تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 1689
 • بازدید دیروز : 4528
 • بازدید کل : 2540151

طراحي نرمافزاري پپتيد اختصاصي متصلشونده به کادمیم و ساخت سيستم نمايش سطحی باکتریایی براساس پیلی CS3 برای حذف فلزاتسنگین با حداکثر تمایل به کادمیم


طراحي نرمافزاري پپتيد اختصاصي متصلشونده به کادمیم و ساخت سيستم نمايش سطحی باکتریایی براساس پیلی CS3 برای حذف فلزاتسنگین با حداکثر تمایل به کادمیم

چکیده:
گسترش فعالیتهای طبیعی و صنعتی در جوامع امروزی منجر به آلودگی اکوسیستمهای آبی و خاکی با فلزات سنگین، ترکیبات معدنی، آلی و رادیونوکلئوئیدها و در نتیجه به مخاطره افتادن حیات اکوسیستمها و سلامت انسان شدهاست. حضور فلزات سنگین بیش از استاندارهای تعریف شده در محیط باعث بروز مشکلات و عوارض جدی و گاهاً جبران ناپذیر برای انسان و ساکنان آن اکوسیستم میگردد. لذا میبایست چاره اندیشیهای جدی در جهت کنترل و حذف آلایندهها از بیوسفر بکاربرد.
روشهای مختلفی برای حذف فلزات سنگین و کنترل آنها در محیط و از جمله پسماندهای صنعتی وجود دارد که بطور عمده شامل روشهای فیزیکی (مانند اولترافیلتراسیون و اسمز معکوس)، شیمیایی (از قبیل تبادل یونی و رسوب شیمیایی) و بیولوژیکی (مانند احیای باکتریایی سولفات، حذف گیاهی و حذف و پاکسازی با عرضه سطحی باکتریایی) میباشند. روشهای بیولوژیکی به سبب مزایایی مانند هزینه پایین، کارایی بالا، عدم نیاز به مواد مغذی فراوان، امکان احیای جاذب و امکان بازیافت فلز مورد توجه بیشتری قرارگرفته است.
عرضه سطحی باکتریایی با کمک متدهای DNA نوترکیب روش توانمندی برای ارائه پروتئینها و پپتیدهای همولوگ در سطح باکتریهاست که کاربردهای وسیعی در تهیه و تولید واکسنهای باکتریایی، غربالگری کتابخانههای پپتیدی، تولید آنتیبادیها، تولید بیوکاتالیستهای نوترکیب، توسعه بیوسنسورها و ایجاد جاذبهای بیولوژیکی دارد. لذا بنظر میرسد با بیان سطحی پروتئینها یا پپتیدهای قابل اتصال به فلزات سنگین مانند گلوتاتیونها، متالوتیونینهای غنی از سیستئین، فیتوکلاتینهای سنتزی و پپتیدهای موثر در نقل و انتقالات فلزات درباکتریها، بتوان فلزات سنگین را در حداقل زمان از محیطهای آلوده حذف نمود.
در این مطالعه، ابتدا با کمک ابزارها و روشهای بیوانفورماتیکی، توالی پپتیدهای قابل اتصال به فلز کادمیوم استخراج گردید و نواحی مجاز دریافت پپتیدهایبیگانه در سطح پیلی CS3 باکتری اشریشیاکلی پیشگویی شد. سپس با فنون مهندسی ژنتیک و SOEing PCR، موتیفهای قابل اتصال به فلز کادمیوم در این مناطق وارد شده و بیان آنها در سطح باکتری اشریشیاکلی با روشهای متعدد از جمله روشهای لکهگذاری و میکروسکوپ فلوروسانس ارزیابی شد.
در نهایت قابلیت و ظرفیت جذب فلز کادمیوم بوسیله باکتریهای نوترکیب، با روش جذباتمی اندازگیری گردید و نتایج نشانداد که بطور متوسط سطح جذب فلز در باکتریهای بیان کننده پیلی نوترکیب واجد موتیف و یا موتیف به همراه زنجیره β در مقایسه با سویه کنترل بیان کننده پیلی 8 الی 16 برابر شدهاست و علاوه بر این، سویههای نوترکیب از محلولی که شامل مخلوطی ازفلزات که شامل مس، نیکل، کادمیوم و کروم بود بطور ترجیحی و انتخابی کادمیوم را جذب مینمایند.
