تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 1624
 • بازدید دیروز : 4528
 • بازدید کل : 2540086

موقعیت یابی پراکنده گرهای الکترومغناطیسی با استفاده از الگوریتم های بازسازی خطی و غیرخطی برای کاربردهای تصویربرداری مایکروویو


 

چکیده

وجود منابع سرشارگچ با خلوص بالا در کشور ایران، پایین بودن مصرف انرژی در فرآوری و تولید گچ نسبت به سیمان، عدم ایجاد آلودگی در فرآیند تولید و از طرفی پایین بودن سرعت تولید در روش های ریخته گری سبب شد تا پژوهشی با هدف امکان سنجی اکستروژن گچ انجام پذیرد.

در این پژوهش به منظور شکل دهی یک خمیر کامپوزیت پایه گچی به روش اکستروژن، از نانوذرات رس جهت افزایش شکل پذیری خمیر، از الیاف پلی پروپیلن جهت افزایش استحکام خمشی، از اسید سیتریک به عنوان دیرگیر، از ملامین فرمالدئید سولفونات به عنوان فوق روانساز ، از سیلیکات سدیم به عنوان دفلوکولانت نانوذرات رس و از کربوکسی متیل سلولز (CMC) به عنوان چسب پلیمری قابل حل در آب که باعث افزایش روانی و استحکام می شود، استفاده شد. مشاهده شد، با افزایش مقدار نانوذرات رس از 5/0 تا 2 درصد وزنی گچ، عدد پلاستیسیته خمیرگچی از 600 به 1250 رسید، کیفیت سطح قطعه اکسترود شده بهبود یافت، استحکام فشاری به میزان 15% و استحکام خمشی به میزان20% کاهش یافتند. بررسی تصاویر میکروسکپ الکترونی روبشی بدست آمده از ساختار قطعات تولیدی نشان دادند، که با افزایش مقدار نانوذرات رس از 5/0 تا 2 درصد وزنی، دانه های β ریزتر شدند.

بررسی نمودارهای تنش برشی- نرخ کرنش برشی بدست آمده از آزمون رئومتری ، رفتار شبه پلاستیکی کلیه خمیرها را با اندکی تفاوت نشان دادند. در نمودارها مشاهده شد که در مقادیر ثابت آب و اسید سیتریک، با افزایش مقدار نانوذرات رس، استحکام تسلیم برشی افزایش یافته و هم چنین رفتار تیکسوتروپی خمیرها نیز به شکل چشمگیری کاهش می یابد.

با افزایش مقدار الیاف پلی پروپیلن از 1/0 تا 2/0 درصد وزنی به خمیر گچی حاوی نانوذرات رس ، استحکام خمشی و فشاری به ترتیب به میزان 35% و 10% افزایش یافتند. با افزودن کربوکسی متیل سلولز (CMC) به مقدار 1/0تا 2/0درصد وزنی به ترکیب بهینه از نظر استحکام و شکل پذیری که حاوی الیاف و نانوذرات رس بود، عدد پلاستیسیته از 800 به 1250 ، استحکام فشاری به میزان20% و استحکام خمشی نیز به میزان 25% افزایش یافتند.

واژه های کلیدی:کامپوزیت پایه گچی، نانوذرات رس، اکستروژن، الیاف پلی پروپیلن، شکل پذیری

