تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 3385
 • بازدید دیروز : 4050
 • بازدید کل : 2668145

نقش اعتماد بر رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در شهرداری رشت


نقش اعتماد بر رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در شهرداری رشت

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه. 3

1-2) بیان مسئله. 4

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-4) چارچوب نظری.. 6

1-5) فرضیات تحقیق.. 8

1-6) اهداف تحقیق.. 8

1-7) تعاریف متغیرها8

1-7-1) رفتار شهروندی سازمانی سازمان محور. 8

1-7-2) رفتار شهروندی سازمانی فرد محور. 9

1-7-3) عدالت سازمانی.. 10

1-7-4) اعتماد. 10

1-8) قلمرو تحقیق.. 11

1-8-1) قلمرو مکانی.. 11

1-8-2) قلمرو زمانی.. 11

1-8-3) قلمرو موضوعی.. 11

فصل دوم: مروری بر مطالعات انجام شده

2-1) رفتار شهروندی سازمانی.. 13

2-1-1) مقدمه. 13

2-1-2) تاریخچه رفتار شهروندی سازمانی.. 13

2-1-3) مفاهیم و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی.. 15

2-1-4) انواع رفتار شهروندی سازمانی.. 19

2-1-4-1) رفتار شهروندی سازمانی فرد محور. 19

2-1-5) عوامل موثر بر رفتار شهروندی.. 20

2-1-6) زمینه های کمک رسانی رفتار شهروندی.. 21

2-1-7) عناصر کلیدی رفتار شهروندی.. 21

2-2) عدالت سازمانی.. 21

2-2-1) مقدمه عدالت... 21

2-2-2) تاریخچه عدالت سازمانی.. 22

2-2-3) مفاهیم و کاربردهای عدالت سازمانی.. 23

2-2-4) اهمیت رعایت عدالت... 26

2-3) اعتماد. 27

2-3-1) مقدمه. 27

2-3-2) تاریخچه اعتماد. 27

2-3-3) مفاهیم و کاربردهای اعتماد. 28

2-3-4) ابعاد اعتماد. 32

2-3- 5) انواع اعتماد در سازمان. 32

2-3-6) ابعاد اعتماد سازی در سازمان. 33

2-4) پیشینه تحقیقات... 33

2-4-1) پیشینه تحقیقات داخلی.. 33

2-4-2) پیشینه تحقیقات خارجی.. 34

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه. 37

3-2) روش اجرای تحقیق.. 37

3-3) جامعه آماری.. 37

3-4) نمونه و روش نمونه گیری.. 37

3-5) حجم نمونه. 38

3-6) روش ها و ابزار گردآوری داده ها38

3-7) روایی و پایایی ازار گردآوری داده ها39

3-7-1) روایی.. 39

3-7-2) پایایی.. 39

3-8) روش تجزیه و تحلیل داده ها40

3-8-1) آمار توصیفی.. 40

3-8-2) آمار استنباطی.. 41

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

4-1) مقدمه. 43

4-2) توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان. 43

4-3) توصیف متغیر های تحقیق.. 49

4-4) بررسی مدل تحقیق.. 56

4-4-1) بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد استاندارد. 56

4-4-2) بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری.. 57

4-4-3) بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق.. 58

4-5) آزمون فرضیه ها58

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1) مقدمه. 62

5-2) نتایج آمار توصیفی.. 62

5-3) نتایج آمار استنباطی.. 63

5-4) پیشنهادات مبتنی بر تحقیق..65

5-5) محدودیت های تحقیق.. 67

5-6) پیشنهادات برای محققان آینده67

منابع و ماخذ. 69

   فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 2-1) اهمیت و پیامد ابعاد ادراک عدالت سازمانی به طور خلاصه( استبرقی، گل پرور و مصاحبی، 1392)25

جدول 3-1) متغیرها و تعداد سئوالات پرسشنامه. 39

جدول3-2) مقدار آلفای کرونباخ برای پایایی سئوالات پرسشنامه. 40

جدول4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان. 44

جدول4-2) توصیف وضعت تاهل پاسخ دهندگان. 45

جدول4-3) توصیف سن پاسخ دهندگان. 46

جدول4-4) توصیف تحصيلات پاسخ دهندگان. 47

جدول4-5) توصیف سابقه کار پاسخ دهندگان. 48

جدول4-6) توصیف متغیر رفتار شهروندي.. 50

جدول4-7) توصیف ابعاد رفتار شهروندي.. 51

جدول4-8) توصیف متغیر عدالت سازمانی.. 52

جدول4-9) توصیف ابعاد عدالت سازمانی.. 53

جدول4-10) توصیف متغیر اعتماد. 54

جدول4-11) توصیف ابعاد اعتماد. 55

جدول 4-12) شاخص های معنی داری و برازش مدل. 58

 فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار4-1) نمودار میله ای جنسیت پاسخ دهندگان. 44

نمودار4-2) نمودار میله ای وضعت تاهل پاسخ دهندگان. 45

نمودار4-3) نمودار میله ای سنپاسخ دهندگان. 46

نمودار4-4) نمودار میله ای تحصيلات پاسخ دهندگان. 47

نمودار4-5) نمودار میله ای سابقه کار پاسخ دهندگان. 48

نمودار4-6) نمودار میله ای پست سازمانی پاسخ دهندگان. 49

نمودار4-7) هیستوگرام متغیر رفتار شهروندي.. 50

نمودار4-8) نمودار میله ای میانگین ابعاد رفتار شهروندي.. 51

نمودار4-9) هیستوگرام متغیر عدالت سازمانی.. 52

نمودار4-10) نمودار میله ای میانگین ابعاد عدالت سازمانی.. 53

نمودار4-11) هیستوگرام متغیر اعتماد. 54

نمودار4-12) نمودار میله ای میانگین ابعاد اعتماد. 55

نمودار 4-13) آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد استاندارد)56