واژگان کلیدی: مدلسازی پروتئین، موتیف جاذب فلز سنگین، پیلی باکتریایی و جذب فلز سنگین
فهرست مطالب
صفحه عنوان
فصل اول: مقدمه و مروری بر مطالب گذشته
2 1-1 زیست فناوری
3 2-1 بیوانفورماتیک و نقش آن در زیستفناوری
3 1-2-1 پایگاهداده
4 1-1-2-1 جایگاه Expasy
4 2-1-2-1 پایگاهداده Swiss-Prot
7 3-1-2-1- پایگاهدادهProsite یا پایگاهداده موتیفها
9 3-1 کاربرد بیوانفورماتیک در پیشگویی ساختار پروتئین
9 1-3-1 پیشگویی ساختار دوم پروتئینها
10 2-3-1 پیشگویی ساختار سوم پروتئینها
11 4-1 نمایش ساختار پروتئین
11 5-1 مقایسه ساختار سوم پروتئینها
12 6-1 فلزات سنگین و اثرات زیستمحیطی آنها
14 7-1 منابع تولید کننده آلودگیهای فلزات سنگین
16 8-1 کادمیوم
16 9-1 حذف فلزات سنگین از محیطزیست
17 1-9-1 روشهای فیزیکوشیمیائی
17 1-1-9-1 روش اسمز معکوس
17 2-1-9-1 روش دیالیز الکتریکی
17 3-1-9-1 روش اولترا فیلتراسیون
18 4-1-9-1 تبادل یونی
18 5-1-9-1 رسوبدهی شیمیایی
18 2-9-1 روشهای پاکسازی زیستی
18 1-2-9-1 پاکسازی گیاهی
18 2-2-9-1 جذب زیستی
19 1-2-2-9-1 سازکارهای جذب زیستی
19 1-1-2-2-9-1 فرایند رسوب و تجمع خارج سلولی
20 1-1-1-2-2-9-1 جذب الکتريکي
20 2-1-1-2-2-9-1 جذب فيزيکي يا جذب با دخالت نيروهاي واندروالس
20 3-1-1-2-2-9-1 جذب شيميايي
20 2-1-2-2-9-1 رسوب وتجمع داخل سلولی
20 1-2-1-2-2-9-1 متيلهکردن فلز
21 2-2-1-2-2-9-1 سولفوره کردن
21 3-2-1-2-2-9-1 رسوب فلزات مسموم کننده به صورت غيرمستقيم
21 10-1 سازکارهای ورود فلزات سنگین به ریزسازوارهها
23 11-1 پروتئینها و پپتیدهای عمومی متصل شونده به فلزات سنگین
26 12-1 نمایش سطحی باکتریایی
27 1-12-1 نمایشسطحی در باکتریهای گرممنفی
29 2-12-1 نمایش پروتئینهای هترولوگ در باکتریهای گرم مثبت
30 13-1 افزایش جذبزیستی فلزات سنگین در باکتریهای گرم منفی با روشهای مهندسی ژنتیک با تاکید بر نمایشسطحی
33 14-1 سازکار تشکیل پیلی باکتریایی
36 1-14-1 پیلیهای باکتریایی و پیلی CS3
39 1-1-14-1 سازمان دهی ژنتیکی اپرون cst
40 2-1-14-1 تنظیم بیان CS3
40 15-1 اهداف تحقیق
فصل دوم: مواد و روشها
42 1-2 بررسیهای بیوانفورماتیکی
42 1-1-2 پایگاههایداده و برنامههای بیوانفورماتیکی
43 2-1-2 ساختار پروتئین و روشهای پیشگویی عملکرد
43 1-1-2-1-2 جستجوی (شباهت) در پایگاهداده توالی
43 1-1-2-1-2 جستجوی (شباهت) در پایگاهداده توالی
43 3-1-2 روشهای آنالیز ساختار اول
44 4-1-2 روشها و برنامهی پیشگویی ساختار و عملکرد پروتئین
46 5-1-2 ابزارهای مشاهده و آنالیز ملکولی
47 2-2 روشهای بیوانفورماتیکی
47 1-2-2 پيشگويي ساختار دوم
47 2-2-2 پیشگویی ساختار سوم پروتئینها و مدلسازی
49 1-2-2-2 جستجوی توالیهای مشابه با PSI-Blast و Blast در مقابل پایگاهداده PDB
49 2-2-2-2 مدلسازی مقایسهای
49 1-2-2-2-2 سرور SWISS-MODEL
50 2-2-2-2-2 مدلسازی با برنامه Modeller
51 3-2-2-2 مدلسازی براساس روش شناسایی تاخوردگی
52 4-2-2-2 شبیه‌سازی دینامیک مولکولی با استفاده از نرم‌افزار GROMACS
