تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 3731
 • بازدید دیروز : 4050
 • بازدید کل : 2668491

نقش جذب دانش در نوآوری و انعطاف پذیری سازمان صدا و سیمای استان گیلان


نقش جذب دانش در نوآوری و انعطاف پذیری سازمان صدا و سیمای استان گیلان

فهرست مطالب

عنوان ...

چکیده ....1

 فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه ...3

1-2- بیان مساله ... 4

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق . 6

1-4- اهداف تحقیق ... 7

1-5- چارچوب نظری تحقیق .... 8

1-6- فرضیه­های تحقیق . 9

1-7- تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای اصلی تحقیق .10

1-7-1- ظرفیت جذب دانش ..10

1-7-2- نوآوری . 10

1-7-3- انعطاف پذیری.... 11

1-8- قلمرو تحقیق .12

1- 8- 1- قلمرو موضوعی تحقیق ..12

1- 8- 2- قلمرو مکانی تحقیق 12

1- 8- 3- قلمرو زمانی تحقیق .....12

 فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول: ظرفیت جذب دانش

2-1- ظرفیت جذب دانش .................................................................................................................... 15

2-1-1- مقدمه ................................................................................................................................ 15

2-1-2- مفهوم ظرفیت جذب دانش .............................................................................................. 16

2-1-3- اهمیت و ضرورت جذب دانش ....................................................................................... 20

2- 1- 3- 1- اهميت نياز به جذب دانش براي حوزه های خدماتی و دولتی ........................... 21

2- 1- 3- 2- اهميت نياز به جذب دانش براي بخش خصوصی .............................................. 23

2-1-4- عوامل موثر بر ظرفیت جذب دانش........................................................................................ 24

2- 1- 4- 1- دانش مرتبط گذشته ............................................................................................ 25

2- 1- 4- 2- ظرفیت جذب اعضای سازمان ............................................................................ 26

2- 1- 4- 3- سطح تحصیلات و درجات دانشگاهی پرسنل .................................................... 26

2- 1- 4- 4- تاثیر ظرفیت جذب دانش بر تنوع در سوابق پرسنل ........................................... 27

2- 1- 4- 5- پیمایش محیط ..................................................................................................... 27

2- 1- 4- 6- جو ارتباطات ...................................................................................................... 27

2- 1- 4- 7- هزینه های انجام شده در تحقیق و توسعه .......................................................... 28

2- 1- 4- 8- تاثيرذهنيتمشترك ............................................................................................ 28

2-1- 5- رابطهبینظرفیتجذبفردیوسازمانی ....................................................................... 30

1-1-6- ابعاد ظرفیت جذب ........................................................................................................... 31

2-1-7- شاخص های ظرفیت جذب دانش ................................................................................... 33

 بخش دوم: نوآوری

2-2- نوآوری ........................................................................................................................................ 36

2-2-1- مقدمه ................................................................................................................................ 36

2-2-2- مفهوم نوآوری .................................................................................................................. 36

2-2-3- اهمیت و ضرورت نوآوری ............................................................................................. 39

2-2-4- رویکرد های نوآوری........................................................................................................ 40

2-2-5- عوامل موثر بر نوآوری سازمانی....................................................................................... 41

2- 2- 5- 1- مديريتدانش.................................................................................................... 41

2- 2- 5- 2- یادگیری سازمانی ................................................................................................ 42

2- 2- 5- 3- سرمایه فکری ...................................................................................................... 43

2- 2- 5- 4- سبک رهبری تحول آفرین .................................................................................. 44

2- 2- 5- 5- ساختار سازمانی .................................................................................................. 44

2- 2- 5- 6- فرهنگ سازمانی .................................................................................................. 45

2- 2- 5- 7- جو سازمانی ........................................................................................................ 46

2- 2- 6- مولفه هاينوآوريسازمانی ........................................................................................... 47

2- 2- 6- 1- نوآوری تولیدی .................................................................................................. 47

2- 2- 6- 2- نوآوريفرایندي ................................................................................................. 48

2- 2- 6- 3- نوآورياداري ..................................................................................................... 48

2-2-7- ابعاد نوآوری..................................................................................................................... 49

2-2-8- مدل های نوآوری ............................................................................................................. 51

2-2-9- نوآوری در رسانه .............................................................................................................. 52

2- 2- 9- 1- ويژگىهاىيكسازمانرسانهاىخلاق و نوآور .............................................. 52

2- 2- 9- 2- انواع نوآوری در رسانه ....................................................................................... 53

2- 2- 9- 2- 1- نوآوری در اهداف و خط مشی های عمومی ................................................ 54

2- 2- 9- 2- 2- نوآوری در راهبردها ..................................................................................... 54

2- 2- 9- 2- 3- نوآوری در اجرای سیاست ها ....................................................................... 55

2-2-10- نتیجه گیری .................................................................................................................... 56

 بخش سوم: انعطاف پذیری (چابکی سازمانی)

2-3- انعطاف پذیری ............................................................................................................................. 58

2-3-1- مقدمه ................................................................................................................................ 58

2-3-2- تعاریف و مفاهیم انعطاف پذیری (چابکی) ...................................................................... 58

2-3-3- اهمیت و ضرورت انعطاف پذیری .................................................................................. 62

2- 3- 4- اصول طراحی سازمان منعطف ....................................................................................... 64

2- 3- 5- ابعاد انعطاف پذیری ....................................................................................................... 65

2- 3- 6- مدل های مفهومی برای سازمان منعطف (چابک) .......................................................... 67

2- 3- 7- نتیجه گیری .................................................................................................................... 71

 بخش چهارم: پیشینه تحقیق

2-4- پیشینه تحقیق ...............................................................................................................................73

2-4-1- پیشینه مطالعاتی در ایران ...................................................................................................73

2-4-2- پیشینه مطالعاتی در خارج از کشور .................................................................................. 75

 فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه .......................................................................................................................................... 83

3-2-فرآیند اجرای تحقیق ................................................................................................................... 84

3-3- روش تحقیق ................................................................................................................................ 84

3-3-1- جامعه و نمونه آماری ....................................................................................................... 85

3-4- روش­ها و ابزار جمع­آوری داده­ها ................................................................................................ 87

3-4-1- پرسشنامه جذب دانش سازمان ....................................................................................... 87

3-4-2- پرسشنامه نوآوری سازمانی.............................................................................................. 87

3-4-3- پرسشنامه انعطاف پذیری سازمانی................................................................................... 87

3- 5- روایی و پایایی ابزار اندازه­گیری ................................................................................................. 87

3- 5-1- روایی .............................................................................................................................. 88

3- 5-2- پایایی .............................................................................................................................. 88

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها ...................................................................................................... 89

 فصل چهارم: تجزیه و­تحلیل داده­ها

4-1- مقدمه ........................................................................................................................................... 92

4-2- توصیف متغیر­های تحقیق ............................................................................................................ 92

4-3- بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق ........................................................................................... 97

