تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 3714
 • بازدید دیروز : 4050
 • بازدید کل : 2668474

نقش اقدامات مدیریت منابع انسانی در مسئولیت پذيري اجتماعی و نتایج حاصل از عملکرد در شرکت های محدوده منطقه آزاد تجاري صنعتي انزلی93


نقش اقدامات مدیریت منابع انسانی در مسئولیت پذيري اجتماعی و نتایج حاصل از عملکرد در شرکت های محدوده منطقه آزاد تجاري صنعتي انزلی93

فهرست مطالب

عنوان..

چکیده..1

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1- مقدمه3

1-2- بیان مسأله....4

1-3- ضرورت و اهمیت موضوع... 6

1-4- اهداف پژوهش...8

1-5- سؤال تحقیق..8

1-6- فرضیه های تحقیق..8

1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها.... 9

1-8- قلمرو تحقیق...10

 فصل دوم : ادبیات تحقیق

بخش اول : عملکرد سازمانی..12

2-1-1- مقدمه..12

2-1-2- تعاریف و مفهاهیم عملکرد سازمانی... 12

2-1-3- معیارهایی برای سنجش عملکرد... 13

2-1-4- عوامل موثر بر عملکرد سازمانی............................................................................................................. 14

بخش دوم : اقدامات مدیریت منابع انسانی................................................................................................. 17

2-2- 1- مقدمه....................................................................................................................................................... 17

2-2-2- مدیریت.................................................................................................................................................... 18

2-2-3- منابع انسانی.............................................................................................................................................. 19

2-2-4- مدیریت منابع انسانی............................................................................................................................... 20

2-2-5- مديريت منابع انساني و مديريت كاركنان............................................................................................. 21

2-2-6- واكنش ها به مديريت منابع انساني........................................................................................................ 22

2-2-7- رویکردهای مدیریت منابع انسانی.......................................................................................................... 23

2-2-8- اهداف مدیریت منابع انسانی.................................................................................................................. 24

2-2-9- وظایف مدیریت منابع انسانی................................................................................................................. 25

2-2-10- ویژگی فعالیت های مدیریت منابع انسانی........................................................................................... 25

2-2-11- اقدامات مدیریت منابع انسانی............................................................................................................. 26

2-2-12- اقدامات مدیریت منابع انسانی و عملکرد نوآوری.............................................................................. 28

2-2-13- اهمیت مدیریت منابع انسانی برای سازمان ها..................................................................................... 30

2-2-14- نقش های مدیریت منابع انسانی........................................................................................................... 31

بخش سوم : مسئولیت اجتماعی.............................................................................................................................. 34

2-3-1- مقدمه........................................................................................................................................................ 34

2-3-2- تعاریف، ابعاد و مؤلفه های تشکیل دهنده مسئولیت اجتماعی............................................................. 36

2-3-3- ابعاد مسئولیت سازمانی و جایگاه مسئولیت اجتماعی........................................................................... 40

2-3-4- اصول مسئوليت اجتماعي .................................................................................................................... 41

2-3-5- ديدگاههايمختلفمسئوليت هايجامعه.......................................................................................42

2-3-6- مسئوليت اجتماعي سازمان ها و منافع آن.............................................................................................. 43

2-3-7- تعهد اجتماعي تا پاسخگويي اجتماعي................................................................................................... 44

2-3-8- مباني فلسفي ديدگاه هاي مسئوليت اجتماعي......................................................................................... 45

2-3-9- ایجاد ارزش از طریق مسئولیت اجتماعی (CRS) :............................................................................. 45

2-3-10- نقش مدیران ارشد شرکتها در گسترش مسئولیت اجتماعی............................................................... 48

2-3-11- ديدگاه اسلام به مسئوليت اجتماعي..................................................................................................... 49

2-3-12- موانع اجراي مسئوليت اجتماعي سازمان............................................................................................. 59

بخش چهارم: پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور................................................................. 53

چارچوب نظری تحقیق........................................................................................................................................... 56

فصل سوم : روش تحقیق

3-1- مقدمه............................................................................................................................................................. 59

3-2- روش تحقيق................................................................................................................................................. 59

3-3- جامعه و نمونه آماری.................................................................................................................................. 60

3-4- روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات......................................................................................................... 61

3-5- روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات.................................................................................................. 63

3-6- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها..................................................................................................... 64

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعاتتحقیق

4-1- مقدمه............................................................................................................................................................. 66

4-2- توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان................................................................................. 66

4-3- توصیف متغیرهای تحقیق............................................................................................................................ 69

4-4- آزمون کلوموگروف – اسمیرنف(آزمون نرمالیته)...................................................................................... 72

4-5- بررسی مدل تحقیق....................................................................................................................................... 73

4-6-آزمون فرضیه ها............................................................................................................................................. 75

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق

5-1- مقدمه............................................................................................................................................................. 78

5-2- نتایج بررسی توصیفی جمعیت شناختی پاسخ دهندگان............................................................................. 78

5-3- توصیف متغیرهای تحقیق............................................................................................................................ 78

5-4- نتایج آمار استنباطی...................................................................................................................................... 79

5-5- پیشنهادات بر اساس فرضیه های تحقیق..................................................................................................... 80

5-6- پیشنهادات برای تحقیقات آینده.................................................................................................................. 82

5-7- محدودیت های پژوهش............................................................................................................................... 82

منابع و مآخذ............................................................................................................................................................ 84

ضمائم....................................................................................................................................................................... 91

 فهرست جداول

جدول 2-1- خلاصه تحقیقات انجام شده........................................................................................................... 56

جدول 3-1- سؤالات پرسشنامه............................................................................................................................. 62

جدول 3-2- پایایی متغیرهای تحقیق.................................................................................................................... 64

جدول 4- 1- توصیف متغیر جنسيت پاسخ دهندگان.......................................................................................... 66

جدول 4- 2- توصیف وضعیت تأهل پاسخ دهندگان.......................................................................................... 67

جدول4-3- توصیف سن پاسخ دهندگان.......................................................................................................68

جدول4-4- توصیف تحصيلات پاسخ دهندگان.................................................................................................. 69

جدول4-5- توصیف متغیر اقدامات منابع انسانی................................................................................................ 69

جدول4-6- توصیف متغیر مسئولیت پذیری اجتماعی........................................................................................ 70

جدول4-7- توصیف متغیر نتایج عملکرد............................................................................................................. 71

جدول4- 8-آزمون کولموگروف- اسمیرنف........................................................................................................ 72