52 5-2-2-2 تغییرات RMSD
52 1-5-2-2-2اندازه گیری RMSD با نرم افزار Swiss-pdb viewer
53 2-4-2-2-2اندازهگیری RMSD با برنامه تحت شبکه CE
53 3-2-2 پیشگویی سطوح در دسترس و سطوح مشترک بین دو پروتئین
54 3-2 مواد
54 1-3-2 ترکیبات استفادهشده
54 2-3-2 آنتی بیوتیک ها
54 3-3-2 آنتیبادیهای اولیه
54 4-3-2 آنتیبادیهای ثانویه
54 5-3-2 باکتریها
55 6-3-2 پلاسمیدها
57 7-3-2 اولیگونوکلئوتیدها
58 8-3-2 کیتهای آزمایشگاهی
59 9-3-2 آنزیمها
59 10-3-2 نشانگرها
59 11-3-2 محلولها و بافرها
60 12-3-2 محیطهای کشت
60 1-12-3-2 محیطهایکشت CFA آگار
60 13-3-2 محلول‌هاي مورد نياز براي تهيه سلول‌هاي باكتريايي مستعد
60 14-3-2 محلولهای مورد نیاز به منظور نگهداری باکتریها
60 4-2 وسایل و دستگاهها
61 5-2 روشها
61 1-5-2 کشت باکتری
61 2-5-2 استخراج پلاسمید
61 1-2-5-2 استخراج پلاسمید با روش شکستن قلیایی
62 3-5-2 استخراج DNA پلاسمیدی با استفاده از کیت
62 4-5-2 بازیافت قطعات DNA از روی ژلآگارز با استفاده از کیت
62 6-5-2 تهیه باکتریهای مستعد برای پذیرش DNA پلاسمید خارجی
62 1-6-5-2 مستعد سازي باکتريها
63 7-5-2 انتقال پلاسمید به درون باکتری
64 8-5-2 واکنش زنجیرهای پلیمراز(Polymerase chain reaction, PCR)
64 1-8-5-2 SOEing-PCR (Splicing by overlap extension PCR)
67 9-5-2 کلونینگ ژن جهش یافته cstHدر وکتورpBR322
68 10-5-2 تائید صحت کلونهای واجد پلاسمید نوترکیب (Screening)
69 11-5-2 بررسی پروتیئنها
69 1-11-5-2 استخراج پروتیئن پیلی از باکتری
70 2-11-5-2 سنجش پروتیئن به روش برادفورد(Baradford)
70 1-2-11-5-2 رسم منحنی استاندارد پروتئین
71 3-11-5-2 وسترنبلاتینگ (Western Blotting)
71 4-11-5-2 لکهگذاری برای سلولهای باکتری
72 12-5-2 رنگ آمیزی ایمینوفلوروسنس
73 13-5-2 بررسی میزان جذب یون فلز
73 14-5-2 ویژگیهای پلاسمیدهای استفادهشده در این مطالعه
74 15-5-2 بررسی های آماری
فصل سوم: نتایج
76 1-3 نتایج بررسی های بیوانفورماتیکی
76 1-1-3 شناسایی و طراحی موتیف(پپتید) متصل شونده به فلزات
80 2-1-3 آنالیز ساختاری پروتئین CstH جهت پیشگویی جایگاه مجاز در آن
80 1-2-1-3 شناسایی الگو و همردیفی توالی الگو–هدف
87 2-2-1-3 تولید و ساخت مدل و ارزیابی کیفیت آنها
90 3-2-1-3 سطوح قابل دسترس و اسیدهایآمینه سطحی
93 4-2-1-3 سطوح مشترک و اسیدهایآمینه درگیر در ارتباطات زیرواحدها در پلیمر پیلی و زیرواحد–چاپرون
94 5-2-1-3 پیشگویی و تعیین ساختار دوم
96 3-1-3 پیشگویی نهایی مناطق مجاز در زیرواحد CstH
96 4-1-3 مدلسازی پروتئینهای هیبرید
98 2-3 نتایج آزمایشگاهی
98 1-2-3 ساخت کاست های ژنی از ترکیب ژن cstH و توالی متصل شونده به کادمیوم
101 2-2-3 کلونینگ DNA زیرواحد اصلی(CstH) جهشیافته در وکتور کلونینگ
103 1-2-2-3 غربالگری کلونهای دارای پلاسمیدهای نوترکیب
103 1-1-2-2-3 غربالگری با مقاومت آنتیبیوتیکی و مقایسه وزنی با پلاسمیدهای کنترل
