منتهي نمي­شوند. قطعی بودن سیستم، گويای آن است كه سيستم داراي پارامترها يا ورودي­هاي تصادفي نيست و در واقع رفتار بي­نظم اين سيستم­ها از غيرخطي بودن آن ناشي مي­شود و منظور از حساس بودن به شرايط اوليه نیز اين است كه مسيرهاي مجاور با سرعت و به­طور نمايي از هم­جدا مي­شوند. در واقع اين خصوصيت، تفاوت اصلي سيستم­هاي ديناميكي آشوبناك با سيستم­هاي ديناميكي غير­آشوبناك است. در سيستم­هاي ديناميكي غير­آشوبناك، اختلاف كوچك اوليه در دو مسير به عنوان خطاي اندازه­گيري بوده و به طور خطي با زمان افزايش پيدا مي­كند، در حالي كه در سيستم­هاي ديناميكي آشوبناك اختلاف بين دو مسير با فاصله بسيار اندك همان­طوري كه گفته شد، به طور نمايي افزايش مي­يابد.

1-2 تاریخچه کاربرد آشوب در ارسال داده­ها

پس از معرفی و مطالعه بر روی فرآیندهای آشوبی و ویژگی­های آن­ها، تنها پس از آنکه برای اولین بار در سال 1990 توسط پوانکاره و همکاران وی، امکان همزمانی بین دو فرآیند آشوبی اثبات شد، طرح­های مخابراتی آنالوگ و دیجیتال مبتنی بر سیگنال­های آشوبی ارائه گردید. به همین دلیل با وجود قدمت نظریه­ی آشوب در ریاضی و فیزیک، این نظریه و کاربردهای آن در ارسال داده یک عرصه تحقیقاتی کاملاً جدید به شمار می­آید(شعرباف تبریزی و سیدین، 1390).

در سال­های اخیر کاربردهای متفاوتی از سیگنال­های آشوبی معرفی و بعضاً پیاده­سازی شده است. از دیگر مزایای سیگنال­های آشوبی که می­توان به آن اشاره نمود، پهن­باند بودن ذاتی آن است که موجب گسترده شدن طیف اطلاعات را می­شود. بنابراین بدون دانستن نوع دینامیک آشوبناک که ارسال بر­اساس آن صورت می‌گیرد، برای کاربر غیر­مجاز آگاه از ارسال، بسیار مشکل است تا به اطلاعات دسترسی پیدا کند(شعرباف تبریزی و سیدین، 1390).

یکی از بخش­های ثابت بسیاری از سیستم­های پردازش دیجیتال، مولدهای تصادفی شبه­نویز بکار رفته در آن­ها می­باشند؛ که بطور عمده­ای بر مبنای سیستم­های غیرخطی بنا نهاده شده­اند. ساختار­های آشوبی در این زمینه نیز جایگزین­های مناسبی برای مولدهای معمول به نظر می­رسند. علاوه بر این، چنین سیگنال­هایی مقاوم در برابر کاستی‌های کانال مخابراتی مانند انتشار چند ­مسیره[10] و جمینگ[11] می­باشند و در ضمن به خاطر حساسیت بالا به شرایط اولیه، سیستم‌­های آشوبناک توانایی تولید مجموعه بزرگتری از سیگنال‌های ناهمبسته را دارند. اما شاید پرکاربردترین زمینه کاری، مربوط به معرفی و طراحی انواع مدولاسیون­های آنالوگ و دیجیتال آشوبی بوده است. در اوایل دهه 90 ابتدا چند مدولاسیون آنالوگ آشوبی معرفی شدند که در این میان مدولاسیون­های پوشاندن با آشوب[12] و پارامترهای آشوبی[13] مهم­ترین آن­ها به حساب می­آیند. اما با توجه به اینکه اکثر ساختارهای مخابراتی مدرن امروزه بر مبنای سیستم­های دیجیتال طراحی می­شوند، این ساختارها به سرعت جای خود را به مدولاسیون­های دیجیتال دادند که در این میان خانواده مدولاسیون­های CSKو بعد از آن DCSK توجه بیشتری را به خود معطوف نموده­اند (Thilagam and Jayanthi, 2012; Salih, 2010; Abdullah and Valenzuela) در چند سال اخیر نیز تلاش­هایی برای طراحی و حتی پیاده­سازی طرح­های آشوبی چند کاربره برای کاربردهای شبکه­های بی­سیم نسل آینده صورت گرفته و هنوز نیز در حال انجام است(شعرباف تبریزی و سیدین، 1390).