فهرست مطالب

فهرست مطالبأ‌

فهرست اشکالج‌

فهرست جدول‌هاذ‌

فصل1 . مقدمه1

فصل2 . مروری بر منابع مطالعاتی3

2-1. گچ3

2-1-1. نیم هیدراتها:5

2-1-2. اثر دیرگیرها روی رشد کریستال گچ در حین هیدراسیون نیم هیدرات:10

2-1-3. کاهشدهندهقویآب /فوق روانساز14

2-1-4. مورفولوژی های کریستال گچ در حین هیدراسیون نیم هیدرات14

2-1-5. خواص مکانیکی گچ پلاستر سخت شده17

2-2. کامپوزیت های پایه گچی20

2-3. مواد پلاستیک یا رس‌ها21

2-3-2. پایداری سوسپانسیونهای کلوئیدی:22

2-3-3. جایگزینی هم شکل (ایزومورفیک)23

2-3-4. روانسازهای پلی آنیونی یا کلوئیدهای محافظتی26

2-3-5. شکل دهی پلاستیک26

2-3-6. اندازه‌گیری پلاستیسیته بر اساس رطوبت26

2-4. رئولوژی (عوامل موثر و روشهای مختلف رئولوژی)28

2-4-1. پارامترهای اثرگذار، انواع رفتارهای رئولوژیکی28

2-4-2. تعاریف اولیه29

2-4-3. معرفی دستگاه ویسکومتر چرخشی30

2-4-4. ویسکوزیته سوسپانسیون‌ها31

2-5. اکستروژن33

2-5-2. اکسترودر حلزونی:34

2-5-3. جریان خمیرهای سرامیکی در اکستروژن:35

2-5-4. نقایص اکستروژن:35

فصل3 . روش تحقیق37

3-1. مراحل پژوهش37

3-2. مواد اولیه39

3-3. طراحی آزمایش و ساخت نمونه ها40

3-4. بررسی های اولیه پروژه42

3-5. اندازه گیری زمان گیرش:43

3-6. نحوه ی ساخت نمونه ها44

3-7. محاسبه ی دانسیته ی حقیقی مواد اولیه:46

3-8. محاسبه ی سطح ویژه ی نانو ذرات رس:47

3-9. آنالیز XRD و XRF :48

3-10. محاسبه ی اندازه ی نانو ذرات توسط دستگاه زتا سایزر:49

3-11. بررسی رفتار جریان یابی خمیر نمونه ها:50

3-12. محاسبه ی مومسانی:52

3-13. آزمون فشار و خمش:53

3-14. بررسی های میکروسکوپی:55

فصل4 . بحث و نتیجه گیری57

4-1. آنالیز مواد اولیه57

4-1-1. اندازه گیری دانسیته و سطح ویژه به روش BET57

4-1-2. نتایج تست اندازه ذرات (زتاسایزر):58

4-1-3. محاسبه ی ضخامت لایه های نانو ذرات رس59

4-1-4. نتایج آزمایش پراش و فلورسانس اشعه ایکس (XRD و XRF)61

4-2. نتایج آزمون استحکام فشاری و خمشی:64

4-3. بررسی رفتار رئولوژیک خمیرها:69

4-4. نتایج میکروسکپ الکترونی SEM :72

فصل5 . نتیجه گیری و پیشنهادها86

5-1. نتیجه گیری87

5-2. پیشنهادات :88

فصل6 . مراجع89

 فهرست اشکال

 فهرست مطالبأ‌

فهرست اشکالج‌

فهرست جدول‌هاذ‌

فصل1 . مقدمه1

فصل2 . مروری بر منابع مطالعاتی3

شکل2-1. اشکال مختلف از CaSO4.xH2O ( x بین 0 و 2) ]8[.5

شکل2-2. تصاویر SEM دو حالت از نیم هیدرات ها]8 [.6

شکل2-3. شماتیکی از کسر نیم هیدرات هیدراته شده به عنوان تابعی از زمان که نشان دهنده توزیع Sigmoidal است]8[.8

شکل2-4. (a) ساختار اتمی یک برش رشد یافته (010) گچ، (b) مورفولوژی کریستال گچ با حالت های (010)، (021)، (110) و (111) ]13[ .10

شکل2-5. تغییرات دما برحسب زمان در طول هیدراسیون نیم هیدرات آلفا در حضور 05/0 درصد وزنی اسیدهای کربوکسیلیک (w/p= 0.35(نسبت آب به سیمان)) ]8[.11

شکل2-6. تغییرات دما برحسب زمان در طول هیدراسیون نیم هیدرات آلفا در حضور غلظت های مختلف (درصد وزنی) اسیدهای مالیک (w/p= 0.35) ]8[.12

شکل2-7. تغییرات هدایت الکتریکی برحسب زمان برای هیدراسیون سوسپانسیون نیم هیدرات بتا (50 گرم بر لیتر در 20 درجه سانتیگراد) در حضور اسیدهای مختلف. (غلظت 1000ppm) ] 8[.13

شکل2-8. اثر 2 درصد وزنی اسیدهای کربوکسیلیک بر ساختار به دست آمده از 28 روز هیدراته کردن نیم هیدرات ها.16

شکل2-9. اثر غلظتهای مختلف اسیدهای کربوکسیلیک بر مدول E برای نیمه هیدرات آلفا هیدراته شده برای 28 ساعت ]8[.17

شکل2-10. غلظتهای مختلف اسیدهای کربوکسیلیک بر استحکام فشاری برای نیمه هیدرات آلفا هیدراته شده برای 28 ساعت ] 8[.17

شکل2-11. غلظتهای مختلف اسیدهای کربوکسیلیک بر تخلخل کل ] 8[.18

شکل2-12. غلظتهای مختلف اسید سیتریک بر (a) مدول E (b) استحکام فشاری برای نیمه هیدرات آلفا هیدراته شده برای 28 ساعت.19

