تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 3423
 • بازدید دیروز : 4050
 • بازدید کل : 2668183

شناسایی و اولويّت بندی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان در راستای مشتری مداری مطالعه موردی پرسنل صف مدیریت شعب بانک سپه منطقه مرکزی تهران


شناسایی و اولويّت بندی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان در راستای مشتری مداری مطالعه موردی پرسنل صف مدیریت شعب بانک سپه منطقه مرکزی تهران

فهرست مطالب

عنوان صفحه

 فصل اول: طرح تحقيق

1-1- مقدمّه.2

1-2- مسأله اصلي تحقيق.. 2

1-3- شرح و بيان موضوع... 4

1-4- ضرورت انجام تحقيق7

1-5- اهداف اساسي از انجام تحقيق.. 9

1-6- فرضيّه‌هاي تحقيق.. 9

1-7- تعريف واژه‌ها و اصطلاحات تخصّصي9

فصل دوّم : ادبيات موضوعي و پيشينة تحقيق

2-1- مقدمّه... 13

2-2- تعريف توانمندسازي و مفاهيم آن... 13

2-3- تعريف مشتري گرايي.... 14

2-4- اهمّيّت و دلايل توجّه به موضوع توانمندسازي.. 15

2-5- عوامل مؤثّر بر مشتري‌مداري16

2-6- ويژگي‌هاي كاركنان در يك سازمان توانمند ........................................................ 17

2-7- الگوها و مدل‌هاي توانمندسازي كاركنان.............................................................. 19

2-7-1- مدل توانمندسازي رايلي، بنتلي و لين .................................................. 19

2-7-2- مدل توانمندسازي اسپرتيزر.................................................................. 20

2-7-3- مدل توانمندسازي آوليو....................................................................... 21

2-7-4- مدل آلفرد باندورا............................................................................... 21

2-7-5- مدل ايده‌آل نولر................................................................................. 21

2-7-6- مدل توماس و ولتهوس....................................................................... 22

2-7-7- مدل كانگر و كانانگو (1998)............................................................. 23

2-8- رويكردهاي توانمندسازي.................................................................................. 23

2-8-1- رويكرد ارتباطي توانمندسازي............................................................... 23

2-8-2- رويكرد انگيزشي توانمندسازي.............................................................. 24

2-8-3- رويكرد شناختي توانمندسازي............................................................... 24

2-9- استراتژي‌هاي توانمندسازي................................................................................ 24

2-10- عوامل مؤثّر بر توانا سازي كاركنان.................................................................... 25

2-11- پيامدهاي توانمندسازي.................................................................................... 26

2-11-1- پيامدهاي نگرشي............................................................................. 27

2-11-2- پيامدهاي رفتاري............................................................................. 27

2-12- پيشينة تجربي تحقيق...................................................................................... 27

2-12-1- مروري بر پيشينة تحقيقات بين‌المللي................................................. 27

2-12-2- مروري بر پيشينة تحقيقات داخلي..................................................... 29

2-13- عوامل شناسايي شده از پيشينة تحقيق............................................................... 30

2-14- استنتاج از مباني نظري تحقيق.......................................................................... 31

فصل سوم : روش‌شناسي تحقيق

3-1- مقدمّه......................................................................................................................... 34

3-2- فرآيند تحقيق................................................................................................... 34

3-3- قلمرو تحقيق................................................................................................... 36

3-4- موانع و محدوديت‌هاي تحقيق........................................................................... 36

3-5- مدل عمليّاتي تحقيق......................................................................................... 36

3-6- نوع و روش تحقيق.......................................................................................... 37

3-7- جامعه آماري و نمونه تحقيق............................................................................ 37

3-8- روش‌ها و ابزارهاي جمع‌آوري اطّلاعات............................................................ 38

3-9- پايايي و روايي پرسشنامه................................................................................... 42

3-9-1- تعيين پايايي (قابليت اعتماد) پرسشنامه.................................................... 42

3-9-2- تعيين روايي (اعتبار) پرسشنامه................................................................ 43

3-10- روش تجزيه و تحليل اطّلاعات....................................................................... 44

3-10-1- تحليل همبستگي....................................................................................... 44

3-10-2- روش ضريب همبستگي رتبه‌اي اسپيرمن...................................................... 44

3-11- تحليل رگرسيون............................................................................................. 45

فصل چهارّم : تجزيّه تحليل داده‌ها

4 -1- مقدّمه......................................................................................................................... 47

4-2- آمار توصيفي.................................................................................................. 47

4-3- جنسيّت ........................................................................................................ 47

4-4- سابقه خدمت.................................................................................................. 48

4-5- تحصيّلات...................................................................................................... 49

4-6- وضع تأهل..................................................................................................... 50

4-7- عوامل ساختاري در توانمندسازي...................................................................... 51

4-8- عوامل رفتاري در توانمندسازي......................................................................... 52

4-9- عوامل زمينه‌اي در توانمندسازي........................................................................ 53

4-10-ميزان توانمندسازي......................................................................................... 54

4-11- ميزان مشتري مداري..................................................................................... 55

4-12- آمار توصيفي متغيرها..................................................................................... 56

4-13- عوامل ساختاري........................................................................................... 57

4-14- عوامل رفتاري................................................................................................ 57

4-15- عوامل زمينه‌اي............................................................................................... 58

4-16- مشتري مداري .............................................................................................. 58

4-17- توانمندسازي................................................................................................. 59

4-18- آمار استنباطي................................................................................................ 59

4-19- آزمون همبستگي اسپيرمن............................................................................... 59

4-20- فرضيات پژوهش........................................................................................... 60

4-21- فرضيّه اوّل.................................................................................................... 60

4-22- فرضيّه دوّم .................................................................................................. 61

4-23- فرضيه سوّم................................................................................................... 61

4-24- فرضيه چهارم................................................................................................ 62

4-25- معادله پيش‌بيني‌كننده مشتري مداري پرسنل................................................................... 63

