تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 3437
 • بازدید دیروز : 4050
 • بازدید کل : 2668197

نقش متغيرهاي تأثير گذار کسب و کار الکترونيک در تحويل به موقع به مشتريان93


نقش متغيرهاي تأثير گذار کسب و کار الکترونيک در تحويل به موقع به مشتريان93

فهرست مطالب

 چکیده....1

مقدمه...2

 فصل 1 (کلیات تحقیق)

1ـ1 بیان مسئله.... 4

1ـ2 اهمیت موضوع تحقيق.. 5

1ـ3 اهداف تحقیق... 5

1ـ4 سوالات تحقیق.. 6

1ـ5 قلمرو تحقیق...6

1-5-1 قلمروموضوعی.. 6

1-5-2 قلمرو زمانی.... 6

1-5-3قلمرو مکانی.6

1ـ6 مفروضات.... 6

1ـ7 صطلاحات و تعاریف عملیاتی واژگان.. 7

 فصل 2 (ادبیات تحقیق)

مقدمه.9

2-1 تعریف کسب و کار الکترونیک.. 11

2-2 تفاوت کسب و کار الکترونیک و تجارت الکترونیک.. 12

2-3 فلسفه شکل گیری کسب و کار الکترونیک.......................................................................... 15

2-4 تعریف مدل کسب و کار................................................................................................... 16

2-5 اهمیت و ضرورت مدل کسب و کار الکترونیک.................................................................. 17

2-6 اجزاء اصلی مدل کسب و کار............................................................................................ 18

2-7 نحوه طراحی مدل کسب و کار.......................................................................................... 19

2-8 مدل های کسب و کار الکترونیک....................................................................................... 19

2-9 بررسی چند مدل کسب و کار الکترونیک............................................................................ 21

2-10 یکپارچه سازی مدل کسب و کار..................................................................................... 23

2-11 عوامل موثر در انتخاب مدل کسب و کار الکترونیک.......................................................... 25

2-12 اساس فرآیندهای کسب و کار الکترونیک......................................................................... 26

2-13 عوامل اصلی در کسب و کار........................................................................................... 27

2-14 اجزای کسب و کار الکترونیک........................................................................................ 29

2-15 ابزار عمده کسب و کار الکترونیک................................................................................... 30

2-16 شش تصمیم برای اتخاذ استراتژی کسب و کار الکترونیک................................................. 31

2-17 شیوه های کسب و کار الکترونیک................................................................................... 32

2-18 پذیرش فناوری کسب و کار الکترونیک........................................................................... 33

2-19 توسعه یک فعالیت مخاطره آمیز الکترونیک....................................................................... 35

2-20 انواع کسب و کار الکترونیک........................................................................................... 35

2-21 کاربری های کسب و کار الکترونیک................................................................................ 36

2-22 استراتژی کسب و کار الکترونیک.................................................................................... 37

2-23 ارزش های ایجاد شده توسط کسب و کار الکترونیکی....................................................... 38

2-24 یک طرح تجاری جدید برای کسب و کار الکترونیکی....................................................... 38

2-25 چهار عامل برای موفقیت در کسب و کار الکترونیکی........................................................ 40

2-26 مزایا و معایب کسب و کار الکترونیک............................................................................. 41

2-27 تحویل به موقع.............................................................................................................. 43

2-28 تولید و تحویل درست به موقع و مدیریت کیفیت جامع..................................................... 43

2-29 کاستن از موجودی انبار.................................................................................................. 44

2-30 مقاومت در برابر تولید و تحویل درست به موقع............................................................... 45

2-31 تأثیر پدیده تولید و تحویل درست به موقع بر روی چاپ بسته بندی................................... 45

2-32 تاریخچه ایران خودرو.................................................................................................... 47

2-33 برند ایران خودرو........................................................................................................... 50

2-34 گروه صنعتی ایران خودرو.............................................................................................. 51

2-35 سبد برند آیکو............................................................................................................... 51

2-36 توسعه روش های مختلف فروش محصولات ایران خودرو................................................ 52

2-37 پیشینه تحقیق................................................................................................................. 54

 فصل 3 (روش شناسی تحقیق)

مقدمه...................................................................................................................................... 60

3-1 طبقه‏بندی تحقیق بر مبنای هدف......................................................................................... 60

3-2 طبقه‏بندی تحقیق بر حسب روش....................................................................................... 60

3-3 جمع آوری داده ها........................................................................................................... 61

3-4 روایی و پایایی پرسشنامه.................................................................................................. 62

3-5 ابزار و اندازه گیری آزمودنی ها.......................................................................................... 62

3-6 جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه.................................................................... 62

3-7 روش نمونه گیری............................................................................................................. 63

3-8 روش تحلیل های آماری................................................................................................... 63

3-9 آزمون های برازندگی مدل کلی.......................................................................................... 65

3-9-1 شاخص های GFIو AGFI.................................................................................... 65

3-9-2 شاخص RMSEA................................................................................................. 66

3-9-3 مجذور کای.......................................................................................................... 66

3-9-4 شاخص NFI و CFI........................................................................................... 66

 فصل 4 (تجزیه و تحلیل داده ها)

4-1 مقدمه.............................................................................................................................. 68

4-2 آمار توصیفی.................................................................................................................... 68

4-2-1 توصیف ویژگی های جمعیت شناختی..................................................................... 68

4-3 آمار استنباطی................................................................................................................... 72

4-3-1 محاسبه پایایی سوالات تحقیق................................................................................. 83

4-3-2 یافته های مربوط به روایی...................................................................................... 86

4-3-3 تحلیل عامل تأییدی................................................................................................ 87

4-3-3-1 تحلیل عاملی تأییدی متغیر زنجیره تأمین........................................................ 88

4-3-3-2 تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش کسب و کار............................................... 98

4-3-3-3 تحلیل عاملی تأییدی متغیر مدیریت ارتباط با مشتری..................................... 105

4-3-3-4 تحلیل عاملی تأییدی متغیر فناوری اطلاعات................................................. 107

4-3-3-5 تحلیل عاملی تأییدی متغیر فعالیت های عملیاتی........................................... 111

4-3-3-6 تحلیل عاملی تأییدی متغیر عملکرد سازمانی................................................. 113

4-3-3-7 تحلیل عاملی تأییدی متغیر شرایط محیطی.................................................... 123

4-3-3-8 تحلیل عاملی تأییدی کل............................................................................. 127

4-4 نتایج آزمون فرضیات تحقیق............................................................................................. 185

