تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 3755
 • بازدید دیروز : 4050
 • بازدید کل : 2668515

نقش نگرش شغلی در ارتباط بین توانمند سازی با تلاش برای خدمات و قصد ترک شغلی در سازمان آموزش فنی حرفه ای استان گیلان


نقش نگرش شغلی در ارتباط بین توانمند سازی با تلاش برای خدمات و قصد ترک شغلی در سازمان آموزش فنی حرفه ای استان گیلان

فهرست مطالب

عنوان صفحه

 چکیده:1

فصل اول: كليات

1-1) مقدمه. 3

1-2)بیان مسئله. 4

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق. 5

1-4) چارچوب نظری تحقیق. 6

1-5) فرضیه های تحقیق. 7

1-6) اهداف تحقیق. 8

1-7) تعریف نظری و عملیاتی متغیرها8

1-7-1) تعریف نظری متغیرها8

1-7-2) تعریف عملیاتی متغیرها9

1-8) قلمرو تحقیق. 10

فصل دوم: ادبيات تحقيق

2-1)مقدمه:11

2-2)نگرش شغلی:12

2-2-1)نيرويانسانيپيرامون. 18

2-2-1-1)همكاران. 18

2-2-1-2) مديرانومافوق:18

2-2-2) ماهيتشغلوسازمان. 19

2-2-2-1)وابستگيشغلي.. 19

2-2-2-2)وابستگيسازماني.. 19

2-2-2-3)تناسبشغلباشاغل. 20

2-2-2-4) طراحيشغل. 20

2-2-3)عواملسازمانيومحيطي.. 21

2-2-3-1)حجمكارواسترسمحيطي.. 21

2-2-3-2)شرايطفيزيكيكار. 21

2-2-3-3)حقوقومزايايشغلي.. 22

2-2-3-4)آموزش،ارزشيابيوارتقاء. 22

2-2-3-5)توازندرزندگيشغليوخانوادگي.. 23

2-2-4)عواملفردي.. 23

2-3)توانمند سازی.. 24

2-3-1) محور های توانمندسازی.. 24

2-3-2)مزایای توانمندسازی.. 26

2-3-3)اصول توانمندسازی.. 26

2-4)تلاش برای خدمات.. 29

2-5)قصد ترک شغلی.. 33

2-5)پیشینه تحقیق. 39

2-5-1)تحقیقات داخلی.. 39

2-5-2)تحقیقات خارجی.. 41

فصل سوم: جمع آوري داده ها

3-1) مقدمه. 45

3-2) روش تحقیق. 45

3-6) روایی و پایایی پرسشنامه. 48

3-6-1) روایی.. 48

2-6-2) پایایی.. 48

3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها:50

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

4-1- مقدمه. 52

4-2- آمار توصیفی.. 53

4-2-1- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان. 53

4-3- بررسی نرمال بودن متغیرها62

4-4- آمار استنباطی.. 63

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها

5-1) مقدمه. 70

5-2) نتایج تحقیق:70

5-3) پیشنهادات کاربردی بر اساس فرضیات تحقیق:73

5-4) پیشنهاد برای تحقیقات آتی:74

5-5) محدودیت های تحقیق. 74

منابع و ماخذ:75

پيوست.. 84

 فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 3-1) سهم حجم نمونه به تفکیک هر واحد. 46

