تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 3667
 • بازدید دیروز : 4050
 • بازدید کل : 2668427

نقش فرهنگ سازمانی دررابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان


نقش فرهنگ سازمانی دررابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

 فهرست مطالب

چکیده....1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه...3

1-2) بیان مسأله.4

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق..6

1-4) اهداف تحقیق... 8

1-5) چارچوب نظری تحقیق.... 8

1-6) فرضیه های تحقیق... 9

1-7) تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق.... 10

1-7-1) عدالت سازمانی ... 10

1-7-2) رفتار شهروندی سازمانی... 10

1-7-3) فرهنگ سازمانی....11

1-8) قلمرو تحقیق... 11

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

بخش اول: عدالت سازمانی...................................................................................................... 13

2-1-1) مقدمه...................................................................................................................... 14

2-1-2) تعاریف و مفاهیم عدالت سازمانی.............................................................................. 14

2-1-3) سیر تکامل و تحول عدالت سازمانی........................................................................... 15

2-1-4) ابعاد عدالت سازمانی................................................................................................. 17

2-1-5) تبعات عدالت سازمانی.............................................................................................. 25

2-1-6) عوامل مؤثر بر درک عدالت........................................................................................ 30

2-1-7) عوامل ایجاد کننده بی عدالتی..................................................................................... 31

2-1-8) نقش عدالت سازمانی در وظایف مدیریت................................................................... 32

2-1-9) آثار بی عدالتی و تبعیض در سازمان ها....................................................................... 34

2-1-10) راهکارهای ارتقاء عدالت در سازمان........................................................................ 35

2-1-11) موانع تحقق عدالت در سازمان................................................................................. 38

بخش دوم: فرهنگ سازمانی..................................................................................................... 42

2-2-1) مقدمه...................................................................................................................... 43

2-2-2) تعاریف و مفاهیم فرهنگ سازمانی.............................................................................. 43

2-2-3) شیوه پیدایش فرهنگ سازمانی.................................................................................... 45

2-2-4) سطوح تجزیه و تحلیل فرهنگی و عوامل مؤثر در حفظ فرهنگ سازمانی........................ 46

2-2-5) کارکردهای فرهنگ سازمانی...................................................................................... 47

2-2-6) انواع فرهنگ های سازمانی........................................................................................ 48

2-2-7) مدل های فرهنگ سازمانی......................................................................................... 50

2-2-8) بعد جمع گرایی فرهنگ سازمانی............................................................................... 57

2-2-9) ویژگی های فرهنگ سازمانی..................................................................................... 58

2-2-10) توصیف فرهنگ چهارگانه سازمانی.......................................................................... 60

2-2-11) تغییر فرهنگ در سازمان ها..................................................................................... 61

بخش سوم: رفتار شهروندی سازمانی........................................................................................ 64

2-3-1) مقدمه...................................................................................................................... 65

2-3-2) تعاریف و مفاهیم رفتار شهروندی سازمانی.................................................................. 66

2-3-3) تاریخچه رفتار شهروندی سازمانی.............................................................................. 69

2-3-4) انواع رفتار شهروندی در سازمان................................................................................ 69

2-3-5) ابعاد رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه صاحب نظران................................................ 70

2-3-6) ویژگی­های رفتار شهروندی سازمانی.......................................................................... 75

2-3-7) عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی................................................................ 77

2-3-8) پیش بینی کننده های رفتار شهروندی سازمانی............................................................. 79

2-3-9) پیامدهای فردی و سازمانی رفتار شهروندی سازمانی.................................................... 81

2-3-10) رویکردهای رفتار شهروندی سازمانی....................................................................... 83

2-3-11) سیاست های تشویق رفتار شهروندی سازمانی........................................................... 84

بخش چهارم: پیشینه تحقیق...................................................................................................... 88

2-4-1) تحقیقات انجام شده در داخل کشور........................................................................... 88

2-4-2) تحقیقات انجام شده خارج از کشور............................................................................ 92

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه........................................................................................................................... 96

3-2) روش تحقیق................................................................................................................. 97

3-2-1) جامعه و نمونه آماری................................................................................................ 97

3-3) روش و ابزار جمع آوری داده ها.................................................................................... 98

3-4) روایی و پایایی ابزار اندازه گیری.................................................................................... 98

3-4-1) روایی...................................................................................................................... 98

3-4-2) پایایی...................................................................................................................... 99

3-5) روش تجزیه و تحلیل داده ها......................................................................................... 100

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه........................................................................................................................... 102

4-2) توصیف متغیرهای تحقیق............................................................................................... 103

4-3) بررسی مدل اندازه گیری تحقیق...................................................................................... 110

4-4) بررسی مدل تحقیق........................................................................................................ 120

4-4-1) بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد....................................................................... 120

4-4-2) بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری............................................................ 121

4-4-3) بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق.......................................... 122

4-5) آزمون فرضیه ها............................................................................................................ 123

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه........................................................................................................................... 127

5-2) نتایج آمار توصیفی......................................................................................................... 127