103 2-1-2-2-3 غربالگری با PCR
105 3-1-2-2-3 برش آنزیمی
105 4-1-2-2-3 تعیین توالی ژنهایCstH::Cbm وCstH::Cbβm در کلونهای نوترکیب
106 3-2-3 کلونینگ ژنهایcstH::cbm و cstH::cbβm در اپرون cst
108 1-3-2-3 غربال کردن کلون های حاوی اپرون هیبرید cst::cbm و cst::cbbm
109 1-1-3-2-3 تائید صحت کلونینگ با برش آنزیمی
110 2-1-3-2-3 تائید کلونیگ با PCR
112 4-2-3 بررسی بیان پیلیهای هیبرید CS3::cbβm و CS3::cbm توسط روشهای داتبلاتینگ باکتری و وسترن پروتئین
113 1-4-2-3 دات بلاتینگ باکتری
114 2-4-2-3 وسترن بلاتینگ
115 5-2-3 بررسی نمایش سطحی پیلیهای هیبرید CS3::cbβm و CS3::cbm توسط رنگآمیزی ایمونوفلورسانس
117 6-2-3 بررسی خاصیت اتصال به فلز باکتریهای بیان کننده پیلی CS3 نوترکیب
119 1-6-2-3 جذب کادمیم
120 2-6-2-3 اختصاصیت اتصال
فصل چهارم: بحث و نتیجهگیری
123 1-4 مزیت بیان سطحی بر سایر سیستمهای بیان پروتئین
124 2-4 کاربرد پیلی CS3 جهت نمایش سطحی و نقش مطالعات بیوانفورماتیکی در شناسایی مناطق مجاز ورود پپتیدهای بیگانه در آن
129 3-4 مقایسه موتیفهای طراحیشده جهت جذب یون کادمیوم توسط باکتریهای نوترکیب ساختهشده در این پروژه با مطالعات پیشین
135 4-4 پیشنهادات
136 منابع
144 پیوستها
فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول 1-1. موتیفهای حفظ شده و اختصاصی متصل شونده به یونهای فلزی 8
جدول 1-2. مهمترين صنايع توليد كننده فاضلاب حاوي فلز سنگين 15
جدول 1-3. خانوادههای مهم پروتئینهای دخیل در نقل وانتقالات فلزات سنگین در باکتریها 22
جدول1 -4. ارگانلهای سطحی باکتریایی که از طریق مسیر چاپرون-آشر اسمبل میشوند 35
جدول 1-5. خلاصه ای از اپی توپها و موتیفهای ارائه شده توسط پیلیها 38
جدول 2-1. پایگاههایداده و برنامههای بیوانفورماتیکی 42
جدول 2-2.ابزارهای مقایسه توالی 43
جدول 2-3. ابزارهای آنالیز توالی اول پروتئین 43
جدول 2-4. روشهای جستجوی پروفایل و پترن 44
جدول 2-5. ابزارهای پیشگویی ساختار دوم 44
جدول 2-6. ابزارها و روش های پیشگویی ساختار سوم 45
جدول 2-7. ابزارهای آنالیز و مشاهده ملکولی 46
جدول 2-8. مشخصات پلاسمیدهای استفاده شده و یا ساخته شده در این تحقیق 56
جدول 2-9. مشخصات اوليگونوکلئوتيدهای استفاده شده در اين تحقيق 57
جدول 2-10. ترکیبات استفاده شده در یک واکنش SOEing-PCR 65
جدول 2-11. واكنش برش آنزيمي پلاسمید pPR322 67
جدول 2-12. تركيبات مورد استفاده براي واكنش الحاق 68
جدول 3-1 توالی اسید آمینه ای زیرواحد اصلی و چاپرون دو سیستم CS3 و کپسول آنتیژنی F1 81
جدول 3-2. ویژگیهای ساختاری الگو-هدف که توسط روشهای محاسباتی به همراه امتیازات نمرهدهی بدست آمدهاست 87
جدول 3-3. مناطق و اسیدهایآمینه درگیر در ارتباطات ملکولی و غیرقابل دسترس ملکول CstH 94
جدول 3- 4. اثر رقابتی یونهای Ni2+, Cu2+ و Cr3+ بر جذب Cd2+ در حضور کادمیوم 121
4 -1. مقایسه میزان جذب یون کادمیم در سیستمهای نمایشسطحی مختلف و نتایج حاصل از این تحقیق 133