4-4- بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق ............................................................................................... 98

4- 5- تشخیص هم خطی بودن متغیرهای مستقل با یکدیگر ............................................................. 100

4- 6- آزمون فرضیه های تحقیق ........................................................................................................ 102

 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه ........................................................................................................................................ 110

5-2- نتایج آمار توصیفی .................................................................................................................... 110

5-2-1- توصیف متغیر ظرفیت جذب دانش ................................................................................ 110

5-2-2- توصیف متغیر نوآوری .................................................................................................... 110

5-2-3- توصیف متغیر انعطاف پذیری ....................................................................................... 110

5-3- نتایج آزمون فرضیه ها ............................................................................................................... 111

5-4- پیشنهاداتی در راستای نتایج تحقیق ........................................................................................... 114

5-5- پیشنهاداتی برای محققین آینده .................................................................................................. 116

5-6- محدودیت­های تحقیق ............................................................................................................... 118

 فهرست منابع ....................................................................................................................................... 119

 پیوست ها

پیوست 1 ............................................................................................................................................. 135

پیوست 2.............................................................................................................................................. 162

 چکیده انگلیسی ................................................................................................................................... 170

 فهرست جداول

 عنوان ................................................................................................................................................ صفحه

جدول 2-1- خلاصه تعاریف و مفاهیم ظرفیت جذب دانش ............................................................... 19

جدول 2-2- عناصرو مولفه های تعیین کننده ظرفیت جذب .............................................................. 30

جدول 2-3- مولفه ها و ابعاد مرتبط با ظرفیت جذب دانش ................................................................. 32

جدول 2- 4- خلاصه تعاریف و مفاهیم نوآوری .................................................................................. 38

جدول 2-5- خلاصه تعاریف و مفاهیم انعطاف پذیری "چابکی سازمانی" .......................................... 61

جدول 2-6- پیشینه ظرفیت جذب......................................................................................................... 80

جدول 3- 1- جامعه و نمونه آماری به تفكيك معاونت های صدا و سیما ......................................... 86

جدول 3- 2- آلفای کرانباخ .................................................................................................................. 89

جدول 4- 1- توصیف متغیر انعطاف پذيري ......................................................................................... 92

جدول 4- 2- توصیف سازه های انعطاف پذيري ................................................................................. 93

جدول 4- 3-توصیف متغیر نوآوري .................................................................................................... 94

جدول 4- 4- توصیف متغیر ظرفيت جذب دانش ............................................................................... 95

جدول 4- 5- توصیف متغیر سازه های ظرفيت جذب دانش ............................................................... 96

جدول 4- 6- آزمون كولموگروف- اسميرنف برای متغیرهای تحقیق .................................................. 97

جدول 4 -7- آزمون كولموگروف- اسميرنف برای متغیر وابسته تحقیق .............................................. 98

جدول 4-8- آزمون تی تست تک نمونه ای برای متغیرهای تحقیق ..................................................... 98

جدول 4- 9- آماره دوربین- واتسون .................................................................................................... 99

جدول 4-10- ضرایب و آماره های عامل تورم واریانس و مقادیر قابل اغماض برای ظرفیت جذب دانش با نوآوری انعطاف پذیری .................................................................................................................... 100

جدول 4- 11- تحلیل واریانس رگرسیون بین نوآوری و جذب دانش ............................................... 101

جدول 4-12- تحلیل واریانس رگرسیون بین انعطاف پذیری و جذب دانش ..................................... 101

جدول 4-13- ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل ................................ 101

جدول 4-14- آزمون رگرسیون بین ظرفيت جذب دانش و نوآوری .................................................. 102

جدول 4- 15- آزمون رگرسیون بین اکتساب دانش و نوآوری ........................................................... 102

جدول 4- 16- آزمون رگرسیون بین ادغام دانش و نوآوری ............................................................... 103

جدول 4-17- آزمون رگرسیون بین تبديل دانش و نوآوری ............................................................... 103

جدول 4-18- آزمون رگرسیون بین به کارگيري دانش و نوآوری ...................................................... 104

جدول 4-19- آزمون رگرسیون بین ظرفيت جذب دانش و انعطاف پذیری ....................................... 104

جدول 4-20- آزمون رگرسیون بین ابعاد ظرفیت دانش و انعطاف پذیری ......................................... 105

جدول 4-21- آزمون رگرسیون بین اکتساب دانش و انعطاف پذیری ................................................. 105

جدول 4-22- آزمون رگرسیون بین ادغام دانش و انعطاف پذیری ..................................................... 106

جدول 4-23- آزمون رگرسیون بین تبديل دانش و انعطاف پذیری .................................................... 107

جدول 4-24- آزمون رگرسیون بین به کارگيري دانش و انعطاف پذیری ........................................... 107

فهرست نمودارها

عنوان ................................................................................................................................................... صفحه

نمودار 2-1- فرایند یادگیری سازمانی گومز و همکاران ....................................................................... 34

نمودار 4- 1-هیستوگرام متغیر انعطاف پذیری ..................................................................................... 93

نمودار 4- 2-هیستوگرام متغیر نوآوری ................................................................................................ 95

نمودار 4- 3-هیستوگرام متغیر ظرفيت جذب دانش ............................................................................ 96

 فهرست اشکال

عنوان ................................................................................................................................................... صفحه

شکل 1-1- برگرفته از مدل تحلیلی تحقیق ............................................................................................. 9

شکل 2-1- عوامل موثر بر نوآوری سازمانی ......................................................................................... 47

شکل 2-2- مولفه های نوآوری سازمانی .............................................................................................. 49

شکل 2-3- ابعاد چابکی از دیدگاه نظام مند.......................................................................................... 67

شکل2-4- مدل چابکی سازمانی یوسف و همکاران ............................................................................ 69

شکل 2-5- مدل چابکی سازمانی شریفی و ژانگ ................................................................................ 70

  چکیده

هدف از این پژوهش بررسی نقش جذب دانش درنوآوری و انعطاف پذیری و همچنین چابکی واحدهای سازمان صدا و سیمای مرکزگیلان است. با توجه به اهمیت کسب اطلاعات در جامعه رقابتی امروز، جذب دانش برای استفاده کارکنان و سازمان امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. ظرفیت جذب دانش را توانایی یک سازمان در یادگیری از یک سازمان دیگر تعریف نموده اند، از طرفی نوآوری فرآیندی است که در آن دانش با هدف خلق دانش جدید کسب، تسهیم و تلفیق می شود تا خدمات جدیدی به مخاطب ارائه شود. همچنین انعطاف پذیری را به عنوان شاخص ارتباط دهنده بین سیستم و محیط خارجی اش برای شناخت درجه پویایی سیستم و نیز به عنوان توانایی تغییر و سازگاری می توان در نظر گرفت. مطالعات مختلف نشان داده است که مفهومجذب دانش ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با نوآوری و انعطاف پذیری داشته و سازمان ها را برای رویارویی با چالش ها و بهبود عملکرد نوآورانه و رسیدن به موفقیت همراهی می کند. با توجه به اینکه هدف این تحقیق، مطالعه نقش جذب دانش در نوآوری و انعطاف پذیری سازمان صدا و سیمای مرکز گیلان است، روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری مورد نظر 35 واحد صدا و سیمای مرکز گیلان بوده که موضوع تحقیق در آن ها مصداق پیدا می کند. با استفاده از نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس، 32 واحد با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها برای سنجش متغیرها، پرسشنامه های استاندارد است که پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرانباخ برای پرسشنامه ظرفیت جذب دانش94/0 و پرسشنامه نوآوری سازمانی 95/0و پرسشنامه انعطاف پذیری سازمانی96/0 محاسبه گردید. داده های به دست آمده با نرم افزار SPSS18تجزیه و تحلیل گردید و نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که ظرفیت جذب دانش و ابعاد آن بر نوآوری و انعطاف پذیری واحدهای صدا و سیمای استان گیلان تاثیر دارد.