4-4-1 فرضیه اصلی........................................................................................................ 185

4-4-2 فرضیات فرعی..................................................................................................... 186

4-4-2-1 فرضیه 1......................................................................................................... 186

4-4-2-2 فرضیه 2......................................................................................................... 187

4-4-2-3 فرضیه 3......................................................................................................... 188

4-4-2-4 فرضیه 4......................................................................................................... 189

4-4-2-5 فرضیه 5......................................................................................................... 190

4-4-2-6 فرضیه 6......................................................................................................... 191

4-4-2-7 فرضیه 7......................................................................................................... 191

 فصل 5 (نتیجه گیری)

مقدمه..................................................................................................................................... 194

5-1 نتایج آزمون فرضیات....................................................................................................... 194

5-2 محدودیت های تحقیق.................................................................................................... 201

5-3 رتبه‏بندی مربوط به مولفه ها و پیشنهادات مدیریتی............................................................. 202

5-4 پیشنهادات مربوط به تحقیقات آتی................................................................................... 206

ضمائم.................................................................................................................................... 207

جدول ضمائم.......................................................................................................................... 208

پرسشنامه خبرگان.................................................................................................................... 226

فهرست منابع.......................................................................................................................... 235

منبع فارسی............................................................................................................................. 235

منبع غیر فارسی....................................................................................................................... 237

Abstract............................................................................................................................ 239

فهرست جداول

جدول 2-1 سطوح پیاده سازی تجارت الکترونیک... 14

جدول 2-2 تعاریف مدلهای کسب و کار الکترونیکی.. 17

جدول 2-3 روش‏های کسب درآمد الکترونیکی (امیررضا مهربان و همکاران، 1386)20

جدول2-4 عوامل مؤثر در انتخاب مدل کسب و کار الکترونیکی.. 20

جدول 2-5 عناصر اصلي و مراحل توسعه براي شركت‏ها (توبیاس کولمان، 2001)35

جدول 4-1 تفکیک نمونه آماری بر حسب جنسیت.. 68

جدول 4-2 تفکیک نمونه آماری بر حسب میزان تحصیلات.. 69

جدول 4-3 تفکیک نمونه آماری بر حسب سن.. 70

جدول 4-4 تفکیک نمونه آماری بر حسب سابقه کاری.. 71

جدول 4-5 خلاصه نتایج پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ. 83

جدول 4-6 دسته‏بندی ضریب آلفای کرونباخ. 84

جدول 4-7 میانگین، واریانس و همبستگی هر گویه با کل مقیاس و ضریب آلفای کرونباخ در صورت حذف هر گویه در مجموعه 27 گویه‏ای.. 84

جدول 4-8 ارزیابی نرمال بودن متغیر زنجیره تأمین.. 88

جدول 4-9 ارزیابی نرمال بودن متغیر زنجیره تأمین.. 93

جدول 4-10 نسبت بحرانی و سطح معناداری.. 96

جدول 4-11 ضرایب استاندارد. 97

جدول 4-12 آزمون نرمال بودن. 98

جدول 4-13 نسبت بحرانی و سطح معناداری.. 103

جدول 4-14 ضرایب استاندارد. 104

جدول 4-15 ارزیابی نرمال بودن. 105

جدول 4-16 آزمون نرمال بودن. 107

جدول 4-17 نسبت بحرانی و سطح معناداری.. 110

جدول 4-18 ضرایب استاندارد. 110

جدول 4-19 ارزیابی نرمال بودن. 111

جدول 4-20 ارزیابی نرمال بودن متغیر عملکرد سازمانی.. 113

جدول 4-21 ارزیابی نرمال بودن متغیر عملکرد سازمانی.. 118

جدول 4-22 نسبت بحرانی و سطح معناداری.. 121

جدول 4-23 ضرایب استاندارد. 122

جدول 4-24 ارزیابی نرمال بودن متغیر شرایط محیطی 123

جدول 4-25 نسبت بحرانی و سطح معناداری.. 126

جدول 4-26 ضرایب استاندارد. 126

جدول 4-27 ارزیابی نرمال بودن داده‏های مدل کلی.. 128

جدول 4-28 ارزیابی نرمال بودن. 133

جدول 4-29 برآوردهای رگرسیونی مدل تحقیق... 134

جدول 4-30 ضرایب استاندارد روابط در مدل. 153

جدول 4-31 انتخاب بهترین روش برآورد. 168

جدول 4-32 برآوردهای رگرسیونی خودگردان سازی.. 168

جدول 4-33 محاسبه حد بالا و پایین.. 175

جدول 4-34 مقایسه نتایج حدأکثر درست نمایی و خودگردان سازی.. 183

جدول 4-35 رتبه عوامل تحقیق. 185

جدول 4-36 آماره‏هاي مربوط به فرضيه اصلی.. 185

جدول 4-37 آزمون t براي فرضيه اصلی.. 186

جدول 4-38 آماره‏هاي مربوط به فرضيه اول. 186

جدول 4-39 آزمون t براي فرضيه اول. 187

جدول 4-40 آماره‏هاي مربوط به فرضيه دوم. 187

جدول 4-41 آزمون t براي فرضيه دوم. 187

جدول 4-42 آماره‏هاي مربوط به فرضيه سوم. 188

جدول 4-43 آزمون t براي فرضيه سوم. 188

جدول 4-44 آماره‏هاي مربوط به فرضيه چهارم. 189

جدول 4-45 آزمون t براي فرضيه چهارم. 189

جدول 4-46 آماره‏هاي مربوط به فرضيه پنجم. 190

جدول 4-47 آزمون t براي فرضيه پنجم. 190

جدول 4-48 آماره‏هاي مربوط به فرضيه ششم. 191

جدول 4-49 آزمون t براي فرضيه ششم. 191

جدول 4-50 آماره‏هاي مربوط به فرضيه هفتم. 192

جدول 4-51 آزمون t براي فرضيه هفتم. 192

جدول 5-1 آماره‏هاي مربوط به فرضيه اصلی.. 194

جدول 5-2 آزمون t براي فرضيه اصلی.. 194

جدول 5-3 آماره‏هاي مربوط به فرضيه اول. 195

جدول 5-4 آزمون t براي فرضيه اول. 195

جدول 5-5 آماره‏هاي مربوط به فرضيه دوم. 196

جدول 5-6 آزمون t براي فرضيه دوم. 196

جدول 5-7 آماره‏هاي مربوط به فرضيه سوم. 197

جدول 5-8 آزمون t براي فرضيه سوم. 197

جدول 5-9 آماره‏هاي مربوط به فرضيه چهارم. 198

جدول 5-10 آزمون t براي فرضيه چهارم. 198

جدول 5-11 آماره‏هاي مربوط به فرضيه پنجم. 199

جدول 5-12 آزمون t براي فرضيه پنجم. 199

جدول 5-13 آماره‏هاي مربوط به فرضيه ششم. 199

جدول 5-14 آزمون t براي فرضيه ششم. 200

جدول 5-15 آماره‏هاي مربوط به فرضيه هفتم. 200

جدول 5-16 آزمون t براي فرضيه هفتم. 200

رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی زنجیره‏ی تأمین.. 202

رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی ارزش کسب و کار. 202

رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی مدیریت ارتباط با مشتری.. 203

رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی فناوری اطلاعات.. 204

رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی فعالیت‏های عملیاتی.. 204

رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی عملکرد سازمانی.. 205

رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی شرایط محیطی.. 206

فهرست اشکال

شکل 2-1 فلسفه شکل‏گیری کسب و کار الکترونیکی.. 16

شکل 2-2 مثلث منطق تجاری.. 18

شکل 2-3 مدل شل در اقتصاد شبکه‏ای (توبیاس کولمان، 2004)27

شکل 2-4 عملکرد صادراتی و پیوندهای کسب و کار الکترونیکی.. 33

شکل 4-1 تحلیل عاملی تأییدی متغیر زنجیره تأمین با ضرایب غیر استاندارد. 93

شکل 4-2 تحلیل عاملی تأییدی متغیر زنجیره تأمین با ضرایب استاندارد. 94

شکل 4-3 تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش کسب و کار با ضرایب غیر استاندارد. 99

شکل 4-4 تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش کسب و کار با ضرایب استاندارد. 99

شکل 4-5 مدل اصلاحی تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش کسب و کار با ضرایب غیر استاندارد. 101

شکل 4-6 مدل اصلاحی تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش کسب و کار با ضرایب استاندارد. 102

شکل 4-7 ارزیابی نرمال بودن تک متغیره و چند متغیره105

شکل 4-8 تحلیل عاملی تأییدی متغیر مدیریت ارتباط با مشتری با ضرایب غیر استاندارد. 106

شکل 4-9 ارزیابی نرمال بودن داده‏های متغیر فناوری اطلاعات.. 107

شکل 4-10 تحلیل عاملی تأییدی متغیر فناوری اطلاعات با ضرایب غیر استاندارد. 108

شکل 4-11 تحلیل عاملی تأییدی متغیر فناوری اطلاعات با ضرایب استاندارد. 108

شکل 4-12 تحلیل عاملی تأییدی متغیر فعالیت‏های عملیاتی با ضرایب غیر استاندارد. 112

شکل 4-13 تحلیل عاملی تأییدی متغیر فعالیت‏های عملیاتی با ضرایب استاندارد. 113

شکل 4-14 تحلیل عاملی تأییدی متغیر عملکرد سازمانی با ضرایب غیر استاندارد. 119

شکل 4-15 تحلیل عاملی تأییدی متغیر عملکرد سازمانی با ضرایب استاندارد. 119

شکل 4-16 تحلیل عاملی تأییدی متغیر شرایط محیطی با ضرایب غیر استاندارد. 124

شکل 4-17 تحلیل عاملی تأییدی متغیر شرایط محیطی با ضرایب استاندارد. 124

شکل 4-18 مدل کلی با ضریب غیر استاندارد. 135

شکل 4-19 مدل کلی با ضرایب استاندارد. 135

شکل 4-20 اصلاح تحلیل عاملی مدل کلی با ضریب غیر استاندارد. 149

شکل 4-21 اصلاح تحلیل عاملی مدل کلی با ضریب استاندارد. 149

 فهرست نمودارها

نمودار 2-1 تعریف تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی.. 15

نمودار 2-2 مدل رشد کسب و کار از سنتی به الکترونیکی.. 29

نمودار 2-3 فرآیند مدیریت.. 30

نمودار 4-1 توصیف نمونه آماری بر حسب جنسیت.. 69

نمودار 4-2 توصیف نمونه آماری بر حسب تحصیلات.. 70

نمودار 4-3 تفکیک نمونه آماری بر حسب سن.71

نمودار 4-4 تفکیک نمونه آماری بر حسب سابقه کاری.. 72

 چکیده

كسب و كار الكترونيكي پديده‏اي است كه تحول همه جانبه در تمام ابعاد فعاليت‏هايتجاري شركت‏ها براي دستيابي به تسهيل تجاري را مي‏طلبد. اين امر علاوه بر تحولاتخرد كه در سطح بنگاه اتفاق مي‏افتد به شدت مستلزم تحولاتي در محيط حاكم برشركتهاي تجاري و كشورهاست كه به نحو مؤثر مي‏تواند بستر لازم را براي توسعه مليكسب و كار الكترونيكي در اختيار قرار دهد. کسب و کار الکترونیک تاثیر به سزایی بر تمامی کارکرد‏های تجاری دارد. با بروز فناوری‏های جدید اطّلاعاتی در دهه‌ی گذشته، نقش فناوری به خودی خود نمی تواند بیش از این به نحوی نزدیک بینانه به عنوان عاملی در تسهیل فرایند‏های شرکت به شمار آید، بلکه می‏بایست این مساله را به عنوان یکی از عوامل کلیدی استراتژی شرکت در نظر آورد. تسهیل در فرایند‏های تجاری از طریق فناوری‏های کسب و کار الکترونیک به عنوان یک چالش حسّاس و بنیادین برای تمامی صنایع و شرکت‏ها به شمار می‏رود. این مطالعه به دنبال تأثیر کسب و کار الکترونیک بر تحویل به موقع مشتریان است، که بدین منظور با تحلیل عاملی اکتشافی 7 مولفه استخراج شد و جهت نظر خواهی از کارمندان شرکت ایران خودرو 400 پرسشنامه در بین آنها توزیع و جمع‏آوری گشت. داده‏های جمع‏آوری شده با استفاده از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار ایموس گرافیک مورد سنجش قرار گرفت و در نهایت نتایج نشان داد که روابط تمامی مولفه‏ها با تحویل به موقع به مشتریان مورد تایید قرار گرفت است. آلفای کرونباخ محاسبه شده برای این تحقیق 881/0 میاشد که نشان از پایایی بالای آن دارد.