جدول 3-2) سوالات پرسشنامه به تفکیک هر متغیر. 48

جدول 3-3) میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه. 50

جدول4- 1) توصیف متغیرجنسيت.. 53

جدول4- 2) توصیف سن.. 54

جدول4- 3) توصیف تحصیلات.. 55

جدول4- 4) توصیف متغیرتوانمندسازی.. 56

جدول4- 5) توصیف متغیررضایت شغلی.. 57

جدول4- 6) توصیف متغیرتعهد سازمانی.. 58

جدول4- 7) توصیف متغیرقصد ترک شغلی.. 59

جدول4- 8) توصیف متغیرتلاش برای خدمات.. 60

جدول4- 9) توصیف متغیر نگرش شغلی.. 61

جدول4-11)ضرايب مسير در حالت استاندارد. 65

 فهرست نمودار

عنوان صفحه

نمودار4- 1) نمودار دایره ای جنسيت.. 53

نمودار4-2) نمودار میله ای سن.. 54

نمودار4-3)نمودار میله ای تحصیلات.. 55

نمودار4-4)نمودار هیستوگرام توانمندی.. 56

نمودار4-5)نمودار متغیر رضایت شغلی.. 57

نمودار4-6)نمودار هیستوگرام تعهد سازمانی.. 58

نمودار 4-7)نمودارهیستوگرام قصد ترک شغلی.. 59

نمودار4-8)نمودارهیستوگرام تلاش برای خدمات.. 60

نمودار4-9)نمودارهیستوگرام نگرش شغلی.. 61

 فهرست اشكال

عنوان صفحه

 شکل2-1) مدل تئوریک تحقیق. 15

شکل2-2) دیدگاه روانشناختی موثر در محیط کار(نمودارعلّي)18

شکل 2-3)-ارتباط بین استرس شغلی و رضایت شغلی و ترک خدمت.. 36

شکل 2-4) ارتباط بین استرس شغلی و رضایت شغلی و عملکرد وظیفه. 37

شکل 2-5) روابط بین متغیرها38

شکل 2-6)مدل اثر مستقیم و غیر مستقیم ابعاد چهارگانه خشنودی از در آمد بر قصد ترک شغل. 39

شکل 4-1)مدل ساختاري در حالت استاندارد. 64

چکیده:

این تحقیق به بررسی ارتباط بین توانمند سازی با تلاش برای خدمات و قصد ترک شغلی در سازمان آموزش فنی حرفه ای استان گیلان می پردازد.نگرش شغلی متغیر میانجی تحقیق بوده که از ترکیب متغیرهای رضایت شغلی و تعهد سازمانی ایجاد شده است. متغیر مستقل تحقیق توانمند سازی و متغیر وابسته تحقیق تلاش برای خدمات و قصد ترک شغلی است. نوع روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی ,روش گردآوری اطلاعات میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. جامعه آماری در این تحقیق کارکنان سازمان آموزش فنی حرفه ای استان گیلانمی باشند که برابر با 550 نفر است حجم نمونه با توجه به جدول مورگان 225 نفر می باشد. روش نمونه گیری نیز غیر احتمالی در دسترس خواهد بود. برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرانباخ استفاده گردید و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از تحقیق از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد. از تحلیل همبستگی، به منظور سنجش ارتباط بین متغیرها استفاده می شود. در این تحقیق جهت توصیف آماری متغیرها از نرم افزار آمار Spss استفاده شد و به منظور بررسی فرضیات از تحلیل ساختارهای عاملی با استفاده از نرم افزار AMOS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین توانمند سازی و قصد ترک شغلی رابطه معنی داری وجود دارد.بین توانمند سازی و تلاش برای خدمات رابطه معنی داری وجود دارد.بین نگرش شغلی و قصد ترک شغلی رابطه معنی داری وجود دارد.بین نگرش شغلی و تلاش برای خدمات رابطه معنی داری وجود دارد و بین توانمند سازی و نگرش شغلی رابطه معنی داری وجود دارد.

واژگان کلیدی :نگرش شغلی ، توانمند سازی ، تلاش برای خدمات ، قصد ترک شغلی

  فصل اول

کلیات تحقیق

 1-1) مقدمه

با افزايش رقابت و گسترش روشهاي توسعه منابع انساني، سازمانها تلاش مي کنند تا کارکنان مستعد خود را حفظ کرده و آنان را توانمند نمايند تا آنها بتوانند عملکرد بالايي از خود بروز دهند؛ اما، سازمانها همواره از اين مساله بيم دارند که سرمايه‌هاي انساني خود را از دست بدهند و زيان ببينند؛ زيرا، هر سازمان براي آموزش، تربيت و آماده سازي کارکنان خود تا مرحله بهره دهي و کارآيي مطلوب، هزينه‌هاي بسياري را صرف مي کند و با از دست دادن نيروهاي ارزشمند، متحمل از دست دادن مهارتها و تجربياتي مي شود که طي سالها تلاش به دست آمده است(علیزاده،1390).

این تحقیق به بررسی ارتباط بین توانمند سازی با تلاش برای خدمات و قصد ترک شغلی در سازمان آموزش فنی حرفه ای استان گیلان می پردازد.نگرش شغلی متغیر میانجی تحقیق بوده که از ترکیب متغیرهای رضایت شغلی و تعهد سازمانی ایجاد شده است. متغیر مستقل تحقیق توانمند سازی و متغیر وابسته تحقیق تلاش برای خدمات و قصد ترک شغلی است.به عبارت دیگر این تحقیق به تلاش کارکنان جهت بهبود کیفیت خدمات و کالاهای مشتری و تحویل به موقع به آنها و همچنین به میزان تمایل فرد برای ترک سازمان یا محل کار خود می پردازد.در این راستا توانمند سازی کارکنان می تواند به بهبود کیفیت خدمات کارکنان و نگرش آنها نسبت به کار و افزایش بهره وری سازمانی کمک شایانی نماید.توانمندسازی کارکنان عبارت از مجموعه سیستم ها ، روش ها و اقداماتی است که از راه توسعه قابلیت و شایستگی افراد، در جهت بهبود و افزایش بهره وری، بالندگی و رشد وشکوفایی سازمان و نیروی انسانی با توجه به هدف های سازمان به کار گرفته می شوند..