شکل2-13. ساختارلایه ای مونت موریلونیت] 25 [.22

شکل2-14. شماتیک حضور پایداری الکترواستاتیکی برای ذرات باردار با بار منفی (a)، پایداری فضایی (b)، پایداری فضایی الکترواستاتیکی (c) ]21[.23

شکل2-15. تولید بار روی سطح بازی ذرات (مثلاً مونت موریلیت) در یک مایع های آبی]21[.25

شکل2-16. مثال شماتیک از ذرات رس در آب (a) بارهای سطح بر ذرات منحصر به فرد و یک (b) شبکه ذرات به هم پیوسته شکل یافته توسط جذب لبه ها و سطوح با بار مختلف. ]21[25

شکل2-17. رفتار رئولوژیکی انواع سیالات. رفتار: 1. نیوتنی، 2.دیلاتانت، 3و4 شبه پلاستیک و 5 پلاستیک] 21[.29

شکل2-18. رفتار تیکسوتروپی که فقط رئولوژی بستگی به نرخ کرنش ندارد، بلکه به زمان هم بستگی دارد] 21[ .33

شکل2-19. تغییرات فشار در طول اکسترودر حلزونی] 31[34

شکل2-20. عیوب معمول مشاهده شده در اکستروژن : a ترکهای ورقه ای شدن در طول اکستروژن b : پاره شدن] 21[.36

فصل3 . روش تحقیق37

شکل3-1. نمودار مراحل عملی انجام پژوهش حاضر .38

شکل3-2. دستگاه اندازه گیری زمان گیرش ویکات44

شکل3-3. همزن هوبارت مورد استفاده در پژوهش45

شکل3-4. دستگاه اکسترودر حلزونی مورد استفاده46

شکل3-5. تصویر دستگاه پیکنومترگازی پژوهشگاه مواد و انرژی47

شکل3-6. دستگاه اندازه گیری سطح ویژه به روش BET48

شکل3-7. تصویر دستگاه زتامتر موجود در پژوهشگاه مواد و انرژی50

شکل3-8. دستگاه ویسکوزیمتر چرخشی Anton Paar51

شکل3-9. دستگاه ففرکورن مورد استفاده به منظور به دست آوردن پلاستیسیته ی خمیر53

شکل3-10. نمونه های تست فشار و خمش (نمونه های استوانه ای مربوط به تست فشار و مکعب مستطیل مربوط به تست خمش می باشند)54

شکل3-11. تصویردستگاه اندازی گیری استحکام چندمنظوره54

فصل4 . بحث و نتیجه گیری57

شکل4-1. توزیع اندازه ذرات نانو رس در محیط آبی58

شکل4-2. جدول توزیع اندازه نانو ذرات رس در زتاسایزر بر حسب شدت، حجم و تعداد ذرات59

شکل4-3. پراش اشعه ایکس مربوط به نانو ذرات رس62

شکل4-4. پراش اشعه ایکس مربوط به گچ63

شکل4-5. نمودار تغییرات استحکام خمشی با افزایش درصد نانو ذرات رس در سه درصد مختلف از الیاف پلی پروپیلن.64

شکل4-6. الف : تصویر نمونه شماره 11 بدون الیاف پس از آزمون استحکام فشاری ب: تصویرنمونه شماره 11 با الیاف پس از آزمون استحکام فشاری65

شکل4-7. نمودار تغییرات استحکام فشاری با افزایش درصد نانو ذرات رس در سه درصد مختلف از الیاف پلی پروپیلن.66

شکل4-8. تغییرات استحکام فشاری و خمشی با افزایش درصد متیل سلولز.67

شکل4-9. تغییرات پلاستیسیته با افزایش درصد نانوذرات رس در دو درصد مختلف از الیاف پلی پروپیلن68

شکل4-10. تغییرات پلاستیسیته با افزایش درصد کربوکسی متیل سلولز68

شکل4-11. نمودار تنش برشی- سرعت برشی69

شکل4-12. منحنی رفت و برگشت تنش برشی – سرعت برشی برای نمونه A70

شکل4-13. منحنی رفت و برگشت تنش برشی – سرعت برشی برای نمونه B70

شکل4-14. منحنی رفت و برگشت تنش برشی – سرعت برشی برای نمونه C71

شکل4-15. منحنی رفت و برگشت تنش برشی – سرعت برشی برای نمونه D71

شکل4-16. منحنی رفت و برگشت تنش برشی – سرعت برشی برای نمونه E72

شکل4-17. (الف) و (ب) تصاویر میکروسکپ الکترونی روبشی از نانو ذرات رس در دو بزرگنمایی و (ج) آنالیز شیمیایی EDX از نانو ذرات رس مورد استفاده73