4-26- پايايي پرسشنامه.............................................................................................. 63

فصل پنجم : بحث و نتيجه‌گيري، محدوديت‌ها و پيشنهادها

5-1- مقدمّه.............................................................................................................. 66

5-2- نتايج تحقيق...................................................................................................... 66

5-3- راهكارها........................................................................................................... 68

5-4- پيشنهادهاي آتي................................................................................................ 69

منابع و مأخذ......................................................................................................................... 70

پیوست ها.............................................................................................................................. 74

   چکیده

توانمند سازي، ظرفيّت‌هاي بالقوّه را براي بهره‌برداري از سرچشمه توانايي‌هاي كاركنان كه از آنها استفاده بهينه نمي‌شود، در اختيار مي‌گذارد و كارشناسان توانمند هم به سازمان و هم به خودشان نفع مي‌رسانند و با توانمند شدن كارشناسان، سازمان نيز به‌سوي توانمند شدن حركت مي‌كند. بنابر اين به نظر مي‌رسد شناخت و بررسي ابعاد توانمندسازي منابع انساني، موجب ارتقاي عملكرد پرسنل بانك سپه مديريت شعب منطقه مركزي تهران مي‌شود. در اين راستا در اين پژوهش سعي شده است بعد از مرور ادبيات و شناسايي ابعاد اصلي مؤثر بر توانمندسازي منابع انساني به اولويّت‌بندي آنها در جذب مشتري پرداخته و براي بهبود توانمندسازي در راستاي مشتري‌مداري راهكارها و پيشنهاداتي ارائه شده است. براي اين كار پس از مرور ادبيات و شناسايي شاخص‌ها پرسشنامه‌اي بين كاركنان صف مديريت شعب منطقه مركزي تهران توزيع گرديد. روايي اين پرسشنامه توسط خبرگان بررسي و تأييد گرديد. سپس پايايي پرسشنامه در نمونه پيش آزمون بررسي شد. جامعه آماري تحقيق 559 نفر بود كه با استفاده از فرمول جامعه محدود تعداد نمونه 228 نفر محاسبه گرديد. 270 پرسشنامه تهيه شد كه 230 پرسشنامه تكميل و برگشت داده شده است. داده‌هاي جمع‌آوري شده تحقيق با استفاده از نرم‌افزار SPSS و به كمك آزمون t ، ضريب همبستگي اسپيرمن و رگرسيون مورد تجزیه و تحليل قرار گرفتند. نتايج تحقيق همسو با فرضيات تحقيق نشان داد در مرحله اول عوامل ساختاري و در مرحله دوم عوامل رفتاري و در مرحله سوم عوامل زمينه‌اي توانمندسازي كاركنان بر روي مشتري مداري كاركنان تأثير‌گذار است.

(عوامل رفتاري و ساختاري و زمينه اي توانمندسازي متغير مستقل و مشتري مداري متغير وابسته مي باشد).

کلمات کلیدی:توانمند سازي- كاركنان- مشتري مداري- عوامل رفتاري- عوامل ساختاري- عوامل زمينه اي

 مقدّمه

امروزه نقش و اهميّت نيروي انساني بر هيچ‌كس پوشيده نيست در بين عوامل توليد (زمين، نيروي انساني، تكنولوژي، سرمايه) با ارزش‌ترين، كمياب‌ترين و نادرترين عامل نيروي انساني است، عدم توجّه به بهره‌وري نيروي انساني و توجّه صرف به ديگر عوامل نه تنها باعث كاهش كارآيي و اثربخشي در سازمان مي‌گردد، بلكه باعث افزايش ضايعات و حوادث و ايجاد نارضايتي در نيروي انساني مي‌شود. توانمندسازي يكي از نويدبخش‌ترين مفاهيم دنياي كسب و كار بوده كه كمتر به آن توجّه شده ولي اكنون به موضوع روز بدل گشته است امّا عليرغم بحث‌هاي فراوان در باره‌ي فوايد توانمندسازي، بهره‌برداري از آن اندك و ناچيز است و هر چند توانمندسازي به مديران اين امكان را مي‌دهد كه از دانش، مهارت و تجربه همه‌ي افراد سازمان استفاده كنند امّا متأسّفانه تعداد مديران و گروه‌هايي كه راه و رسم ايجاد فرهنگ توانمندسازي را بدانند، اندك است (بلانچارد و همكاران، 1999،‌ص 11).

توانمندسازي كاركنان، بيان مي‌كند چگونه در يك فرآيند فراگير و نسبتاً طولاني با در نظر گرفتن اصولي نظير: سهيم كردن كاركنان در اطلاعات، ايجاد خودمختاري، جايگزيني تيم‌هاي كاري به جاي سلسله مراتب و ...، مي‌توان به سازماني دست يافت كه در عين برخورداري از بهره‌وري بالا، قابليت پويايي و انعطاف‌پذيري، كاركنان آن سازمان را متعلّق به خود بدانند و با شور و اشتياق و احساس مباهات و سربلندي كار كنند در نتيجه با برخوردي توأم با آرامش و اطمينان موجب جذب بيشتر مشتري شوند.