در این فصل ابتدا مسئله تحقیق بیان شده و به بررسی اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته و چارچوب نظری و اهداف و فرضیات تحقیق و متغیرهای تحقیق و قلمرو تحقیق توضیح داده خواهد شد .

1-2)بیان مسئله

تلاش برای خدمات از جمله مفاهیم مهم در سازمان ها و تئوری های انگیزشی هستند. تلاش برای خدمات نقش بسیار مهمی در رضایت انتظارات مشتریان بازی می کند. هنگامی که کارکنان برای تحویل به موقع خدمات تمایلی نداشته باشند، آنگاه کیفیت خدمات در آن سازمان ضعیف است(perry,2013).

قصد ترک شغلی، تمایل هوشیارانه و عمدی به ترک نمودن سازمان است. این تمایل می تواند از روی یک واکنش احساسی به روابط فرد با دیگران اتفاق بیافتد و یا فرد دارای افکار خیالی و اشتباه در باره سازمان خود باشد. تحقیقات نشان داده که بین تلاش برای خدمات و قصد ترک شغلی و توانمندسازی کارکنان ارتباط وجود دارد.

در سازمان فنی حرفه ای به دلیل کمبود نیرو و ساعات کاری زیاد عملکرد کارکنان پایین بوده و این موضوع باعث شده که بهره وری سازمان کاهش یابد . عملکرد پایین کارمندان می تواند به دلیل پایین بودن رضایت کارکنان و تعهد آنها باشد. یکی از رویکردهای استراتژیک سازمانها برای نیل به عملکرد بالا و دستیابی به موفقیت­های چشم­گیر، افزایش رضایت و تعهد افراد سازمان و تغییر در نگرش آنها می باشد که باعث کاهش ترک شغلی کارکنان می شود. ترک شغل از جمله متغیرهای سازمانی است که پژوهش های بسیاری در ارتباط با آن انجام گرفته است. مفهومی که رابطه ی نیرومندی با ترک شغل دارد، قصد ترک شغل است(حیاتی و همکاران،1391). تحقیقات پری (2013) نشان داده است که نگرش شغلی و توانمند سازی بر ترک شغل تاثیر می گذارد توانمند سازی به استقلال کارمندان در تصمیم گیری هایشان درباره اینکه چگونه آنها کارهای روزانه خود را انجام می دهند،گفته می شود توانمند سازی یکی از موضوعات کلیدی در سازمان هاست که باعث مزیت رقابتی می شود.

توانمندسازی کارکنان به عنوان شایستگی ها، توانایی ها و ویژگی های کارکنان تعریف می شود که باعث می شود سازمان به اهداف خود دست یابد. به عقیده عمده مدیران امروز، کارایی یعنی دستیابی به بیشترین نتایج با کمترین منابع و از طرف دیگر انتظارات کارکنان نیز داشتن احساس مالکیت، داشتن کار با معنی، صراحت و صداقت در کار، خودیابی و خودشکوفایی می باشد.تواناسازی مفهومی است که می تواند هم منافع سازمان را تامین کند و هم احساس مالکیت و سرافرازی را در کارکنان ایجاد نماید(دعایی،1390).توانمندسازی ظرفیت های بالقوه انسان را شکوفا می سازد. با توجه به اهمیت موضوع توانمند سازی، سازمان های مختلف، برنامه های متفاوتی را برای توانمندسازی کارکنانشان به اجرا در آوده اند.( پاک طینت، 1391).

براساس تحقیقات پری[1] (2013) نگرش شغلی از ترکیب متغیرهای رضایت شغلی و تعهد سازمانی ایجاد می شود(perry,2013). پژوهشهاي صورت گرفته نشان مي دهد که کاهشِ تعهد سازماني کارکنان مي تواند موجبات تمايل به ترک شغل را در آنان فراهم آورد (Kim etal,2000).

تعهد سازماني، تمايل به بقا و تلاش بسيار زياد براي سازمان و همچنين پذيرش ارزشها و اهداف سازمان مي باشد(علیزاده،1390). قبل از پژوهش پورتو و همکاران ، پژوهشگران، خشنودي شغلي را به عنوان عامل اصلي ترک شغلمحسوب مي‌کردند؛ اما، پژوهش آنان نشان داد که تعهد سازماني نيز بر تمايل به ترک شغل تاثير مي‌گذارد، نتيجه اي که قبل از آن حاصل نشده بود. همچنين، آنها به اين نتيجه رسيدند که در مقايسه با خشنودي شغلي، تعهد سازماني بهتر مي تواند ترک شغل کارکنان را پيش‌بيني نمايد.