 واژگان کلیدی: ظرفیت جذب، جذب دانش، نوآوری سازمانی، انعطاف پذیری، چابکی سازمان.

  فصل اول

کلیات تحقیق

1- 1- مقدمه:

ظرفیت جذب دانش به مجموعه ای از فرایندها و روندهای سازمانی اشاره دارد که طی آن سازمان به کسب، شبیه سازی، انتقال و استخراج دانش می پردازد، تا قابلیت های پویایی در خود ایجاد کند. این قابلیت ها، توانایی سازمان را برای دستیابی و حفظ مزیت رقابتی افزایش می دهند (مرادی و همکاران، 1392).

امروزهباشکلگیریمحیطهایپیچیدهرقابتی،تنهاسازمانهاییمیتوانندبهفعالیتخود ادامهدهندکهعملکردخودرادرقابلیتهایمهمسازمانیهمچوننوآوریتقویتکنند (فارسیجانیونیستانی، 1389).انجامفعالیتهاینوآورانه،منبعیپایانناپذیربرایمزیترقابتیفراهممیکند (آزادوارشدی، 1388).عملکردنوآورانه،باخلقدانشموردنیازبرایتوسعهمحصولوفرایندهایتولیدیجدید،یابهبودفرایندهاییموجود،بهدستمیآید.

سازمانهاباتکیهبرنوآوریدرپیافزایشبهرهوریوبهبودوضعیتاقتصادیخود هستند (میرفخرالدینیوهمکاران،1389). نوآوری،فعالیتپیچیده ایاستکهدانشجدیدرا برایاهدافتجاریبهکارمیگیرد.بخشیازایندانشازمنابعخارجیبهدستمیآید،ازاینروتواناییبرای بهرهبرداریازدانشخارجییکعاملحیاتیبرایقابلیتهاینوآورانهاست (فسفریوتریبو[1]، 2008).

مفهومظرفیتجذبدانش،بهدیدگاهکلانیبرمیگرددکهتواناییاقتصادرابرایبهرهگیریوجذباطلاعاتومنابعخارجیمدنظرقرارمیدهد.کوهنولوینتال[2]درسال1990 اینمفهومکلاناقتصادیرابهحوزهنظریههایسازمانیواردکردندوظرفیتجذبرا بهعنوانتوانایییکسازمانبرایتشخیصارزشاطلاعاتجدیدازمنابعبیرونی،شبیهسازیوبهکارگیریآنرا برایاهدافتجاریدرنظرگرفتند.ظرفیتجذببهخودیخودهدفنیست،امامیتواندبروندادهایسازمانیمهمیچونعملکردنوآورانهراخلقکند (کاستوپولوس[3]وهمکاران،2011 ).

ظرفیتجذبدانشباقابلیتپویاو منعطف رابطهتنگاتنگیدارد.ازنقطهنظرقابلیتپویا،سازمانها بهعنواننهادهایدانشدرقالبفرایندهایدانشبهفعالیتمیپردازند (جانتونن[4]، 2005). بر ایناساس،زهراوجرجدرسال 2002 تعریفعمومیکوهنولوینتال (1990) را گسترشدادندوظرفیتجذبرابهعنوانیکمجموعهازفرایندهاوروندهایسازمانیمعرفیکردند کهطیآنسازمانبهکسب، شبیهسازی،انتقالو استخراجدانشمیپردازدتاقابلیتهاییپویا درخودایجادکند. اینقابلیتهابهخلقوبهرهگیریازدانشمرتبطهستندوتواناییسازمانرابرایدستیابیوحفظمزیترقابتیافزایشمیدهند (زهراوجرج[5]،2002).

 1- 2- بیان مسئله:

درعصرحاضر،سازمانهابه صورتفزاینده ای با محیط های پویا و فعال مواجه اند، از این رو به منظور حفظ بقاو گسترش پویایی مجبورند خود را با تغییرات محیطی سازگار کنند.امروزهتوسعهرسانههاوجوامع،رابطهمستقيموتنگاتنگيبايكديگريافتهاندو جامعهايتوسعهيافتهتلقيميشودكهبتوانددركنارشاخص هاياقتصاديماننددرآمدسرانه،توزيعناخالصمليو....برمعيارآموزشواطلاعات،نوآوري و خلاقيتتأكيدكند. درچنينجامعهاي،رسانههاباتوليدوتوزيعمطلوب اطلاعات،نقشچشمگيريدر ارتقايآگاهيهايگوناگونوضروريبرعهدهميگيرندوجامعهرادرنيلبهتعاليوترقيهمه جانبهياريميكنند (هاشميگيلاني، 1379). رسانه ها با تزریق ایده ها، نقش های جدیدی را به مردم شناسانده و راه و رسم متفاوت و بهتری برای زندگی، پیش روی آنها می گذارند (رحمانی فضلی و بوذری، 1388).سازمان رسانه ای باید همواره خود را با تغیرات دائمی و گریزناپذیر تکنولوژی وفق دهد و هماهنگ کند.صنایع رسانه ای بر واحدهای تحقیق و توسعه (R & D)به عنوان کلید رشد، سرمایه گذاری خواهند کرد و دولت ها به همان دلیل برای نوآوری در این حوزه فشار خواهند آورد. اگر صنایع رسانه ای نسبت به پیشرفت های تکنولوژی انعطاف پذیر نباشد، مسلماً توسط صنایع مشابه کنار زده می شود(Kung, 2008, p.220). و در ادامه توضیح می دهد که حیات سازمانی (در سازمان های رسانه ای) مستلزم انطباق با تحولات تکنولوژی و انعطاف پذیری است. نوآوري فرايند اخذ ايده خلاق و تبديل آن به محصول، خدمات و روش هاي جديد عمليات است (رابينز، 1991). نوآوری همانند هر فعالیت عینی در کنار نبوغ و استعداد، نیازمند دانش، توجه و سختکوشی همه دست اندرکاران است (دراکر، 1985). اصطلاح نوآوری، یک مفهوم وسیع به عنوان فرایندی برای استفاده از دانش یا اطلاعات مربوط به منظور ایجاد یا معرفی چیزهای تازه و مفید است (هالت، 1998). بنابراين، در يك تعريف كلي مي توان نوآوري را به عنوان هر ايده اي جديد نسبت به يك سازمان و يا يك صنعت و يا يك ملت و يا در جهان تعريف كرد (خداداد حسيني، 48:1378). سازمان های نوآور نیازمند جوی انعطاف پذیر هستند تا از نوآوری آن ها حمایت نمایند. انعطاف پذيري، قدرت انطباق و بارور كردن را كه پذيرش نوآوري‌ها را آسان تر مي‌كند بيشتر مي‌كنند (نيلي آرام، 1377). انعطاف‌پذیری، «انطباق با تغییرات» تعریف شده است، انعطاف پذيري يكي از مهم ترين توانایي هاي مورد نياز سازمان ها و شركت ها در مواجه با تغييرات محيطي است (اسكات، 2007).انعطاف پذيري راز زنده ماندن و بقاء است. هر چه اين توانمندي بيشتر باشد شانس بقاي بيشتري را ايجاد می کند(Maskell, 2001). لذا در این خصوص برای سنجش نوآوری از: 1. مخارج تحقیق و توسعه، 2. اختراعات ثبت شده، 3. ارجاعات صورت گرفته درباره یک اختراع و 4. محصول جدید، بهره گیری خواهد شد و برای سنجش انعطاف پذیری نیز از: 1. کارایی، 2. پاسخگویی، 3. چند کاره بودن سیستم و 4. توانمندی، استفاده می شود. در تحقیقی که توسط حسینی و حاجی پور در سال 1385 به منظور تعیین روابط بین ظرفیت جذب دانش، نوآوری و انعطاف پذیری در شرکت های دارویی کشور انجام شد، تأثیر ظرفیت جذب دانش بر نوآوری را آشکار ساخت و تأثیر آن را به عنوان یک فعالیت چند بعدی بر نوآوری را نشان داد همچنین این تحقیق نشان داد که انعطاف پذیری تا حد بسیار زیادی وابسته به ظرفیت جذب دانش است (حسینی و حاجی پور، 1386). مفهوم ظرفیت جذب دانش اولین بار در سطح اقتصاد کلان مطرح شد و به توانایی یک اقتصاد در استفاده از اطلاعات و دانش تولید شده در خارج از مرزهای یک کشور اشاره دارد. لان و لاباتکین (1998) ظرفیت جذب دانش را توانایی یک شرکت در یادگیری از یک شرکت دیگر تعریف می کنند. طبق تعریف کوهن و لوینتال (1990) ظرفیت جذب به عنوان توانایی سازمان ها در تحصیل، تحلیل و ادغام، تبدیل و استخراج دانشی یاد می شود که می تواند شایستگی شرکت را تعیین کند. در واقع آن ها ظرفیت جذب را به عنوان توانایی سازمان برای یادگیری از دانش خارجی از طریق فرآیندهای شناسایی و شبیه سازی و بهره بردای از دانش تعریف می کنند (Cohen & Levinthal, 1999). در اقتصاد امروزی سرمایه و نیروی کار نمی تواند به تنهایی متضمن بقا و موفقیت یک سازمان باشد و دانش به عنوان منبع کلیدی در بقاء و رشد سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، آنچه که حائز اهمیت است این است که بدون دانش و اطلاعات کافی از محیط داخلی و خارجی سازمان، ادامه حیات یک سازمان با مشکلات فراوانی رو به رو می شود. از این رو کسب و به کارگیری دانش به یکی از مهم ترین دغدغه های مدیران تبدیل شده است (Cohen & Levinthal, 1999). با توجه به نظریه جورج و زهرا (2002) چهار ظرفیت یا فرایند اصلی سازمان، چهار بعد ظرفیت جذب را تعیین می کنند که چهار فرآیند فوق در دو مولفه کلی: ظرفیت جذب بالقوه و ظرفیت جذب تحقق یافته تعریف می شوند که ظرفیت جذب بالقوه ابعاد کسب دانش و ظرفیت جذب تحقق یافته از انتقال و کاربرد دانش تشکیل می شود.

با توجه به مطالب مطرح شده سوال اصلی تحقیق به این شرح است که:

آیا جذب دانش بر نوآوری و انعطاف پذیری سازمان صدا و سیمای استان گیلان تاثیرگذار است؟

 1- 3- اهمیت و ضرورت تحقیق:

امروزه با افزایش رقابت بین سازمان ها، آن ها درتلاشند تا با کسب دانش بیشتر و بهره گیری از آن، خود را از بقیه متمایز کنند. یکی از این راه ها، تقویت ظرفیت جذب دانش توسط سازمان ها می باشد.

ظرفیت جذب، توانایی سازمان ها در شناسایی، اکتساب، ادغام، انتقال و استفاده از دانش به دست آمده از منابع بیرونی را نشان می دهد. نظریه های مبتنی بر دانش این ادعا را ثابت می کند که این ظرفیت به طور شگفت انگیزی می تواند قدرت شناسایی و کشف فرصت ها را توسط سازمان ها افزایش دهد. دانش بیرونی که توسط ظرفیت جذب شرکت ها انتقال می یابد می تواند مفروضات مدیران راجع به صنعت، مشتریان و رقابت را به چالش بکشد. این دانش بیرونی می تواند مدیران را دریافتن فرصت های مختلف سازمانی هدایت کند (Shaker et al, 2009).

یکی از مهم ترین وظایف سازمان صدا و سیمای مرکز گیلان ایجاد ارتباط با محیط و کسب اطلاعات از این محیط می باشد. ظرفیت جذب دانش و قدرت ایجاد ارتباط با محیط به جهت کسب اطلاعات به روز و جدید، سازمان را قادر می سازد که علاوه بر کسب ارزش و دانش جدید، قابلیت به کارگیری و تجاری سازی آن را هم دارا باشد. ظرفیت جذب سازمان و به تبع آن توانایی سازمان در جهت کسب و به کارگیری دانش جدید به عوامل مختلف فردی, گروهی و سازمانی بستگی دارد. یک سازمان با خاصیت پاسخگویی سریع که بر پایه ابعاد رقابتی همچون کیفیت، قیمت، قابلیت اطمینان، انعطاف پذیری، زمان و خدمات بنا نهاده شده است می تواند محلی برای به کارگیری دانش کسب شده از محیط بیرونی باشد. با توجه به مطرح شدن موضوع دانش و ظرفیت سازمان ها برای جذب و به کارگیری آن در سال های اخیر و توجه روزافزون پژوهشگران به این موضوع، توجه و انجام پژوهش در قلمرو مکانی مشخص در این حوزه می تواند یکی از موضوعات نو و کاربردی در حوزه سازمان ها باشد.