 کلید واژگان: کسب و کار الکترونیک ـ تحویل به موقع ـ ایران خودرو.

مقدمه

این پایان نامه به مطالعه‏ی نقش متغیرهای تأثیرگذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان می‏پردازد. نتایج حاصل از این مطالعه باید کاربران را در تصمیم‏گیری در فعالیت‏های کسب و کار و همچنین بازاریابی برای استراتژی و بقا در یک محیط رقابتی کمک کند. این پایان نامه شامل پنج فصل می­باشد:پنج فصل این پایان نامهشامل:مقدمه، چکیده‏ای از ادبیات، روش، تجزیه و تحلیل و ارائه یافته‏ها، و خلاصه و نتیجه‏گیری است. در فصل اول مقدمه به ماهیت این مطالعه می‏پردازد. این فصل شامل پس‏زمینه مسئله، هدف از مطالعه، اطلاعات مربوط صنعت خودرو سازی در ایران، بیان مسئله، سوالات پژوهش، مفروضات و محدودیت‏ها، تعاریف از اصطلاحات کلیدی و خلاصه می‏شود.

 فصل اول

کلیات تحقیق

  1-1- بیان مساله

کسب و کار الکترونیک به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه گذشته رشد بالایی را تجربه کرده است. به طوری که رویکرد سیاست اکثر موسسات تجاری در پذیرش و به کارگیری کسب و کار الکترونیک در جهت ورود به بازارهای جهانی و جذب مشتریان جدید و موثر و کارا در این راستاست. تاثير گسترش و رشد فناوري‏هاي ارتباطي و اطلاعاتي و ورود آنها به عرصه سيستم‏هاي سازماني بر توسعه راهبردهاي اقتصادي موجب ايجاد تحول و بازنگري در رويكرد سنتي به موضوع تجارت و بازار مي‏شود. در اين بين توسعه روز افزون اينترنت در كشورها و گسترش ارتباطات الكترونيكي بين افراد و سازمان‏هاي مختلف از طريق دنياي مجازي اينترنت بستري مناسب و مساعد براي برقراي مراودات تجاري و اقتصادي فراهم كرده است. کسب و کار الکترونیک تاثیر به سزایی بر تمامی کارکرد‏های تجاری دارد. در واقع اصلی ترین سوال این نیست که آیا شرکت‏ها می‏بایست از کسب و کار الکترونیک استفاده کنند یا خیر بلکه نحوه‌ی اجرای کسب و کار الکترونیک در کسب مزیت رقابتی امری مهم تر به شمار می‏رود. فعّالیت‏های کسب و کار الکترونیک اکنون در شبکه‏ای گسترده از شرکایی که به صورت دیجیتالی به هم پیوسته‏اند مشغول فعّالیت‏اند تا امکان بهینه سازی تقاضا/ظرفیت/قیمت را در عین ارائه‌ی رابطه‏ای خدماتی میان فرد و خدمات در مسیر‏های گوناگون با سرعت ارتباطی چشمگیر فراهم آورند. (George Xirogiannis et al 2010). بدیهی است یکی از مهم ترین شاخصه‏های سنجش مشتریان در زمینه ارائه خدمات، دریافت به موقع خدمات و زمان دسترسی به آن است که مورد توجه محققین بسیاری نیز بوده است. با این حال تأثیر فناوری‏های نوین بر ارائه سریع تر خدمات تاکنون چنانچه باید و شاید در بررسی‏ها و تحقیقات مورد بررسی قرار نگرفته است. تحقیقات داخلی صورت گرفته در زمینه کسب و کار الکترونیک اغلب مربوط به راه‏های ترویج کسب و کار الکترونیک در شرکت‏ها و نهاد‏ها بوده و تاکنون به مؤلفه‏های کسب و کار الکترونیک و تأثیر آن بر دیگر جنبه‏های فرهنگ و فعالیت‏های سازمانی توجه لازم صورت نگرفته است. در مورد تحویل به موقع به مشتریان نیز کمتر تحقیقی این مؤلفه را به عنوان موضوع اصلی خود در نظر گرفته است بنابراین بررسی‏های ما در زمینه تحقیقات داخلی نتیجه قابل ذکری به دست نداده است و نیازمند بررسی‏های تکمیلی در این موضوع هستیم.

 1-2 اهمیت موضوع تحقیق

به کارگیری کسب و کار الکترونیک منافع متعددی را به دنبال دارد. بسیاری از بنگاه‌ها به دلیل پایین بودن هزینه مشارکت را قبول می‌کنند اینترنت باعث ارزانی دسترسی به اطلاعات و بازارهای جهانی می‌شود. این عامل موجب می‌گردد سرعت عمل در بازارهای چند منظوره که برای تولید کالاها و اطلاعات است، بالا برود. به طور بالقوه شکل تازه‌ای به سازمان‌دهی زیرساخت مشاغل موجود می‌بخشد و با ارزش‌گذاری مجدد، راه را برای انجام معاملات تجاری باز می‌کند و با مهندسی مجدد بازرگانی محدودیت‌هایی که به طور سنتی تولیدکنندگان را از مشتریان جدا می‌ساخت رها می‌سازد. از سوی دیگر، فعالیت‌های منفصل و جدا از هم نظیر سفارش، پرداخت و خدمات بعد از فروش، ممکن است به یک فرآیند واحد ادغام شده و باعث کاهش هزینه‌های اعتباری گردد. نتیجه چنین فرایندی منتهی به افزایش کارایی و رقابت‌پذیری در بین بنگاه‌های صادراتی است. با توجه به مطالب مطرح شدهاز کسب و کار الکترونیک برای افزایش انگیزه بازرگانی بخصوص صادراتی میتوان گفت ورود به سازمان تجارت جهانی و قرار گرفتن در وضعیت رقابتی امری اجتناب ‌ناپذیر است. از این رو استفاده از فناوری‌های نوین تجاری در بنگاه‌های صادراتی مورد تأکید قرار می‌گیرد. از آنجا که موفقیت در کسب و کار الکترونیک نیازمند توجه به عوامل جانبی و تأثیرگذار بر آن است لذا شناخت متغیر‏های بومی و اثر گذار بر آن میتواند رهگشا بوده و ضرورت این تحقیق را تا حد زیادی بیان کند.