ارتباط بين ترک شغل و رضایت شغلي يکي از مفاهيمي است که به صورت گسترده مورد پژوهش قرار گرفته است. کوتن و توتل( 1986)؛ آرنولد و فلدمن(1982)؛ بلودرن،( 1982)؛ موبلي ، (1982) به اين نتيجه رسيدندکه بين رضایتشغلي و ترک شغلي رابطه منفي وجود دارد و احتمال بيشتري وجوددارد، شاغليني که رضایت شغلي پاييني دارند، شغل خود را ترک مي‌کنند؛ زيرا عدم رضایت شغلي مي‌تواند منجر به فرسودگي شغلي شده و کارکنان را وادار به ترک شغل نمايد(علیزاده،1390). پيرامون تحقيقات انجام شده درخصوص رضایت شغلي نشان مي‌دهد که رضایت کلي از شغل به عنوان يک مفهوم عام در تمايل به ترک شغل، تاثير دارد. با وجود اين، برخي از تحقيقات جنبه‌هاي اختصاصي تر خشنودي شغلي رابراي مثال رضایت از حقوق، سرپرستي و ماهيت کار در ترک شغل موثر مي‌دانند.

لذا با توجه مسائل گفته شده،محقق به دنبال پاسخگویی به این سوال است که آیا بین توانمند سازی با توجه به نگرش های شغلی(رضایت شغلی و تعهد سازمانی) با تلاش برای خدمات و و قصد ترک شغلی در سازمان فنی حرفه ای استان گیلان رابطه وجود دارد؟

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به مطالعات و نتایج و آمارهای منتشره ازمرکز ملی بهره وری،بهره وری سازمانها اجرائی کمتر از حد پیش بینی شده است و یا تقلیل سهم رشد بهره وری از سال1375 از 5/3 به 2/2 در برنامه سوم توسعه تقلیل یافته است(امینی،1389 ). بنابر این یافته های آماری پائین بودن بهره وری را نشان می دهدکه خود می تواند وجود مشکلات را در عملکرددستگاه های اجرائی و پایین بودن انگیزه کارمندان را نشان دهد. افزایش انگیزه و تغییر نگرش کارکنان و توانمند سازی آنان می تواند کمک شایانی در بهبود عملکرد سازمان باشد .امروزه کشور به فعالیت هايي نیاز دارد که بتواند همگام با پیشرفت جهانی حرکت ، واز غافله پیشرفت و ترقی عقب نماند این مهم با تلاش مضاعف کارکنان برای بهبود کیفیت خدمات به مشتریان و مردم در سازمانها و شرکت ها تحقق می یابد و موجب بهره وری ادارات دولتی علاوه بر داده ها به ستاده ها ی حوزه کاری باید توجه ویزه داشته باشند ،حقایق اجتماع و نیاز های جامعه را جانشین عواطف و سطحی نگری نمایند و به یک سنجش استاندارد و مورد وفاق جامعه برای اندازه گیری عملکرد خود برسند . از مدیریت بوروکراسی به سازمانهای انعطاف پذیر روی آورند البته همه موارد در کشور ما نیاز به برنامه ریزی سیستماتیک ،داشتن افراد صادق در جامعه نیاز است (علیزاده،1390). لازمه این امر بستر سازی فرهنگی در جامعه است . در کشور و استان ما که در یک رقابت وسیع و گسترده جهانی قرار گرفته ایم ،جهت کاهش فاصله خود با دنیا بایدبتوانیم سهمی در رشد اقتصادی کشور با افزایش عملکرد موسسات دولتی داشته باشیم و عامل بهره وری در این مورد بسیار ارزشمند می باشد بطوری که با نداشتن بهره وری سرمایه افزایش که با امکانات و محدودیت های جهانی کاری بس دشوار و هدر دادن سرمایه ملی حاصل از درآمدهای نفتی است .

از آنجا که رفتار کارکنان در سازمان می تواند متأثر از نگرشهایشان باشد، از این رو، آگاهی از آنها برای مدیران سازمانها ضروری به نظر می رسد. با وجود این، بایستی اذعان کرد، آگاهی از همه نگرشهای کارکنان برای مدیران سازمان اهمیت چندانی نداشته و مدیران نیز علاقه ای به دانستن همه این نگرشها ندارند. درواقع مدیران بیشتر علاقه مند به دانستن آن دسته از نگرشهایی هستند که با کار و سازمان مرتبط است(perry,2013). تعهد بالاي كاركنان نسبت به سازمان و رضایت شغلی ونگرش مثبت نسبت به كار و سازمان از عوامل بسيار مهم براي بهبود عملکرد کارکنان سازمان به شمار مي آيند که باعث افزایش بهره وری خواهد شد. بنابراین ارتباط بین این متغیرها بسیار مهم بوده تا بتوان از طریق روابط بین آنها، راهکارهای لازم برای بهبود عملکرد کاركنان پیدا نمود. یکی از متغیرهایی كه با نگرش نسبت به كار و رضایت شغلي ارتباط دارد، تعهد سازماني است. تعهدسازمانينوعينگرششغلياستوعبارتستازحالتيكهعضوسازمانهدفهاي سازمانرامعرفخودمی داندوآرزوميكندكهدرعضويتآنسازمانبماند،لذادرراستاي تحققاهدافسازمانتمامتلاشوسعيخودرامينمايد(پارسيان،1386).