1-3 سیستم­ مخابرات آشوبی طیف گسترده

در این بخش، برخی از ویژگی­های اصلی مخابرات آشوبی را بیان می­کنیم و در ادامه متداول­ترین مدولاسیون­های دیجیتال و آنالوگ آشوبی را بررسی کرده و در نهایت مولد آشوبی را معرفی خواهیم کرد.

1-3-1 ویژگی­های اصلی مخابرات آشوبی

سیگنال­های آشوبی دارای ویژگی­های مختلفی هستند که برخی از این ویژگی­ها مستقیماً در ارسال داده­ها و مخابره اطلاعات کاربرد دارند. سیگنال­های آشوبی دارای طیف وسیع و باند­پهن می­باشند که این ویژگی می­تواند سبب انعطاف در برابر تداخل و دیگر اعوجاجات کانال مخابراتی گردد. این خاصیت در مخابرات معمول، با استفاده از تکنیک­های طیف گسترده و جهش فرکانسی[14] صورت می­پذیرد. با وجود مشکلاتی که هنوز هم در همزمان­سازی فرستنده و گیرنده موجود است، استفاده از دینامیک آشوبی، امکان ارسال پهن­باند و حتی همزمانی ساده­تر (به نسبت جهش فرکانسی) را فراهم می­کند. یک سیگنال آشوبی ذاتاً غیرپریودیک است و بنابراین امکان تخمین آن در یک بازه طولانی از زمان، بسیار کم است. حتی اگر مسیر دینامیک آشوبی تولید شده بیش از یک بار از همسایگی نزدیک یکی از حالات سیستم عبور کند، قطعاً هیچ­گاه مسیر مشابهی را تکرار نخواهد کرد. غیر­پریودیک بودن یک شکل موج ذاتاً یک ویژگی مناسب برای مخابرات امن به حساب می­آید؛ چون متناوب بودن همواره سبب ایجاد پیک­های نامناسب در طیف سیگنال و کاهش امنیت اطلاعات می­گردد. اکثریت مولدهای آشوب می­توانند با استفاده از قطعات آنالوگ الکتریکی و نوری پیاده­سازی شوند. امروزه با طراحی ساختارهای ساده آنالوگ و مدار مجتمع­های آنالوگ آشوبی، پیاده­سازی برخی از ساختارهای مخابراتی بسیار کم هزینه صورت گرفته است. در مباحث مربوط به رمزنگاری استفاده از مولدهای آشوب، امکان پیاده­سازی همزمان مدولاتور و رمز کننده را با هم می­دهد. در حالی­که در روش­های معمول رمزنگاری نیاز به اطلاعات دیجیتال دارد، این دو بخش کاملاً جداگانه طراحی می­شدند.از آنجا که سیگنال­های آشوبی ذاتاً شبه­نویز و غیر­پریودیک هستند، به نظر می­رسد که جانشین­های مناسبی برای تکنیک­های چند­کاربره مخابراتی باشند. این امر زمانی بیشتر اثبات می­گردد که به حساسیت شدید این سیگنال­ها، تغییر در پارامترها و نیز شرایط اولیه اشاره گردد. این امر سبب می­شود که با تغییر اندکی در هر یک از موارد فوق، سیگنالی کاملاً متفاوت و ناهمبسته با سیگنال قبل بدست آید که می­تواند براحتی سبب تولید خانواده بزرگی از دنباله­های شبه­نویز متعامد شود (شعرباف تبریزی و سیدین، 1390).