5-2-1) توصیف متغیر رفتار شهروندی سازمانی....................................................................... 127

5-2-2) توصیف متغیر عدالت سازمانی................................................................................... 127

5-2-3) توصیف متغیر جمع گرایی......................................................................................... 127

5-2-4) توصیف متغیر احترام................................................................................................. 128

5-3) نتایج آزمون فرضیه ها.................................................................................................... 128

5-4) پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق.................................................................................. 130

5-5) پیشنهاداتی برای محققین آینده........................................................................................ 132

5-6) محدودیت های تحقیق.................................................................................................. 132

منابع...................................................................................................................................... 133

پیوست.................................................................................................................................. 139

فهرست جداول

جدول 2-1) ابعاد و مؤلفه های عدالت سازمانی........................................................................ 18

جدول 2-2) مدل های فرهنگ سازمانی................................................................................... 56

جدول شماره 3-1) آلفای کرانباخ............................................................................................ 100

جدول 4-1) توصیف متغیر رفتار شهروندي سازماني................................................................. 103

جدول 4-2) توصیف متغیر عدالت سازمانی.............................................................................. 104

جدول 4-3) توصیف متغیر عدالت توزیعی............................................................................... 105

جدول 4-4) توصیف متغیر عدالت رویه ای.............................................................................. 106

جدول 4-5) توصیف متغیر عدالت تعاملی................................................................................ 107

جدول 4-6) توصیف متغیر جمع گرایی................................................................................... 108

جدول 4-7) توصیف متغیر احترام........................................................................................... 109

جدول 4-8) علایم به کار رفته در مدل.................................................................................... 110

جدول 4-9) شاخص های برازش مدل تحقیق برای مدل اندازه گیری متغیر برونزای تحقیق است.. 113

جدول 4-10) شاخص های برازش مدل تحقیق برای مدل اندازه گیری متغیر درونزای تحقیق(فرهنگ سازمانی)116

جدول 4-11)شاخص های برازش مدل تحقیق برای مدل اندازه گیری متغیر درونزای تحقیق (رفتار شهروندی سازمانی) 119

جدول 4-12) شاخص های معنی داری و برازش مدل.............................................................. 122

فهرست نمودار

نمودار4-1) هیستوگرام متغیر رفتار شهروندي سازماني............................................................. 103

نمودار 4-2) هیستوگرام متغیر عدالت سازمانی.......................................................................... 104

نمودار 4-3) هیستوگرام متغیرعدالت توزیعی............................................................................ 105

نمودار 4-4) هیستوگرام متغیرعدالت رویه ای........................................................................... 106

نمودار 4-5) هیستوگرام متغیرعدالت تعاملی............................................................................. 107

نمودار 4-6) هیستوگرام متغیر جمع گرایی................................................................................ 108

نمودار 4-7) هیستوگرام متغیر احترام........................................................................................ 109

نمودار 4-8) مدل اندازه گیری متغیرهای برون زا در حالت اعداد استاندارد.................................. 111

نمودار 4-9) مدل اندازه گیری متغیرهای برون زا در حالت اعداد معنی داری............................... 112

نمودار 4-10) مدل اندازه گیری متغیرهای درون زا (فرهنگ سازمانی) در حالت اعداد استاندارد.... 114

نمودار 4-11) مدل اندازه گیری متغیر های درون زا (فرهنگ سازمانی) در حالت اعداد معنی داری115

نمودار 4-12) مدل اندازه گیری متغیر های درون زا (فرهنگ سازمانی)در حالت اعداداستاندارد..... 117

نمودار 4-13)مدل اندازه گیری متغیر های درون زا (رفتار شهروندی سازمانی) در حالت اعداد معنی داری.... 118

نمودار 4-14) آزمون مدل تحقیق (حالت استاندارد).................................................................. 120

نمودار 4-15) آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنی داری)...................................................... 121

فهرست اشکال

شکل 1-1) مدل مفهومی تحقیق.............................................................................................. 9

شکل 2-1) عوامل مؤثر بر عدالت سازمانی ادراک شده.............................................................. 30

شکل 2-2) تأملمستمرساختارسازمانيبارفتارهايمؤيدوتوسعهدهندهعدالتسازماني........... 41

شکل 2-3) سطوح فرهنگ سازمانی شاین................................................................................ 47

شکل 2-4) مدل دنیسون......................................................................................................... 50

شکل 2-5) مدل هندی........................................................................................................... 53

شکل 2-6) توصیف فرهنگ سازمانی کامرون و کویین.............................................................. 61

شکل 2-8) مدل ارگان............................................................................................................ 72