نمودار 4-14) آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنی داری)57

  فهرست شکل

عنوان صفحه

مدل تحقیق.7

 چکیده

در دنیای پر رقابت کنونی، سازمان ها پیوسته در جستجوی شیوه های جدیدی برای حداکثر کردن عملکرد و تلاش کارکنانشان هستند. رفتار شهروندی سازمانی رفتارهای فرانقشی و خودجوشی است که، کارکنان را در وضعیتی قرار می دهد که به صورت داوطلبانه فراتر از انتظارات وظیفه و شرح شغل خود عمل نمایند.

در این میان ادراک کارکنان از منصفانه بودن پرداخت ها و برابری در رویه های سازمانی و همچنین منصفانه بودن رفتارهای بین شخصی در سازمان نقش به سزایی در تشویق و توسعه ی رفتار شهروندی سازمانی دارد.

در همین راستا می توان به نقش عدالت نیز پرداخت زیرا ادراك عدالت يا نبودن آن در سازمان يكي از مفاهيمي است كه در محيط هاي اجتماعي به ويژه محيط هاي سازماني قابليت ادراك شدن را دارد و زمينة مطالعات بسياري را درحوزة رفتارسازماني موجب گرديده است.

يكي دیگر از مسائل و مشكلات سازمان هاي امروزي، كمبود اعتماد بين كاركنان و مديران است. درسازمان‎هاي ما به خصوص، سازمان هاي دولتي، شكاف قابل توجهي بين كاركنان و مديريت و خواسته‎هاي اين دو وجود دارد. افول اعتماد در سازمان هاي دولتي، يكي از مسائلي است كه باعث ايجاد كاركناني بي انگيزه و بي تفاوت مي شود و اجراي كند برنامه ها را سبب مي گردد. حال با توجه به بي‎تفاوتي كاركنان و عدم اعتماد در سازمان هاي دولتي و نظر به اين كه نقش اعتماد می تواند بر رفتار مناسب شهروندی و همچنین حس عدالت سازمان تاثیر گذار باشد، انجام این تحقیق ضروری به نظر می‎رسد.

پژوهش حاضر به مطالعه نقش اعتماد بر رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان رسمی و پیمانی شهرداری رشت( 611 نفر) پرداخته که با استفاده از جدول مورگان تعداد 247 نفر منتخب گردیده اند.

تحليل داده ها از طريق آمار توصيفي و همچنين آمار استنباطي از طريق تكنيك هاي آماري و معادلات ساختاري و تحليل مسير آن با استفاده از نرم افزار 8.5 LISREL و SPSS انجام گرديد.

نتایج بدست آمده از تحقیق نشان می دهد که متغیر مستقل عدالت سازمانی و متغیر میانجی اعتماد بر بروز رفتار شهروندی سازمانی(فرد محور و سازمان محور) تاثیر گذار بوده و تمامی فرضیات این تحقیق پذیرفته شده اند.

 واژگان کلیدی: رفتار شهروندی سازمانی، رفتار شهروندی فرد محور، رفتار شهروندی سازمان محور، عدالت سازمانی، اعتماد

 1-1) مقدمه

عدالت از بديهي ترين اصولي است كه بشر ميشناسد. اهميت عدالت به حدي است كه در فقه تشيع از آن به عنوان يكي از اصول دين نام برده ميشود. عدالت، موضوعي است كه در رشته هاي مختلف علمي مورد بحث قرار گرفته است. عدالت در زمره زيباترين و مقدس ترين واژه هاي تمدن محسوب گرديده و از جمله مفاهيمي است كه عقل جمعي همه افراد، آن را نيكو شمرده و تحقق آن پايه مشروعيت و ضرورت ايجاد دولت ها محسوب ميگردد. مفهوم عدالت در محيط سازماني و در ميان كاركنان نيز مطرح ميباشد و اكثراً از آن به عنوان عدالت سازماني ياد ميكنند. به اعتقاد گرين برگ درك عدالت در سازمان يك اصل و الزام اساسي براي، اثربخشي وكاركرد موثر سازمانها و همچنين رضايت شغلي افراد سازمان است (خراسانی و کنعانی نیری، 1391).

در نظام بروکراتیک که تمام تلاش مدیران در جهت کسب کارایی بیشتر با حفظ سلسله مراتب هرمی سازمان بوده، مناسباتی سطحی و غیرقابل اطمینان بین افراد به وجود می آید اما در نظام ارزشی و انسانی دموکراتیک مناسباتی درست و قابل اطمینان در میان مردم شکل می گیرد که در چنین محیطی به سازمان و اعضای آن فرصت داده می شود که تا حد توان پیش بروند و بر این اساس توجه به شهروندان افزایش می‎یابد. اکنون که اهمیت شهروندان به عنوان یکی از منابع بسیار مهم سازمان درک شده، رفتار آن ها هم می‎تواند بسیار با اهمیت تلقی شود و از این رو است که محققان زیادی به تجزیه و تحلیل رفتار شهروندی پرداخته اند. رفتار شهروندمدار سازمانی اشاره به اقدامات منصفانه و از روی صلاحدیدی دارد که موجب ارتقای اثربخشی سازمانی می شود (رضایی کلیدبری و باقر سلیمی، 1387).