فهرست جدول‌ها

عنوان صفحه

 جدول 2-1- ويژگي‌هاي رفتاري كاركنان توانمند شده در مقايسه با كاركنان غيرتوانمند................. 18

جدول 3-1- مدل تحليلي پژوهش (گويه‌هاي اصلي پرسشنامه) براي عوامل توانمندسازي منابع انساني و مشتري‌مداري ............................................................................................................................................. 39

جدول 3-2- مدل تحليلي پژوهش (گويه‌هاي اصل پرسشنامه) براي «عوامل توانمندسازي منابع انساني» و مشتري مداري............................................................................................................................................. 40

جدول 3-3- طيف امتياز دهي به معيارها.................................................................................. 41

جدول 4-1- توزيع فراواني مربوط به جنسيّت پاسخ دهندگان.................................................... 47

جدول 4-2- توزيع فراواني مربوط به سابقه خدمت پاسخ‌دهندگان.............................................. 48

جدول 4-3- توزيع فراواني مربوط به تحصيلات پاسخ‌دهندگان.................................................. 49

جدول 4-4- توزيع فراواني مربوط به وضع تأهل پاسخ دهندگان................................................ 50

جدول 4-5- توزيع فراواني مربوط به تأثير عوامل ساختاري در توانمندسازي از نظر پاسخ‌دهندگان51

جدول 4-6- توزيع فراواني مربوط به عوامل رفتاري در توانمندسازي ........................................ 52

جدول 4-7- توزيع فراواني مربوط به عوامل زمينه‌اي در توانمندسازي ....................................... 53

جدول 4-8- توزيع فراواني مربوط به توانمندسازي پاسخ‌دهندگان.............................................. 54

جدول 4-9- توزيع فراواني مربوط به ميزان مشتري‌مداري پاسخ‌دهندگان..................................... 55

جدول 4-10- آمار توصيفي متغيّرها........................................................................................ 56

جدول 4-11- آزمون همبستگي بين متغيرها............................................................................. 59

جدول 4-12- خلاصه ضريب همبستگي‌تأثير عوامل ساختاري توانمندسازي برميزان مشتري‌مداري60

جدول 4-13- خلاصه ضريب همبستگي تأثير عوامل رفتاري توانمندسازي بر ميزان مشتري مداري61

جدول 4-14- خلاصه ضريب همبستگي تأثير عوامل زمينه‌اي توانمندسازي بر ميزان مشتري مداري61

جدول 4-15- خلاصه مدل برازش شده................................................................................... 62

جدول 4-16- تحليل واريانس مدل......................................................................................... 62

جدول 4-17- نتيجه رگرسيون عوامل توانمندسازي كاركنان بر ميزان مشتري مداري پرسنل........... 63

جدول 4-18- ضرايب آلفاي كرونباخ..................................................................................... 64

  فهرست نمودارها

عنوان صفحه

 نمودار 2-1- مدل توانمندسازي باون و لاولر............................................................................ 19

نمودار 2-2- مدل توانمندسازي بتنلي و لين.............................................................................. 20

نمودار 2-3- مدل توانمندسازي اسپرتيزر.................................................................................. 20

نمودار 2-4- مدل توانمند سازي توماس و ولتهوس................................................................... 22

نمودار 2-5- مدل كانگر و كانانگو .......................................................................................... 23

نمودار 2-6- مدل مفهومي تحقيق............................................................................................ 31

نمودار 3-1- مراحل اصلي فرآيند تحقيق................................................................................. 35

نمودار 4-1- جنسيّت............................................................................................................. 47

نمودار 4-2- سابقه خدمت..................................................................................................... 48

نمودار 4-3- تحصيّلات......................................................................................................... 49

نمودار 4-4- وضعيّت تأهل.................................................................................................... 50

نمودار 4-5- درصد تأثير عوامل ساختاري................................................................................ 51

نمودار 4-6- درصد تأثير عوامل رفتاري .................................................................................. 52

نمودار 4-7- درصد تأثير عوامل زمينه‌اي................................................................................... 53

نمودار 4-8- درصد ميزان تأثيرتوانمندسازي.............................................................................. 54

نمودار 4-9- درصد ميزان تأثيرمشتري مداري........................................................................... 55

نمودار 4-10- توزيع نرمال متغيّر عوامل ساختاري.................................................................... 57

نمودار 4-11- توزيع نرمال متغيّر عوامل رفتاري....................................................................... 57

نمودار 4-12- توزيع نرمال متغيّر عوامل زمينه‌اي....................................................................... 58

نمودار 4-13- توزيع نرمال متغير مشتري مداري....................................................................... 58

نمودار 4-14- توزيع نرمال متغير توانمندسازي......................................................................... 59

نمودار 4-15- مدل مفهومي تحقيق.......................................................................................... 60

 فصل اول

طرح تحقیق

 1-1 مقدمه

از جمله مسائل مهم در مديريت سازمان های امروز موضوع توانمند سازی است توانمندی هنگامی اتفّاق می افتد که نيروی انسانی در اثر کسب قدرت حاصل از تجربه احساس کند که توان کنترل خويش را دارد.
(ويلسون 2004)

سازمان‌ها امروزه در محيطي كاملاً رقابتي كه همراه با تحوّلات شگفت‌انگيز است بايد اداره شوند. در چنين شرايطي مديران فرصت چنداني براي كنترل كاركنان در اختيار ندارند و بايد بيشترين وقت و نيروي خود را صرف شناسايي محيط خارجي و داخلي سازمان كنند و ساير وظايف روزمره را بر عهده كاركنان بگذارند. كاركنان زماني مي‌توانند به خوبي از عهده وظايف محوله برآيند كه از مهارت، دانش و توانايي لازم برخوردار بوده و اهداف سازمان را به‌خوبي بشناسند. ابزاري كه مي‌تواند در اين زمينه به كمك مديران بشتابد فرآيند توانمندسازي است (عبدالهي و نوه ابراهيم، 1385).

بنابر اين در سازمان توانمند، كاركنان با احساس هيجان بيشتر، مالكيت و افتخار، بهترين ابداعات و افكار خويش را پياده مي‌كنند و علاوه بر اين با احساس مسئوليت كار مي‌كنند و منافع سازمان را بر منافع خود ترجيح مي‌دهند، بنابر اين به نظر مي‌رسد بررسي ابعاد توانمندسازي منابع انساني، موجب ارتقاي عملكرد بانك سپه (مديريت شعب منطقه مركزي تهران) مي‌شود.