چکیده

هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان است.روش تحقیق از نوع توصیفی و هدف آن کاربردی است و روش گردآوری داده­ها میدانی و ابزار آن پرسشنامه است. در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی، کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان با تعداد 566 نفر است (حوزه شرق 141 نفر، حوزه غرب 125 نفر و حوزه مرکزی 300 نفر). با در نظر گرفتن تعداد کل جامعه آماری و با توجه جدول مورگان تعداد حجم نمونه 234 نفر است که تعداد 260 پرسشنامه با استفاده از روش نمونه­برداری غیراحتمالی در دسترس توزیع شد (حوزه شرق 63، حوزه غرب 57 و حوزه مرکزی 140 پرسشنامه توزیع شد). در نهایت تعداد 236 پرسشنامه از کارکنان جمع آوری شد و اطلاعات مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. با تجزیه و تحلیل داده­ها مشخص گردید که بین ابعاد جمع گرایی و احترام با رفتار شهروندی سازمانی از طریقعدالت توزیعی و تعاملیرابطه وجود دارد. همچنین با 95% سطح اطمینان بین عدالت رویه­ای با رفتار شهروندی سازمانیاز طریقبُعد جمع گرایی رابطه وجود دارد. درنتیجه 5 فرضیه اول این تحقیق مورد تایید قرار گرفته و شواهدی دال بر تایید فرضیه ششم وجود ندارد.

 کلمات کلیدی: عدالت سازمانی، عدالت رویه­ای، عدالت توزیعی، عدالت تعاملی، بعد جمع گرایی فرهنگ سازمانی، بعد احترام فرهنگ سازمانی، رفتارشهروندی سازمانی

 

 فصل اول

کلیات تحقیق

 1-1) مقدمه

چالش رقابت جهانی اهمیت مفاهیمی مثل رفتار شهروندی سازمانی، عدالت، فرهنگ سازمانی نوآوری و پاسخ­گویی انعطاف پذیر به تغییرات ماندگار را برجسته می­کند. سازمانها حوزه­هلی جدید برای مزیت رقابتی را دنبال می­کنند. منابع انسانی مهمترین عامل ایجاد کننده مزیت است که به راحتی توسط رقبا قابل تقلید نمیباشد و برای هر سازمان خاص است. رفتارهای کار مثل رفتارهای شهروندی سازمانی توجه زیادی را به عنوان موثرترین عامل سازمانی به خود جلب کرده است (Erkutlu,2011). رفتار شهروندی سازمانی در ابتدا به عنوان رفتارهای شغلی که اختیاری هستند تعریف می­شد. رفتارهای شهروندی سازمانی به اثربخشی سازمانی کمک می­کند. نمونه هایی از رفتار شهروندی سازمانی ممکن است شامل کمک به همکاری که غایب است، داوطلب شدن برای خدمت اضافه در هنگام نیاز، اقدام برای بهبود رویه و حل و فصل اختلافات غیر سازنده بین افراد باشد. بسیاری از مطالعات اولیه بر نگرشهای کار به عنوان پیش بینی کننده رفتار شهروندی سازمانی متمرکز میباشند. از میان ساختارهای نگرشی میتوان به رابطه رفتار شهروندی با رضایت شغلی، برداشت از ادراک عدالت و حمایت سازمانی درک شده اشاره کرد(Bergeron,2012). عدالتبهعنوانيكنيازاساسيبرايزندگياجتماعيانسان­هاهميشهدرطولتاريخمطرحبودهاستوامروزهباتوجهبهنقشهمهجانبهسازمان­های دولتیدرزندگياجتماعيانسان­ها،نقشعدالتدراينسازمانهاپيشازپيشآشكارترشدهاست. سازمانهادرحقيقتنماديازجامعهبودهوتحققواجرايعدالتدرآنبهمنزلهتحققعدالتدرسطحجامعهميباشد. بيعدالتيوتوزيعغيرمنصفانهدستاوردهاوستاده­هايسازمان،موجبتضعيفروحيهكاركنانوتنزلروحيهتلاشوفعاليتدرآنانمی­شود،بنابراينرعايتعدالت،رمزبقاءوپايداريجريانتوسعهوپيشرفتسازمانوكاركنانآناست(بهلولی زیناب و همکاران؛1389).

با توجه به هدف این تحقیق که بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان از طریق فرهنگ سازمانی (بعد جمع گرایی و احترام) سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان است. در فصل اول به کلیات تحقیق حاضر پرداخته می­شود لذا اجزای آن شامل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف، چارچوب نظری، فرضیه­های تحقیق، تعاریف عملیاتی و نظری متغیرها و قلمروهای تحقیق است.