 1-3 اهداف تحقیق

به طور کلی هدف از این تحقیق توسعه منابع مطالعاتی موجود از طریق بررسی مؤلفه‏های کسب و کار الکترونیک بر فعالیت شرکت‏های خدماتی در بستر ایران و خدمات فروش خودرو و رسیدن به مدل ساختاری مؤلفه‏های موثر کسب و کار الکترونیک بر تحویل به موقع به مشتریان میباشد که در زیر اهداف به طور مجزا ذکر شده اند:

1ـ یافتن متغیر‏های تأثیر گذار بر کسب و کار الکترونیک.

2ـ یافتن مؤلفه‏های بحرانی و اثر گذار کسب و کار الکترونیک.

3ـ ارائه‏ی مدل ساختاری مؤلفه‏های کسب و کار الکترونیک بر تحویل به موقع به مشتریان.

4ـ ارائه راه حل‏های پیشنهادی برای مدیران.

 1-4 سوالات تحقیق

1ـ متغیر‏های تأثیر گذار کسب و کار الکترونیککدامند؟

2ـ مؤلفه‏های تأثیر گذار کسب و کار الکترونیککدامند؟

3ـ مدل ساختاری مؤلفه‏های کسب و کار الکترونیکبر تحویل به موقع به مشتریانچگونه است؟

 1-5 قلمرو تحقیق

قلمرو تحقیق با توجه به محدوده‏ی پژوهش در سه بعد موضوعی، زمانی و مکانی مشخص میشود:

 1-5-1 قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی این تحقیق که به دنبال شناسایی و رتبه‏بندی عوامل تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک بر تحویل به موقع مشتریان میباشد در حوزه‏ی بازرگانی بین الملل میباشد.

 1-5-2 قلمرو زمانی

مدت زمان صرف شده برای انجام این پژوهش 6 ماه بود، که صرف مراحل مقدماتی، مطالعات تئوریک و کار میدانی انجام گردیده است.

 1-5-3 قلمرو مکانی

قلمرو مکانی تحقیق شرکت ایران خودرو در شهر تهران میباشد که مورد مناسبی جهت پیاده سازی تحقیق می‏باشد.

1-6 مفروضات

مفروضات این مطالعه عبارتند از:

1. متغیر‏های کسب و کار الکترونیک وتحویل به موقع مشتریان را می­توان شناسایی و اندازه‏گیری نمود.

2. ابزار پژوهش می‏تواند متغیر‏های کسب‏وکار الکترونیک و تحویل به موقع مشتریانرا اندازه‏گیری کند.

3. پرسشنامه این تحقیق دارای الگوی اندازه‏گیری معتبر و قابل اعتماد است.

4. پاسخهای نمونه برای بیان نظرات شخصی، بدون ارتباط است.

5. مطالعه اطلاعات مفیدی را برای پژوهشگر، صاحبان کسب و کار‏های حرفه ای، سازمان‏های کار، محققان آینده، و دیگران فراهم می‏کند.

 1-7 اصطلاحات و تعاریف عملیاتی:

کسب و کار:

پیترسن و پلومنبر اين باورند که هرتبادلي که در آن خريد و فروش صورت گيرد، کسب و کار نيست، بلکه کسب و کار، هر نوع تبادل تکراري و تجديد شونده ي خريد و فروش است. (ركابي، حميد 1389).

کسب و کار الکترونیک:

بکارگیری فناوری اطلاعات یکپارچه در فعالیت‏ها و طراحی مجدد فرایند‏های تجاری و نوآوری کامل در مدل‏های تجاری توسط یک شرکت در فرایندهای درونی. (آمیت وزو،2001)

مفهوم مشتري:

مشتريان، مردم يا عملياتي هستند كه محصول يا نتايج يك عملكرد را مصرف مي‏كنند يا به آنها نياز دارند و از آنها بهره مي‏برند. چون هر عملكردي در يك سازمان به يقين داراي هدفي است، بنابراين، مشترياني دارد. (برنيكرهوف و درسلر، 1377، ص 33)

تحویل به موقع و رضایت مشتری:

امروزه سازمانهاي توليدي يا خدماتي، ميزان رضايت مشتري را به عنوان معياري مهم براي سنجش كيفيت كار خود قلمداد مي‏كنند و اين روند همچنان درحال افزايش است. اهميت مشتري و رضايت او چيــزي است كه به رقابت در سطح جهاني بر ميگردد. تحویل به موقع محصولات یا خدمات از عوامل مهم رضایتمندی مشتریان میباشد که سازمان‏ها باید به آن توجه ویژه‏ای داشته باشند. (جعفري و فهيمي، 1379، ص 53)

مقدمه

تنها در حدود 10سال از فراگیر شدن و کاربرد عمومی اینترنت گذشته است و میزان نفوذ این تکنولوژي در همین مدت کوتاهبه حدي است که نمیتوان زندگی امروز را بدون آن تصور نمود. تفریح، ارتباط، آموزش، تجارت، حقوق و حتی روابط شخصی،از این فناوري متأثر شده و عرصه جدیدي در پیش روي افراد و شرکتها نمایان گردید. فناوري نوین اطلاعات و ارتباطات درحوزه تجارت، نه تنها امکانات و تسهیلات متعددي براي شرکتهاي ارائه کننده محصولات و خدمات به شیوه سنتّی مهیا نمودهو باعث پیشرفت چشمگیر آنان شد، بلکه موجب ایجاد بنگاههاي جدیدي شد که تنها به ارائه خدمات و سرویسها روي شبکهاینترنت پرداخته و یا به طور موازي در هر دو حوزه سنتی و نوین مشغول به فعالیت گردیدند. با گسترش اینترنت، نیازهايجدید، منابع جدید، محصولات جدید، نگرشها و راههاي جدید براي کسب و کار و همینطور ارزشهاي جدید براي بنگاه ومشتري به وجود آمدند.

ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﺍﻣﺮﻭﺯ، ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺑﻘﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺪﻝ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗـﺮﻱ ﺭﺍ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺭﻗﺒـﺎ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﺪﻝ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺁﻥ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﻣﻮﺯ ﺑﺮﺗﺮﻱ ﺩﺭ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺍﺳﺖ.

ﻳﻜﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ، ﺩﻳﺠﺘﺎﻟﻲ ﺷﺪﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﺍﺳﺖ. ﻫﺮ ﺭﻭﺯﻩ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭﻫـﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴـﻚ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻣﺎ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺪﻝﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﻲ‏ﺁﻳﻨﺪ. ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻧﻜﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻘﺎ ﻭ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﺑـﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺪﻝ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺁﻥ (ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺤﻴﻂ) ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺩﺍﺭﺩ.