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل 1-1. بخشی از اطلاعاتی که از پایگاه داده Swiss-Prot برای زیر واحد اصلی پروتیئن CS3 6
شکل 1-2. برخی از عناصر سنگین مهم در طبیعت 14
شکل 1-3. آرایش عناصر ساختار دوم دومین HMA در پروتئین CadA و اندرکنش فلز سنگین با اسیدهای آمینه سیسئین موجود در پروتئین ناقل فلز سنگین 23
شکل 1-4. ساختار شیمیایی فیتوچلاتین طبیعی و فیتوچلاتین سنتزشده 26
شکل 1-5. ترکیبات سطحی باکتریهای گرم منفی و گرم مثبت 27
شکل 1-6. عرضه سطحی در باکتریهای گرم منفی 29
شکل 1-7. دیاگرام شمایتک از سرهم بندی پیلی توسط مسیر چاپرون و آشر. 34
شکل 1-8. سازماندهی ژنتیکی لوکوسهای اپرون CS3 ، فلشها جهت پروموترها را نشان میدهد 39
شکل 2-2. خلاصه مراحل مدلسازی پروتئینها 48
شکل 2-3. SOEing-PCR برای وارد کردن موتیف متصل شونده به فلز سنگین در جایگاه مجاز 38 و ساخت وکتور بیانی 66
شکل2-4 .نقشه ژنتیکی پلاسمیدهای دارنده ژن کامل اپرون cst ( pPM4567 ) و ژنcstH (pPM4555) 74
شکل 3-1. پترن توافقی دومین اتصال به فلزات سنگین (HMA_1) و نمایش لوگوی توالی پترن 77
شکل3-2. توالی و نمودار شماتیک مربوط به دومین HMA _1 در پروتئین CadA 78
شکل 3-3. تطابق توالی بر مبنای ساختار دوم در منطقه انتهای آمینی انواع پروتئینهای دسته P1-type ATPases 79
شکل 3-4. همردیفی توالی- ساختاری بین پروتئین های الگو-هدف 85
شکل 3-5. همردیفی توالی الگو و هدف زیرواحد اصلی و چاپرون دو پیلی CS3 و F1 antigen 86
شکل .3-6. مدلهای تولید شده برای دو پروتئین CstH (سمت چپ) و CS3-1 88
شکل 3-7. ارزیابی پایداری دو ملکول CstH وCS3-1 در طی شبیه سازی دینامیک ملکولی 88
شکل 3-8. بررسی کیفیت مدل های CstH و cs3-1توسط سرور تحت شبکه Prosa و نقشه راما چاندران با سرور Procheck 90
شکل 3-9. کاندیدهای جایگاه های مجاز 91
شکل 3-10. آنالیز در معرض قرارگیری مدل CstH با کمک نرم افزار Discovery Studio 2.5 92
شکل 3-11. آنالیز مدل CstH با سرور VADAR 92
شکل 3-12. پیش گویی پیشگویی ساختار دوم زیرواحد اصلی پیلی CstHو موقعیت نسبی مناطق مجاز بر روی آن
95
شکل 3-13. مدل سه بعدی CstH و موقعیت جایگاه های مجاز در آن
شکل 3-14. مقایسه ساختاری الگوها با مدل هیبرید و آنالیز و بررسی در معرض قرارگیری موتیف متصل شونده به فلز سنگین 96
97
شکل 3- 15. ساخت کاست های ژنی از ترکیب ژن cstH و توالی متصل شونده به کادمیوم 99
شکل 3–16. الکتروفورز محصولات SOEing-PCR 100
شکل 3-17. نحوه کلونینگ محصولات SOEing PCR در ناقل pBR322 102
شکل 3-18. الکتروفورز DNA پلاسمید pBR322 و کلونهای نوترکیب بر روی ژل آگارز یک درصد 103
شکل 3- 19. الکتروفورز محصولاتPCR کلون های نوترکيب
شکل 3-20. الکتروفورز محصول برش آنزیمی DNA نوترکیب با آنزیمهای AocI و. BamH1 104
105
شکل3- 21. شکل شماتیک کلونینگ ژن هیبرید cstH::cbm و cstH::cbβm در اپرون پیلی CS3 107
شکل3 -22. برش آنزیمی پلاسمید pPM4567 و پلاسمیدهای نوترکیب 108