 1-2 مسأله اصلی تحقيق

تغییرات محیطی از یکسو پیشرفت شگرف فناوری اطلاعات را ناشی شده ، از سوی دیگر موجب شده است تا در دو نیروی بیرونی و درونی سازمان ها را به سمت تغییر سوق دهد همچنین پس از جنگ جهانی دوم به علت تحوّلات گسترده ای که در زمینه فنّ آوری به وجود آمده و پیشرفت زیادی که در علوم مختلف پدیدار گشت، رشد دانش مدیریت شتاب فزاینده ای یافت و به دنبال آن بحث تبدیل شدن نیروی انسانی به دانشگران شدّت گرفت . ( فقیهی ، رجب بیگی 1382)

در عصر حاضر بنا به اقتضاء مدیریت ، محیط سازمان ها باید دائماً در حال نو آوری باشند زیرا اکنون کسی برنده است که بتواند در عرصه رقابت، تکنولوژی جدید تری به بازار عرضه کند، فراهم بودن زمینه های مناسب برای تعامل افکار و کسب تجربیات نو برای دانشگران مهّمترین شرط رشد سرمایه دانایی و معرفت در جوامع و سازمان های امروز است .( ویلسون 2004)

در حال حاضر آموزش و بهسازي منابع انساني در عصر دانايي محوری، مي تواند راهكاري براي همه ي جوامع به حساب آيد.

نيروي انساني مهّمترين منبعي است كه همواره چرخ سازمان را به حركت درآورده و پيشرفت و تداوم سازمان به ميزان توانمندي آنها بستگي دارد. از مهمترين چالشهاي مديران حاضر در سازمانها، عدم استفاده كافي از منابع فكري،توان ذهني وظرفيّت هاي بالقوّه انساني موجود است.در اغلب سازمان ها از توانايي هاي كاركنان استفاده بهينه نمي شودومديران قادر نيستند ظرفيّت بالقوّه آنان را به كار گيرند به عبارتي ديگر افراد،توان بروزخلاقيّت و ابتكار بيشتري در محيط سازماني دارند، امّا به دلايلي از اين قابليت ها بهره برداري نميشود. واژه انگليسی "empower" در فرهنگ فشرده اکسفورد قدرتمند شدن، مجوّز دادن، قدرت بخشیدن و توانا شدن معنا شده است. پژوهشگران، تعاريف گوناگونی از توانمند سازی ارائه کرده اند، برخی آن را مترادف با قدرت، غنی سازی شغل، مشارکت کارکنان و تفویض اختیار می دانند وبرخی آن را متمایز از آن ها ارزیابی می کنند گراوا(1971) معتقد است، توانمند سازی مفهومی مبهم و غیر یکسان داشته و افراد مختلف به تناسب ویژگی های فرد از آن استنباط دارند. توانمند سازی را به قادرسازی افراد برای انجام کار تعریف می کنند. معنای لغوی توانمند سازی، سپردن اختیار قانونی به فرد وتفویض قدرت قانونی است.

"توانمندسازی یکی از نویدبخش ترین مفاهیم دنیای کسب وکار بوده که کمتر به آن توجّه شده ولی اکنون به موضوع روز بدل گشته است اما علیرغم بحث های فراوان درباره ی فواید توانمند سازی، بهره برداری از آن اندک وناچیز است و هرچند توانمند سازی به مدیران این امکان را می دهد که از دانش، مهارت وتجربه ي همه ی افراد سازمان استفاده کنند امّا متأسّفانه تعداد مديران و گروه هایی که راه و رسم ایجاد فرهنگ توانمند سازی را بدانند، اندک است (بلانچارد[1]وهمکاران، 1999،ص 11).

کوین و اسپريتزر(1997) معتقد هستند که مدیران قبول دارند که توانمند سازی یک مزیّت رقابتی و فرآیند مطلوبی برای سازمان هاست امّا اغلب سازمان ها در اجرای آن دچار مشکل شده اند.

در دنياي مالامال از رقابت‌‌هاي آشكار و پنهان، سازمان‌ها براي ادامه حيات بايد از چهار ويژگي برخوردار باشند.

1- مشتري‌گرا بودن

2- كارا بودن از حيث دخل و خرج

3- سريع‌العمل و انعطاف‌پذير بودن

4- بهبود مستمر

لذا براي دستيابي به اين خصوصيات، مهمترين ابزار رقابتي نيروي انساني است كه بايد آن را توانا ساخت (ايران‌نژاد پاريزي، 1381، ص 18).

با توجه به اينكه بانك سپه يك بانك دولتي و خدماتي مي‌باشد، بايد بتواند در اين عرصه رقابت شديدي كه بانك‌هاي خصوصي بوجود آورده‌اند سربلند بيرون آيد و اين موضوع تحقق نمي‌يابد مگر در داشتن نيروهاي توانمند كه تأثير شگرفي بر ايجاد رضايت مشتريان خود داشته كه با انجام خدمات به روز و سريع همگام با پيشرفت تكنولوژي بتوانند مشتريان را به خود وفادار نمايند.

از اين رو پژوهشگر در پي يافتن شناسايي و اولويت‌بندي عوامل مؤثر بر توانمندسازي منابع انساني در بانك سپه، پرسنل صف مديريت شعب منطقه مركزي تهران و با هدف پاسخگويي به سؤال‌هاي زير است:

سؤال اصلی:

اين است كه چه عواملی بر توانمند سازی کارکنان درجهت جذب مشتری در پرسنل صف مديريت شعب بانک سپه منطقه مرکزی مؤثّر است واولويّت این عوامل چگونه است ؟

سؤالهای فرعی:

1- آيا عوامل ساختاری توانمندسازی کارکنان بر ميزان مشتري مداري در پرسنل صف مديريت شعب منطقه مرکزی بانک سپه شهر تهران مؤثراست؟

2- آيا عوامل رفتاري توانمندسازی کارکنان بر ميزان مشتري مداري در پرسنل صف مديريت شعب منطقه مرکزی بانک سپه شهر تهران مؤثراست؟