تجارت و روشهاي کسب و کار، یکی از مهمترین حوزه‏هایی است که با به کارگیري فناوریهاي نوین اطلاعاتی و ارتباطی واینترنت به سرعت و به شدت تحت تأثیر قرار گرفت. بسیاري از روشهاي سنتی کسب درآمد متحول گشته و روشها و ارزشهايجدید فراوانی نیز پا به عرصه وجود نهادند. مدل کسب و کار یک متد انجام کسب و کار است به نحوي که توسط آن شرکت بتواند خود را حفظ نموده و بقاي خود راتضمین نماید، به عبارت دیگر تولید درآمد کند.

فناوري اطلاعات در بسياري از شئون زندگي اجتماعي و سازماني رسوخ كرده است. دربازار پويا و رقابتي، سازمان‏ها به اين سطح از نياز رسيده‏اند كه مي‏بايست نحوهتخصيص‏هاي هزينه‏اي و سرمايه‏اي خود در امر فناوري اطلاعات را در سطوح عالي واستراتژيك تعيين نمايند. اما براي اينكه بتوان سطوح عالي تخصيص را معين نمود لازماست سازمان ابتدا وضعيت جاري خود را در حوزه آمادگي الكترونيك و در تعريفدقيق تر در حوزه كسب و كار الكترونيك مشخص نموده و به تعيين عوامل تأثيرگذار دررشد و توسعه اين رويكرد با توجه به نوع خدمت رساني خود بپردازد. (زيروگينيس و گيلكاس، 2007)

در یک نگاه کلی می‏توان گفت کسب و کار الکترونیک عبارتست از کاربردي کردن کلیه سیستمهاي اطلاعاتی براي تقویت وکنترل فرآیندهاي کسب و کار. امروزه این فرآیندها با استفاده از تکنولوژي‏هاي مبتنی بر وب توسعه می‏یابند.

كسب و كار الكترونيكي پديده‏اي است كه تحول همه جانبه در تمام ابعاد فعاليت‏هايتجاري شركت‏ها براي دستيابي به تسهيل تجاري را مي‏طلبد. اين امر علاوه بر تحولاتخرد كه در سطح بنگاه اتفاق مي‏افتد به شدت مستلزم تحولاتي در محيط حاكم برشركتهاي تجاري و كشورهاست كه به نحو مؤثر مي‏تواند بستر لازم را براي توسعه مليكسب و كار الكترونيكي در اختيار قرار دهد.

كسب و كار الكترونيكي يكي از مهمترين ابزارهايي است كه امروزه با حركتي انقلابيتوانسته است حوزه تجارت و اقتصاد را متحول و تجديد نمايد. توسعه كسب و كارالكترونيكي و تأثيري كه بر مزيت‏هاي رقابتي سازمان‏ها و كشورهاي جهان داشته است،نقش اين ابزار را در توسعه اقتصادي تاحد زيادي نمايان مي‏سازد. لذا، بهره مندي از اينابزار در ارتقاي توسعه اقتصادي در كشور، مستلزم برنامه ريزي هماهنگ علمي در راستايتوسعه منسجم و يكپارچه آن مي‏باشد. تحقيقات و به طور كلي تفكر علمي در جريان توسعهكسب و كار الكترونيكي از الزامات لاينفك روند توسعه آن مي‏باشد.

این نوع کسب و کار به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه گذشته رشد بالایی را تجربه کرده است. به طوری که رویکرد سیاست اکثر مؤسسات تجاری در پذیرش و به کارگیری کسب و کار الکترونیک در جهت ورود به بازارهای جهانی و جذب مشتریان جدید و مؤثر و کارا در این راستاست. اما به کارگیری کسب و کار الکترونیک در فعالیت‌های تجاری نیازمند توجه به یک سری عوامل درونزا و برونزای تأثیرگذار بر آن است. به طوری که توجه بنگاه‌های تجاری به این عوامل و برنامه‌ریزی در جهت استفاده مطلوب از فناوری کسب و کار الکترونیک ضمن آنکه موفقیت بهره‌برداری از آن را تضمین خواهد کرد، زمینه رشد بنگاه‌های استفاده کننده را نیز فراهم می‌کند.

کسب و کار الکترونیک به مفهوم کلی شامل به کارگیری فناوری‏های جدید برای برقراری ارتباطات زنجیره‏ای بین سازندگان، فروشندگان، عرضه کنندگان و به طور کلی ارایه دهندگان کالا و خدمات از یک سو و خریدار و مصرف کننده و یا به طور کلی مشتری از سوی دیگر است و نتیجه آن اتخاذ تصمیم‏های بهتر، بهینه سازی کالا و خدمات، کاهش هزینه‏ها و گشودن کانالهای جدید است.

 2-1 تعريف كسب و كار الكترونيك

مطالعه سیستم کسب و کار الکترونیک در دنیای متلاطم و پیچیده امروزی امری ضروری است، زیرا که روندهای کلیدی در کسب و کارهای سنتی بسیار متحول شده و به سمت دسترسی سریع و جهانی، سرعت در کل زنجیره تأمین و انجام کسب وکار به صورت الکترونیک پیش می‏رود. (بوکولد، 2000)

کسب و کار الکترونیک مفهومی گسترده است که شامل تمامی جنبه‏های استفاده از فناوری اطلاعات در کسب و کار است و تنها در برگیرنده خرید و فروش نیست. بلکه شامل ایجاد انسجام و یکپارچگی در کل فرآیندهای کسب و کار و ارتباطات در داخل و خارج از سازمان می‏باشد. (روولی، 2002)

به عبارتی دیگر، کسب و کار الکترونیک یک اصطلاح کلی مورد استفاده برای توصیف فرآیندهای کاری به کار گرفته شده در محیط‏های مجازی یا الکترونیکی همچون شبکه جهانی وب می‏باشد. (بوتو، 2003)

از نظر زواس « کسب و کار الکترونیکی عبارت است از تبادل اطلاعات از طریق شبکه الکترونیکی، در هر مرحله‏ای از زنجیره عرضه، چه در درون یک شرکت یا بین شرکت‏ها، بین شرکت و مشتری یا بین بخش خصوصی و عمومی اقتصاد، و چه توأم با پرداخت پول باشد یا اینکه پرداختی صورت نگیرد. »