شکل 3-23. الکتروفورز DNA پلاسمیدهای نوترکیب pEYSm2 و pEYSbm2 روی ژل آگارز یک درصد. 109
شکل3-24. الکتروفورز برش آنزیمی DNA پلاسمیدهای حامل اپرون نوترکیب با آنزیم HindIII بر روی ژل آگارز یک درصد 110
شکل 3-25. الکتروفورز محصول واکنش PCR کلونهای نوترکیب حامل کل اپرون بر روی ژل آگارز یک درصد. 112
شکل 3-26. دات بلاتینگ باکتری E. coli بیان کننده پیلی هیبرید با استفاده از آنتیبادی CS3 113
شکل 3-27. وسترن بلاتینگ باکتری E. coli بیان کننده پیلی نوترکیب با استفاده از آنتیCS3. 115
شکل 3-28. تصاویر میکروسکوپ فلوئورسانس باکتریE. coli بیان کننده پیلی نوترکیب با استفاده از آنتیبادی CS3 116
شکل 3- 29. منحنی ظرفیت جذب کادمیوم در باکتری بیان کننده موتیف اتصالی به کادمیوم و باکتری E. coli میزبان 117
شکل 3-30. بررسی اثر عامل زمان بر جذب کادمیوم در باکتریهای مهندسی شده 118
شکل 3-31. مقایسه جذب کادمیوم در سلولهای کنترل و سلولهای نوترکیب 120
شکل 4- 1. ساختار دمین متصل شونده به فلز واقع در انتهایآمینی پروتئین CadA باکتری لیستریا مونوسیتوژن و مدل پیشنهادی برای نحوه پیوند فلز با موتیف 128
1- مقدمه و مروری بر مطالب گذشته
1-1 زیستفناوری
زیستفناوری یکی از محورهای اساسی توسعه در بسیاری از کشورها قلمداد شده و در تنظیم راهکارها و برنامهریزیهای ملی توجه جدی به آن معطوف شدهاست. این دسته از کشورها در حوزههای مختلف مانند کشاورزی، داروسازی، محیط زیست و حوزههای بسیار جدید مانند تراشههای زیستی و سوختهای زیستی، بهره فراوانی از زیستفناوری کسب کردهاند (Report,2011, Nikaido., 2003).
حفاظت محیطزیست و در نظرگرفتن آن به عنوان یک جزء از سرمایه ملی کشورها و لزوم حفظ آن با به‌کارگیری زیست‌فناوری یکی از حوزههای مهم پیشرفت بشری در نیمه دوم قرن بیستم میباشد. امروزه در برخی از معادن دنیا، استخراج و بازیافت کانیهای پرارزشی مانند طلا، نقره، مس و اورانیوم به کمک ریزسازوارهها و با روشهای فروشویی زیستی صورت میگیرد (Sasson, 2005, Grommen and Verstraete, 2002). تولید پلاستیکهای قابل تجزیه (Sasson, 2005)، تولید انرژیهای تجدید پذیر با استفاده از تودههای زیستی (Chakrabarti, 2009)، طراحی و تولید ساختارهای نانومتری جدید مثل ترانزیستورها و تراشههای زیستی، پلیمرهای پروتئینی، افزایش بازیافت و سولفورزدایی نفت خام و پاکسازی آلودگیهای زیست محیطی، حذف مؤثر آلاینده‌های محیطی خطرناک و استفاده از فنون نگهداری ذخایر ژنتیکی از جمله کاربردهای زیست‌فناوری در زمینه محیط زیست و صنعت است (Kotrba et al., 1999a EuropaBio, 2003 ,).
در چند دهه اخیر با ابداع روشهای نوین در زیستفناوری بخصوص ورود بیوانفورماتیک به عرصه مهندسی پروتیئن تغییرات چشمگیری در راهبردهای حذف زیستی برای افزایش حذف آلایندهها بوجود آمدهاست. دراین تحقیق سعی شده است تواناییها و امکانات موجود در این دانش به عنوان ابزاری جهت بهبود و ارتقا روشهای پیشین حذف فلزات سنگین مورد بررسی و استفاده قرارگیرد.