3- آيا عوامل زمينه اي توانمندسازی کارکنان بر ميزان مشتري مداري در پرسنل صف مديريت شعب منطقه مرکزی بانک سپه شهر تهران مؤثراست؟

4- آيا عوامل ساختاري ،عوامل رفتاري وعوامل زمينه اي توانمندسازي بر ميزان مشتري مداري مؤثر هستند؟

 1-3 شرح و بيان موضوع

از جمله راهبردهای مهم در هر سازمان توانمند سازی دانشگران برای تطابق با تغییرات خارجی و داخلی است در فضای رقابتی امروز توانمند سازی به سان ابزاری شناخته شده است که مدیران با آن قادر خواهند بود سازمان های امروز را که دارای ویژگی هایی چون شبکه های نفوذ ، رشد ، اتّکا به ساختار افقی و شبکه ای ، حداقل شدن فاصله دانشگران از مدیران و کاهش تملّق سازمانی و بکارگيری فناوری اطلاعات می باشد ، به طور کارآمد اداره کنند . در واقع يکی از مباحث مطرح شده در مديريت منابع انسانی مبدّل ساختن نيروی انسانی محافظه کار به نیروی انسانی دانشگر ( دانش محور ) ، مستقل ، قدرتمند و صاحب اختیار در تصميم گيری است. تبدیل نیروی انسانی وابسته و فاقد توانمندی در تصمیم گیری به نیروی توانمند و دانش محور نیز از جمله رویکردهای توسعه ای بانک سپه محسوب می شود .

در توسعه منابع انسانی ، مواردی همچون آموزش و پرورش منابع انسانی ، جذب و نگهداری نیروی مؤثّر ، خلّاق و کارامد ، خلق انرژی افزوده انسانی ، توسعه فرهنگ انسان گرایانه سازمانی در کنار سایر مضامین مطرح است که در این میان موضوع توانمند سازی نیروی انسانی به معنای عام و توانمندسازی دانشگران به معنای خاص آن اهمیّت روزافزون پیدا نموده است که پژوهش حاضر تلاش جهت شناخت و رتبه بندی عوامل مؤثّر بر توانمندسازی کارکنان مدیریت شعب مرکزی بانک سپه تهران می باشد. وتن و کمرون[2] (1998 ) اظهار می دارند که از طریق توانمند سازی کارکنان ، مدیران واقعاً اثر بخشی خود را چند برابر می کنند. آنها و سازمان هایشان کارآمد تر می شوند و آنها می توانند طوری دیگر باشند با وجود اینکه اکثر مدیران توانمند سازی را مهارتی می دانند که باید اجرا و تجربه شود ، اما اجرای واقعی آن امروزه در مدیریت به ندرت صورت میگیرد. ( ترجمه اورعی یزدانی ، بدرالدین ، 1381)

 اهمیّت نیروی انسانی در سازمانهای امروزی

امروزه فاصله میان جوامع و سازمانها از حیث دانایی قابل ارزیابی است و چالش اصلی میان سازمانها ، چالش نیروی انسانی توانا و دانا می باشد نیروی انسانی به عنوان مهمترین ، گران ترین و با ارزشترین سرمایه و منبع سازمانی محسوب می شود و تنها عنصر ذی شعوری است که به عنوان هماهنگ کننده سایر عوامل سازمانی ، نقش اصلی را در میان کلیّه عوامل دارد .

می توان به سادگی بیان نمود که بدون وجود افراد کارآمد، دستیابی به اهداف سازمانی غیر ممکن است از این رو منابع انسانی ، نقش اساسی در رشد ، پویایی و بالندگی یا شکست یا نابودی سازمان ها دارد. اهمیّت این عامل به عنوان مهمترین عامل در زنجیره عملیّاتی و تفکّر هر سازمان مدّت هاست که به اثبات رسیده است و سازمان هایی که مؤفقیّت های چشمگیری داشته اند ، توجه به انسان را سر لوحه کارهای خویش قرار داده اند.

دراکر[3](1998) با مقایسه کارکنان در دو قرن اخیر می گوید: قرن گذشته ، عصر بهره بری نیروی انسانی کاربر بود ولی این قرن، عصر کارهای دانش بر می باشد . به طوری که در قرن گذشته با ارزش ترین دارایی یک سازمان ، ابزار تولید بود ولی اکنون سرمایه اصلی سازمان ها ، کارکنان به عنوان دانش گران هستند لذا گردانندگان سازمان ها ، زیر بار تغییرات معجزه آسا ناگزیر به باز اندیشی و بازبینی روشها ، الگوها و رفتار خود در مورد نیروی انسانی شاغل خود هستند .

 مشتری مداری

امروزه رضایت مشتری در همه سازمان های دولتی و خصوصی ، همچنین در حوزه خدمات و صنعت به عاملی تعیین کننده تبدیل شده است با توجه به گستردگی این موضوع رضایت مشتری از اصول اساسی و غیر قابل اجتناب مدیریت کیفیّت است و به همان نسبت معیاری مهم در چهار چوب مدل های تعالی سازمانی است . مزیّت رقابتی نیز از جمله مؤلّفه هایی است که ماندگاری سازمانی را تضمین می کند . کسب مزیّت رقابتی به صورت تصادفی و بدون برنامه حاصل نمی شود بلکه بایستی سازمان ها با تفکّر و طرّاحی چهارچوب های علمی در این راستا حرکت کنند . مشتری مداری ، بازارآفرینی و بازارگرایی ایجاب می کند که از مدل های سرآمدی برای بهبود وضعیت موجود رهبری ، استراتژیک ها و منابع انسانی استفاده شود.

شناسایی دائم حوزه های بهبود و پروژه سازی برای رسیدن به بهبود های مطلوب و رقابت مدار از طریق الگوهای استاندارد و تجربه شده موجب صرفه جویی در وقت می شود .