1-4) چارچوب نظری تحقیق

این تحقیق به بررسی ارتباط بین توانمند سازی با تلاش برای خدمات و قصد ترک شغلی در سازمان آموزش فنی حرفه ای استان گیلان می پردازد.نگرش شغلی متغیر میانجی تحقیق بوده که از ترکیب متغیرهای رضایت شغلی و تعهد سازمانی ایجاد شده است. متغیر مستقل تحقیق توانمند سازی و متغیر وابسته تحقیق تلاش برای خدمات و قصد ترک شغلی است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از معادلات ساختاری استفاده خواهد شد.

توانمندسازی یک استراتژی سازمانی است که مسئولیت بیشتری جهت تصمیم گیری به کارکنان اعطاء می کند و مشارکت آنان را در کنترل فرآیندهای سازمان افزایش می دهد. تلاش برای خدمات، تلاشی است که کارمندان در جهت بهبود کبفبت خدمات سازمان انجام می دهند. نگرش شغلی به احساسات و ادراکات فرد پیرامون محیط کار و، همکاران و سازمان گفته می شود و قصد ترک شغلی نگرش شغلی است برای ترک سازمان یا محل کار خود است. مدل تحقیق بصورت زیر است:

توانمند سازی

نگرش شغلی

قصد ترک شغلی

تلاش برای خدمات

شکل1- 1)مدل تحقیق(perry,2013)

 1-5) فرضیه های تحقیق

بین توانمند سازی و قصد ترک شغلی رابطه معنی داری وجود دارد.

بین توانمند سازی و تلاش برای خدمات رابطه معنی داری وجود دارد.

بین نگرش شغلی و قصد ترک شغلی رابطه معنی داری وجود دارد.

بین نگرش شغلی و تلاش برای خدمات رابطه معنی داری وجود دارد.

بین توانمند سازی و نگرش شغلی رابطه معنی داری وجود دارد.

1-6) اهداف تحقیق

سنجش توانمند سازی ، قصد ترک شغلی، تلاش برای خدمات، نگرش شغلی در کارکنان سازمان آموزش فنی حرفه ای استان گیلان

سنجش رابطه توانمند سازی و تلاش برای خدمات در کارکنان سازمان آموزش فنی حرفه ای استان گیلان

سنجش رابطه نگرش شغلی و قصد ترک شغلی در کارکنان سازمان آموزش فنی حرفه ای استان گیلان

سنجش رابطه نگرش شغلی و قصد ترک شغلی در کارکنان سازمان آموزش فنی حرفه ای استان گیلان

سنجش رابطه توانمند سازی و نگرش شغلی در کارکنان سازمان آموزش فنی حرفه ای استان گیلان

1-7) تعریف نظری و عملیاتی متغیرها

1-7-1) تعریف نظری متغیرها

نگرش شغلی:

مجموعه ای از احساسات، امیال، ترسها، اعتقادات، پیش داوریها یا تمایلات دیگر است که برای وارد عمل شدن یک شخص به خاطر تجربه های گوناگون او، آمادگی های لازم را فراهم می کند.Gawronski,2007)). نگرش شغلی در این تحقیق شامل رضایت شغلی و تعهد سازمانی می باشد.

توانمند سازی

توانمند سازی یعنی اینکه کارکنان بتوانند به خوبی وظایفشان را درک کنند ، پیش از انکه به آنان بگویید چه کار کنند.توانمند سازی به فرایندی اطلاق می شود که برای کارکنان انعطاف پذیری و آزادی بیشتری جهت تصمیم های کاری فراهم می کند و عقیده اصلی آن است که کارکنان زمانی که به آنها مسئولیت های گسترده داده می شود به صورت خلاقانه تری واکنش نشان داده و تشویق به مشارکت میشوند و به آنها کمک می شود که از کار خود راضی باشند (Greasley,2008,P41).