بنابراین این تحقیق از چند جهت در موفقیت سازمان صدا و سیمای استان گیلان مؤثر خواهد بود:

اولاً: اصول و ابعاد جذب دانش به عنوان یک ارزش در سازمان فوق نهادینه خواهد شد.

ثانیاً: تاثیر ظرفیت جذب دانش در نوآوری و انعطاف پذیری واحدهای سازمان، شناسایی خواهد شد.

ثالثاً: با افزایش ظرفیت های جذب دانش، شاهد پویایی و عملکرد مثبت کل مجموعه خواهیم بود.

 1- 4- اهداف تحقیق:

بر اساس مطالب عنوان شده در بیان مسئله و اهمیت موضوع تحقیق، هدف این تحقیق، بررسی نقش جذب دانش در نوآوری و انعطاف پذیری واحدهای صدا و سیمای مرکز گیلان است. بنابراین پنج هدف ویژه برای مطالعه پژوهش حاضر طراحی می شوند که به قرار زیر هستند:

 1. سنجش میزان جذب دانش واحدهای سازمان صدا و سیمای مرکز گیلان
 2. سنجش میزان نوآوری واحدهای سازمان صدا و سیمای مرکز گیلان
 3. سنجش میزان انعطاف پذیری واحدهای سازمان صدا و سیمای مرکز گیلان
 4. سنجش تاثیرجذب دانش بر نوآوری واحدهای سازمان صدا و سیمای مرکز گیلان
 5. سنجش تاثیرجذب دانش بر انعطاف پذیری واحدهای سازمان صدا و سیمای مرکز گیلان

 1- 5- چارچوب نظری تحقیق:

چارچوب نظری بنیانی است که تمامی پژوهش بر آن استوار است. این چارچوب شبکه­ای است منطقی- توصیفی و مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرایندهایی چون مصاحبه،مشاهده و بررسی پیشینه شناسایی شده­اند (سکاران،94:1391). در تحقیقی که توسط حسینی و حاجی پور در سال 1385 به منظور تعیین روابط بین ظرفیت جذب دانش، نوآوری و انعطاف پذیری در شرکت های عمده تولید دارو انجام شد، تأثیر ظرفیت جذب دانش بر نوآوری را آشکار ساخت و تأثیر آن را به عنوان یک فعالیت چند بعدی بر نوآوری را نشان داد، همچنین این تحقیق نشان داد که انعطاف پذیری تا حد بسیار زیادی وابسته به ظرفیت جذب دانش است. دراينپژوهش،ظرفيتجذببه عنوان فعاليتيچندسطحيواقداميجمعيتبيينشدهاست، همچنیننتايجپژوهشحاكيازتأثيرمعنادار ذهنيتمشتركبرظرفيتجذبدانشوظرفيتجذبدانشبرنوآوريوانعطافپذيري است (حاجی پور و حسینی، 1385).در تحقیق حاضر برای بررسی سنجش میزان جذب دانش واحدهای سازمان صدا و سیمای مرکز گیلان، ظرفیت جذب دانش و عوامل موثر بر آن و سنجش نوآوری و انعطاف پذیری واحدهای مختلف سازمان با مطالعه کتب، مقالات، تحقیقات پیشین و کسب نظر اساتید و کارشناسان امر و خبرگان به دست آمده است که به عنوان چارچوب نظری در نظر گرفته شده است.

با توجه به مطالب مطرح شده مدل تحقیق در شکل (1-1) نشان داده شده است:

  

ظرفیت جذب دانش

1- اکتساب دانش

2- ادغام دانش

3- تبدیل دانش

4- به کارگیری دانش

 

نوآوری

 

انعطاف پذیری

   شکل1-1: برگرفته از مدل تحلیلی تحقیق (کاستوپولوس، 2011)، (حسینی و حاجی پور، 1386)

 1- 6- فرضیه های تحقیق:

فرضیه های این تحقیق بر اساس متغیرهای تعیین شده و روش تحقیق مورد استفاده به شرح زیر هستند:

فرضیه 1: ظرفیت جذب دانش بر نوآوری سازمان صدا و سیمای مرکز گیلان موثر است.

فرضیه 1-1: اکتساب دانش بر نوآوری درسازمان صدا و سیمای مرکز گیلان موثر است.

فرضیه 1-2: ادغام (همگون سازی) بر نوآوری درسازمان صدا و سیمای مرکز گیلان موثر است.

فرضیه 1-3: تبدیل دانش بر نوآوری در سازمان صدا و سیمای مرکز گیلان موثر است.

فرضیه 1-4: به کارگیری دانش بر نوآوری در سازمان صدا و سیمای مرکز گیلان موثر است.

فرضیه 2: ظرفیت جذب دانش بر انعطاف پذیری سازمان صدا و سیمای مرکز گیلان موثر است.

فرضیه 2-1: اکتساب دانش بر انعطاف پذیری در سازمان صدا و سیمای مرکز گیلان موثر است.

فرضیه 2-2: ادغام (همگون سازی) برانعطاف پذیری در سازمان صدا و سیمای مرکز گیلان موثر است.

فرضیه 2-3: تبدیل دانش بر انعطاف پذیری در سازمان صدا و سیمای مرکز گیلان موثر است.

فرضیه 2-4: به کارگیری دانش بر انعطاف پذیری در سازمان صدا و سیمای مرکز گیلان موثر است.

   1- 7- تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای اصلی تحقیق:

1- 7- 1- ظرفیت جذب دانش:

تعریف نظری ظرفیت جذب: ظرفیت جذب یعنیتوانایی سازمان ها در شناسایی، جذب و انتقال برای رسیدن به اهداف سازمانی می باشد. یا در واقع مجموعه ای از فرایندها و جریان های عادی سازمانی است که سازمان ها توسط آن دانش را شناسایی کرده، جذب می کنند، انتقال و بهره برداری می کنند. بنابراین، این ظرفیت را می توانیم فعالیتی شامل 4 مرحله مجزا دانست که از لحاظ ترتیب می تواند متفاوت باشد (Kostopoulos, 2011).

تعریف عملیاتی ظرفیت جذب:چهار بعد در نظرگرفته شده برای سنجش جذب دانش سازمانی بر اساس پرسشنامه موجود در منبع اصلی تحقیق که با طیف (خیلی کم تاخیلی زیاد) سنجیده شده است عبارتنداز: (Camison & Fores, 2010).