با شناسایی نیازهای مشتریان می بایست با ایجاد تغییرات در داخل سازمان توانمندیهای خود را افزیش دهیم تا بتوانیم با پاسخگویی به این نیازها موجبات جذب مشتریان را فراهم کنیم .

مدیران با دانستن این موضوع که مشتری در چه زمانی به چه خدمتی و با چه ویژگی هایی نیاز دارد و مکان مناسب برای ارائه این خدمت کجاست و اینکه مشتری چگونه می خواهد از آن استفاده نماید، می توانند با اقدامات مؤثّر در این زمینه به بهترین شکل نیازهای مشتری را برطرف کنند و با این عمل باعث شکل گیری رابطه مفید بین خود و مشتری شوند. وقتی سازمانی مشتریان هدفش را شناسایی نماید می تواند اهداف و معیارهای خود را برای ارزشی قابل ارائه به مشتری مشخص کند. ارزش قابل ارائه مشتری با توصیف ترکیب منحصر به فردی از محصول ، قیمت ، خدمات ، روابط و تصویری که شرکت به گروه مشتریان هدف خود عرضه می کند، استراتژی شرکت را برای مشتری مشخص می کند. ارزش قابل ارائه مشتری باید کاری را که سازمان بنا دارد برای مشتریان خود ، بهتر یا متفاوت از رقبایش انجام دهد ، منعکس سازد.
(رابرت کاپلان ، دیوید نورتون ، 1386 ، ص 65)

تجربه نشان می دهد تنها راه توسعه پایدار مشتری با قرار دادن کارکنانی پشت مکان تحقیق و توسعه است که با مشتری ارتباط چهره به چهره دارند . این کار دو فایده دارد : نخست دانش شرکت نسبت به حامیان خود به صورت تصاعدی بالا می رود و دوّم ، همان تعریف مشتری مداری است و با این کار احساس غرور زیادی می کنند .

( Larry selden $lanc . macmillan , 2006 )

 مدیریت ارتباط با مشتري CRM))

مدیریت ارتباط با مشتریان که گاهی اوقات از آن به عنوان مدیریت مشتریان ، مدیریت ارزشی مشتریان ، مشتری محوری و یا مدیریت مشتری محور نامبرده می شود، برای مدّت زمان طولانی، جهت بیان تمایل شرکت ها در برقراری ارتباط یک به یک و مداوم و همبستگی با تمام مشتریان بوده است در همین راستا می توان به یک نکته مهم اذعان داشت که شرکت هایی که موفّق شده اند به صورت موثرّی مشتریان خود را جذب کرده و به آنها خدمات مورد نظر را به بهترین نحو ارائه داده و بهترین مشتریان خود را حفظ کنند ، تأثیر مثبتاین امررادر انتهایمسیر سودآوریخودمشاهدهکردهاند.(سهیلاکبرزاده، 1386 ).

با تحلیل و بررسی تحقیقاتی که تاکنون در مورد توانمندسازی منابع انسانی در داخل و خارج کشور انجام شده است، جمع بندی مطالب فوق ونتیجه گیری از آنها ، می توان 4 مدل یا دیدگاه را در مورد توانمندسازی، استخراج نمود :

1- دیدگاه اوّل، دیدگاه عقلایی است که قائل به تسهیم قدرت با زیردستان (قدرت به معنای اختیار سازمانی و نه قدرت شخصی) ، تفویض اختیار ، عدم تمرکز در تصمیم گیری ، تیم های خودگردان وهدف گذاری دوطرفه به شرط تمایل پیرو در مشارکت و قبول مسئولیت است.

2- دیدگاه دوّم ، دیدگاه انگیزشی ، نیاز به کسب قدرت را که حالتی درونی برای کسب نفوذ و کنترل بر سایر افراد است، مبنای توانمندسازی می داند.

3- دیدگاه سوّم ، دیدگاه فوق انگیزشی است كه با طرح ایجاد انگیزه ی درونی کار، توسط آماده سازی محیط و ایجاد مجرای انتقال كه برای احساس خود اثربخشی و انرژی بیشتر ، دیدگاهی نظری تر را ارایه می دهد(کانگر و کانوگو[4]، 2005؛ کانتر[5]، 1983).

4- دیدگاه چهارم، دیدگاه سیستمی است که دیدگاه کامل تر و جامع تری نسبت به سه دیدگاه فوق می باشد که علاوه بر اینکه نقاط قوّت آنها را دارا می باشد نقاط ضعف دیدگاه مذکور نیز در آن جایی ندارد.الگوی سیستمی مشتمل بر سه شاخه خواهد بود (اسکندری، 1381، ص 50).

الف) شاخه ساختاری ؛

ب) شاخه رفتاری؛

ج) شاخه زمینه ای؛

در این تحقیق، سعی خواهیم کرد عوامل مربوط به این سه شاخه را در پرسنل صف مدیریت شعب مرکزی بانک سپه تهران به عنوان نمونه مطالعاتی، شناسایی و اولوّیت بندی نماییم.

 1-4 ضرورت انجام تحقیق

در بیان اهمّیّت و لزوم توجّه به موضوع توانمندسازی ، بویژه توانمندسازی کارکنان، مطالب بسیار زیادی ارایه گردیده است. کانگر و کانوگو (2005) دلایل زیر را برای شدّت توجّه به توانمندسازی برمی شمرند:

الف) مطالعات مهارت های مدیریت نشان می دهد که توانمندسازی زیردستان بخش مهمّی از اثربخشی سازمانی و مدیریتی است.

ب) تجزیه و تحلیل قدرت و کنترل در سازمانها حاکی از این است که سهیم کردن کارکنان در قدرت و کنترل، اثربخشی سازمانی را افزایش می دهد.