2-1 بیوانفورماتیک و نقش آن در زیستفناوری
دانش بیوانفورماتیک یکی از جدیدترین حوزههای علمیاست که با بهرهگیری از علوم کامپیوتر، ریاضیات (بویژه آمار) و اطلاعات زیستشناسی مولكولي- توالي‌ ژنها و پروتئینها را در بانکهای اطلاعاتی ذخیره نموده و با ابزارهای کامپیوتری و الگوریتمهای قدرتمند ریاضی آنها را آنالیز و تحلیل مینماید. این علم به سرعت در حال رشد میباشد و ابزارهای بیوانفورماتیک، قابلیت‌های سودمندی در تحقیق و توسعه صنایع مختلف از جمله داروسازی، مهندسی پزشکی، معادن و پاکسازی زیستی پیدا کردهاست.
در تکنولوژی حذفزیستی از پتانسیل و توانایی میکربها برای تجزیه ترکیبات مضر استفاده میگردد. ریزسازوارهها طیف قابل توجهی از آلاینده ها را تجزیه کرده و آنها را به شرایط طبیعی برمیگردانند. امروزه نه تنها تحقیقات فراوانی جهت بکارگیری پتانسیلهای موجود در حوزههای ژنومیکس و پروتئومیکس میکروبی جهت حذف زیستی آلایندههایی مانند فلزات سنگین در حال انجاماست. بلکه ضروری بنظر میرسد که علاوه بر توسعه مطالعات در حوزههای ژنومیکس، پروتئومیکس، مطالعات و فعالیتهای بیشتری در زمینه توسعه و گسترش پایگاههای داده، زیستشناسی سیستمها، زیست شناسیمحاسباتی، درختهای فیلوژنتیکی و همچنین بهره برداری و بکارگیری هرچه بیشتر و تخصصیتر ابزارها و امکانات این دانش جهت استخراج و دسترسی آسان به اطلاعات پروتئینها و اسیدهای نوکلئیک، تعیین و پیشگویی ساختارهای سهبعدی پروتئینها و مسیرهای تجزیه زیستی ترکیبات مخرب محیط زیست انجامپذیرد. (Sharma, 2008, Bansal, 2005).
1-2-1 پایگاه داده
پایگاه داده یک برنامه کامپیوتری است که با روشهای بسیار منظمياطلاعات را در کامپیوتر ذخیره میکند و با سرعت فوق العادهای، در آن اطلاعات جستجو کرده و نتیجه جستجو را ارائه میدهد (xiong,2006)
بدلیل افزایش دادههای زیستی اعم از مقالات، ثبت اختراعات، گزارشات توالیهای نوکلئوتیدی یا اسیدهای آمینه و ساختارهای سهبعدی ماکروملکولها، ایجاد پایگاههای زیستی ضرورت یافتهاست .یکی از اولین پایگاههایداده، GeneBank (Benson et al., 2011) میباشد که در سال 1982 با 5 توالی شروع شد. هم اکنون این پایگاه بیش از 80 میلیون رکورد را در خود جای دادهاست، این پایگاهداده توسط مرکز ملی اطلاعات زیست فناوری سرپرستی میشود. دستجات مختلفی از پایگاههای اطلاعاتی زیستی وجود دارد که دو گروه عمده آن شامل، پایگاهداده اولیه و پایگاههای اطلاعاتی ثانویه میباشد. برخی از پایگاهها و جایگاههای اطلاعات پروتئینی که در این تحقیق ازآنها استفاده شده، در ادامه به اختصار به آنها اشاره شدهاست.
1-1-2-1 جایگاه Expasy
Expasy با آدرس دسترسی http://www.expasy.org جایگاه اینترنتی برای اطلاعات پروتئینی میباشد که در آن اطلاعات کامل در مورد برخی از پروتئینها وجود دارد، بطوریکه محقیقین میتوانند بدون هیچ محدودیتی به اطلاعاتی مانند پروتئومیکس، ژنومیکس، تکامل/ فیلوژنی، سیستم بیولوژی، ژنتیکجمعیت و غیره دسترسی داشته باشند. در این زمینه میتوان سایتهای دیگری را نیز نام برد مانند پایگاههایداده Swiss-prot,UniprotKB و Prosite که از طریق این سایت قابل دسترسی میباشند(Gasteiger et al., 2003).