جدول 4-9- شاخص های معنی داری و برازش مدل.......................................................................................... 75

 فهرست نمودارها

نمودار 2-1- مدل مفهومی تحقیق.......................................................................................................................... .57

نمودار 4-1- نمودار ستونی جنسيت پاسخ دهندگان............................................................................................ .67

نمودار4-2- نمودار ستونی وضعیت تأهل پاسخ دهندگان................................................................................... .67

نمودار4-3- نمودار ستونی سن پاسخ دهندگان..................................................................................................... .68

نمودار4-4- نمودار ستونی تحصیلات پاسخ دهندگان......................................................................................... .69

نمودار4-5- هیستوگرام متغیر اقدامات منابع انسانی........................................................................................... .70

نمودار4-6- هیستوگرام متغیر مسئولیت پذیری اجتماعی................................................................................... .71

نمودار4-7- هیستوگرام متغیر نتایج عملکرد........................................................................................................ .72

نمودار 4-8- آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد استاندارد)................................................................................... .73

نمودار 4-9- آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنی داری)................................................................................ .74

  چکیده

مدیریت منابع انسانی به عنوان يك عملکرد مدیریتی، می تواند نقش مؤثر در مسئولیت پذيري اجتماعی شرکت ها عمل نماید.از نظر اجتماعی، سازمان های مسئول بر این باورند که از کارکنان خود باید بهتر مراقبت نمایند و در جستجوی راهی برای بهبود شرایط کاری و رفاه آنها باشند و این کار باید به صورت مستمر صورت گیرد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیراقدامات مدیریت منابع انسانی از طریق مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها بر عملکرد سازمانی منطقه آزاد تجاري- صنعتي انزلی و شرکت های محدوده است. متغیر مستقل این پژوهش اقدامات مدیریت منابع انسانی است. مديريت منابع انساني معطوف به سياست‌ها، اقدامات و سيستم‌هايي است كه رفتار، طرز فكر و عملكرد كاركنان را تحت تأثير قرار مي‌دهند. متغیر وابسته این پژوهش عملکرد سازمانی است. عملکرد هم به چگونگی انجام وظایف، فعالیتها و نتایج حاصله از آنها اطلاق می شود. مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها نقش متغیر میانجی در این پژوهش دارد.مسئولیتاجتماعی،مجموعه وظایفوتعهداتیاستکهسازمانبایددرجهتحفظوکمکبهجامعهايانجامدهدکهدر آنفعالیتمیکند. فرضیات این پژوهش بر اساس تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته با توجه به نقش میانجی است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های محدوده منطقه آزاد انزلی با مجموع 300 شرکت است. حداقل حجم نمونه با توجه به فرمول کوکران، جامعه محدود 124 شرکت تخمین زده شده است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. یافته ها، تمامی فرضیه های اصلی و فرعی پژوهش را تأیید کرده و تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی از طریق مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها بر عملکرد سازمانی را معنی دار کرده است.

 مفاهیم کلیدی : اقدامات مدیریت منابع انسانی، مسئولیت پذیری اجتماعی، عملکرد سازمانی

 1-1- مقدمه

باتوجهبهتغييروتحولاتعصرحاضروباورودسازمانهابهاقتصاددانشمحور،امروزهنيرويانساني بهعنوانحياتي ترينعنصراستراتژيكواساسي ترينراهبرايافزايشاثربخشيوكاراييسازمانمحسوب ميشود.ازاينرو،نيرويانسانيمتهعدبهاهدافوارزشهايسازمان،نهتنهاعامليبرايبرترييك سازماننسبتبهسازمانديگر،بلكهبهعنوانيكمزيترقابتيپايداربرايبسياريازسازمانهاتلقي ميگردد(نایب پور، سعیدی، رئیسی، 1391، ص 136).

دراينراستا،بهره منديوبكارگيريمطلوبمنابعانسانيدرحيطهوظايفمديرانمنابعانساني سازمانبودهوسرمايهگذاريواقعيدرسرمايهانسانيواجراياقداماتمنابعانسانيممكناستمنجربه افزايشعملكردواثربخشيسازمانگردد.اخيراًيافتههايمطالعاتياندت[1]،نشاندادكهاقداماتمنابع انسانيبهطورمستقيمبرعملكردسازمانتاثيرگذارنيست،بلكهايناقداماتبهتقويتويژگي هاييدر سرمايهانسانيكمككردهونهايتاًمنتهيبهايجادارزشدرسازمانميشود(حاج کریمی، طبرسا، رحیمی، 1387، ص 24).

مسئولیتاجتماعیشرکتها[2] نیزبهارائهروشهاییمیپردازدکهسازمانهادرفضاهايکسبوکارخودبهآنعملمیکنندوپاسخگويتوقعاتجامعه،انتظاراتتجاري،قانونی،اخلاقیواجتماعیآنانهستند.چراکهسازمانهامسئولیتهايبزرگیدرزمینهاجتماعی،اقتصاديومحیطیدرقبالکارکنان،سهامداران،مشتریان،دولت،تامینکنندگانوتمامیذینفعانخودبرعهدهدارند. بدونشک،چنانچهافراد،گروهها،سازمانهاومؤسساتمختلفجامعه،خودرانسبتبهرویدادها،اتفاقاتوبحرانهايمختلفمسئولدانستهوهریکدرحدودمسئولیتوحیطهکاريخویشدرحلبحرانهايفوقتلاشنمایند،بسیارياز مشکلاتکاستهشدهوجامعهايسالموآرامبهوجودخواهدآمد.بهعبارتدیگر،سازمانبههرنحويکهعملکند،عملکردشروي

جامعهتاثیرمیگذارد. بنابراینسازمانهابایدبهکارهاییدستبزنندکهموردقبولجامعهومنطبقباارزشهايآنباشد.سازمانهاییکهنتوانندخودرابااینمهمتطبیقدهند،درعرصهعملموفقنخواهندبود.بهعبارتدیگر،سازمانهابرايآنکهبتوانندجایگاهخودرادرجامعهحفظنمودهیابهبودبخشند،بهنحويکهباعثادامهبقايآنهاوموفقیتشاندرکارشود،لازماستکهبهمسئولیتاجتماعیتوجهلازمراداشتهباشند(رویایی، مهردوست، 1388، ص 44).