سازمان ها بدون تمایل داوطلبانه افراد به همکاری، قادر به توسعه اثربخشی خرد جمعی خود نیستند. زیرا در حالت اجباری، شخص وظایف خود را در راستای مقررات و قوانین و استانداردهای قابل قبول یک سازمان و صرفاً در حد رعایت الزامات انجام می دهد. ولی در همکاری داوطلبانه افراد سعی، کوشش، انرژی و بصیرت خود را برای شکوفایی توانایی های خود به نفع سازمان ابراز می کنند. رفتار شروندی سازمانی یک تفکر و ایده است و آن مشتمل بر رفتارهای متنوع کارکنان نظیر، پذیرش و بر عهده گرفتن مسئولیت های اضافی، پیروی از قوانین و رویه های سازمان، حفظ و توسعه نگرش مثبت، شکیبایی و تحمل نارضایتی و مشکلات در سر کار است (غلامحسین، بجانی و ملکی نیا، 1389).

همچنین موفقيت در دنياي رقابتي سازمان ها به توانايي توسعة روابط مبتني بر اعتماد نياز دارد. سازمان ها و كاركنان نياز دارند كه هم خودشان قابل اعتماد باشندو هم به یکدیگر اعتماد کنند. اعتماد تأثيرات مهم و مثبتي بر نتايج سازماني، دارد. اعتماد رفتارها و عملكردهاي سازماني را تسهيل مي كند. اعتماد سازماني بالا در ميان اعضاي سازمان ها، باعث مي شود تا آنها در هنگام روبه رو شدن با مشكلات سازما ني، اميدوارانه به اقدامات گروهي براي برطرف كردن آن مشكلات بپردازند. همچنين از انجام امور ناقص و بيهوده در چنين سازمان هايي جلوگيري مي شود .اعتماد سازماني مبناي همة تعامل هاي انساني است و بر اين اساس شالودة فرهنگ سازماني پي ريزي مي گردد اعتماد سازماني كاركنان به ساختار، نظام و فرهنگ سازماني كه در آن مشغول به كار هستند، سبب اعتماد و اطمينان كامل كاركنان به سازمان مي گردد و به ارزيابي مفيد و مطلوب از اركان سازمان منجر مي شود اعتماد اساس موفقيت در زندگي شخصي و روابط كاري است. در واقع همة روابط سازماني بر مبناي اعتماد ايجاد مي شود (مهداد، دهقان، گلپرور و شجاع، 1391).

لذا در این فصل به بیان مسئله ای در باب نقش اعتماد بر رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی پرداخته و بعد از بررسی ادبیات موجود، مدل فرضیات تهیه می شود. بر مبنای مدل موجود، اهداف تحقیق مشخص شده و در نهایت با تعریف قلمرو تحقیق و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق، پرداخته شده است.

 1-2) بیان مسئله

در دنیای پر رقابت کنونی، سازمان ها پیوسته در جستجوی شیوه های جدیدی برای حداکثر کردن عملکرد و تلاش کارکنانشان هستند. رفتار شهروندی سازمانی بدین صورت تعریف شده رفتار فردی که اختیاری است که نه به صورت واضح و مستقیم توسط سیستم رسمی پاداش سازماندهی نمی شود و در افزایش اثربخشی و عملکرد سازمان تاثیرگذار است، که قابل توجه بسیاری از تحقیقات در رشته مدیریتی می باشد، به خاطر این که تاثیرات بالقوه آن بر روی خدمات سازمانی اثربخش است.(Shin، Yung Chou،2013)

رفتار شهروندی سازمانی رفتارهای فرانقشی و خودجوشی است که، کارکنان را در وضعیتی قرار می دهد که به صورت داوطلبانه فراتر از انتظارات وظیفه و شرح شغل خود عمل نمایند. در این میان ادراک کارکنان از منصفانه بودن پرداخت ها و برابری در رویه های سازمانی و همچنین منصفانه بودن رفتارهای بین شخصی در سازمان نقش به سزایی در تشویق و توسعه ی رفتار شهروندی سازمانی دارد. مفهوم رفتار شهروندی سازمانی اولین بار توسط باتمان و ارگان در اوایل دهه 1980 میلادی به دنیای علم ارائه شد. رفتار شهروندی سازمانی به صورت رفتارهای فردی تعریف شده است که اختیاری است و به صورت مستقیم پاداشی از طرف سازمان برایش در نظر گرفته است. تحقیقات نشان می دهد سازمانی موفق است که کارگرانی را دارند که بیش از وظایف روزانه خود به کار کردن می پردازند (Aksel, 2013).

رفتار شهروندی سازمانی برای سازمان ها مهم می باشد چون وجود آن کمک می کند کارایی و اثربخشی سازمانی بدون نیاز به منابع سازمانی رسمی ثبت شوند. برخی از نتایج رفتار شهروندی سازمانی شامل: ارزیابی کارایی بالاتر، افزایش اثربخشی کار گروهی، کاهش غیبت، افزایش سوددهی، رشد تولید، کاهش هزینه سازمانی، کاهش برگشتی ها و ... (Shin ،Yung ، Chou،2013).

رفتار شهروندی سازمانی به عنوان رفتارهای اختیاری تعریف شده اند که در اثربخشی سازمانی موثرند

(Abu Elanian, 2010).