توربان (2002) نیز کسب و کار الکترونیکی «چیزی فراتر از کسب و کار الکترونیکی می‏داند که در آن به غیر از فعالیت‏های تجاری شرکت، بسیاری دیگر از روابط بین سازمانی و بین مشتری و سازمان نیز ماهیت الکترونیکی به خود می‏گیرد. »

کسب و کار الکترونیک عبارت است از کسب مشتری و بازرگانان برای مبادلات تجاری از راه خود کار کردن تراکنش‏ها، تبادلات، ارتباطات و تعاملات از راه فناوری‏های ارتباطی و کامپیوتری در جهت هدف‏های اقتصادی که شامل سیستم‏های بین سازمانی، مانند: تلفن، اینترنت، ایمیل، یا شبکه‏های کامپیوتری داخلی در جهت پشتیبانی معاملات آنلاین تجاری است. پس می‏توان گفت هدف این نوع کسب و کارهای جدید، خودکار سازی تراکنش‏های کسب و کار و جریان کار است. (حنفی زاده، 2006)

تعريف كلي كه شركتIBM از واژه كسب و كارالكترونيكي ارائه مي‏نمايد عبارت است از: انجام كسب و كار با استفاده از رسانه‏هاي الكترونيكي نظير اينترنت.

فرآيندهاي كسب و كار مورد نظر در تعريف IBMشامل تحقيق و توسعه، بازاريابي، توليد و تداركات(پشتيباني) داخلي و خارجي، مبادلات سمت خريدار تجارت الكترونيكي با عرضه كنندگان و مبادلات سمت فروشنده با مشتريان مي‏شود. اين فرآيندها همان فرآيندهاي كليدي تجاري مي‏باشند.

» يك رويكرد امن، قابل انعطاف و يكپارچه براي دستيابي به ارزش در كسب و كارهاي متفاوت به وسيله ايجاد تركيب سيستم‏ها و فرآيندهايي كه بر فعاليت‏هاي هسته اصلي كسب و كار با حفظ سادگي و استفاده از فناوري اينترنت استوار هستند. «(پاویک و همکاران، 2007)

DTI نیز کسب و کار الکترونیکی را این چنین تعریف می‏کند: به کارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات یکپارچه در فعالیت‏ها، طراحی مجدد فرآیندهای تجاری و یا نوآوری کامل در مدل‏های تجاری توسط یک شرکت در فرآیندهای درونی. کسب و کار الکترونیکی تعریف دیگری نیز دارد؛ یکپارچگی و سیالیت بیش از پیش طرح‏ها، فرآیندها، تجهیزات و سیستم‏های تجاری که در راستای برآورده سازی نیازهای دایم التغییر مشتریان صورت می‏گیرد.

کسب و کار الکترونیک باعث می‌شود تا فرایندهای تجارت، روابط و داد و ستد جهانی گردد. محیط تجاری شرکت، ممکن است، شامل یک شبکه جهت دسترسی به سازمان‌های عمومی یا شبکه‌هایی که با محافظت خاص برای دسترسی افرادی خاص طراحی شده و یا حتی شبکه داخلی باشد که برای دسترسی افراد و کارمندان داخل شرکت طراحی شده است. کسب و کار الکترونیک تنها قرارداد یک صفحه شبکه‌ای نیست. بلکه محیط مدل‌های تجاری اعم از تجارت با کارمندان، مشتریان، تأمین‌کنندگان و شرکا است. (سرمد، 1382، ص3)

گامی فراتر از کسب و کارهای الکترونیک مفهومی به نام کسب و کارهای الکترونیک پویا است. کسب و کارهای الکترونیک پویا در رابطه با این است که چگونه سازمان‏ها می‏توانند سیستم‏ها را در سه بعد اینترانت، اکسترانت و اینترنت در یک حالت پویا، یکپارچه و منسجم کنند. کسب و کار الکترونیک پویا به آنها اجازه اصلاح سریع تر و ساده تر سیستم‏های موجود در زمانی که فرآیندهای کسب و کار نیازمند تغییرات است را می‏دهد و تمرکز روی یکپارچگی و پیچیدگی زیر ساختاری روابط کسب و کار با کسب و کار، از طریق اهرم قرار دادن و قدرت نفوذ مزایای استانداردهای اینترنت و زیر ساختارهای عمومی برای ایجاد کارایی‏های بهینه برای رشته‏های کامپیوتری درون و بیرون سازمانی دارد. (اندرو و همکاران، 2006)

 2-2 تفاوت کسب و کار الکترونیک و تجارت الکترونیک

توربان (2002) تجارت الكترونيكي را شامل خريد و فروش كالا، خدمات واطلاعات از طريق ابزارهاي الكترونيكي نظير اينترنت مي‏داند.

از نظر ریپورت و جاورسکی (2001) تجارت الکترونیکی عبارت است مبادله فناورانه بینبخش‏ها (افراد یا سازمان‏ها) و فعالیت‏هاي الکترونیکی درون سازمانی و بین سازمانی کهچنین مبادلاتی را تسهیل می‏کند.

«ونیستون کالاکاتا » (2005) تجارت الکترونیک را از چهار منظر زیر تعریف می‏کند:

1) دیدگاه ارتباطی: تجارت الکترونیک ارایه دهندة اطلاعات، محصولات/ خدمات یا پرداختها از طریق خطوط تلفن، شبکه‌های رایانه­ای و یا هر وسیلة الکترونیک دیگر است.

2) دیدگاه فرآیند کسب و کار: تجارت الکترونیک کاربردی از فناوری در خودکار کردن معاملات تجاری و جریانهای کاری است.

3) دیدگاه خدماتی: تجارت الکترونیک ابزاری است که علایق و خواسته‏های شرکتها، مشتریان و مدیریت را مخاطب قرار داده و اداره می‌کند، از هزینه‌های خدمات می‏کاهد، کیفیت کالاها را بهبود می‌بخشد و سرعت تحویل کالا را افزایش می‌دهد.

4) دیدگاه برخط: تجارت الکترونیک ظرفیتی برای خرید و فروش محصولات و اطلاعات و همین‏طور سایر خدمات پیوسته بر تار جهان گستر را فراهم می‌سازد. واضح است که تجارت الکترونیک در بسیاری از زمینه‌ها قابل توصیف است. اما شاید مفیدترین توصیف آن با تجارت ارتباط پیدا می‌کند.