  1-2) بیان مسأله

در دنیای پر رقابت کنونی سازما­ن­ها پیوسته در جستجوی شیوه­های جدیدی برای حداکثر کردن عملکرد و تلاش کارکنانشان هستند. سازمان­ها به منظور رقابت در صحنه­ی جهانی و ارضای نیازها و انتظارات مشتریان و سازگاری با ماهیت در حال تغییر شغل، تمایل دارند و در تلاشند تا کارکنانی انتخاب کنند که فراتر از نقش و وظیفه تعیین شده در شرح شغل عمل کنند (Gatman,2012). بر خلاف گذشته که از کارکنان انتظار می­رفت تا در حد نقش­های رسمی عمل کنند، در قراردادهای روان­شناختی جدید رفتارهای فراتر از نقش مورد انتظار است(الوانی و دانایی­فرد؛25:1380). باتوجهبهاينكهعدالتسازمانيورفتارشهرونديسازمانيازمهمترين عواملتأثيرگذاردرنيرويانسانيهرسازمانيمي­باشد. بههمينخاطرسازمانها بهمنظورايجادانگيزهفعاليتوكاراثربخشدركاركنانخود،دستبهاقداماتو تدابيرمديريتيوشيوههايتمهيديزياديمي­زنند،زيراكهدستيابيبهاينامرمهم درهرسازمانيباپيشرفتونيلبهاهدافآنسازمانارتباطدارد. توجهبهاين موارددرنحوهرفتاروفرآيندعملكردكاركناندرسازمان­هامؤثرمي­باشد(بهلولی زیناب و همکاران؛1389).سازمان­های امروزی نیاز به انعطاف پذیری برای موفقیت و مواجهه با رقبا دارند، بنابراین از جمله مشکلات اساسی ناشی از فقدان رفتار شهروندی سازمانی در سازمان­ها این است که در صورت عدم بروز رفتار شهروندی، سازمان­ها ضمن آن­که منافعی همچون بهره­وری بیشتر، کیفیت جامعه و بهبود کیفیت زندگی کاری را از دست می­دهند، نمی­توانند در جهت ایجاد مزایای رقابتی گامی مهم بردارند (موذنی؛1390).بنابراین سازمان­های دولتی و خدماتی همچون سازمان تأمین اجتماعی بدون تمایل داوطلبانه افراد به همکاری و یا به عبارتی ضعف در رفتارهای شهروندی سازمانی قادر به توسعه اثربخشی خرد جمعی خود و بروز خلاقیت و همکاری در قالب تیم کاری نیستند، در نتیجه در چنین سازمان­هایی ضعف در کیفیت خدمات و تمایل به ترک شغل دیده می­شود و اثربخشی ارائه خدمات و عملکرد سازمانی کاهش می­یابد (زارعی­متین و همکاران؛1389).رفتار شهروندی سازمانی شامل رفتارهایی است که مستقیماً ربطی به انجام عملیات کاری ندارند اما محیط اجتماعی و روانی که در آن عملیات انجام می­شود را حمایت می­کند و برای عملکرد سازمان مورد اهمیت می­باشند. ژنگ و همکاران (2011) برای رفتار شهروندی سازمانی هفت بُعد آداب اجتماعی، نوع­دوستی، وجدان کاری، هماهنگی متقابل شخصی، محافظت از منابع سازمان، جوانمردی و نزاکت را در نظر گرفتند(Markoczy - Xin,2011). نظربهاهميتيكهرفتارشهرونديسازمانيدركشورهايپيشرفته،بهدليل تأثيراينگونهرفتارهايكاركنانبرعملكردسازمان،اثربخشيسازمان،موفقيت سازمان،رضايتمشتري،وفاداريمشتريوكيفيتخدمات و ... ازآنبرخوردار است،لازماستاقداماتسازمانيكهموجببوجودآمدنچنينرفتارهاييدر كاركنانمي­شوندشناساييشوند. باكميتأملبرتحقيقاتانجامگرفتهبرروي رفتارشهرونديسازمانيمتوجهخواهيمشد،عدالتسازمانيبعنوانيكياز عواملموجبرفتارشهرونديسازمانيموردكم­مهريقرارگرفتهوشايددر بعضيتحقيقاتبهنقشعدالتدرايجادچنينرفتارهايياشارهشدهباشدولي تاكنونپژوهشيدرموردتأثيرعدالتبرهريكازابعادرفتارشهروندي سازمانيدركاركنانيكمؤسسه، صورتنگرفتهاست(بهلولی زیناب و همکاران؛1389). عدالتسازمانيدرجه­اياستكهكاركناناحساسمي­كنندقوانين،رويه­هاو سياست­هايسازمانيمربوطبهكارآن­ها،منصفانهاست. این اصل که عدالت سازمانی متشکل از سه بعدمی­باشد، توسط اغلب افراد پذیرفته شده است:عدالت توزیعی، عدالت رویه­ای و عدالت تعاملی(Wang et al,2012). بعقیده ارکوتلو[1] (2011)، فرهنگ سازمانی از جمله متغیرهای مهمی است که میتواند رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی را تحت تاثیر قرار دهد(Erkutlu,2011). فرهنگ سازماني عبارت است از ارزش­هاي اصلي، مفروضات، تفسيرات در رويكرد‌هايي كه ويژگي­هاي يك سازمان را مشخص مي‌كند (Marcoulides- Heck,2010). دو مولفه برای فرهنگ سازمانی در نظر گرفته شده است که عبارتند از جمع گرایی و احترام (مقیمی و رمضان؛169:1390). یک دلیل برای مشارکت کارکنان در رفتار شهروندی سازمانی ارزیابی­های شناختی از رفتار عادلانه با کارکنان توسط سازمان است. این دیدگاه ریشه در تئوری برابری دارد. هنگامی که یک تجربه منفی، کد اخلاقی و سیستم ارزشی ایجاد شده را نقض می­کند، این به عنوان پیامدهای ناعادلانه و منفی تلقی می­شود. بنابراین سیستم ارزشی سازمان یا فرهنگ سازمانی، میانجی­گر رابطه­ی بین عدالت و رفتار شهروندی سازمانی است (Erkutlu,2011).