1-2- بيان مسأله

در عرصه اقتصادی کنونی که رقابت و بین المللی شدن فعالیت های اقتصادی فراگیر شده است و مدیران در اجرای یکی از مهم ترین کارکردهای مدیریتی یعنی کنترل و برنامه ریزی تحت فشار قرار دارند، عدم استفاده از ابزارهای ارزیابی عملکرد و برنامه ریزی صحیح و دقیق و عدم ترسیم بهینه آینده شرکت امکان ادامه مدیریت و راهبری را با مشکل رو به رو می کند. رشد و تعالی شرکت، افزایش سودآوری و کارایی و بهره وری و بهبود کیفیت خدمات و بازاریابی کافی و پویا در گرو برنامه ریزی صحیح و کنترل و ارزیابی عملکرد عوامل درون و برون سازمانی است که سازمان در ادامه فعالیت وخدمات رسانی با آن ها در ارتباط است(جزئی؛1388، ص 130).

با وجود پیشرفتهای عظیم اخیر در عرصه های مختلف، انسانها همچنان مهره های اصلی سازمان را تشکیل میدهند كه موفقیت سازمانها در جهت تحقق اهداف شان وابسته به نحوه نگرش آنان نسبت به انسان و چگونگی به كارگیری این نیروها است. (هاشمی، امین زاده،1390،ص5).

مسئولیت اجتماعی شرکتها به ارائه روشهایی می پردازد که سازمانها در فضاهاي کسب و کار خود به آن عمل می کنند و پاسخگوي توقعات جامعه، انتظارات تجاري، قانونی، اخلاقی و اجتماعی آنان هستند. چرا که سازمانها مسئولیتهاي بزرگی در زمینه اجتماعی، اقتصادي و محیطی در قبال کارکنان، سهامداران، مشتریان، دولت، تامین کنندگان و تمامی ذینفعان خود برعهده دارند.بدون شک، چنانچه افراد، گروهها، سازمانها و مؤسسات مختلف جامعه ، خود را نسبت به رویدادها، اتفاقات و بحرانهاي مختلف مسئول دانسته و هریک در حدود مسئولیت و حیطه کاري خویش در حل بحرانهاي فوق تلاش نمایند، بسیاري ازمشکلات کاسته شده و جامعه اي سالم و آرام به وجود خواهدآمد(رویایی، رمضانعلی، مهردوست، 1388،ص44).

به عقیده کارشناسان مزایای مسئولیت اجتماعی شرکت ها نسبتاً تقسیم بندی شده است.برخی،رابطه چندین سهامدار و تمایل آنها برای سرمایه گذاری در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت هارا شناسایی نموده اند، در حالیکه برخی دیگر به مسئولیت اجتماعی شرکت به عنوان یک هزینه اضافی نگاه می کنند. این افراد بحث می کنند که ایده CSR ، با منافع افزایش سود سهامداران منافات دارد و با هم در انطباق نمی باشند (Buciuniene &Kazlauskaite,2012,p7) . مدیریت منابع انسانی[3] به عنوان عملکرد مدیریتی یک سازمان می تواند یک هدف در مسئولیت اجتماعی شرکت ها عمل نماید.از نظر اجتماعی، سازمان های مسئول بر این باورند که از کارکنان خود باید بهتر مراقبت نمایند و در جستجوی راهی برای بهبود شرایط کاری و رفاه آنها باشند و این کار باید به صورت مستمر صورت گیرد. البته از طرف دیگر، این کار از طریق کارکنان سازمان نیز باید صورت گیرد تا مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان بتواند در فعالیت های روزمره خود را آشکار سازد. چنین فعالیت هایی، با مسئولیت اجتماعی سازمان همراه است تا از طریق تعامل روزمره با مشتریان و سایر سهامداران خارجی چه از داخل و چه از خارج از سازمان ارتباط برقرار نمایند.(shoemaker & et al,2006,p451)

اجرای سیاست های مسئولیت پذیری اجتماعی به شدت به روابط متقابل و همکاری های دو جانبه کارکنان وابسته است و این بر نقش مدیریت منابع انسانی تأکید دارد. برای آسان کردن ارزش هماهنگ، سازمانها باید به انتخاب کارکنان با اصول اخلاقی خاص بپردازند و سیستم های ارتقاء را توسعه دهند که باعث افزایش عملکرد اجتماعی کارکنان می شود و برای ارزش های هماهنگ، به کارکنان پاداش می دهد و آموزش ها و توسعه های لازم را برای آنها فراهم می آورد.(Orlitzky & Swanson,2006)

استفاده از کارکنان در فعالیت های مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان نیاز به توسعه ویژگی های رفتاری و نگرشی مثبت آنها دارد. بنابراین، مدیریت منابع انسانی نقش مهمی را در کسب آن ایفا می کند و این به عنوان یکی از ابزارهای توسعه حمایت و پشتیبانی از کارکنان و ایجاد تعهدات لازم برای اجرای سیاست ها و عملکردهای مسئولیت اجتماعی شرکت ها به شمار می آید(Baptista,2008).

فعالیت های CSR (وابسته به کارکنان) مانند سرمایه گذاری شرکت و دخالت در عملکردهای HRM وابسته به CSR ، سیاست های سازمانی و عملکردها در محیط کار پویای امروزی یعنی جایی که سازمانها بویژه با تعهدات کم کارکنان و عدم حضور زیاد آنها مواجه هستند را ایجاد نموده است. تحقیقات دریاره رابطه عملکرد HRM نشان می دهد که تعهدات سازمانی و سرمایه گذاری می تواند به صورت عملکردهای HRM ظاهر شود که منتهی به چرخش کاری کمتر کارکنان و تعهدات سازمانی بالاتر و غیبت کمتر آنها در سازمانها می شود. همچنین دخالت در CSR بویژه دخالت در عملکردهای HRM که به نوعی به CSR وابسته است دارای تأثیر مثبتی بر تعهدات کارکنان می باشد. این امر با کاهش چرخش کاری و کاهش غیبت از کار در ارتباط است و کارکنان بویژه به صورت مثبت به تعهدات سازمانی پاسخ می گویند. با توجه به روندهای اصلی در بازار کار جاری و تغییر رویکردهای کار و مکان کار، دخالت در عملکردهای HRM که به CSR وابسته است، پیش زمینه اصلی برای توسعه عملکردهای سازمانی فراهم نموده است(Buciuniene &Kazlauskaite,2012,p9) .