  جدول 2-1 سطوح پیاده سازی تجارت الکترونیک

(منبع توربان (2002)، صفحه 704)

 کسب و کار الکترونیک به مفهوم کلی شامل به کارگیری فناوری‌های جدید برای برقراری ارتباطات زنجیره‌ای بین سازندگان، فروشندگان، عرضه‌کنندگان و به طور کلی ارایه‌دهندگان کالا و خدمات از یک سو و خریدار و مصرف‌کننده و یا به طور کلی مشتری از سوی دیگر است و نتیجه آن اتخاذ تصمیم‌های بهتر، بهینه‌ سازی کالا و خدمات، کاهش هزینه‌ها و گشودن کانال‌های جدید است. ولی تجارت الکترونیک به هر شکلی از نقل و انتقالات در تجارت اطلاق می‌شود که در آن طرفین، بیشتر از طریق الکترونیکی با یکدیگر در تماس هستند تا از طریق نقل و انتقالات فیزیکی. به عبارت دیگر، تجارت الکترونیک زیربخشی از کسب و کار الکترونیک در سازمان‌ها است، زیرا در کسب و کار الکترونیک، شکل الکترونیکی کلیه فرایندهای کسب و کار سازمان از قبیل تولید، تحقیق و توسعه امور اداری، مالی، مدیریت نیروی انسانی، پشتیبانی و تجارت مطرح است. در حالی که در تجارت الکترونیک تنها فرآیند تجارت سازمان به صورت الکترونیک یک جزء بنیادی از کسب و کار الکترونیک به حساب می‌آید.

دپارتمان تجارت و صنعت انگلستان (۲۰۰۳) تجارت الكترونيكي را چيزي بيش از يك فناوري مي‏داند. اين دپارتمان معتقد است تجارت الكترونيكي به نحوه نگرششركت‏هاي تجاري به مشتري مربوط مي‏شود. شركت‏ها در كسب و كار الكترونيكي ازاينترنت و ساير ابزارهاي ارتباطي و اطلاعاتي براي ارتقاي عملكرد كسب و كار و حصول به موفقيت استفاده مي‏كنند.

DTIمعقتد است كسب و كار الكترونيكي با تجارت الكترونيكي تفاوت دارد. در حالي كه تجارت الكترونيكي تعريف وسيع تري از فعاليت‏هايتجاري است كه بصورت الكترونيكي انجام مي‏شود اما كسب و كار الكترونيكي سطحبالاتري از يكپارچگي فناوري‏هاي ارتباطي با فرآيندهايكسب وكار و كارهاي مديريتياست. مهمترين مسئله موفقيت در كسب و كار الكترونيكي درك اين واقعيت است كهمشتريان شما چگونه كار مي‏كنند و چگونه كسب وكار خود را به سمت مشتري هدايتكنيد.

توربان ( ۲۰۰۲) نيز كسب و كار الكترونيكي را معنايي عام تر از تجارت الكترونيكي مي‏داند كه شامل خريد و فروش الكترونيكي، خدمات مشتريان، مشاركت‏هاي تجاري ومديريت زنجيره تأمين مي‏باشد.

نمودار 2-1 تعریف تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی

 2-3 فلسفه شکل‏گیری کسب و کار الکترونیکی

بطور کلی عقیده بر این است که همگرایی بین روند توسعه اطلاعات و روند توسعه فناوری اطلاعات منجر به انقلابی تحت عنوان انقلاب ارتباطات شد. از طرف دیگر تحولات درآمد محور و هزینه محور (مزیت رقابتی) در تئوری سازمان و مدیریت، باعث ایجاد تضاد ارتباطات (ضعف ارتباطات ناشی از نگرش‏های هزینه محور مزیت رقابتی و لزوم تقویت ارتباطات با مشتری ناشی از نگرش‏های درآمد محور مزیت رقابتی) در این حوزه شد. در این راستا، حل تضاد مذکور با استفاده از انقلاب ارتباطات، شیوه جدیدی را برای روابط درون سازمانی و برون سازمانی شکل داد. این شیوه جدید ارتباطات، تحت عنوان تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی نام گرفت.


مبلغ واقعی 37,260 تومان    19% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 30,181 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۰ آبان ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 166

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون جهت سفارش بر روی لینک زیر کلیک نمائید . ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟ خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول داشته باشد و یا می خواهید دل کسی را بدست بیاورید و در این راه همیشه با شکست مواجه شده ...

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

معرفی کتاب:رستاخیز مردگان العضیف ترجمه شده نسخه فارسی عربی وانگلیسی (رستاخیز مردگان العضیف)کتاب نکرونومیکون ( آخرت مردگان ) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند.!! نام دیگرش ولی الضعیف است..!! مؤلف اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت کنید. بعضی وقت ها پیش ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

سوال عملی Power Point با جواب

سوال عملی Power Point با جواب

دانلود نمونه سوال قطعی پاورپوینت با جواب تشریحی تعداد فایل : 2 نوع فایل : Pdf ...


مطالب تصادفی

 • کیفیت خدمات خرده فروشی یعنی جنبه های فیزیکی قابلیت اطمینان تعاملات شخصی حل مسئله و خط مشی فروشگاه های شهروند
 • یافتن رابطه ی بین جو سازمانی مدارس ابتدایی شهرستان پیرانشهر با میزان اعتماد موجود در معلمان این شهرستان
 • هدف اصلي اين تحقيق بررسی و اولویت بندی روشهای تبلیغاتی موثر در جذب گردشگران خارجی به ایران است
 • هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش در سازمان می باشد؟
 • های مایع سازی گاز مایع طبیعی و مباحث مطرح شده در خصوص ورود ایران به بازار تجارت LNG
 • تحقیقات و پروژه های دانشگاهی صنایع
 • انجام کلیه امور مربوط به پایان نامه درمجموعه شیمی و فیزیک و نساجی
 • انجام تمامی سفارشات کیف چرم مردانه و زنانه (کمترین قیمت-بهترین کیفیت)
 • آموزش سایت bitdouble.io و نحوه کسب بیتکویین از طریق انجام بازی
 • ۱۰ اشتباه مهلک در طراحی وبسایت استارتاپ‌ها
 • جدیدترین مکمل های ورزشی سالم روز دنیا
 • مکمل های ورزشی کی سی ان K.C.N
 • Body Attack L-Carnitine Liquid 2000 - 1000ml
 • Arginine Shock - 260 Caps
 • Lipo 100 - 120 Caps

خراسان شمالی.اسفراین

تحقیق دانش اموزی