 1. اکتساب دانش
 2. ادغام (همگون سازی)
 3. تبدیل دانش
 4. به کارگیری دانش

 1- 7- 2- نوآوری:

تعریف نظری نوآوری:نوآوريفعاليتياستكههدفشايجاد،انتقال،تغييروواكنشبهايدههايجديداست. محققانديگرنيزتعريفمشابهيارائهدادهاند.ازديدآن هانوآورينهتنهاابداعخودآگاهايدههايجديداستبلكهمعرفيوبكاربردناينايدههارانيزشاملميشودوهدفكليآنارتقايعملكردسازماني است (جانسونوهمكاران، 2004). همچنین نوآوری به عنوان خلق دانش جدید و ایده های کسب و کار برای تسهیل محصولات جدید، با هدف بهبود فرایندهای کسب و کار داخلی، ساختار و ایجاد بازار به سوی محصولات و خدمات است (باریقه و همکاران، 2009). امروزهموضوعنوآوري توجهبسياريازدانشمندانومحققانازرشتههايمختلفرابهخودجلبكردهاست واز اهميت بسيارزياديدرسازمان هايپرازتغييروتحولامروزيبرايرقابتباسازمان هايرقيبوماندندرچرخه تحولاتپيداكردهاست،چراكهنوآوريبهعنوانعاملمهموحياتيسازمانهابهمنظورايجادارزشومزيترقابتي پايداردرمحيطپيچيدهومتغيرامروزيميباشد. سازمانهابا نوآوريبيشتر،درپاسخبه محيطهايمتغيروايجادو توسعهقابليتهايجديديكهبهآن هااجازهدهدبهعملكرد بهتريبرسندموفقخواهندبود (برومندورنجبري، 1388).

تعریف عملیاتی نوآوری: مولفه های مورد استفاده برای نوآوری در این تحقیق شامل 16 سوال بوده که با طیف پنج گزینه ای لیکرت در مقیاس فاصله ای (کاملاً مخالف تا کاملاً موافق) و توسط پرسشنامه استاندارد ارزیابی شده است (جمینز، جمینز، 2008).

نوآوريبهعنوانخلقدانشجدیدوایده هايکسبوکاربرايتسهیلمحصولاتجدید،محصولاتو با هدف بهبودفرآیندهايکسبوکارداخلی،ساختاروایجادبازاربهسوي محصولات و خدماتاست(باریقه وهمکاران،2009).

 1- 7- 3- انعطاف پذیری:

تعریف نظری انعطاف پذیری: انعطاف به طور كلي توانايي يك سازمان براي درک تغيير محيطي و سپس پاسخگويي سريع و كارا به آن تغيير است. اين تغيير محيطي مي تواند تغييرات تکنولوژيک و کاري يا تغيير نياز مشتري باشد. واژه «انعطاف» توصيف گر سرعت و قدرت پاسخگويي در هنگام مواجهه با رويدادهاي داخلي و خارجي سازمان است (فتحیان، گلچین پور، 1385).

تعریف عملیاتی انعطاف پذیری: مولفه های در نظر گرفته شده برای سنجش انعطاف پذیری از طریق پرسشنامه و با طیف پنج گزینه ای لیکرت در مقیاس فاصله ای (خیلی کم تا خیلی زیاد) سنجیده شده و شامل چهار بعد می باشد که عبارتند از: (پنی گاردنر،1999)

 1. پاسخگویی به مشتری و خدمات گیرنده
 2. آمادگی مقابله با مشکلات و تغییرات
 3. اهمیت قائل شدن برای مهارت ها و دانش انسانی
 4. انجام کار به صورت مجازی

 1- 8- قلمرو تحقیق:

1- 8- 1- قلمرو موضوعی تحقیق:

تحقیق حاضر از نظر موضوعی در حوزه مدیریت دانش و تئوری سازمان قرار گرفته است.

 1- 8- 2- قلمرو مکانی تحقیق:

قلمرو مکانی تحقیق حاضر، سازمان صدا و سیمای استان گیلان است.

 1- 8- 3- قلمرو زمانی تحقیق:

تحقیق حاضر در یک دوره نه ماهه از مهر ماه 92 تا خرداد ماه 93 انجام شده است.

2- 1- ظرفیت جذب دانش

2- 1- 1- مقدمه:

مزیت رقابتی سازمان ها بیش ازآنکه وابسته به منابع فیزیکی آن ها باشد، به دانشی که در اختیار آن هاست بستگی دارد. خارج ازمرزهای سازمانی منابعی ازدانش وجوددارندکه سازمان ها با بهره گیری از آن ها می توانند قابلیت های رقابتی خودراتوسعه دهندیا قابلیت های نوینی را خلق کنند (Johannessen & Olsen, 2003). سازمان ها به نیروهای کارآمدی وابسته اند که به کسب و انتقال دانش حساس هستند و یادگیری از منابع داخلی و خارجی را مورد توجه قرار می دهند. کارکنان با توانایی بالا در جذب دانش، سطح جذب دانش سازمان را بهبود می بخشند و به بهبود نوآوری در عملکرد سازمان کمک می کنند (Kostopoulos, 2011).

ظرفیت جذب[6] توانایی شناسایی ارزش اطلاعات جدید، استخراج، جذب و استفاده از آن برای اهداف تجاری می باشد و توانایی برای قادر ساختن شرکت ها در به دست آوردن و استفاده موثر از اطلاعات بیرونی به اندازه اطلاعات درونی است، به طوری که بر نوآوری آن ها تاثیر بگذارد، همچنین ظرفیت جذب می تواند بر اثربخشی فعالیت های نوآورانه تاثیر بگذارد (Kostopoulos, 2011). ظرفیت جذب به دو قسمت بالقوه و واقعی تقسیم می شود. اکتساب و ترکیب در قسمت بالقوه و انتقال و بهره برداری در قسمت واقعی قرار دارد (Heiko gebauer, 2012).

دانش به عنوان توانایی یک شرکت درشناسایی کسب وبه کارگیری دانش موجود درمحیط خارج ازسازمان درفرایندها ومحصولات سازمان نقش مهمی در توسعه مزیت های نوآوری و انعطاف پذیری درسازمان دارد. در رویکردسنتی این قابلیت ازطریق شاخص تحقیق وتوسعه اندازه گیری می شود ودررویکردجدیدظرفیت جذب به عنوان یک قابلیت جمعی چندسطحی موردبررسی قرارمی گیرد (حاج کریمی و حاجی پور، 1387). از بین منابع سازمانی، دانش مهم ترین آن ها قلمداد شده است که یکی از مفاهیم مرتبط با دانش سازمانی،مفهوم ظرفیت جذب دانش است، مفهوم ظرفیت جذب دانش که اولین بار در سطح اقتصاد کلان مطرح گردید به توانایی یک اقتصاد در استفاده از اطلاعات و دانش تولید شده در خارج از مرزهای یک کشور اشاره دارد. خارج از مرزهای سازمانی منابعی از دانش وجوددارد که سازمان ها بابهره گیری از آنها می توانند قابلیت های نوینی را خلق کنند. در ادبیات سازمان و مدیریت در طی دهه 1980 این مفهوم در عملکرد یادگیری سازمانی مورد توجه قرار گرفت اما با این وجود کارهای کوهن و لوینتال[7] (1989-1990) نقطه عطفی در به کارگیری این مفهوم در تحقیقات سازمان و مدیریت به شمار می رود (حسینی و حاجی پور، 1386).که در این بخش با توجه به ماهیت این پژوهش که بررسی رابطه­ ظرفیت جذب دانش سازمانی است ابتدا به تعریف مختصری از ظرفیت جذب، ظرفیت جذب دانش و اهمیت و ضرورت جذب دانش و بررسی آن در حوزه های خدماتی و دولتی و سپس خصوصی پرداخته و بعد از آن عوامل موثر بر ظرفیت جذب دانش را در سطح فردی و گروهی و سازمانی مورد بررسی قرار داده و ابعاد و شاخص های سنجش ظرفیت جذب را تحلیل خواهیم کرد.