قصد ترک شغلی

قصد ترک شغلی به تمایل فرد برای ترک سازمان یا محل کار خود گفته می شود . قصد ترک شغلی اساساً شیوه ای از آمادگی در جهت مخالف به مسائل مختلف است. این تمایلات نه به گذشته ربط دارند و نه اساساَ به زمان حال، بلکه به عنوان یک قاعده، به آینده مربوط می شوند(.(Eagly,2007

تلاش برای خدمات

به تلاش کارکنان جهت بهبود کیفیت خدمات و کالاهای مشتری و تحویل به موقع به آنها گفته می شود(perry,2013).

   1-7-2) تعریف عملیاتی متغیرها

توانمند سازی

این متغیر با مولفه هایی مانند تمایل به حل مشکلات، دلگرمی از حل مشکلات، حل مشکلات مشتری در همان لحظه، انجام هر کاری برای حل مشکلات و تسلط به حل مشکلات و طیف پنج گزینه ای لیکرت در مقیاس فاصله ای سنجیده می شود.

 نگرش نسبت به کار:

این متغیر با مولفه هایی مانند رضایت فرد از شغل خود و دلچسب بودن محیط کارو دلبستگی زیاد به محیط کار و طیف پنج گزینه ای لیکرت در مقیاس فاصله ای سنجیده می شود.

قصد ترک شغلی

این متغیر با مولفه هایی مانند میزان وفاداری فرد به سازمان و علاقه به سازمان و ترک نکردن سازمان و طیف پنج گزینه ای لیکرت در مقیاس فاصله ای سنجیده می شود.

تلاش برای خدمات

این متغیر با مولفه هایی مانند تلاش برای بهبود خدمات سازمان و طیف پنج گزینه ای لیکرت در مقیاس فاصله ای سنجیده می شود.

1-8) قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی : قلمرو موضوعی تحقیق" حوزه مدیریت رفتار سازمانی" می باشد و به بررسي نقش نگرش شغلی در ارتباط بین توانمند سازی با تلاش برای خدمات و قصد ترک شغلی می پردازد.

قلمرو مکانی : قلمرو مکانی تحقیق کارکنان سازمان آموزش فنی حرفه ای استان گیلان می باشد.

قلمرو زمانی : قلمرو زمانی تحقیق شش ماه دوم سال 1393 می باشد.

2-1)مقدمه:

نيرويانسانيبخشعمده اياززندگيخودرادر محيطسازمانيميگذرانند،طبيعياستكهتوجهو آگاهيبهابعادسلامتجسماني،روانيواجتماعي كاركنانازاهميتفراوانيبرخورداراست (مشبكي،1385، ص5) .

در این فصل به بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق پیرامون سازه های پژوهش پرداخته خواهد شد. نگرش شغلی متغیر میانجی تحقیق بوده که از ترکیب متغیرهای رضایت شغلی و تعهد سازمانی ایجاد شده است. متغیر مستقل تحقیق توانمند سازی و متغیر وابسته تحقیق تلاش برای خدمات و قصد ترک شغلی است. اصولاهرسازمانيهمواره درصددآگاهيازنگرش هايشغليكاركناناستو اگرايننگرشهابهصورتيمشخصبيانشوند سازمانهاميتوانندجهتمديريتنيرويانساني اطلاعاتمفيديبدستآورند. یکی از موضوعات اساسی که مدیران در روند تحول سازمانی با آن مواجه اند توانمندسازی کارکنان است. توانمندسازی یک استراتژی سازمانی است که مسئولیت بیشتری جهت تصمیم گیری به کارکنان اعطاء می کند و مشارکت آنان را در کنترل فرآیندهای سازمان افزایش می دهد. در تعريف توانمندسازي، عواملي چون انگيزش دروني، ادراك و تعهد، ساختار شغل، انتقال قدرت يا اختيار و تسهيم منابع و اطلاعات به كار رفته است. توانمندسازی رویکردی است که در آن، رهبر کارکنان اجرایی را به عنوان جزء اصلی اثربخشی سازمانی توانمند می کند. از آن جا كه سرمايه ي انساني مهم ترين عامل مزيت رقابتي و محور سازمان ها به شمار مي رود، فراهم سازي بستر بروز و ظهور قابليت ها و به كارگيري توانايي هاي آنان در سازمان، اهميت ويژه اي دارد. از اين رو، در سال هاي اخير، بسياري از سازمان ها، اجراي برنامه هاي توانمندسازي را، به عنوان روشي مناسب براي اين منظور تشخيص داده اند .

2-2)نگرش شغلی:

نگرششغلیبهمعنايطرزتفكرفردنسبتبهجنبه هايمختلفشغلش (مانک[2]،2007) ونوعیسنجشروحیهدرانجاموظیفهمحسوبميشود؛بدینمعنیکهنشانمیدهدفرد نسبتبهشغلخوددارایرضایتشغلییاعدمرضایتشغلیاست.