با توجه به مطالب مطرح شده محقق به دنبال پاسخگو بودن به این سوال است که آیا بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی از طریق فرهنگ سازمانی(بعد جمعگرایی و احترام) با توجه به فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان رابطه وجود دارد؟

 1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق

رفتارشهروندىسازمانىبهعنوانوضعيتمطلوبديده مى­شود؛چراكهچنينرفتارىازيكطرفمنابعموجود ودردسترسراافزايشمی­دهدوازطرفديگرنيازبه سازوكارهاىكنترلرسمىوپرهزينهرامىكاهد. پژوهش­هاىاخيربرپيامدهاىرفتارشهروندىسازمانى درزمينهاثراترفتارشهروندىسازمانىبرارزشيابی­هاى مديريتىوقضاوتدرموردافزايشدستمزدارتقائات شغلىو... وهمچنيناثراترفتارشهروندىسازمانى روىعملكردشغلىوموفقيتسازمانىپرداخته وعمده­ترينپيامدرفتارشهروندىسازمانى را افزايشعملكردشغلىواثربخشىعنوانكرده­اندرفتارشهروندىسازمانىبر چهار جنبهدرونىسازمان تاثيرمى­گذاردكهبهطورمستقيموغيرمستقيمموجب بهبودعملكردشغلىواثربخشىسازمانمىشود(Castro,2008). این­گونه رفتارها از طریق غنی کردن چارچوب اجتماعی محیط کار تاثیری خاص بر اثربخشی کلی سازمان دارد.از دلایلی که اهمیت بررسی و مطالعه رفتار شهروندی سازمانی را در سازمان­ها نمایان می­سازد این است که همواره سازمان­های خدماتی رفتارهای خاصی را می­طلبند که در برخی موارد با رفتارهای سازمان در بخش­های دیگر متفاوت می­باشد و می­تواند تأثیر بسزایی در بهبود وضعیت کشور و رضایت شهروندان داشته باشد، همچنین در سازمان­های خدماتی غالباً به علت رسمیت زیاد و رویه­های پیچیده قانونی، افراد در بروز چنین رفتارهایی ضعیف عمل می­کنند و بنظر می­رسد این نوع رفتار می­تواند مورد توجه قرار گیرد(قربانی­زاده، کریمیان ؛1388).

براساسمطالبفوقمی­تواناینگونهاستنباطنمودکهکارکنانیکهدرکمکبه دیگرانفراترازوظایفشغلیشانعملمی­کنندوازسیاست­هایپذیرفتهشدهسازمان پیرویمی­کنندبهبهترشدنوغنایمحیطعمومیکارکمکمی­کنندوبنابراینبرکل سازمانتاثیریمثبتدارند.پادساکوف،مکنزی،پاینوپاچراچ(2000) دلایلبالقوه­ایچند درموردچراییتاثیررفتارشهروندیسازمانیبررفتارگروهیوعملکردکارکنانبیان می­کنند که شامل: افزایشبهره­وریاداری،کاهشنیازبهصرفمنابعبرایعملیاتنگهداری،ایجادمحیطکاریسالمکهباعثافزایشروحیهکارکنانمی­شود.همچنین رفتار شهروندی سازمانی از طریق افزایشبهره­وریهمکارانومدیریت، آزادکردنمنابعودرنتیجهاستفادهازآنهابرایاهدافسودمندتر، کاهشنیازبهاختصاصمنابعکمیاببرایفعالیت­هاینگه­داری، کمکبههماهنگکردنفعالیت­هادربیرونوهمدرداخلگروهکاری، افزایشثباتدرعملکردسازمان و توانمندکردنسازمانجهتانطباقهرچهمؤثرترباتغییراتمحیطسازمان به موفقیت سازمان کمک می­کند (صنوبری، 1387).

همچنین مهمترین پیامدهای رفتارشهروندی سازمانی اینگونه مطرح گردیده؛ رفتارشهروندىسازمانىبهره­ورىكاركنانوگروه­هاى كارىراافزايشداده،كارتيمىراتشويقكرده،ارتباطات همكارىوكمك­هاىبينكاركنانراافزايش،نرخاشتباهات راكاهشدادهومشاركتودرگيرشدنكاركنانرادرمسايل سازمانافزايشمی­دهدوبهطوركلىجوسازمانى،بهبود روحيه،افزايشتعهدسازمانى،رضايتشغلى،كاهشنيات تركشغل،كاهشغيبت،رفتارهاىمخربشغلىونيزبا تاثيرگذارىبربهبودعواملبرونسازمانىهمچونرضايت واعتماد مشترى،كيفيتخدماتو...موجبكيفيت عالىدرعملكردشغلىمیشود. کلیمنت وواندن برک (2000) بیان می­کنند که رفتار شهروندی سازمانی، سازمان را به منابع بیشتری مجهز می­کند­ و نیاز به مکانیزم­های رسمی پرخرج را کاهش می­دهد. (هویدا و نادری، 1388).