ج) تجربیات تشکیل گروه در سازمان، دلالت بر این دارد که راهبردهای توانمندسازی کارکنان
نقش مهمّی درایجاد و بقاء گروه دارد (کانگر و کانوگو، 2005)

توانمندسازی ، مفهومی است که هم می تواند منافع سازمان را تأمین کند و هم احساس مالکیت و سرفرازی در کارمندان ایجاد نماید و این از جنبه های مهّم و ضرورت انجام این تحقیق است. به عبارت دیگر توانمند سازی، ظرفیّت های بالقوّه را برای بهره برداری از سرچشمه توانایی های کارکنان که از آنها استفاده بهینه نمی شود، در اختیار می گذارد و کارکنان توانمند هم به سازمان و هم به خودشان نفع می رسانند و با توانمند شدن کارمندان، سازمان نیز به سوی توانمند شدن حرکت می کند.

بنابر این در سازمان توانمند، کارکنان با احساس هیجان بیشتر، مالکیّت و افتخار، بهترین ابداعات و افکار خویش را پیاده می کنند و علاوه بر این، با احساس مسئولیت کار می کنند و منافع سازمان را بر منافع خود ترجیح می دهند.

بنابر این جنبه دیگراز اهمیّت و ضرورت انجام این طرح ، این است که با ارایه راهکارهایی جهت توانمندسازی کارکنان، سازمان نیز (بانک سپه) به سمت توانمند شدن سوق داده خواهد شد و از منافع
فوقالذکر بهره مند خواهد گشت.

بعد دیگر ضرورت و اهمیّت انجام این تحقیق از آن جهت است که امروزه بسیاری از مدیران این نکته را تشخیص داده‌اند که تنها مزیّت رقابتی واقعی و پایدار سازمان ها، افراد و کارکنان آن ها هستند و برای آنکه یک سازمان موفّق عمل کند می بایست کارکنان بطور فعّال درگیر انجام کارها شوند. مفهوم توانمندسازی به طور بسیار نزدیکی از طریق بکارگیری مدبّرانه منابع انسانی برای نیل به اثربخشی سازمانی با این موضوع تطابق دارد. از همین روی است که کانگر و کانوگو (2005) آن را جزء اصلی اثربخشی سازمانی و مدیریتی می دانند (کانگر و کانوگو، 2005، ص302).

بعد دیگری که اهمّیّت و ضرورت انجام این تحقیق را برای بانک سپه توجیه می نماید، اینست که توانمندسازی کارکنان، بیان می کند چگونه در یک فرآیند فراگیر و نسبتاً طولانی با در نظر گرفتن اصولی نظیر: سهیم کردن کارکنان در اطلاعات، ایجاد خودمختاری ، تعیین حدود و مرزها، جایگزینی تیم های کاری به جای سلسله مراتب و ... ، می توان به سازمانی دست یافت که در عین برخورداری از بهره وری بالا، قابلیت پویایی و انعطاف پذیری ، کارکنان، آن سازمان را متعلّق به خود بدانند و با شور و اشتیاق و احساس مباهات و سربلندی کار کنند در نتیجه با برخوردی توأم با آرامش و اطمینان موجب جذب بیشتر مشتری شوند. بنابر این در مجموع می توان اظهار داشت که توانمندسازی کارکنان و مدیران پرسنل صف مدیریت شعب منطقه مرکزی تهران (بانک سپه)،آنها را به سوی ارتقاء بهره وری سوق خواهد داد. در نتیجه، بانک سپه مدیریت شعب منطقه مرکزی تهران، نیاز به الگویی دارد که به تعیین و اولویّت بندی عوامل مؤثّر بر توانمندسازی منابع انسانی آن مدیریت بپردازد.

 1-5 اهداف اساسی از انجام تحقیق:

اهداف اساسی تحقیق به دو بخش علمی وکاربردی تقسیم شده که به شرح زیر بیان می شود:

1- هدف علمی:

شناسایی و اولویّت بندی عوامل مؤثّر بر فرآیند توانمندسازی کارکنان صف مدیریت شعب منطقه مرکزی بانک سپه شهر تهران در جهت جذب مشتری .

2- هدف کاربردی:

تعیین میزان تأثیرگذاری هر یک از عوامل در فرآیند توانمندسازی کارکنان بانک سپه و میزان تأثیر توانمندسازی در جذب مشتری

1-6 فرضیّه های تحقیق

فرضیّه های اصلی تحقیق برای تبیین مدل مفهومی "توانمند سازی کارکنان" در پرسنل صف مدیریت شعب منطقه مرکزی بانک سپه شهر تهران به شرح زیر می باشد.

1- «عوامل ساختاری» توانمندسازي بر ميزان مشتري مداري مؤثّر است.

2- «عوامل رفتاری» توانمندسازي بر ميزان مشتري مداري مؤثّر است.

3- «عوامل زمینه ای توانمندسازی بر ميزان مشتري مداري مؤثّر است.

4- عوامل ساختاري، عوامل رفتاري و عوامل زمينه‌اي توانمندسازي بر ميزان مشتري مداري مؤثّر هستند.

1-7 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصّصی

تعريف مفهومي:

هرگاه در تعريف يك مفهوم يا سازه،‌ از ساير مفاهيم و سازه‌ها استفاده شود آن را تعريف مفهومي (وصفي) مي‌گويند (ساده، 1375، ص 161).

تعريف مفهومي، همان شرح‌هايي هستند كه معمولاً در فرهنگ واژه‌ها آورده مي‌شوند. (15p, 2002 ,Iary )

 تعريف عملياتي:

مجموعه روش‌هاي توصيف‌كننده فعاليت‌هايي است كه انجام آنها به گونه تجربي وجود دارد. چنين تعاريفي، مفاهيم را لمس‌پذير مي‌كند و روش‌هاي اندازه‌گيري را كه ملاك‌هايي براي كاربرد تجربي مفاهيم به‌دست مي‌‌دهد، طرح و خلاصه مي‌كند (هومن، 1373، ص 98).

توانمند سازی: تعریف لغوی توانمند سازی ،قادر ساختن افراد برای انجام کاراست.