سیاست های رسمی مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان ها دربرگیرنده مسائلی چون : صورت وضعیت های مکتوب و غیر مکتوب، صورت وضعیت متنوع و کد اخلاقی و صورت وضعیت ارزش شرکت می باشد. عملکردهای اقدامات مدیریت منابع انسانی (مربوط به مسئولیت پذیری اجتماعی) عملکردهای زیر را تحت شعاع قرار داده است: برنامه های عملکرد سازمانی شامل استخدام و بکارگیری مسئولانه، آموزش و پیشرفت های شغلی گروهی از افراد بدون مزیت مانند کارگران پیر، اقلیت ها (کارگران 50 سال به بالا)، افراد معلول، زنان و کارگران کم مهارت، کارگران جوان (زیر 25 سال)، مدیریت انعطاف پذیر زمان کاری و تناوب و چرخش شغلی، ارتباطات، به اشتراک گذاشتن سود و طرح مالکیت سهام، سلامت و رفاه کارکنان که باید منطبق با زندگی کاری و خانوادگی باشد. نتایج حاصل از عملکرد شامل غیبت از کار و چرخش کاری (نتایج مربوط به منابع انسانی)، سطح بهره وری، کیفیت خدمات، میزان نوآوری ها، موضوعات محیط زیست (نتایج سازمانی) می باشد(Buciuniene &Kazlauskaite,2012,P 11-12) .

بیش از 9 سال از تأسیس و راه اندازی منطقه آزاد انزلی می گذرد. در گذر این سال ها با وجود هزینه های انجام شده، این منطقه با مشکلات و چالش هايی روبرو است که این امر سبب شده به بسیاری از اهداف خود نرسد. در این منطقه هنوز زیر ساخت ها و ابنیه لازم برای تعریف یک مدل توسعه و سازمان یافته مطابق با استانداردهای بین المللی در دسترس نیست. برغم ظرفیت ها و توانمندی های بالقوه ای که در این منطقه وجود دارد اما فعالیت های اقتصادی و بازرگانی با دشواری ها و پیچ و خم های زیادی روبرو است که مشکلات زیادی را برای دست اندرکاران این حوزه به وجود می آورد. در بخش صادرات نیز با مشکلات جدی مواجه می باشد؛ بطوریکه این منطقه به پایگاه شمال کشور برای ورود کالا به کشور تبدیل شده است. قسمت اعظم مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته شده صنایع مستقر در این منطقه وارداتی است. از سوی دیگر صنایع داخلی نیز دارای ساختاری وابسته می باشد. بدین لحاظ نمی توان خالص صادرات چندانی را از منطقه آزاد انزلی انتظار داشت. مضافاً بر اینکه عملکرد فعلی منطقه ازاد انزلی عمدتاً بر فعالیت های تجاری تکیه دارد. بیشترین فعالیت در این منطقه بخش خدماتی می باشد.

حال سؤالی که در این جا مطرح است این است که چگونه ساختارهای مدیریت منابع انسانی(HRM)و مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان ها(CSR) با هم در رابطه هستند ؟و چه تأثیری بر نتایج عملکردی سازمانی می گذارند؟

 1-3- ضرورت و اهميت پژوهش

«منابع انسانی»[4] را مهم‌ترین ركن و سرمایه هر سازمان دانسته‌اند. شناخت جایگاه این منابع، کشف و استخراج و به‌كارگیری گوهرهای نهفته در آن مهم‌ترین مسئولیت مدیران و رهبران سازمان است. به همین دلیل است كه رمز موفقیت یا شکست سازمان را باید در «توسعه منابع انسانی» جست‌وجو كرد. «توسعه منابع انسانی» روح و حقیقتی است كه تمامی فعالیت‌های روزمره و اهداف بلند مدت سازمان را در پوشش خود دارد و محصور و محدود كردن آن در یکی از واحدهای سازمان در كنار واحدهای سازمانی دیگر و تلقی بسته و بسیار ناقص از آن به عنوان آموزش رسمی افراد و یا ارتقا از جنبه اداری و نظایر آن حاکی از جهل نسبت به «انسان»، ظرفیت‌ها، استعدادها، منزلت او در اجتماع و سازمان و حتی جهل نسبت به مبانی حقیقی جایگاه، فرآیندها و فعالیت‌های مدیریت و رهبری سازمان است. امروزه مفاهیم و رویکردهای نظیر جذب، استخدام، نگهداری، كار تیمی، تنبیه، موفقیت‌ها و شكست‌های كاري، مشارکت، تفویض اختیار، آموزش و یادگیری، انگیزه‌بخشی و توانا سازی، بهبود مستمر و نظایر آن همگی جنبه‌ها و جلوه‌های گوناگون «توسعه منابع انسانی» است. گذشت دهه‌های متمادی از رویکرد «مدیریت علمی» و توجه صرف به نیروی انسانی به عنوان «عامل كار» و وارد شدن در عصر پرشتاب، مستلزم توجه جدی به نیروی «تفکر» كاركنان و كارهای «دانش‌بر» و «كاركنان فرهیخته» است(بینش، 1392،ص 43 ).در عصری كه بنگاه هاي اقتصادی روز به روز حجيم تر و بزر گ تر مي شوند و بر تعدادشان افزوده مي شود، به طبع تأثيرشان نيز بر ساختار و نظام اجتماعي افزایش مي يابد. به عبارت ديگر ، شركت ها و بنگاه هاي اقتصادی در درون يك ساختار و نظام اجتماعي به مثابه يك خرده نظام اجتماعي عمل مي كنند و در يك دور نمای گسترده، نوعی وابستگی متقابل به يكديگر را به نمایش مي گذارند. اهميت اين موضوع از آنجا آشکارتر مي شود كه امروزه از 100 اقتصاد برتر دنیا، 51 عدد آنها را شركت ها تشكيل مي دهند. به عبارت ديگر، تعداد زيادي شركت و بنگاه ه چند مليتي وجود دارند كه تأثیر آنها بر اقتصاد جهانی از اکثر کشور هاي در حال توسعه بيشتر است. شركت هايي چو ن جنرال موتور در رده بيست و سوم اقتصاد جهانی، وال مارت 2 در رده بيست و پنجم جهانی، اكسون مو بيل3 در رده بيست و ششم جهانی و رويال داچشل در رده چهل ششم جهانی و کشور ایران در رده چهل و پنجم جهانی قرار دارند(صالحی امیری،1387، ص11).