شکل4-18. (الف) و (ب) تصاویر میکروسکپ الکترونی روبشی از نمونه گچ خالص در دو بزرگنمایی و (ج) آنالیز شیمیایی EDX از گچ خالص مورد استفاده.74

شکل4-19. تصاویر میکروسکپ الکترونی روبشی (الف) نمونه گچ خالص، (ب) نمونه گچ با 05/0 درصد وزنی دیرگیر، (ج) نمونه گچ با 05/0 درصد وزنی دیرگیر و 5/0 درصد وزنی فوق روانساز و (د) نمونه گچ با 05/0 درصد وزنی دیرگیر، 5/0 درصد وزنی فوق روانساز و 005/0 درصد وزنی سیلیکات سدیم75

شکل4-20. تصاویر میکروسکپ الکترونی روبشی نمونه گچ با 05/0 درصد وزنی دیرگیر، 5/0 درصد وزنی فوق روانساز، 005/0 درصد وزنی سیلیکات سدیم و 2/0 درصد وزنی چسب76

شکل4-21. تصاویر میکروسکپ الکترونی روبشی نمونه گچ با 05/0 درصد وزنی اسید سیتریک، 5/0 درصد وزنی Melment ، 005/0 درصد وزنی سیلیکات سدیم و 2 درصد وزنی نانو ذرات رس77

شکل4-22. آنالیز شیمیایی EDX از نمونه گچ با 05/0 درصد وزنی دیرگیر، 5/0 درصد وزنی فوق روانساز ، 005/0 درصد وزنی سیلیکات سدیم و 2 درصد وزنی نانو ذرات رس78

شکل4-23. تصاویر میکروسکپ الکترونی روبشی نمونه گچ با 05/0 درصد وزنی دیرگیر، 5/0 درصد وزنی فوق روانساز، 005/0 درصد وزنی سیلیکات سدیم ، 2درصد وزنی نانو ذرات رس و 2/0 درصد وزنی چسب در دو بزرگنمایی، (الف) و (ج) تصاویر Back Scatter و (ب) و (د) تصاویر secondary می باشند.79

شکل4-24. آنالیز شیمیایی EDX از نمونه گچ با 05/0 درصد وزنی دیرگیر، 5/0 درصد وزنی فوق روانساز ، 005/0 درصد وزنی سیلیکات سدیم ، 2درصد وزنی نانو ذرات رس و 2/0 درصد وزنی چسب80

شکل4-25. تصاویر میکروسکپ الکترونی روبشی از نمونه (9) .81

شکل4-26. تصاویر میکروسکپ الکترونی روبشی از نمونه (10) در سه بزرگنمایی.82

شکل4-27. تصاویر میکروسکپ الکترونی روبشی از نمونه (11) در سه بزرگنمایی83

شکل4-28. تصاویر میکروسکپ الکترونی روبشی از نمونه (12) در چهار بزرگنمایی مختلف84

فصل5 . نتیجه گیری و پیشنهادها86

فصل6 . مراجع89

 فهرست جدول‌ها

فهرست مطالبأ‌

فهرست اشکالج‌

فهرست جدول‌هاذ‌

فصل1 . مقدمه1

فصل2 . مروری بر منابع مطالعاتی3

جدول2-1. خواص دو نوع نیم هیدرات آلفا وبتا] 8 [7

فصل3 . روش تحقیق37

جدول3-1.مشخصات گچ مورد استفاده (ارائه شده توسط سازنده)39

جدول3-2.مشخصات نانوذرات رس مورد استفاده (ارائه شده توسط سازنده)39

جدول3-3.مقدار افزودنی برای هریک از کد نمونه ها (درصد گچ 100 در نظر گرفته شده است. درصد دیرگیر و فوق روانساز به ترتیب 05/0 و 5/0 درصد در همه نمونه ها ثابت است)41

جدول3-4.ترکیب نمونه های انتخاب شده برای بررسی رفتار رئولوژیک(مقدارگچ، دیرگیر و آب به ترتیب 100، 05/0 و 60 گرم در همه نمونه ها ثابت است)51