تعريف مفهومي توانمند سازی: به عنوان یک مفهوم مدیریتی می توان به عنوان افزایش دادن حقّ تصمیم گیری (اختیار) افراد، بالندگی اشخاص از راه همیاری،قسمت کردن ، پرورش وفعالیت تیمی تعریف کرد (امیر کبیری1385،ص 349).

تعريف عملياتي توانمندسازي: توانمندسازي در اين مطالعه از طريق جمع سه عامل ساختاري و رفتاري و زمينه‌اي مورد سنجش قرار گرفته است.

عوامل ساختاری:[6]

تعريف مفهومي: اسپنس - لاسچینگر[7] و همکاران (2001) عامل ساختاری را از ابعاد اساسی توانمند سازی کارکنان عنوان کرده است .

تعريف عملياتي: در اين پژوهش عوامل ساختاري به‌صورت عواملي چون پاداش(باندورا،1989) غني‌سازي شغلي(هيوژنسكي وباوس انان،2001) شايستگي(كاهاله وهمكاران ،2007) اختيار(رووبيارز،2003) و عدم تمركز(كانگروكانونگو،2005) تعريف عملياتي شده و مورد سنجش قرار گرفته است.

 عوامل زمینه‌ای[8]:

تعريف مفهومي: زیمرمن (1990) عوامل زمینه ای را یکی از ابعاد اساسی توانمند سازی معرّفی کرده است (زیمرمن[9] ،1990).سیگال و گاردنر (2000) ،عوامل زمینه ای توانمند سازی را شامل فعالیّتهایی مانند ،رابطه با ما فوق ،روابط عمومی با شرکت ، تیم کاری و تمایل به عملکردهاتعریف کردهاند(سیگال وگاردنر[10] ،2000 )

تعريف عملياتي:دراينپژوهش عوامل زمينه‌اي بهصورت عواملي چون محيط(هيوژنسكيو باوس انان،2001)حمايت سازماني(كاهاله وهمكاران،2007) روشن بودن اهداف و خط مشي(ويكهيو،2000) سبك رهبري و هدايت(هيوژنسكي وباوس انان،2001 )حمايت مدير(كاهاله وهمكاران،2007)، تعريف عملياتي شده و مورد سنجش قرار گرفته است.

عوامل رفتاری[11]:

تعريف مفهومي: فاوست[12]و همکارانش (1994) عوامل رفتاری را یکی از ابعاد توانمند سازی نیروی کار معرفی کردند.

تعريف عملياتي: دراين پژوهش عوامل رفتاري به‌صورت عواملي چون، نیاز به‌مؤفقیّت (کاهاله[13]و همکاران، 2007 ) ، اعتماد به نفس (کانگر و کانوگو ، 2005) ، تأثیر (چیانگ وسیه[14]، 2011) ، تعلّق شغلی ومسئولیّت (هیوژنسکی و باوس انان[15] ، 2001) ، توانایی تصمیم گیری (نولر[16] ، 1997) بصورت عملیاتی تعریف کردهاند.

مشتری مداری :

تعريف مفهومي: نارور واسلاتر[17] ،( 1990 ) مشتری مداری را درک کافی از مشتری هدف در جهت قادر شدن ایجاد ارزش برتر ومستمّر تعریف نمودند(نارور و اسلاتر[18] ،1990 ).

تعريف عملياتي: در اين پژوهش مشتري مداري، تمايل يا زمينه موجود در كاركنان در جهت ارضاي نيازهاي مشتريان در هنگام كار تعريف شده است. (Nobel et,al. 2002) .

 


مبلغ واقعی 35,273 تومان    19% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,571 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۹ آبان ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 81

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون جهت سفارش بر روی لینک زیر کلیک نمائید . ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟ خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول داشته باشد و یا می خواهید دل کسی را بدست بیاورید و در این راه همیشه با شکست مواجه شده ...

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

معرفی کتاب:رستاخیز مردگان العضیف ترجمه شده نسخه فارسی عربی وانگلیسی (رستاخیز مردگان العضیف)کتاب نکرونومیکون ( آخرت مردگان ) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند.!! نام دیگرش ولی الضعیف است..!! مؤلف اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت کنید. بعضی وقت ها پیش ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

سوال عملی Power Point با جواب

سوال عملی Power Point با جواب

دانلود نمونه سوال قطعی پاورپوینت با جواب تشریحی تعداد فایل : 2 نوع فایل : Pdf ...


مطالب تصادفی

 • کیفیت خدمات خرده فروشی یعنی جنبه های فیزیکی قابلیت اطمینان تعاملات شخصی حل مسئله و خط مشی فروشگاه های شهروند
 • یافتن رابطه ی بین جو سازمانی مدارس ابتدایی شهرستان پیرانشهر با میزان اعتماد موجود در معلمان این شهرستان
 • هدف اصلي اين تحقيق بررسی و اولویت بندی روشهای تبلیغاتی موثر در جذب گردشگران خارجی به ایران است
 • هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش در سازمان می باشد؟
 • های مایع سازی گاز مایع طبیعی و مباحث مطرح شده در خصوص ورود ایران به بازار تجارت LNG
 • تحقیقات و پروژه های دانشگاهی صنایع
 • انجام کلیه امور مربوط به پایان نامه درمجموعه شیمی و فیزیک و نساجی
 • انجام تمامی سفارشات کیف چرم مردانه و زنانه (کمترین قیمت-بهترین کیفیت)
 • آموزش سایت bitdouble.io و نحوه کسب بیتکویین از طریق انجام بازی
 • ۱۰ اشتباه مهلک در طراحی وبسایت استارتاپ‌ها
 • جدیدترین مکمل های ورزشی سالم روز دنیا
 • مکمل های ورزشی کی سی ان K.C.N
 • Body Attack L-Carnitine Liquid 2000 - 1000ml
 • Arginine Shock - 260 Caps
 • Lipo 100 - 120 Caps

خراسان شمالی.اسفراین

تحقیق دانش اموزی