با توجه به مطالب فوق اهمیت و ضرورت رفتارشهروندی سازمانی عبارتند از:

 منابعموجود ودردسترسراافزايشمی­دهد

 نيازبه ساز و كارهاىكنترلرسمىوپرهزينهرامىكاهد.

 منجر به افزايشعملكردشغلىواثربخشى سازمان می­شود.

 باعث بهبود وضعیت کشور و رضایت شهروندان می­شود.

 بهبهترشدنوغنایمحیطعمومیکارکمکمی­کنندوبنابراینبرکل سازمانتاثیریمثبتدارند.

 باعث افزایشبهره­وریاداری،کاهشنیازبهصرفمنابعبرایعملیاتنگهداری،ایجادمحیطکاریسالم می­شود.کهدر نتیجه منجر بهافزایشروحیهکارکنانمی­شود.

 رفتارشهروندىسازمانىبهره­ورىكاركنانوگروه­هاى كارىراافزايشداده،كارتيمىراتشويقكرده،ارتباطات همكارىوكمك­هاىبينكاركنانراافزايش،نرخاشتباهات راكاهشدادهومشاركتودرگيرشدنكاركنانرادرمسايل سازمانافزايشمی­دهد.

 بهطوركلىجوسازمانى،بهبودروحيه،افزايشتعهدسازمانى،رضايتشغلى،كاهشنيات تركشغل،كاهشغيبت،رفتارهاىمخربشغلىونيزبا تاثيرگذارى بربهبودعواملبرونسازمانىهمچونرضايت واعتماد مشترى،كيفيتخدماتو...موجبكيفيت عالىدرعملكردشغلىمیشود

 1-4) اهداف تحقیق

براساس مطالب عنوان شده در بیان مسئله و اهمیت موضوع تحقیق، هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان است. بنابراین هفت هدف ویژه برای مطالعه پژوهش حاضر طراحی می شوند که به قرار زیر هستند:

1- سنجش میزان رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

2- سنجش میزان عدالت رویه­ای در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

3- سنجش میزان عدالت تعاملی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

4- سنجش میزان عدالت توزیعی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

5- سنجش بُعد جمع­گرایی فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

6- سنجش بُعد احترام فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

7- تعیین رابطه بین عدالت سازمانی و رفتارشهروندی سازمانی از طریق فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

 1-5) چارچوب نظری تحقیق

 چارچوب نظری بنیانی است که تمامی پژوهش بر آن استوار است. این چارچوب شبکه­ای است منطقی- توصیفی و پرده مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرایندهایی چون مصاحبه،مشاهده و بررسی پیشینه شناسایی شده­اند(سکاران؛94:1389). ارکوتلودر سال 2011 در مقاله­ای با عنوان" نقش میانجی­گری فرهنگ سازمانی در رابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی" بیان کردند که عدالت سازمانی از مهمترین فاکتورهایی است که می­تواند منجر به بروز رفتار شهروندی سازمانی شود. همچنین وی نشان داد که در صورت بروز فرهنگ جمع گرایی و احترام، شدت این رابطه بیشتر می­شود(Erkutlu,2011).با توجه به مطالب مطرح شده مدل تحقیق در شکل(1-1) نشان داده شده است که در آن متغیر­ مستقل عدالت سازمانی، متغیر وابسته رفتار شهروندی سازمانی و فرهنگ سازمانی به عنوان متغیر میانجی این تحقیق می­باشد.

 

 جمع­گرایی

 

عدالت توزیعی

 

 رفتار شهروندی سازمانی

عدالت رویه ای

 

عدالت تعاملی

 احترام

 

 شکل 1-1) مدل مفهومی تحقیق (Erkutlu,2011)

 1-6) فرضیه­های تحقیق

فرضیه های این تحقیق بر اساس متغیرهای تعیین شده و روش تحقیق مورد استفاده به شرح زیر هستند:

 1- بین عدالت توزیعی و رفتار شهروندی سازمانی از طریق بعد جمع­گرایی فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان رابطه وجود دارد.

2- بین عدالت تعاملی و رفتار شهروندی سازمانی از طریق بعد جمع­گرایی فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان رابطه وجود دارد.

3- بین عدالت رویه­ای و رفتار شهروندی سازمانی از طریق بعد جمع­گرایی فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان رابطه وجود دارد.

4- بین عدالت توزیعی و رفتار شهروندی سازمانی از طریق بعد احترام فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان رابطه وجود دارد.

5- بین عدالت تعاملی و رفتار شهروندی سازمانی از طریق بعد احترام فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان رابطه وجود دارد.

6- بین عدالت رویه­ای و رفتار شهروندی سازمانی از طریق بعد احترام فرهنگ سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان رابطه وجود دارد.