دراينميان،مدتزمانكوتاه­یياستكهاستفادهازسيگنال­هايآشوبيبرايطراحيسيستم­هايپهن­باند،توجهبسياريازمحققانطراحيسيستم­هايطيفگستردهرابهسويخودجلبكردهاست ( شعرباف تبریزی، 1390)، (Singh, 2011; Nagarajan and Dananjayan, 2010).در مخابرات آشوبی غالباً اطلاعات در یک پارامتر از سیستم دینامیک آشوب ذخیره می‌شود. با نگه­داشتن پارامترها در سیگنال آشوب، سیگنال خروجی سیستم آشوب می‌تواند به­عنوان سیگنال ارسال شده استفاده شود. به خاطر این که این طرح پیام را به طور کامل در دینامیک سیستم وارد می­کند، استخراج پیام از سیگنال آشوب مشکل می­باشد.

 1-3-2 سیستم­ دیجیتال و آنالوگ آشوبی

روش­های زیادی برای انتقال اطلاعات روی حامل آشوب وجود دارد که در یک دسته­بندی کلی می­توان آن را به دو دسته، سیستم­های آنالوگ و دیجیتال آشوبی تقسیم کرد. با وجود اینکه سیستم­های دیجیتال مبتنی بر آشوب، کاربرد وسیع­تری در ساختارهای مدرن ارسال داده­ها یافته­اند، اما ساختارهای آنالوگ نیز در کاربردهایی چون رمزنگاری کاربرد وسیعی دارند (شعرباف تبریزی و سیدین، 1390).

[1] kaous

[2] owid

[3] Pecora

[4] Deterministic

[5] Initial Condition

[6] Edvard N.Lorenz

[7] Stationary

[8]Chaotic

[9] Deterministic

[10] Multipath

[11] Jamming

[12] Chaotic masking modulation

[13] Chaotic Parameter modulation

1 Frequency Hopping


مبلغ واقعی 33,540 تومان    18% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 27,503 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۲ مهر ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 270

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

vipbike.ir توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...


مطالب تصادفی

 • کیفیت خدمات خرده فروشی یعنی جنبه های فیزیکی قابلیت اطمینان تعاملات شخصی حل مسئله و خط مشی فروشگاه های شهروند
 • یافتن رابطه ی بین جو سازمانی مدارس ابتدایی شهرستان پیرانشهر با میزان اعتماد موجود در معلمان این شهرستان
 • هدف اصلي اين تحقيق بررسی و اولویت بندی روشهای تبلیغاتی موثر در جذب گردشگران خارجی به ایران است
 • هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش در سازمان می باشد؟
 • های مایع سازی گاز مایع طبیعی و مباحث مطرح شده در خصوص ورود ایران به بازار تجارت LNG
 • تحقیقات و پروژه های دانشگاهی صنایع
 • انجام کلیه امور مربوط به پایان نامه درمجموعه شیمی و فیزیک و نساجی
 • انجام تمامی سفارشات کیف چرم مردانه و زنانه (کمترین قیمت-بهترین کیفیت)
 • آموزش سایت bitdouble.io و نحوه کسب بیتکویین از طریق انجام بازی
 • ۱۰ اشتباه مهلک در طراحی وبسایت استارتاپ‌ها
 • جدیدترین مکمل های ورزشی سالم روز دنیا
 • مکمل های ورزشی کی سی ان K.C.N
 • Body Attack L-Carnitine Liquid 2000 - 1000ml
 • Arginine Shock - 260 Caps
 • Lipo 100 - 120 Caps

خراسان شمالی.اسفراین

تحقیق دانش اموزی