کوپرمن در سال 1997 ادعا کرد که با توجه به تحقیقات انجام گرفته متغیرهای متعددی بر رفتار شهروندی سازمانی موثر است، ولی در این بین، متغیر عدالت سازمانی و اعتماد بیشترین نقش را دارند. عدالت در سازمان بیانگر برابری و لحاظ رفتار اخلاقی در یک سازمان می باشد. عدالت سازمانی به علت ارتباط آن با فرایندهای حیاتی سازمانی مثل تعهد سازمانی، شهروندمداری، رضایت شغلی و عملکرد اهمیت زیادی پیدا کرده است. یکی دیگر از عوامل مهم و تاثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی متغیر اعتماد سازمانی است. اعتماد سازمانی موجب تقسیم اطلاعات در سازمان و سهیم شدن همه افراد در اطلاعات سازمانی، تعهد سازمانی، متعهد به ادای وظیفه، رفتار شهروندی و رضایت مدیریت در سازمان می شود (قلی پور و پورعزت، 1387).

ارگان بیان می دارد که کارمندان نسبت به بی عدالتی سازمان با کاهش رفتار شهروندی پاسخ می دهند. به این ترتیب کاهش این رفتارها می تواند پاسخی به بی عدالتی تلقی شود. در مقابل رفتار شهروندی، رفتارهای ضدشهروندی نیز در رابطه با عدالت سازمانی مدنظر قرار گرفته است. تحقیقانت نشان می دهد که رفتارهای ضدشهروندی نتیجه شیوع بی عدالتی در سازمان است و بی عدالتی مستقیما بر رفتار شهروندی اثر می گذارد. نتایج تحقیقات آشکار می کند که اعتما دکارکنان به سرپرست رابطه بین عدالت و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان را میانجی گری می کند.(Zeinabadi،2011)

ونیس اعتماد را مفهومی چند سطحی می داند که به تعاملات سطوح گوناگون همکاران، تیم ها و سطوح درون سازمان مربوط می شود. در مدل این تحقیق عدالت سازمانی متغیر مستقل، اعتماد سازمانی متغیر میانجی و رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است . این تحقیق در میان کارکنان محترم شهرداری رشت انجام گردیده وحال این سئوال مطرح می شود که: آیا با وجود عدالت با توجه به نقش اعتماد در سازمان، تضمینی وجود دارد که رفتار شهروندی سازمانی بروز پیدا کند؟

 1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق

اگر چه مطالعه رفتار شهروندی در دانشگاه ها موضوع جدیدی است اما متخصصان بر این عقیده اند که رفتار شهروندی سازمانی حوزه ای بسیار غنی برای پژوهش و تحقیق به حساب می آید به تعبیری دقیق تر موازنه موجود در پژوهش ها حاکی از شکاف هایی در این زمینه است که پرداختن به آن ها بسیار ارزشمند است. نتایج فراتحلیل پادساکوف نشان می دهد که بررسی روابط بین متغیرهای گوناگون با رفتار شهروندی حوزه ای سودمند برای پژوهش است(صنوبریو محمدرضایی، 1389).

در همین راستا می توان به نقش عدالت نیز پرداخت زیرا ادراك عدالت يا نبودن آن در سازمان يكي از مفاهيمي است كه در محيط هاي اجتماعي به ويژه محيط هاي سازماني قابليت ادراك شدن را دارد و زمينة مطالعات بسياري را درحوزة رفتارسازماني موجب گرديده است. سه فرايند قبل از ادراك بي عدالتي صورت مي گيرد : اول: موقعيتي نامساعد در مقابل چشمان قرباني به وجود مي آيد و فرد ممكن است شق ديگري را تصور كند كه القاكنندة احساس مثبتي است .دوم: شخص يا پاسخگويي براي بي انصافي وجود داشته باشد كه مي توانسته به شكل متفاوتي عمل كند. سوم: فعاليت هاي مضر و آسيب رسان، اصول اخلاقي در رفتار بين فردي را نقض كرده باشد . شواهد تجربي نيز همين مطلب را تأييد مي كنندكه ادراك انصاف به صورت مستقيم با نگرش ها و رفتارهاي مهم سازماني مانند قصد ترك شغل رابطه دارد (استبرقی، گل پرور و مصاحبی، 1392).

يكي از مسائل و مشكلات سازمان هاي امروزي، كمبود اعتماد بين كاركنان و مديران است. درسازمان هاي ما به خصوص، سازمان هاي دولتي، شكاف قابل توجهي بين كاركنان و مديريت و خواسته هاي اين دو وجود دارد. افول اعتماد در سازمان هاي دولتي، يكي از مسائلي است كه باعث ايجاد كاركناني بي انگيزه و بي تفاوت مي شود و اجراي كند برنامه ها را سبب مي گردد. حال با توجه به بي تفاوتي كاركنان و عدم اعتماد در سازمان هاي دولتي و نظر به اين كه نقش اعتماد می تواند بر رفتار مناسب شهروندی و همچنین حس عدالت سازمان تاثیر گذار باشد، انجام این تحقیق ضروری به نظر می رسد( عواطفی منفرد، مهداد و میرجعفری، 1391).

 1-4) چارچوب نظری

اورگان در سال 1988 به مفاهیم رفتار شهروندی سازمانی در مورد کارایی و اثربخشی سازمانی، نوآوری و سازگاری در سازمان های گوناگون اشاره کرده است. ویلسون نیز رفتار شهروندی سازمانی را نوع خاصی از رفتارهای کمکی می داند که می تواند به عنوان فعالیت هایی که دربردارنده یک تعهد بزرگتر از مساعدت خوانگیخته که شخص آزادانه به سود شخص دیگر، گروه، سازمان و اهداف دیگری با آن ها همکاری می‎کند، تعریف می شود (Liang، 2012) .

رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان ارائه دهنده خدمات، رفتارهایی هستند که زمینه مناسب برای ارائه خدمات کیفی بالا به مراجعه کنندگان داخلی یا کارکنان و مراجعه کنندگان خارجی یا مردم را فراهم می کنند (مجیدی، 1389).

کونوسکی و یوگ در سال 1994 معتقد بودند که رفتار شهروندی سازمانی به رفتارهای اختیاری کارکنان که به طور رسمی توسط سیستم پاداش دهی رسمی به آن ها پاداش نمی دهند صورت می گیرد. در یک محیط کاری، رفتار شهروندی سازمانی به برقراری یک ارتباط درونی کاری میان کارکنان و گسترش انگیزه نوعدوستانه با سازمان می پردازد (The,Sun, 2010).

در ادبیات سازمان و مدیریت، واژه عدالت سازمانی ابتدا توسط گرینبرگ به کارگرفته شد. به نظرگرینبرگ عدالت سازمانی با ادراک کارکنان از انصاف کاری در سازمان مرتبط است. تحقیقات نشان داده اند که فرایندهای عدالت، نقش مهمی را در سازمان ایفاء می کنند و این که برخورد با افراد در سازمان ها چطور ممکن است باورها، احساسات، نگرش ها و رفتار کارکنان را تحت تاثیر قرار دهد. رفتار عادلانه از سوی سازمان با کارکنا ن عموما منجر به تعهد بالاتر آن ها نسبت به سازمان و رفتار شهروندی فرا نقش آن ها می‎شود (دوستدار و اسماعیل زاده، 1392).

شاو اعتماد را به اعتقاد داشتن به دیگران تعریف می کند زیرا برای رسیدن به خواسته های خود وابسته به دیگران هستیم. چارلتون می گوید که رهبران به کارکنان اعتماد می کنند تا انجام داده شود و رهبران باید گفتارشان همسان با کردارشان باشد. به عقیده تایلر اعتماد زمینه ساز است برای درک این که چگونه مشارکت موثر را در درون سازمان ها ایجاد کنیم. یعنی اعتماد یک عنصر کلیدی است زیرا مشارکت را می‎آفریند و همان طور که می دانیم مشارکت در سازمان ها همیشه با اهمیت بوده (دانایی فرد، رجب زاده و حصیری، 1388).

چه بسا همین اعتماد می تواند نقشی میانجی بر رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی داشته باشد و به همین خاطر مدل تحقیق به این شکل ترسیم گردیده است:

 

عدالت سازمانی

 

اعتماد

 

رفتار شهروندی فردمحور

رفتار شهروندی سازمان محور

  )Alper Erturk، 2006)

 1-5) فرضیات تحقیق

این پژوهش که بین کارکنان شهرداری رشت صورت می گیرد با فرضیه های ذیل انجام خواهد گرفت. متشکل از دو فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی :

فرضبه یک اصلی: اعتماد به سرپرست رابطه میان عدالت سازمانی و رفتار شهروندی را میانجی می‎کند.

1-2اعتماد به سرپرست رابطه میان عدالت سازمانی و رفتار شهروندی فرد محور را میانجی می کند.

2-2اعتماد به سرپرست رابطه میان عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمان محور را میانجی می کند.

فرضیه دو اصلی: عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر دارد.

2-1عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی فردمحور تاثیر دارد.

2-2عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمان محور تاثیر دارد.

 1-6) اهداف تحقیق

در این تحقیق به بررسی این که آیا اعتماد نقشی در رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در شهرداری رشت دارد پرداخته شده است. این اهداف به صورت نمونه در ذیل مشاهده می گردد:

1-بررسی ارتباط درک عدالت سازمانی و بروز رفتار شهروندی

2-بررسی تاثیر متغیر اعتماد بر رابطه بین عدالت و رفتار شهروندی سازمانی

3-ارائه پیشنهاد و راهکار برای بهبود کیفیت تبادلات جهت افزایش رفتارهای شهروندی در سازمان

  1-7) تعاریف متغیرها

1-7-1) رفتار شهروندی سازمانی سازمان محور

عملیاتی:

آریه و همکارانش در سال2007رفتارهای سازمانی سازمان محور را رفتارهایی تعریف می کند که به سمت افراد خاصی هدایت نشده اند، اما ارتباط بسیاری با تقویت استانداردهایی برای توجه، وقت شناسی و نگهداری منابع سازمانی و زمان دارند.(Decoster، Stouten،Camps،2014)

اورگان در سال 1988 به مفاهیم رفتار شهروندی سازمانی در مورد کارایی و اثربخشی سازمانی، نوآوری و سازگاری در سازمان های گوناگون اشاره کرده است. ویلسون نیز رفتار شهروندی سازمانی را نوع خاصی از رفتارهای کمکی می داند که می تواند به عنوان فعالیت هایی که دربردارنده یک تعهد بزرگتر از مساعدت خوانگیخته که شخص آزادانه به سود شخص دیگر، گروه، سازمان و اهداف دیگری با آن ها همکاری می‎کند، تعریف می شود (Liang، 2012).

مفهومی:

رفتارهای شهروندی سازمانی معمولاً با پاسخگویی اجتماعی یا کارهای اجتماعی در ارتباط هستند. رفتارهای شهروندی سازمانی عملکرد موثر سازمانی و گروه را ارتقا می دهد. پودساکوف و همکارانش در سال 2000 نشان دادند که حدوداً سی بعد مختلف بالقوه از رفتارهای شهروندی در ادبیات موضوع در نظر گرفته شده است.