بررسينگرشهايكاركناندر سازمانهايمختلفبهدليلنتايجقابلملاحظهايكه ميتواندبربهبودرفتارهايسازمانيداشتهباشد،طي چنددههگذشتهموردتوجهمحققانوصاحبنظران مديريترفتارسازمانيومديريتمنابعانسانيبوده است(سروش، 1381 ،ص41-42)اصولاهرسازمانيهمواره درصددآگاهيازنگرش هايشغليكاركناناستو اگرايننگرشهابهصورتيمشخصبيانشوند سازمانهاميتوانندجهتمديريتنيرويانساني اطلاعاتمفيديبدستآورند(بزرگزاده[3]،2002).

چهارضرورتاصليعامل انسانيشاملتعهدسازماني،رضايتشغلي،تضادنقش وتمايلبهتركخدمتمتاثرازبازارمحوري است:

تعهدسازماني :درادبياتدورويكردبراي تعريفتعهدسازمانييافتميشود . درتعريفاول، تعهدبهعنوانهدفكارمندانبرايكارمداومدر سازماناست. دومينتعريفنيزآنرابهعنواندلبستگي كهبينافرادوسازمانهاوجودداردوانعكاسياز ميزانودرگيريروانيكارمنداندرسازماناست،تعريفميكند(جاراميلووهمكاران[4]،2006، 332P).

تعهدسازمانييكنگرششغليوحرفهاياست كهبهواسطهپيامدهايكاريوشغليمتعدديكهبراي سازمانهاداشتهوداردموردتوجهقرارگرفتهاست(والومبواوهمكاران[5]،2008، اكرودو همكاران[6]،2009)

سازمانهاازطريقدوشيوهميتوانندتعهدسازماني كارمندانشآنراافزايشدهندابتداسازمانهاميتوانند درككارمندآنراازعضويتسازمانيافزايشدهند، دوماينكهسازمانهاميتوانندبهكارمنداننشاندهند كهآنموردتوجهكارفرمايندوكارفرمابرايآن ارزشقائلاستواينهمازلحاظنظريوهمعملي مهماست(روسيو[7]2006, 122p)تعهدسازمانيدر تحقيقهايزياديدررابطهبامتغيرهايگوناگونيچون عملكردزمينهاي(كيچيوهمكاران[8] 2009،p53-62)رهبري مديريتيومتغيرهايسازماني(آكرودوهمكاران،2009) رضايتشغلي(گليريوزوهمكاران[9]،2008)و محيطكارفاميليوتركشغل(نيلو همكاران2009[10])موردمطالعهقرارگرفتهاست.

رضايتشغلي:رضايتشغلي،زاييدهعواملي نظيرمحيطكار،نظامسازمانيشغل،روابطحاكمبر محيطكار،عواملاجتماعيوتاثيرعواملفرهنگي است. رضايتشغليبهعنوانيكيازاصليترين شاخصه هايرفتاردريكسازمانتلقيگرديدهوبه عنوانيكيازعواملياستكهميتوانبااستفادهازآن وضعيتيكسازمانراموردبررسيوتجزيهوتحليل قرارداد(تركيانتبار،1383).

محققانرضايتشغليراازديدگاه هايمختلف تعريفوتوجيهنمودهاند . حتيدراينديدگاهها، برداشتهايمختلفوگاهمتناقضينيزصورتگرفته است(هوت،[11]2006)درواقعرضايتشغلياز موضوعاتياستكهازدهه1920بهبعد،بارهادر سازمانهايمختلفموردمطالعهقرارگرفتهاست . به گفتهبسياريازكارشناسان،يكيازچالشبرانگيزترين مفاهيمسازمانيوپايهبسياريازسياستهاوخط مشي هايمديريتبرايافزايشبهرهوريوكارايي سازماناست(حيدرعلي،1386) .ويكتورروم،رضايت شغليرابهعنوانتمايلاتروانيفردنسبتبهنقشيكه شاغلدرشغلخودايجادميكند،تعريفكرد. دراين تعريفباتوجهبهنقشمفهومكهعبارتاستاز كارآمديدرانجاميكوظيفهبهوسيلهفرد،ميتوان گفتشاغلخودرادرسازمانمفيدمييابد،درنتيجه، احساسرضايتبهاودستميدهد(عسگريان[12] ،2000).

تضادنقش: تضادنقشزمانيبوجودمي آيدكهشخصازشغلوكاريكهبرعهدهگرفته است،اطلاعكافينداشتهباشدبدينمعنيكهاهداف كاريوي،آنگونهكهبايدوشايد،واضحوصريح نيستواونميتواندبيناهدافوانتظاراتكارخودو همكاران،مسووليتهاييكهبهواسطهاينكاربرعهده گرفتهاستونقشخوددراينميان،پيونددرستي برقرارسازد(استورا،1381).