 2- 1- 2- مفهوم ظرفیت جذب دانش

ظرفیت جذب دراصل به عنوان توانایی برای شناخت،ترکیب و به کارگیری دانش بیرونی تعریف شده است Jim Andersen, 2012)).دانش بیرونی یک منبع بسیار مهم برای یادگیری تکنیک های جدید، حل مشکلات، ایجاد شایستگی های فردی و بنا نهادنموقعیت های نو برای سازمان ها استWang, 2011)). مفهوم ظرفیت جذب دانش در واقع، یادگیری سازمان از محیط است؛ نوعی یادگیری که به جای تاکید بر دانش آفرینی از طریق تجربه درون سازمانی، به یادگیری از منابع دانش موجود در محیط توجه می کند. اگر رویکردهای یادگیری سازمانی را به دو دسته فردی و گروهی تقسیم کنیم، می توان گفت که دیدگاه کوهن و لوینتال درباره یادگیری سازمانی و جذب دانش از محیط، دیدگاهی مبتنی بر پردازش اطلاعات با محوریت فردی است (Deffillippi & Ornstein, 2003).کوهن و لوینتال(1989) سپس این مفهوم را متناسب با سطح سازمانی تعریف کرده و مورد استفاده قرار دادند. آنان تاکید کردند که سازمان برای کسب موقعیت برتر در فضای رقابتی نیازمند محصولات با کیفیت بالاتر، اثربخشی بیشتر و همچنین نوآوری و پاسخگویی سریعتر به مشتریان است. خارج از مرزهای سازمان مقادیر مناسبی از دانش وجود دارد که سازمانها با بهره گیری از آن ها می توانند قابلیت های رقابتی خود را توسعه داده و یا قابلیت های جدیدی را خلق نمایند. نظریه ها، ابزارها و روش های جدیدی که در محیط خارج از سازمان مانند دانشگاه ها، شرکت های مشاوره ای، رقبا، سایر صنایع، مشتریان و عرضه کنندگان وجود دارد از جمله این منابع به شمار می روند (حاج کریمی و حاجی پور، 1387). کوهن و لوینتال (1990) چگونگی استفاده از دانش خارج سازمان را با مفهومی به نام "ظرفیت جذب دانش" تبیین نموده اند. آن ها ظرفیت جذب را به عنوان توانایی شركت برای یادگیری از دانش خارجی از طریق فرایندهای شناسایی، شبیه سازی و بهره برداری از دانشتعریف می کنند (Cohen & Levinthal, 1999, p.65). لان ولاباتکین[8](1998)ظرفیت جذب دانش راتوانایی یک شرکت دریادگیری ازیک شرکت دیگر تعریف می کنند. کیم[9] (2000)ظرفیت جذب دانش راقابلیت های یادگیری و مهارت های حل مسئله تعریف می کند. هر چند براساس بررسی های پيشين مانند تحقیقات آلن[10] (1982) ظرفیت جذب به عنوان نتیجه جنبی از تلاش های تحقیق و توسعه سازمان در نظر گرفته می شد ولي آنان بيان مي كنند كه ظرفیت جذب نه تنها به صورت محصول فرعی از فعالیت های تحقیق و توسعه سازمان می باشد بلکه تنوع یا گستردگی مبنای دانش سازمانی، تجربه یادگیری قبلی، زبان مشترک، وجود واسطه های میان کارکردی و مدل های ذهنی و قابلیت حل مسئله اعضای سازمان را نیز شامل می شود (Katz, 1982, p.12). وان دن بوش و همکارانش، سه ویژگی در جذب دانش را شناسایی کرده اند: بهره وری، دامنه و درجه ای از انعطاف پذیری. بهره وری در جذب دانش اشاره دارد به این دیدگاه که چگونه شرکت های مشخص، مقیاس هزینه و درآمدها را در اقتصاد دانش محور، تلفیقو بهره برداریمی کند، و دامنه اشاره دارد به وسعت دانش شرکتی که قابل ترسیم است و انعطاف پذیری به میزانی که یک شرکت می تواند دسترسی های اضافی و پیکربندی مجدد به دانش موجود داشته باشد اشاره دارد (Van Den Bosch et al, 1999).

جورج و زهرا[11] (2002) ساختارهاي قبلي را به مجموعه ای از رویه های ثابت سازمانی و فرآیندهای استراتژیکی پیوند دادند که از طریق آن، شرکت ها این دانش را با هدف ایجاد یک ظرفیت سازمانی پویا کسب می کنند، شبیه سازی می کنند، انتقال داده و به کار می گیرند. با توجه به نظریه جورج و زهرا (2002)، چهار ظرفیت یا فرایند اصلي سازمان چهار بعد ظرفیت جذب را تعيين مي كنند که به صورت طبیعی ترکیب شده و برای تولید یک ظرفیت سازمانی پویا فعاليت مي كنند. آنان اين چهار فرايند را در دو مولفه كلي گروه بندی می کند كه عبارتند از: ظرفیت جذب بالقوه و ظرفیت جذب تحقق یافته. ظرفیت جذب بالقوه ابعاد کسب دانش را تشکیل می دهد (هم ظرفیت برای ارزش گذاری دانش و هم ظرفیت برای کسب و شبیه سازی دانش). در مقابل، ظرفیت جذب تحقق یافته از انتقال و کاربرد دانش تشکیل می شود.آنان اظهار می کنند که ظرفیت جذب بالقوه از طریق انعطاف پذیری مدیریت و توسعه منابع و امکانات و ظرفیت جذب تحقق یافته از طریق توسعه محصولات و فرایند های جدید روی مزیت رقابتی تاثیر می گذارند.

تمایز نظری بین ظرفیت جذب بالقوه و ظرفیت جذب تحقق یافته نشان می دهد که دانش کسب شده خارجی قبل از اینکه سازمان بتواند با موفقیت از این دانش برای ارزش گذاری استفاده کند، دستخوش پروسه های تکراری متعدد می شود. با اين وجود، سازمان هایی که فرآیند ظرفیت جذب را توسعه می دهند در صورتی که هر دو مولفه را تقویت کنند می توانند مانع این پروسه شوند. از طرفی افراد، ظرفیت جذب دانش متفاوتی دارند که این امر روی انتقال دانش سازمان اثر می گذارد. ظرفیت جذب یک مفهوم در سطح سازمانی است که در کارکنان شرکت نهفته و با آن ها همراه است و به دو عامل توانایی (دانش پیشین) و انگیزه (شدت دانش) کارکنان برمی گردد. به منظور تسهیل در جذب حداکثری دانش در بخش ها یا کارکنان سازمان، هر دو جنبه از ظرفیت جذب باید وجود داشته باشد (مینباوا[12] و همکاران، 2003).