 1-7-2) رفتار شهروندی سازمانی فرد محور

عملیاتی:

آریه و همکارانش در سال 2007 رفتار شهروندی سازمانی فردمحور را مستقیماً مزایای افراد خاص در سازمان دانسته که تاکید بر درون فردی بودن آن دارد. (Decoster، Stouten،Camps،2014)

فعالیت های مرتبط با نقش که فراتر از انتظارات وظیفه توسط فرد انجام می شود به عنوان رفتارهای فراتر از نقش تعریف می شود. این دسته از رفتار ها در مواردی و توسط برخی از نویسندگان به عنوان رفتار شهروندی فردی در نظر گرفته می شود. (رفیعیان, 1388)

مفهومی:

رفتارشهر‌وندی اگرچه امروز به همراه مفاهیم مدرن و در قالبی نو به مخاطبان عرضه می‌شود اما اخلا‌ق و رفتار همیشه یک قلمروی مهم در زندگی اجتماعی و معرفتی هر فرد شناخته می‌شود و چه بسا حتی پیش از هرچیز یک وسیله تنظیم‌کننده در روابط اجتماعی انسان‌ها نیز تلقی شود، اخلا‌ق در شکل اجتماعی‌اش یک ضرورت است. باید گفت رفتار هر کس در جامعه عرضه‌کننده گونه‌ای از روابط آشکار و پنهان موجود در همان جامعه است، چون به هر حال انسان معلول اجتماع است و اجتماع در قبال او دارای مسوولیت. هرچند این واقعیت هرگز نمی‌تواند توجیهی بر رفتار‌های قانون‌شکنانه و نادرست او به بهانه تاثیرگرفتن از جامعه و یا گرفتن انتقام از آن شود. به هر حال این امری انکارناشدنی است که هرگاه عملی غیراخلا‌قی از کسی سر بزند، آنکه نخست متهم اصلی به شمار خواهد رفت خود او خواهد بود که باید پاسخگوی کردار نادرست خویش باشد.

 1-7-3) عدالت سازمانی

منظور عدالت سازمانی، بیان احساسی است که کارکنان در برابر رفتارهایی که با آنان به عمل میآید، بروز میدهند. به عبارت دیگر احساس ادراك شده کارکنان نسبت به شیوه هايی است که با آنان رفتار می شود. عدالت سازمانی مبتنی بعد عدالت توزیعی، عدالت رویه اي، و عدالت مراوده ای است. (یارمحمدیان، شفیع پور مطلق و فولادوند، 1392)

از آن جایی که عدالت از مهم ترین عوامل موثر برای بقا و پایداری فرایند توسعه سازمان و حفظ سلامت و پیشرفت در بلندمدت افزایش، افزایش تعهد، نوآوری، نگرش مثبت، تعلق خاطر، کاهش تاخیر و ورود و خروج، غیبت و جابجایی به حساب می آید. به همین دلیل عدالت سازمانی مانند سایر متغیرهای مهم در رفتار سازمانی در متون مدیریت جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. سازمان های امروزی در واقع مینیاتوری از جامعه بوده و تحقق عدالت در آن ها به منزله تحقق عدالت در سطح جامعه است. مازلو از عدالت به عنوان پیش شرط اساسی برای ارضاء نیاز ها و موفقیت در یک سازمان در غالب جزئی ترین مولفه ها یاد کرده است (ناظم و حدادپور، 1392).

 1-7-4) اعتماد

طوسی در سال 2002 وجود اعتماد در سازمان را از ویژگی های سازمان بالنده ذکر می کند. او اعتماد را باور داشتن درستی دیگران می داند. از نظر رابینز ویژگی عمده تیم هایی که عملکرد عالی دارند، اعتماد متقابل اعضاء به یکدیگر است. به اعتقاد وتن و کمرون در سال 2003 افراد به دو دلیل هنگامی که اعتماد بیشتری به مدیریت خود پیدا می کنند، احساس توانمندی بیشتری می کنند. نخست از رفتارهای غیرمولد و بی فایده ناشی از عدم اعتماد اجتناب می شود. دوم این که افراد قابل تمجید و شریف همیشه برای دیگران نیروی مثبت ایجاد می کنند و آن ها را وادار می کنند تا خود را لایق تر احساس کنند( سیادت ، مولوی، هویدا و فرهنگ، 1389)

وارن بافت در سال 2010 اذعان داشت که اعتماد شبیه به هوایی است که ما تنفس می کنیم. وقتی که هست هیچ کس به واقع به آن توجه نمی کند اما وقتی که نباشد همه به آن توجه می کنند.(Hitch،2012)

 1-8) قلمرو تحقیق

1-8-1) قلمرو مکانی

این پژوهش بین کارکنان شهرداری رشت صورت گرفته است.

 1-8-2) قلمرو زمانی

این تحقیق از بهمن ماه 92 تا شهریور 93 به طول انجامیده است.

1-8-3) قلمرو موضوعی

بررسی تاثیر متغیر اعتماد بر رابطه بین عدالت و رفتار شهروندی سازمانی می باشد که در حوزه رفتارسازمانی در مدیریت منابع انسانی می باشد.