تضادنقشوجوددرخواستهايمتناقضرادر نقشيواحديابيننقشهايچندگانهنشانميدهد . در واقعتضادنقشبهجنبه هاييازشغلاشارهداردكهمي تواندنوعيسردرگميرادرفردايجادنمايند(جكسون واسچلر[13]،2001).

تمايلبهتركخدمت: تمايلبهترك خدمتبهاشكالمختلفپويائينيرويكاردردرون سازمانوسرنوشتنهائييكسازمانراتحتتأثير قرارميدهد(ميدينس[14]2007)بهباوراستالورث،تركخدمتبرايسازمانهاهزينه هايزياديرادرپي دارد،چراكهاغلبسازمانهابرايدستيابيبهنيروي انسانيكارآمدوموثر،سرمايهگذاريهايزياديدر حوزههايگزينش،آموزشورشدوگسترشنيروي انسانيصرفمينمايند. يافته هايعلمينشانميدهندكهتمايلبهتركشغل ازارادهآگاهانهوحسابشدهشاغلبرايتركسازمان ناشيميشود(مييروآلن[15]،2000) يعني،كاركنانبه يكبارهسازمانراتركنميكنند،بلكه " تمايلبه تركشغل" رابهصورتتدريجيدرخودپرورش ميدهندوپسازدرنظرگرفتنهمهشرايطومناسب بودنفرصتهاياستخداميدرسازمانهايديگر، اقدامبهتركشغلمينمايند.

پژوهشهايصورتگرفتهنشانميدهدكهتمايلبه تركشغلبهخوبيميتواندتركشغلآتيكاركنان راموردپيشبينيقراردهدكههزينه هايتركخدمت كاركنانراميتواندشاملهزينه هايمربوطبهپست بلاتصدي،هزينههاياستخدامكاركنانجديد، هزينههايآموزشوهزينه هايكاهشبهرهورياست(هوموگريفس[16]،2001).

نگرشهايشغليكاركنانيكهدرتماسبامشتريان هستند،رضايتمشتريانووفاداريبهصورتمستقيم بههممربوطهستندومديريتايننگرشهابراي موفقيتسازماناساسياست(ديويس[17]،2000).


مبلغ واقعی 34,610 تومان    19% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,034 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۰ آبان ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 374

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون جهت سفارش بر روی لینک زیر کلیک نمائید . ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟ خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول داشته باشد و یا می خواهید دل کسی را بدست بیاورید و در این راه همیشه با شکست مواجه شده ...

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

معرفی کتاب:رستاخیز مردگان العضیف ترجمه شده نسخه فارسی عربی وانگلیسی (رستاخیز مردگان العضیف)کتاب نکرونومیکون ( آخرت مردگان ) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند.!! نام دیگرش ولی الضعیف است..!! مؤلف اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت کنید. بعضی وقت ها پیش ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

سوال عملی Power Point با جواب

سوال عملی Power Point با جواب

دانلود نمونه سوال قطعی پاورپوینت با جواب تشریحی تعداد فایل : 2 نوع فایل : Pdf ...


مطالب تصادفی

 • کیفیت خدمات خرده فروشی یعنی جنبه های فیزیکی قابلیت اطمینان تعاملات شخصی حل مسئله و خط مشی فروشگاه های شهروند
 • یافتن رابطه ی بین جو سازمانی مدارس ابتدایی شهرستان پیرانشهر با میزان اعتماد موجود در معلمان این شهرستان
 • هدف اصلي اين تحقيق بررسی و اولویت بندی روشهای تبلیغاتی موثر در جذب گردشگران خارجی به ایران است
 • هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش در سازمان می باشد؟
 • های مایع سازی گاز مایع طبیعی و مباحث مطرح شده در خصوص ورود ایران به بازار تجارت LNG
 • تحقیقات و پروژه های دانشگاهی صنایع
 • انجام کلیه امور مربوط به پایان نامه درمجموعه شیمی و فیزیک و نساجی
 • انجام تمامی سفارشات کیف چرم مردانه و زنانه (کمترین قیمت-بهترین کیفیت)
 • آموزش سایت bitdouble.io و نحوه کسب بیتکویین از طریق انجام بازی
 • ۱۰ اشتباه مهلک در طراحی وبسایت استارتاپ‌ها
 • جدیدترین مکمل های ورزشی سالم روز دنیا
 • مکمل های ورزشی کی سی ان K.C.N
 • Body Attack L-Carnitine Liquid 2000 - 1000ml
 • Arginine Shock - 260 Caps
 • Lipo 100 - 120 Caps

خراسان شمالی.اسفراین

تحقیق دانش اموزی