فصل4 . بحث و نتیجه گیری57

جدول4-1.آنالیز شیمیایی نمونه گچ مورد استفاده63

جدول4-2.آنالیز شیمیایی نانوذرات رس مورد استفاده64

فصل5 . نتیجه گیری و پیشنهادها86

فصل6 . مراجع89

فصل1 . مقدمه

نیاز روز افزون به مصالح ساختمانی ارزان قيمت و با کیفیت، همچنين وجود منابع سرشار گچ در ایران و سرعت بالا و هزینه ي کم شکل­دهی به روش اکستروژن، تحقیق در مورد اکستروژن مصالح پیش ساخته بر پایه بایندر گچ را اجتناب ناپذیر می­کند. كشور جمهوري اسلامي ايران با در اختيار داشتن حدود یازده درصد منابع گچ دنيا، رتبه دوم را در جهان دارد. پخت گچ در دمای 160 درجه سانتیگراد صورت می­گیرد که به این دلیل در مقایسه با محصولات مشابه سفالی انرژی بسیار کمتري برای تولید آن مصرف می­شود. محصولات حاصل از پخت گچ، بخار آب است که بر خلاف پخت سیمان پرتلند هیچ گونه آلودگی زیست محیطی ایجاد نمی­کند. بنابراین استفاده از گچ به عنوان جایگزین محصولات ساختمانی سفالی یا پایه سیمانی مقرون به صرفه است.

با توجه به اينكه سرعت توليد در روش­های ریخته­گری كم بوده و هزینه آن بالاست ، بنابراین روش اکستروژن در صورتی که برای گچ قابل اجرا گردد، روش بسیار مناسبی برای تولید بلوک ­ها، دیوارهای پیش ساخته گچی و دیگر قطعات بلند با سطح مقطع ثابت خواهد بود.

هدف از اجرای این طرح بهینه کردن فرآیند شکل دهی یک خمیر گچی است. در این خصوص اثر پارامترهای ترکیب ( درصد و ویژگی گچ ، افزودنی­های شیمیایی، پلیمری، معدنی، الیاف، آب و غیره ) و بخصوص اثر حضور نانوذرات رس، اثر ویژگی­های فیزیکی و گرانومتریمواد اولیه و همچنين اثر روش مخلوط کردن و شکل دهی به روش اکستروژن روی رفتار جریان یابی خمير گچي و ویژگی­های مهم قطعه نهایی مورد بررسی قرار می­گیرد.

تنظیم مومسانی خمیر گچي به منظور رسیدن به قطعه ي سالم پس از اکستروژن، عدم گیرش خمير در حین مخلوط کردن و اكسترود كردن و در نهايت سريع سخت شدن خمير گچي بعد از اکستروژن، از مهم ترین اهداف این تحقیق است. رس به علت قابلیت خوب اکسترود شدن می­تواند گزينه مناسبي برای کمک به اکستروژن گچ باشد، ولی مقادیر زیاد آن به دلیل انقباض زیاد و کاهش اتصال سیمانی بین ذرات گچ، قطعه نهایی را معیوب و استحکام را کم می­کند. افزایش مومسانی رس به واسطه کاهش اندازه دانه و افزایش سطح ویژه آن می­تواند احتمالا در مقادیر کم کمک به موم سازی گچ کند.

 


مبلغ واقعی 32,448 تومان    19% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 26,283 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۲ مهر ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 205

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

vipbike.ir توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...


مطالب تصادفی

 • کیفیت خدمات خرده فروشی یعنی جنبه های فیزیکی قابلیت اطمینان تعاملات شخصی حل مسئله و خط مشی فروشگاه های شهروند
 • یافتن رابطه ی بین جو سازمانی مدارس ابتدایی شهرستان پیرانشهر با میزان اعتماد موجود در معلمان این شهرستان
 • هدف اصلي اين تحقيق بررسی و اولویت بندی روشهای تبلیغاتی موثر در جذب گردشگران خارجی به ایران است
 • هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش در سازمان می باشد؟
 • های مایع سازی گاز مایع طبیعی و مباحث مطرح شده در خصوص ورود ایران به بازار تجارت LNG
 • تحقیقات و پروژه های دانشگاهی صنایع
 • انجام کلیه امور مربوط به پایان نامه درمجموعه شیمی و فیزیک و نساجی
 • انجام تمامی سفارشات کیف چرم مردانه و زنانه (کمترین قیمت-بهترین کیفیت)
 • آموزش سایت bitdouble.io و نحوه کسب بیتکویین از طریق انجام بازی
 • ۱۰ اشتباه مهلک در طراحی وبسایت استارتاپ‌ها
 • جدیدترین مکمل های ورزشی سالم روز دنیا
 • مکمل های ورزشی کی سی ان K.C.N
 • Body Attack L-Carnitine Liquid 2000 - 1000ml
 • Arginine Shock - 260 Caps
 • Lipo 100 - 120 Caps

خراسان شمالی.اسفراین

تحقیق دانش اموزی