 2-1) رفتار شهروندی سازمانی

2-1-1) مقدمه

در ادبيات آكادميك و حرفه اي مديريت، توجه قابل ملاحظ هاي براي فهم تأثير رفتار شهرونديسازماني به عنوان رفتارهاي فراوظيفه اي كاركنان بر مشاركت آنان به صورت مثبت در عملكردسازمان ها شده است. رفتار شهروندي سازماني، نگرش و ظرفيت كاركنان را براي توانمندسازيو انعطاف پذيري بالاتر آنها در راستاي اهداف سازمان و در شرايط مختلف محيطي فراهممي آورد. بنابراين وفاداري و تعهدي كه در كاركنان ايجاد ميشود عاملي براي تضمين سلامتسازمان و بقاي آن در محيط رقابتي و متحول محسوب مي شود (فانی، دانایی فرد و زکیانی، 1392)

پژوهشی علمی که در آن به بررسی رفتار شهروندی سازمانی در بین کارگران یقه سفید و یقه آبی در ترکیه پرداخته شده است، تعبیر جالبی از رفتار شهروندی سازمانی به دست می دهد. نویسندگان پژوهش مذکور بیان می دارند که هر چند در طبخ یک غذا نمک و روغن ضروری به نظر می رسد، اما ادویه می تواند طعم غذا را بسیار مطبوع تر کند. بدین ترتیب رفتار شهروندی سازمانی تعبیری هم چون ادویه در رفتار سازمانی پیدا می کند (طاهری دمنه، زنجیرچی و نجاتیان قاسمیه، 1390).

2-1-2) تاریخچه رفتار شهروندی سازمانی

OCB[1]یا رفتار شهروندی سازمانی ریشه لاتین "اتیکس" به معنی اخلاق از واژه یونانی "اتوس " است که به معنی ویژگی شخصیتی یا آداب و رسوم می باشد. طبق نظر سالامون، معنا شناسی و ریشه یابی این واژه بیانگر ارتباط اساسی آن با ویژگی های درون فردی و نشان دهنده خوبی شخص و قواعد اجتماعی صحیح و غلطی است که رفتار فرد را جهت دهی می کند. بنابر آن چه فردریش و هانت اشاره داشته اند، رفتار اخلاقی سازمانی رفتاری است که با ارزش ها، هنجارها و خط مشی های تجویزی سازمانی، تطبیق داشته باشد (سهرابی و خانلری، 1388).

رفتار شهروندی سازمانی یک اصطلاح مفید برای توصیف رفتارهای داوطلبانه است و توسط اورگان [2] در سال 1988 ابداع شد. که آن نیز اقتباس شده از ایده کانز در سال 1964 از رفتارهای خارج از نقش می باشد. اورگان رفتار شهروندی سازمانی را به عنوان مجموعه ای از رفتارهای کمک کننده ، اختیاری و خارج از نقش به نمایش گذاشته شده توسط کارکنانی که نه به طور واضح با سیستم پاداش دهی رسمی و تاثیر مثبت کلی بر سازمان شناخته شده است، و نمی توانند توسط قرارداد استخدامی اجرا شوند، معرفی می کند (Hassanreza، 2010).

سابقه تعیین رفتار شهروندی سازمانی تحقیقات قابل توجهی را به خود جلب کرده است اما بر اساس یک بررسی توسط پودساکف[3]، مک کینز[4]، پاین[5] و باکاراک [6]در سال 2000 سوابق مختلفی شامل مشخصات سازمانی و شغلی و مشخصات فردی همراه با رفتارهای رهبری شناسایی شده است. مطالعلت قبلی اغلب در چهار دسته ارائه شده متمرکز شده است اما پودساکف و همکاران در سال 2000 دو دسته اصلی از کاراکترهای فردی شامل نگرش های کارکنان و متغیرهای صورت بندی شده را ارائه نمود (Hassanreza، 2010).

لین وان دیان[7] و سون یانگ[8] در سال 1998 در سنگاپور مطاعاتی را در مورد بررسی رفتار شهروندی در کارکنان مشروط انجام دادند که نظم قوی تری را بین کارکنان نشان داده و نتیجه این گونه بود که کارکنان با رفتار شهروندی سازمانی دارای نگرش مثبت در مورد ارتباط خود با سازمان بودند (Dyne & Ang، 1998)

تحقیقات متعددی در زمینه عوامل موثر بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی انجام شده است. که در جدول زیر نمونه هایی از تحقیقات انجام شده در رابطه با زمینه های رفتار شهروندی ارائه گردیده است. (طبرسا، هادی زاده و کشته گر، 1389)

موضوع

محقق

شخصیت

ارگان(1990)، ارگان(1994)، ارگان و لینگل(1995)، پنر و همکاران(1997)

عدالت

مورمان(1991)، آکوئینو(1995)، سکارلیکی و لاتام(1995)، فار، ارلی و لین(1997)، شاپر(1998)، هاکرمیر همکاران(2005)، مورین آمبروس(2006)، استفان راب(2007)، والومبا و همکاران(2008)

ویژگی های رهبری

دیلوگا(1995)، پودساکف، مک کنزی و بومر(1996)، لیز و همکاران(2006)

تئوری های انگیزشی

کمری، بدیان و زاکور(1996) تانگ و ایبراهیم (1998)، لیلیان بو و همکاران(2008)

تعهد سازمانی

پاول و همکاران (2005)، دانلوپ و لی (2004)، ون دیک و همکاران(2004)، جورمن و همکاران(2006)، دونالد سیچی و همکاران(2008)، آرن کوهن( 2007)

2-1-3) مفاهیم و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی

اين مفهوم اولين بار توسط باتمان و ارگان در اوائل دهه 1980 ميلادي به دنياي علم ارائه شد. گرچه قبل از آنها افرادي همچون کتز و کاهن با تمايز بين عملکرد نقش و رفتارهاي نوآورانه و خودجوش در دهه هفتاد و هشتاد ميلادي و نيز قبل از انها چستر بارنارد با بيان مفهوم تمايل به همکاري در سال 1938 ميلادي به اين موضوع توجه نمودند (طبرسا و میرزاده،1389).