2-1-2-1 پایگاهداده Swiss-Prot
آدرس جهانی دسترسی به این بانک اطلاعاتی http:/expasy.org/sprot است. این بانک اطلاعات مربوط به ساختمان اول پروتئینها را در خود ذخیره میکند که در سال 1989 توسط Amos Boiroch و با همکاری بخش بیوشیمی پزشکی دانشگاه ژنو و مرکز تحقیقات بیولوژی ملکولی اروپا EMBL پایهگذاری شد. این مجموعه در سال 1994 به انستیتو تحقیقات بیوانفورماتیک اروپا EBI منتقل گردید و در آوریل 1998 به انستیتو بیوانفورماتیک پروتئین SIB3 انتقال یافت. اکنون این بانک توسط سه موسسه EBI,EMBL و SIB نگهداری میشود. نکته مهم در خصوص این بانک توضیحات و شرح و بسط در رابطه با هر ورودی و غیر تکراری بودن توالیها میباشد. علاوه بر این در سال 1996 بانکی از ترجمه EMBL بوجود آمدهاست و تحت عنوان TrEMBL نامگذاری شده و به Swiss-Prot اضافه گردیدهاست (Boutet et al., 2007, Bairoch et al., 2005).
در حال حاضر سه پایگاهداده Swiss-Prot، TrEMBL و PIR با هم تلفیق شده و پایگاهداده UniprotKB/Swiss-Prot ایجادشده که گستره بیشتری از هرکدام از پایگاههای داده پیشین دارد (Schneider et al., 2009).
کیفیت طرحی که برای هر ورودی در Swiss-Prot نوشته میشود آن را از سایر بانکهای اطلاعاتی پروتئین مجزا میکند و برخی از محققین این بانک را مهتمرین بانک ساختار اول بشمار میآورند. هر خط در این بانک با یک رمز دو حرفی شروع میشود و همچنین تمام ورودیهای بانک با رمز " ID " شروع و با یک علامت " // " پایان مییابند. ID، نام پروتئین را مشخص میکند(ODonovan C., 2002, Brigitte Boeckmann, 2003). تا تاریخ آوریل 2012 این بانک شامل 535698 ورودی بودهاست که مرتبا در حال افزایش است بخشی از یک نمونه فایل Swiss-Prot مربوط به زیر واحد اصلی پیلی CS3 (CstH) که در این مطالعه از آنها استفاده شده در شکل 1-1 به نمایش درآمدهاست.


مبلغ واقعی 38,197 تومان    18% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 31,322 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۱ مهر ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 231

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

vipbike.ir توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون به دليل استقبال بي نظيز شما كاربران گرامي نسخه خطي فوق فقط تا پايان اسفند ماه با 20% تخفيف به فروش مي رسد و بعد از آن به قیمت ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

کتاب « الفبای جامع ثروت و ثروتمندشدن » برای

قوانین ثروتمند شدن چیست؟ ذهن ثروتمندان چگونه کار می کند؟ وجود ثروت ساز چگونه وجودی است؟ چرا بعضی افراد با اینکه سخت کار می کنند هیچ وقت پولدار نمیشوند؟ ذهن فقرا با ذهن ثروتمندان چه تفاوتی دارد؟ نوع مشاغل ثروتمند شدن شما کدام است؟ چرا اکثر مردم از پیشرفت و بهبود ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...


مطالب تصادفی

 • کیفیت خدمات خرده فروشی یعنی جنبه های فیزیکی قابلیت اطمینان تعاملات شخصی حل مسئله و خط مشی فروشگاه های شهروند
 • یافتن رابطه ی بین جو سازمانی مدارس ابتدایی شهرستان پیرانشهر با میزان اعتماد موجود در معلمان این شهرستان
 • هدف اصلي اين تحقيق بررسی و اولویت بندی روشهای تبلیغاتی موثر در جذب گردشگران خارجی به ایران است
 • هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش در سازمان می باشد؟
 • های مایع سازی گاز مایع طبیعی و مباحث مطرح شده در خصوص ورود ایران به بازار تجارت LNG
 • تحقیقات و پروژه های دانشگاهی صنایع
 • انجام کلیه امور مربوط به پایان نامه درمجموعه شیمی و فیزیک و نساجی
 • انجام تمامی سفارشات کیف چرم مردانه و زنانه (کمترین قیمت-بهترین کیفیت)
 • آموزش سایت bitdouble.io و نحوه کسب بیتکویین از طریق انجام بازی
 • ۱۰ اشتباه مهلک در طراحی وبسایت استارتاپ‌ها
 • جدیدترین مکمل های ورزشی سالم روز دنیا
 • مکمل های ورزشی کی سی ان K.C.N
 • Body Attack L-Carnitine Liquid 2000 - 1000ml
 • Arginine Shock - 260 Caps
 • Lipo 100 - 120 Caps

خراسان شمالی.اسفراین

تحقیق دانش اموزی