«مسئولیت اجتماعي» با «مديريت منابع انساني» از آنجاست كه مي تواند موجب اشتهار و خوشنامي سازمان شود. خوشنامي سازمان و محصولات آن سبب مي شود فرآيند هاي منابع انساني ازجمله جذب، نگهداری و انگیزش با سهولت بيشتري اجرا شود. به عنوان مثال، خوشنامي شركت در استخدام افراد شایسته و توانمند بسيار مؤثر است. از اينروست كه امروزه واحدهای منابع انساني را «معمار اخلاقیات و ارزش هاي سازمانی» مي خوانند.يكي از راهکارهای عملي برقراری رابطه ميان «مسئولیت اجتماعي» با «مديريت منابع انساني»، اين است كه ازطريق ترویج ارزش ها و تبيين مسئولیت اجتماعي، پیوسته به مديران و كاركنان اطلاع رساني شود و در سراسر سازمان از منشور اخلاقی، ارزش ها و مسئولیت اجتماعي پاسداری شود. همچنین ترویج رفتار اخلاقی با كاركنان در نمودهای برون سازمانی باعث ايجاد تصويري مناسب از شركت مي شودOrlitzky & Swanson , 2006) )

فضای سازمانها به سرعت در حال تغییر بوده و بر اثر روند جاری به سوي نشانهای تجاری جهانی به پیش رفته و سازمانهای چند ملیتی با ز زنجیره هاي تامین جهانی نیز آنرا تشدید می کنند.بسیاری از سازمانها به نحو فزاینده اي از ارزش مستقیم اقتصادی مسئولیت اجتماعی آگاهی یافته و با ادغام آن به منزله سرمایه گذاري راهبردی با راهبرد اصلی کسب و کار و فعالیتهای مدیریتی خود،توانستند تاثیر مثبتی بر جامعه و محیط خود داشته باشند و در ضمن، شهرت و اعتبار خود را نیز تقویت کنند.با پیروی از این روش ،نه تنها براي امروز خود سود تولید می کنند،بلکه موقعیت آینده خود را نیز تثبیت می نمایند(بازار شاهی، 1390).

 1- 4- اهداف پژوهش

1- بررسی روابط میان مدیریت منابع انسانی، مسئولیت پذيري اجتماعی شرکت ها و عملکرد در سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي انزلی و شرکت های محدوده

2- بررسی مسئولیت پذيري اجتماعی شرکت ها و مدیریت منابع انسانی و توسعه آنها در سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي انزلی و شرکت های محدوده

 1-5- سؤال تحقیق

سوال اصلی :

آیا اقدامات مدیریت منابع انسانی از طریق مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها بر عملکرد اثر مثبت دارد.

سؤال های فرعی :

1- آیا اقدامات مدیریت منابع انسانی در سازمان بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها اثر مثبت دارد؟

2- آیا مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها بر عملکرد اثر مثبت دارد؟

3- آیا اقدامات مدیریت منابع انسانی بر عملکرد اثر مثبت دارد؟

1-6- فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی :

اقدامات مدیریت منابع انسانی از طریق مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها بر عملکرد اثر مثبت دارد.

فرضیه های فرعی :

1- اقدامات مدیریت منابع انسانی در سازمان بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها اثر مثبت دارد.

2- مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها بر عملکرد اثر مثبت دارد.

3- اقدامات مدیریت منابع انسانی بر عملکرد اثر مثبت دارد.

1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق

تعاریف مفهومی متغیرها

- اقدامات مدیریت منابع انسانی :

مدیریت منابع انسانی معطوف به سیاست ها، اقدامات و سیستم هایی است که رفتار، طرز فکر و عملکرد کارکنان را تحت تأثیر قرار می دهند(هاشمی، پورامین،1390، ص6).

- مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت :

مسئولیت اجتماعي، مجموعه وظائف و تعهداتي است كه سازمان باید در »جهت حفظ ، مراقبت و كمك به جامعه اي كه در آن فعاليت مي كند، انجام دهد(بزرگی ،1383،ص54).

- عملکرد سازمان :

عملکرد سازمانی (OP) را می توان شاخصی برای اندازه گیری میزان دستیابی خوب و موثر یک اقدام به اهداف تعیین شده تعریف کرد که می تواند بوسیله کارایی و اثر بخشی سازمان در دستیابی به اهداف ، برآورد شود. عملکرد سازمانی تابع عملکرد منابع انسانی و تعامل آنها با منابع و امکانات و تکنولوژی موجود در سازمان می باشد(Ho,2008, 1241).

تعاریف عملیاتی متغیر مستقل

اقدامات مدیریت منابع انسانی :

1- استخدام و بکارگیری مسئولانه ، 2- آموزش و پیشرفت شغلی که شامل کارگران پیر، اقلیت ها، افراد معلول ، زنان و کارکنان کم مهارت ، کارگران جوان زیر 25 سال. 3- مدیریت انعطاف پذیری زمان کاری ، تناوب و چرخش شغلی 4- ارتباطات( کار تلفنی ، دوركاري )، زمان انعطاف پذیری ، مشارکت در کار، کار نیمه وقت 5- به اشتراک گذاشتن سود و طرح مالکیت سهام ( مدیریت ، حرفه ای/ فنی ، کارمند / متصدی ) 6- سلامت و رفاه کارکنان ، شامل : مراقبت از کودک در محیط کار ، مجوز مهد کودک ، برنامه زنگ تفریح در کار، طرح حقوق بازنشستگی ، طرح بهداشت خصوصی ، سیستم آموزش و پرورش .

لازم به ذکر است این متغیر در پرسشنامه با 8 سؤال (8-1) سنجیده شده است.

 تعاریف عملیاتی متغیر میانجی

مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت :

صورت وضعیت مکتوب و غیر مکتوب، صورت وضعیت متنوع، صورت وضعیت کد اخلاقی و صورت وضعیت ارزش شرکت می باشد.

لازم به ذکر است این متغیر در پرسشنامه با 10 سؤال (17-9) سنجیده شده است.

تعاریف عملیاتی متغیر وابسته

عملکرد سازمان ها :

1 - نتایج مربوط به منابع انسانی شامل : غیبت از کار و چرخش شغلی 2- نتایج مربوط به سازمان شامل : کیفیت خدمات ، سطح بهره وری ، میزان سودآوری ، میزان نوآوری ، موضوعات محیط زیست می باشد.

لازم به ذکر است این متغیر در پرسشنامه با 9 سؤال (27-18) سنجیده شده است.