  1-7) تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق

 1-7-1) عدالت سازمانی

عدالت سازماني درجه­اي است كه كاركنان احساس مي­كنند قوانين، رويه­ها و سياست­هاي سازماني مربوط به كار آن­ها، منصفانه استسه مولفه در نظر گرفته شده برای عدالت سازمانی که با طیف پنج درجه­ای لیکرت در مقیاس فاصله­ای (از خیلی کم تا خیلی زیاد) و توسط پرسش­نامه ارزیابی شده است عبارتند از:

1- عدالت توزیعی: بيانگرادراك كاركنانازميزان رعايتعدالتدرتوزيعوتخصيصمنابعوپاداش­ها است(Wang et al,2012).

2- عدالت رویه­ای: ادراك افراداز رويه­هايموجوددرسازماناست؛ یعنی عادلانه بودن ابزار و رویه هایی که به کمک آنها تصمیم­گیری­ها انجام می­شود(Wang et al,2012).

3- عدالت تعاملی: رفتارهایی که افراد درحین انجام یک پروسه بین خود بروز می­دهند(Wang et al,2012).

1-7-2) رفتار شهروندی سازمانی

رفتار شهروندی سازمانی عبارت است از رفتاری خود جوش، آگاهانه و داوطلبانه که فرد به خاطر انجامش مورد تشویش قرار نمی­گیرد ولی انجام این رفتارها به صورت مداوم و مستمر در یک سازمان از یک طرف موجب اثر بخشی و موفقیت سازمانی و از طرف دیگر سبب افزایش و رضایت­مندی و بهبود عملکرد کارکنان می­گردد(Moorman- Harland,2011). رفتار شهروندی سازمانی شامل آداب اجتماعی،هماهنگی متقابل شخصی،محافظت از منابع سازمان،جوانمردی و نزاکت میباشد (Markoczy - Xin,2011).که با طیف پنج درجه ای لیکرت (از خیلی کم تا خیلی زیاد)و توسط پرسشنامه اندازه گیری میشود.

 1-7-3) فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازماني عبارت است از ارزش­هاي اصلي، مفروضات، تفسيرات در رويكرد‌هايي كه ويژگي­هاي يك سازمان را مشخص مي‌كند(Marcoulides- Heck,2012).ویژگیهای فرهنگ سازماني شامل:نوآوری،ریسک پذیری،احترام به مردم،توجه به جزئیات،جمع گرایی و نتیجه محوری و ثبات است که در این پژوهش جمع گرایی و احترام به مردم مورد توجه قرار گرفته است که با طیف پنج درجه­ای لیکرت (از خیلی کم تا خیلی زیاد) و توسط پرسش­نامه ارزیابی شده است عبارتند از:

1- جمع­گرایی: به فرهنگیاﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن اﻓﺮاد در ﮔﺮوه­ﻫﺎي ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻗﻮي ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﻋﻮض وﻓﺎداري ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮاي او، از وي ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ (مقیمی و رمضان؛169:1390).

2- احترام به مردم: بیان كننده نحوه ي رفتار افراد با همکاران، سرپرستان و مخاطبان سازمان است . سازمانی كه احترام و تكريم به ديگران را در اولویت برنامه­های رفتاری خود قرار می­دهد، داراي فرهنگ احترام به مردم مترقی است(ابراهيميبجدني؛ 1391).

 1-8) قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی:تحقیق حاضر از نظر موضوعی در حوزه مدیریت رفتار سازمانی مورد مطالعه قرار می­گیرد.

قلمرو زمانی: تحقیق حاضر در یک دوره شش ماهه بهمن ماه 92 تا مرداد ماه 93 انجام شده است.

قلمرو مکانی: قلمرو مکانی در این تحقیق، سازمان تامین اجتماعی استان گیلان است.

 

بخش اول

عدالت سازمانی

   

2-1-1)مقدمه

عدالتوالاترينارزشانسانيوگوهريگرانبهادرراهتحققحقوقبشراست. آرماناصليانسانهارسيدنبهعدالتاست (رامین مهر و همکاران؛ 1388). عدالتبهعنوان یکنیازاساسیبرایزندگیجمعیانسان­هاهمیشهدرطول تاریخ مطرح بوده است.امروزهباتوجهبهنقشفراگیروهمهجانبهسازمان­ها درزندگیاجتماعی انسانها، نقشعدالتدرسازمان­هابیشازپیشآشکارتر شدهاست. سازمان­هایامروزیدرواقعمینیاتوریازجامعهبودهوتحققعدالت درآن­هابهمنزلهتحققعدالتدرسطح جامعه است. به همین دلیل امروزه عدالت سازمانی بهمانندسایر متغیرهای مهم در رفتار سازمانی از جمله تعهد سازمانی و رضایت شغلی جایگاهخاصیرادرمتونمدیریتپیداکردهاست. تحقیقات و مطالعات در اینحوزهآهنگروبهرشدی را نشان می­دهد و حاصلاینتحقیقاتدستاوردهای جدید در این حوزه بوده است. مع­الوصل مدیران در سازمان­های امروزینمی­توانندنسبتبهاینموضعبی­تفاوتباشند،چراکهعدالتبهمانندسایر نیازهای انسانی به عنوان یک نیاز مطرح بوده و هست. چنانچهمدیرانسازمان­ها به دنبال پیشرفت و بهبود در سازمان هستند بایستیقادرباشنددرکوجودعدالتدرسازمانشانرادرکارکنانبوجودآورند(Fondacaro,2011)