تحقيقات اوليه اي که در زمينه رفتار شهروندي سازماني انجام شد بيشتر براي شناسايي مسئوليت ها و يا رفتارهايي بود که کارکنان در سازمان داشتند اما اغلب ناديده گرفته مي شد. اين رفتارها با وجود اينکه در ارزيابي هاي سنتي عملکرد شغلي به طور ناقص اندازه گيري مي شدند و يا حتي گاهي اوقات مورد غفلت قرار مي گرفتند، اما در بهبود اثربخشي سازماني موثر بودند.اين اعمال را که محل کار اتفاق مي افتند را اين گونه تعريف مي کنند: مجموعه اي از رفتارهاي داوطلبانه و اختياري که بخشي از وظايف رسمي فرد نيستند، اما با وجود اين توسط وي انجام و باعث بهبود موثر وظايف و نقش هاي سازمان مي شوند(اسلامی و سیار، 1386).

بیش از سی شکل از رفتار شهروندی وجود دارد . رفتار شهروندی سازمانی رفتار فردی را که به صورت اختیاری بوده را ارائه می کند و یک مجموعه ای است که نقش های اثربخشی و کارایی سازمان را ترویج و گسترش می دهد. این رفتارها تشکیلات اجتماعی یک سازمان را روغن کاری می کندو آماده سازی انعطاف پذیری، نیازمند پیش بینی های احتیاطی است و به کارمندان در یک سازمان برای فائق آمدن بر شرایط ناشی از ترس در وابستگی های متقابل بین افراد کمک می کند. اخیراً تعریف رفتار شهروندی سازمانی برای در بر داشتن طبقه بندی های نوع دوستی گسترش داده می شود. ( رفتارهای کمکی که مستقیماً به افراد خاص برمی گردد) و تعمیم عمومی دادن ( عملکرد وظیفه شناسانه برای سازمان ) و به طور کلی دسته بندی ادب و نزاکت و مردانگی و فضیلت اجتماعی(Foote، Tang،2008).

اورگان در سال 1988 به مفاهیم رفتار شهروندی سازمانی در مورد کارایی و اثربخشی سازمانی، نوآوری و سازگاری در سازمان های گوناگون اشاره کرده است. ویلسون[9] نیز رفتار شهروندی سازمانی را نوع خاصی از رفتارهای کمکی می داند که می تواند به عنوان فعالیت هایی که دربردارنده یک تعهد بزرگتر از مساعدت خوانگیخته که شخص آزادانه به سود شخص دیگر، گروه، سازمان و اهداف دیگری با آن ها همکاری می‎کند، تعریف می شود (Liang، 2012).


مبلغ واقعی 35,935 تومان    19% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 29,107 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۰ آبان ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 136

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون جهت سفارش بر روی لینک زیر کلیک نمائید . ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟ خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول داشته باشد و یا می خواهید دل کسی را بدست بیاورید و در این راه همیشه با شکست مواجه شده ...

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

معرفی کتاب:رستاخیز مردگان العضیف ترجمه شده نسخه فارسی عربی وانگلیسی (رستاخیز مردگان العضیف)کتاب نکرونومیکون ( آخرت مردگان ) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند.!! نام دیگرش ولی الضعیف است..!! مؤلف اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت کنید. بعضی وقت ها پیش ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

سوال عملی Power Point با جواب

سوال عملی Power Point با جواب

دانلود نمونه سوال قطعی پاورپوینت با جواب تشریحی تعداد فایل : 2 نوع فایل : Pdf ...


مطالب تصادفی

 • کیفیت خدمات خرده فروشی یعنی جنبه های فیزیکی قابلیت اطمینان تعاملات شخصی حل مسئله و خط مشی فروشگاه های شهروند
 • یافتن رابطه ی بین جو سازمانی مدارس ابتدایی شهرستان پیرانشهر با میزان اعتماد موجود در معلمان این شهرستان
 • هدف اصلي اين تحقيق بررسی و اولویت بندی روشهای تبلیغاتی موثر در جذب گردشگران خارجی به ایران است
 • هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش در سازمان می باشد؟
 • های مایع سازی گاز مایع طبیعی و مباحث مطرح شده در خصوص ورود ایران به بازار تجارت LNG
 • تحقیقات و پروژه های دانشگاهی صنایع
 • انجام کلیه امور مربوط به پایان نامه درمجموعه شیمی و فیزیک و نساجی
 • انجام تمامی سفارشات کیف چرم مردانه و زنانه (کمترین قیمت-بهترین کیفیت)
 • آموزش سایت bitdouble.io و نحوه کسب بیتکویین از طریق انجام بازی
 • ۱۰ اشتباه مهلک در طراحی وبسایت استارتاپ‌ها
 • جدیدترین مکمل های ورزشی سالم روز دنیا
 • مکمل های ورزشی کی سی ان K.C.N
 • Body Attack L-Carnitine Liquid 2000 - 1000ml
 • Arginine Shock - 260 Caps
 • Lipo 100 - 120 Caps

خراسان شمالی.اسفراین

تحقیق دانش اموزی