1-8- قلمرو تحقیق

1-8-1- قلمرو موضوعی :

قلمرو موضوعی تحقیق، نقش اقدامات مدیریت منابع انسانی و مسئولیت اجتماعی و عملکرد شرکت ها می باشد.

1-8-2- قلمرو زمانی :

محدوده ی زمانی تحقیق، سه ماهه آخر سال 1392 و شش ماهه اول سال 1393 می باشد.

1-8-3- قلمرو مکانی :

قلمرو مکانی تحقیق، سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي انزلی و شرکت های محدوده آن است.

  بخش اول : عملکرد سازمانی

2-1-1- مقدمه

در عرصه اقتصادی کنونی که رقابت و بین المللی شدن فعالیت های اقتصادی فراگیر شده است و مدیران در اجرای یکی از مهم ترین کارکردهای مدیریتی یعنی کنترل و برنامه ریزی تحت فشار قرار دارند، عدم استفاده از ابزارهای ارزیابی عملکرد و برنامه ریزی صحیح و دقیق و عدم ترسیم بهینه آینده شرکت امکان ادامه مدیریت و راهبری را با مشکل رو به رو می کند. رشد و تعالی شرکت، افزایش سودآوری و کارایی و بهره وری و بهبود کیفیت خدمات و بازاریابی کافی و پویا در گرو برنامه ریزی صحیح و کنترل و ارزیابی عملکرد عوامل درون و برون سازمانی است که سازمان در ادامه فعالیت و خدمات رسانی با آن ها در ارتباط است. ادامه حیات شرکت ها و سایر بنگاه ها در محیط اقتصادی بازار آزاد که در آن رقابت روز به روز شدیدتر و بی رحمانه تر می شود، بدون برخورداری از سطح مطلوبی از اثر بخشی در دست یابی به اهداف و کارایی و صرفه اقتصادی و مدیریت بهینه منابع امکان پذیر نیست. فعالیت های اقتصادی زمانی به صرفه خواهد بود که به توانیم از منابع محدود اقتصادی حداکثر استفاده را به عمل آوریم. مدیران برای انجام مهم ترین وظیفه خود، یعنی کنترل، به ساز و کارها و ابزارهایی به شکل علمی و استاندارد نیاز دارند که بدون استفاده از آن ها امکان انجام وظیفه و استفاده بهینه از منابع و امکانات مختلف وجود ندارد. در فضای رقابتی و آزاد امروزی فعالیت شرکت ها و سازمان ها بیش از پیش نیازمند توجه مدیران به جواب گویی به سهام داران و ناظران، دولت و مشتریان است که بدون توجه علمی و بهره گیری از مدیریت علمی و اصول راه به جایی نخواهد برد .در این بخش با توجه به ماهیت این پژوهش ابتدا به تعریف مختصری از عملکرد، عملکرد سازمانی خواهیم پرداخت و سپس به عوامل موثر بر عملکرد سازمانی ، مدیریت عملکرد و نظام ارزیابی آن خواهیم پرداخت. (جزئی؛1388،ص130).

2-1-2- تعاریف و مفاهیم عملکرد سازمانی

عملکرد سازمانی (OP)[5] را می توان شاخصی برای اندازه گیری میزان دستیابی خوب و موثر یک اقدام به اهداف تعیین شده تعریف کرد که می تواند بوسیله کارایی و اثر بخشی سازمان در دستیابی به اهداف ، برآورد شود. عملکرد سازمانی تابع عملکرد منابع انسانی و تعامل آنها با منابع و امکانات و تکنولوژی موجود در سازمان می باشد(Ho,2008, p1235).

از سوی دیگر عملکرد منابع انسانی هم تابع انگیزشی و توانایی آنها است. توانایی منابع انسانی خود تابع دانش شغلی و مهارت کار با دانش مذکور در انجام وظایف و فعالیت های شغلی است. انگیزش منابع هم خود ، تابع نگرش آنها و شرایط و موقعیتی است که در آن کار می کنند با توجه به این مفاهیم عملکرد سازمانی را می توان به شکل زیر مفهوم سازی کرد.

عملکرد سازمانی = تابع (عملکرد منابع انسانی ×امکانات و تجهیزات ×تکنولوژی )

عملکرد منابع انسانی = تابع ( توانایی × انگیزش)

توانایی= تابع ( دانش و مهارت)

انگیزش = تابع (نگرش ×موقعیت) (بزاز جزایری؛1387،ص17).

بطور خلاصه، می توان گفت سازمانها می توانند با بهبود نگرش و موقعیت کاری موجب انگیزش کارکنان و افزایش دانش و مهارت انجام کار در آنها و از طریق بکارگیری امکانات و تکنولوژی مناسب عملکرد سازمانی را بهبود ببخشد. سازمانها برای حفظ حیات خود و پیشرفت در دنیای رقابتی امروز به بهبود مستمر عملکرد دارند(همان منبع).

عملکرد هم به چگونگی انجام وظایف، فعالیتها و نتایج حاصله از آنها اطلاق می شود(عالم تبریز و همکاران؛1388،ص77)

به اعتقاد اسکرمرهورن و همکارانش[6] عملکرد به کیفیتو مقدار موفقیتهای کار فردی یا گروهی اشاره دارد. آرمسترانگ [7] عملکرد را یک استراتژی می داند که مبتنی بر تجزیه و تحلیل عوامل اساسی موفقیت و سطوح عملکرد حاصله بر پایه آن عوامل است(Ho,2008, p1235).

2-1-3- معیارهایی برای سنجش عملکرد

معیارهایی عملکرد باید :

 • با معیارها و اهداف استراتژیک که از نظر سازمانی مهم بوده و عملکرد کسب و کار را پیش می برند، مرتبط باشد.
 • با اهداف و پاسخ گویی گروه ها و افراد مورد نظر مرتبط باشند.
 • دستاوردها و رفتارهایی که می توانند به وضوح تعریف شده و برای آنها دلیل ارایه نمود و خروجی های قابل اندازه گیری تمرکز داشته باشند.
 • داده ها یا مدارکی که به عنوان مبنای اندازه گیری در دسترس هستند را نشان دهد.
 • قابل اثبات باشند، اطلاعاتی ارایه دهند که حد انتظارات برآورده شده را تایید نماید.
 • تا حد امکان در انطباق با هدف ارزیابی و دسترسی به داده ها دقیق باشند.
 • مبنای معتبری برای بازخور و اقدام ارایه دهند.

جامع باشند و تمام ابعاد کلیدی عملکرد را به گونه ای که مجموعه ای از معیارها دردسترس قرار گیرند تحت پوشش قرار دهند (بزاز جزایری؛1387،ص17).