 2-1-2)تعاریف و مفاهیم عدالت سازمانی

عدالت سازمانیدر علوم انسانی، فلسفه و نظریه پردازی، واژهمهمی محسوب می­شود. چراکههرجاانسانونهادهایانسانیحضور داشته باشند اینمفهومآنجاحضورداردوچونازمفهوممجردبرخوردار است هرچهقدرترکیبنهادهایاجتماعیپیچیده­تر باشد عدالت با غلضت بیشتری آنجا حاضر می­شود(صادقی؛1390) .

افلاطونميگويدعدالتيعنيقرارگرفتنهرچيزدرجايخودش.ارسطوعدالترابهدودستهعاموخاصتقسيمكردهاست . عدالتعامهمهفضيلتهارادربرميگيردوعدالتخاصيعنياينكهحقهركسيرابهشايستگيبدهند(رامین مهر و همکاران؛ 1388). عدالتدرلغتمعادلنظموادب است و در فلسفه " هر چیز در جای خود" معنی کرده­اند. در دیدگاه انسانی عدالت به نام قانون نمودار شده است. زیرا عدالت عبارتست از رفتار مطابق قانون. این تعریف که به نظر ما جامع ترین تعریف عدالت است؛ می­تواند شامل همه­ی پدیده­ها و رفتارهای عادلانه باشد. کلمه معادل عدالت در فرانسه و انگلیسی JUSTICEو در لاتین JUSTITIA است. فرهنگ لغات آگسفورد عدالت را به عنوان حفظ حقوق با اعمال اختیار و قدرت و دفاع از حقوق با تعیین پاداش یا تنبیه توصیف کرده است. اما آنچه در تعاریف این واژه به مقاصد ما نزدیکتر است مفهوم عدالت به معنای برابری و تساوی دادگری و انصاف داوری با راستی و درستی و مفاهیم دیگری از این قبیل است (صادقی؛1390) .

بطور کلی برای عدالت سازمانی با در نظر گرفتن جنبه­های مختلف آن می­توان تعاریف فراوانی در نظر گرفت. که در اینجا به چند مورد از آن­ها اشاره خواهد شد.


مبلغ واقعی 34,776 تومان    19% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,169 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۰ آبان ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 204

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون جهت سفارش بر روی لینک زیر کلیک نمائید . ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟ خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول داشته باشد و یا می خواهید دل کسی را بدست بیاورید و در این راه همیشه با شکست مواجه شده ...

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

معرفی کتاب:رستاخیز مردگان العضیف ترجمه شده نسخه فارسی عربی وانگلیسی (رستاخیز مردگان العضیف)کتاب نکرونومیکون ( آخرت مردگان ) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند.!! نام دیگرش ولی الضعیف است..!! مؤلف اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت کنید. بعضی وقت ها پیش ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

سوال عملی Power Point با جواب

سوال عملی Power Point با جواب

دانلود نمونه سوال قطعی پاورپوینت با جواب تشریحی تعداد فایل : 2 نوع فایل : Pdf ...


مطالب تصادفی

 • کیفیت خدمات خرده فروشی یعنی جنبه های فیزیکی قابلیت اطمینان تعاملات شخصی حل مسئله و خط مشی فروشگاه های شهروند
 • یافتن رابطه ی بین جو سازمانی مدارس ابتدایی شهرستان پیرانشهر با میزان اعتماد موجود در معلمان این شهرستان
 • هدف اصلي اين تحقيق بررسی و اولویت بندی روشهای تبلیغاتی موثر در جذب گردشگران خارجی به ایران است
 • هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش در سازمان می باشد؟
 • های مایع سازی گاز مایع طبیعی و مباحث مطرح شده در خصوص ورود ایران به بازار تجارت LNG
 • تحقیقات و پروژه های دانشگاهی صنایع
 • انجام کلیه امور مربوط به پایان نامه درمجموعه شیمی و فیزیک و نساجی
 • انجام تمامی سفارشات کیف چرم مردانه و زنانه (کمترین قیمت-بهترین کیفیت)
 • آموزش سایت bitdouble.io و نحوه کسب بیتکویین از طریق انجام بازی
 • ۱۰ اشتباه مهلک در طراحی وبسایت استارتاپ‌ها
 • جدیدترین مکمل های ورزشی سالم روز دنیا
 • مکمل های ورزشی کی سی ان K.C.N
 • Body Attack L-Carnitine Liquid 2000 - 1000ml
 • Arginine Shock - 260 Caps
 • Lipo 100 - 120 Caps

خراسان شمالی.اسفراین

تحقیق دانش اموزی