جدول2-1: خلاصه تعاریف و مفاهیم ظرفیت جذب دانش (منبع: پیشنهادی محقق)

ردیف

نویسنده

سال

تعاریف

1

جیم اندرسن

2012

توانایی برای شناخت، ترکیب و به کارگیری دانش بیرونی است.

2

رابرتز

2012

ظرفیت جذب عبارت است از توانایی یادگیری سازمانی

3

هیکوگیبائر

2012

ظرفیت جذب به دو قسمت بالقوه و واقعی تقسیم می شود، اکتساب و ترکیب در قسمت بالقوه و بهره برداری و انتقال در قسمت واقعی قرار دارند.

4

چنگ فنگ وانگ

2011

ظرفیت جذب، دانش بیرونی است برای یادگیری تکنیک های جدید، حل مشکلات و بنا نهادن موقعیت های نو

5

کامیسون و فورس

 

2011

ظرفیت جذب یعنی ایجاد ارزش از طریق مدیریت دانش خارجی برای کسب مزیت رقابتی

6

شان چن، کاستوپولوس

2009

توانایی سازمان برای کسب، شبیه سازی، تبدیل و استخراج دانش

7

نیکا ماروس، ایگور پرودان

2009

توانایی کسب دانش خارجی

8

لین

2006

ظرفیت جذب، توانایی سازمان است برای استفاده از دانش خارجی از طریق فرایند یادگیری متوالی

9

مین باوا

2003

توانایی سازمان جهت استفاده و به کارگیری دانش کسب شده پیشین (توانایی و انگیزه کارکنان)

10

جورج و زهرا

2002

ظرفیت جذب دارای دومولفه است: ظرفیت جذب بالقوه و ظرفیت جذب بالفعل

11

کیم

2000

قابلیت یادگیری و مهارت حل مسئله

12

کوهن و لوینتال

1990

چگونگی استفاده ازدانش خارج سازمان

13

لان و لاباتکین

1998

توانایی یک شرکت در یادگیری ازیک شرکت دیگر

14

آلن و کتز

1982

نتیجه جنبی ازتلاش های تحقیق و توسعه سازمان

2- 1- 3- اهمیت و ضرورت جذب دانش

ظرفیت جذب در بیست سال گذشته یکی از مهم ترین موضوعات مورد بحث بوده است. زیرا منابع دانش خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است. ظرفیت جذب ظرفیتی پویاست که شرکت ها را قادر می سازد تا ایجاد ارزش کرده و از مدیریت دانش خارجی، مزایای رقابتی کسب نموده و آن را حفظ نمایند(Comison & Fores ,2011).

در محیط کسب و کار که دو مشخصه اصلی آن ابهام و پیچیدگی است، افزایش رقابت پذیری و سرعت عمل در پاسخگویی به تغییرات محیطی بیش از اینکه به منابع فیزیکی وابسته باشد به دانشی که در اختیار سازمان هاست بستگی دارد (Olsen, 2003).

ظرفیت جذب سازمان و به تبع آن توانایی سازمان در جهت کسب و به کارگیری دانش جدید به عوامل مختلف فردی، گروهی و سازمانی بستگی دارد. یک سازمان با خاصیت پاسخگویی سریع که بر پایه ابعاد رقابتی همچون قیمت، کیفیت، قابلیت اطمینان، انعطاف پذیری، زمان و خدمات بنا نهاده شده است می تواند محلی برای به کارگیری دانش کسب شده از محیط بیرونی باشد. در اقتصاد امروزی، سرمایه و نیروی کار نمی تواند به تنهایی متضمن بقا و موفقیت یک سازمان باشد، از این رو دانش به عنوان منبع کلیدی سازمان در بقا و رشد آن مبدل گشته است. آنچه که تمامی مدیران درآن اتفاق نظر دارند این موضوع است که بدون دانش و اطلاعات کافی از محیط داخلی و خارجی سازمان، ادامه حیات یک سازمان با مشکلات فراوانی مواجه می شود. با توجه به اهمیت موضوع، کسب و به کارگیری دانش که در دو محیط داخلی و بیرونی انجام می پذیرد به یکی از مهم ترین دغدغه های مدیران تبدیل گشته و این موضوع در ساختار سازمانی، وظیفه تک تک اعضای سازمان است (موسوی و همکاران، 1392).

 


مبلغ واقعی 36,929 تومان    19% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 29,912 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۰ آبان ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 112

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون جهت سفارش بر روی لینک زیر کلیک نمائید . ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟ خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول داشته باشد و یا می خواهید دل کسی را بدست بیاورید و در این راه همیشه با شکست مواجه شده ...

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

معرفی کتاب:رستاخیز مردگان العضیف ترجمه شده نسخه فارسی عربی وانگلیسی (رستاخیز مردگان العضیف)کتاب نکرونومیکون ( آخرت مردگان ) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند.!! نام دیگرش ولی الضعیف است..!! مؤلف اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت کنید. بعضی وقت ها پیش ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

سوال عملی Power Point با جواب

سوال عملی Power Point با جواب

دانلود نمونه سوال قطعی پاورپوینت با جواب تشریحی تعداد فایل : 2 نوع فایل : Pdf ...


مطالب تصادفی

 • کیفیت خدمات خرده فروشی یعنی جنبه های فیزیکی قابلیت اطمینان تعاملات شخصی حل مسئله و خط مشی فروشگاه های شهروند
 • یافتن رابطه ی بین جو سازمانی مدارس ابتدایی شهرستان پیرانشهر با میزان اعتماد موجود در معلمان این شهرستان
 • هدف اصلي اين تحقيق بررسی و اولویت بندی روشهای تبلیغاتی موثر در جذب گردشگران خارجی به ایران است
 • هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش در سازمان می باشد؟
 • های مایع سازی گاز مایع طبیعی و مباحث مطرح شده در خصوص ورود ایران به بازار تجارت LNG
 • تحقیقات و پروژه های دانشگاهی صنایع
 • انجام کلیه امور مربوط به پایان نامه درمجموعه شیمی و فیزیک و نساجی
 • انجام تمامی سفارشات کیف چرم مردانه و زنانه (کمترین قیمت-بهترین کیفیت)
 • آموزش سایت bitdouble.io و نحوه کسب بیتکویین از طریق انجام بازی
 • ۱۰ اشتباه مهلک در طراحی وبسایت استارتاپ‌ها
 • جدیدترین مکمل های ورزشی سالم روز دنیا
 • مکمل های ورزشی کی سی ان K.C.N
 • Body Attack L-Carnitine Liquid 2000 - 1000ml
 • Arginine Shock - 260 Caps
 • Lipo 100 - 120 Caps

خراسان شمالی.اسفراین

تحقیق دانش اموزی