 2-1-4- عوامل موثر بر عملکرد سازمانی

متغیرهایی که باید مورد توجه مدیریت منابع انسانی قرار گیرند آشکار و واضح یا پنهان و ضمنی هستند و جزء عواملی است که اگر سازمان قرار است باقی بماند و در بلند مدت پیشرفت کند مدیریت باید به آنها توجه کند.

الف) بیرونی[8] :

عواملی که در سمت چپ مدل نشان داده شده اند واقعیتهایی از محیط بیرونی هستند که بر فعالیتهای درون سازمان اثر می گذارند. مدیریت ممکن تنها کنترل محدودی بر این عوامل داشته باشد، ولی محیط بیرونی اثر قوی بر زندگی سازمانی و سیاستها و رویه های منابع انسانی به طور اخص دارد. درک و کنار آمدن با محیط بیرونی بخش مهمی از تلاش جهت بهبود عملکرد سازمانی و متخصصین منابع انسانی و کلاًمدیران باید به طور دائم فعالیت­های خود را با این عوامل همسو کنند. که از عوامل انسانی و فرهنگی ای که بر عملکرد سازمان اثر می­گذارند می­توان به مهارت­ها و توانایی­های فنی و مدیریتی، بهایی که مردم به رفتار دیگران می­دهند، ارزشی که برای محصولات یک سازمان در نظر می­گیرند، طرز تلقی به کار و تفریح، طرز تلقی مربوط به کار جمعی (هم­چون علاقه یا بی­علاقگی فرد به تشکیل اتحادیه) و طرز تلقی درباره­ی مشارکت در تصمیم گیری و حل مشکل اشاره کرد. عامل دیگر فناوری موجود در جامعه است که شامل تجهیزاتی همچون مایکرد کامپیوتر یا روباتها و فنون استفاده ی تجهیزات و دانش نظری و کاربردی متکی به آن می شود. هزینه و موجود بودن منابع طبیعی از دیگر عوامل بیرونی هستند که بر آنچه سازمان انجام می­دهد و نحوه ی اجرای آن اثر می گذارند. عوامل اقتصادی مهم شامل بازارها (تعداد فردی که محصولات مشخصی را می خواهند)، قدرت خرید مردم ، سطح اشتغال یا عدم اشتغال و رقابتی که برای بازارها و منابع وجود دارد در ؛ معیارهای تنظیم کننده – قوانین، تصمیمات دادگاه ها و بخش نامه های اداری – نیز در نحوه ی عمل سازمانها اثر گذارند و به خصوص تبعات مهمی برای مدیریت منابع انسانی به همراه دارند. در نهایت ، بازارها برای آنچه سازمان تولید می کنند یا مایل است تولید کند بر سوددهی بنگاه اقتصادی و بقای بلند مدت آن اثر خواهد گذاشت. در سازمانهای موفق ، تعیین نیازهای بازار و واکنش­های استفاده کننده، فعالیتی با اولویت بالا به شمار می رود (دعایی، رضایی راد، خانی، 1390، ص 87).

ب) محیط درونی: [9]

عواملی که در وسط مدل نشان داده شده است جنبه هایی از محیط داخلی سازمان است که مدیریت و کارکنان هر دو کنترل زیادی بر آنها دارند. مدیریت، به ویژه کنترل جامعی بر سیاستها و عملیات منابع انسانی ،مالی،فناوری و منابع فیزیکی مورد استفاده، ساختار سازمانی، فلسفه ی مدیریت و شیوه رهبری دارد. عواملی که به ندرت به طور مستقیم شکار می شوند عبارتند از فرهنگ سازمانی، فضای سازمانی، رفتار برانگیخته شده و کار تیمی. مدیریت منابع انسانی به این دلیل در وسط نمودار قرار گرفته است که سیاستها و عملیات مدیریت منابع انسانی برای بقا سازمان و توفیق بلند مدت آن از اهمیت بالایی برخوردار است. مردم سازمان را تشکیل می دهند و مردم فرایندهای ایجاد محصول و خدمت را که سازمان به دلیل آنها در فعالیت است اداره می کنند. در حقیقت ، چگونگی اداره ی منابع انسانی احتمالاً مهمترین عامل در عملکرد کلی یک سازمان است. عوامل درونی توسط خطوط نقطه چین به یکدیگر مربوط شده اند تا بر اثر متقابل آنها بر یکدیگر و تعامل آنها دلالت کنند. بنابر این ، برای آن که سازمانی بسیار موفق شود، تمام این عوامل درونی باید به طور هوشمندانه و به طور هماهنگ اداره شوند (همان منبع، صص 88-87).

ج)دستاوردها[10]

عواملی که در سمت راست مدل نشان داده شده است دستاوردها یا نتایج سازمانی هستند. این دستاوردها معرف چهار معیار عملکردند که در ارزیابی موفقیت یک سازمان مفید می باشند.

 • اثربخشی : احتمالاً مهمترین دستاوردهایی است که می توان آن را به عنوان معیاری برای دستیابی به اهداف سازمان تعریف کرد. در ارزیابی اثربخشی مهم است درجه ای را که اهداف فردی کارکنان، گروه های کاری، و اهداف کلی سازمان با یکدیگر همخوانی دارند برآورد کرد. بنابر این ، اثربخشی فرد عبارتست از درجه ی مشارکت فرد در دستیابی به هدفهای سازمانی و اثر بخشی گروه درجه ای است که هدف های گروه در ارتباط با نیل به هدف های سازمان بدست می آید.
 • کارایی : شامل سنجش یک نتیجه ی دلخواه در مقابل منابع استفاده شده برای دستیابی به آن نتیجه است. کارایی عبارتست از نسبت ستاده ها به داده ها یا منافع به هزینه ها . یک سازمان می تواند در نیل به هدف های اساسی خود اثربخش باشد. و در عین حال بسیار غیر کارا. یا سازمانی می تواند در انجام برخی امور به غیر از رسیدن به هدفهای خود کارا باشد. که در آن صورت اثربخش نیست.
 • توسعه : معیاری است که با توجه به آن هریک از کارکنان، گروههای کاری و تمام سازمان برای رویارویی با فرصتها و چالش های آینده ظرفیت خود را توسعه می دهند. برای بقای بلند مدت سازمان این دستاوردها بسیار مهم است. رسیدن به هدفهای کوتاه مدت نظیر به دست آوردن سطوح خاصی از سود، کاملاً امکان پذیر است، ولی برای دستیابی به آن کاهش دادن جدی منابع انسانی می تواند موجب تضعیف و شاید ورشکستگی سازمان شود. این امر زمانی می تواند رخ دهد که به مسائلی چون استخدام ، آموزش و دادن فرصت به مردم برای به عهده گرفتن مسئولیت های وسیع تر توجه کافی نشود. توسعه زمانی صورت می گیرد که منابع مالی، تکنولوژیکی و فیزیکی بهبود یا افزایش یابند.
 • رضایت خاطر مشارکت کننده : اشاره به واکنش مثبت عاطفی کارکنان نسبت به کار و شغل هایشان دارد. فرد بسیار مهم است ولی رضایت جمعی افراد در گروهها و سازمان به عنوان یک مجموعه نیز، حائز اهمیت است. عملکرد بالا احتمالاً از تمرکز مطلق بر رضایت کارکنان به دست نمی آید، ولی نادیده گرفتن این عامل خطر رسیدن به نتایج بسیار منفی ، مانند عدم توانایی در حفظ کارکنان با ارزش یا استخدام استعدادهای مطلوب را به دنبال دارد(همان منبع، ص 88).

 2-2-1- مقدمه

امروزهمدیریتمنابعانسانیدرپیشبردفعالیتهايسازماننقشگستردهوحساسی ایفامینماید.سرنوشتکامیابیسازمانچنانباسرنوشتمدیریتمنابعانسانیدر همآمیختهکهجایگاهاینحوزهوظیفه ايسازمانراتاحدشریکیراهبرديارتقا بخشیدهاست.ایننقشراهبرديدرعملبهکارکردخردهنظامهايمدیریتمنابع

انسانییعنیجذبوگزینش،آموزشوتوسعه،بهکارگیريمؤثرونگهداريمنابع انسانیتبدیلمیشود ( سیدجوادین، فراحی، 1391، ص 20).

امروزهمدیریتمنابعانسانیدرپیشبردفعالیتهايسازماننقشگستردهوحساسی ایفامینماید.سرنوشت کامیابیسازمانچنانباسرنوشتمدیریتمنابعانسانیدر همآمیختهکهجایگاهاینحوزهوظیفه ايسازمانرا تاحدشریکیراهبرديارتقا بخشیدهاست.ایننقشراهبرديدرعملبهکارکردخردهنظامهايمدیریتمنابع

انسانییعنیجذبوگزینش،آموزشوتوسعه،بهکارگیريمؤثرونگهداريمنابع انسانیتبدیلمیشود(شمس احمر، فرهی بوزنجانی، سنجقی، 1390، ص140).

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ، روﻳﻜﺮدي راﻫﺒﺮدي، ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮادي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺴﻴﺎري آن را ﻣﻨﺒﻌﻲ ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪ، اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻜﺎر ﻣﻲرود در دﻧﻴﺎي اﻣﺮوز، ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد راﻫﺒﺮدي ﻧﮕﺎه ﻣﻲﺷﻮد، ﺑﻪ ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ آن ﺑﺎ ارزﺷﻬﺎ، ﻣﺎﻣﻮرﻳﺘﻬﺎ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋهاي ﻣﻲﮔﺮدد و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲرود از ﻧﻘﺶ ﺳﻨﺘﻲ و ﺧﺮد، دور ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﻮي ﭘﺎراداﻳﻢ راﻫﺒﺮدي ﻛﻼنﺗﺮي ﭘﻴﺶ رود (شمس احمر، فرهی بوزنجانی، سنجقی، 1390، ص140).

وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎي اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮدازان ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻌﻄﻮف ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. در واﻗﻊ ﺑﻬﺒﻮد در ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﺗﻜﺎ ﺑﺮ وﻇﺎﻳﻒ ﺑﺮآﻣﺪه از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲﺷﻮد(Dimba, 2010, p 130).

ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺑﺮﺧﻲ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺪﻳﺮان داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ از ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻲاﻃﻼع ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺷﻴﻮه


مبلغ واقعی 34,279 تومان    19% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 27,766 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۰ آبان ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 88

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون جهت سفارش بر روی لینک زیر کلیک نمائید . ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟ خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول داشته باشد و یا می خواهید دل کسی را بدست بیاورید و در این راه همیشه با شکست مواجه شده ...

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

معرفی کتاب:رستاخیز مردگان العضیف ترجمه شده نسخه فارسی عربی وانگلیسی (رستاخیز مردگان العضیف)کتاب نکرونومیکون ( آخرت مردگان ) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند.!! نام دیگرش ولی الضعیف است..!! مؤلف اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت کنید. بعضی وقت ها پیش ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

سوال عملی Power Point با جواب

سوال عملی Power Point با جواب

دانلود نمونه سوال قطعی پاورپوینت با جواب تشریحی تعداد فایل : 2 نوع فایل : Pdf ...


مطالب تصادفی

 • کیفیت خدمات خرده فروشی یعنی جنبه های فیزیکی قابلیت اطمینان تعاملات شخصی حل مسئله و خط مشی فروشگاه های شهروند
 • یافتن رابطه ی بین جو سازمانی مدارس ابتدایی شهرستان پیرانشهر با میزان اعتماد موجود در معلمان این شهرستان
 • هدف اصلي اين تحقيق بررسی و اولویت بندی روشهای تبلیغاتی موثر در جذب گردشگران خارجی به ایران است
 • هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش در سازمان می باشد؟
 • های مایع سازی گاز مایع طبیعی و مباحث مطرح شده در خصوص ورود ایران به بازار تجارت LNG
 • تحقیقات و پروژه های دانشگاهی صنایع
 • انجام کلیه امور مربوط به پایان نامه درمجموعه شیمی و فیزیک و نساجی
 • انجام تمامی سفارشات کیف چرم مردانه و زنانه (کمترین قیمت-بهترین کیفیت)
 • آموزش سایت bitdouble.io و نحوه کسب بیتکویین از طریق انجام بازی
 • ۱۰ اشتباه مهلک در طراحی وبسایت استارتاپ‌ها
 • جدیدترین مکمل های ورزشی سالم روز دنیا
 • مکمل های ورزشی کی سی ان K.C.N
 • Body Attack L-Carnitine Liquid 2000 - 1000ml
 • Arginine Shock - 260 Caps
 • Lipo 100 - 120 Caps

خراسان شمالی.اسفراین

تحقیق دانش اموزی