تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 3506
 • بازدید دیروز : 4050
 • بازدید کل : 2668266

طراحي و كاربرد سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليتABC جهت محاسبه بهاي تمام شده خدمات در بيمارستانهاي دولتي ) مطالعه موردي بيمارستان شهيد فقيهي ش word


1-مقدمه

امروزه با رشدوتوسعه تكنولوژيهاي پيشرفتهدر ابعاد مختلف توام با افزايش پيچيدگيوتنوع فعاليتها، درك اينتغييراتوسنجش تاثيرات آنبر هزينه هاي سازماني اهميت زيادي دارد. اهميت اين امر براي واحدهاي خدماتي با توجهبه اينكه درجه تنوعوتغييرات در آنها، نسبت به فعاليتهاي توليدي بيشتر است، مضاعف مي باشد. بديهي است كهشناخت اين فعاليتهاوسنجشتاثيرات آن برهزينه هاي سازماني مستلزم طراحي يك سيستم مناسب هزينه يابي در اينزمينه مي باشد. اهميت شناخت وكنترل هزينه ها چه در موسسات دولتيوچه در سازمانهاي خصوصي بركسي پوشيده نيست. اما دستيابي به اين مهم، نيازمند طراحي يك سيستم مناسبوكارآ است كه قادر به شناختتنوع وپيچيدگي فعاليتهاي، وسنجش تاثيرآن بر هزينه هاي ارائه خدمات باشد. سيستم هايسنتي هزينه يابي، خصوصا سيستمهايي كه در سطح بيمارستانهاي كشور استفاده مي گردد،بدليل ماهيت آن عملا قادر به برآوردن اين انتظارات نمي باشد. چون اين سيستمها براساس يكسري تعرفه هاي ثابت وضع شدهوبدون توجه به شرايطووضعيت هر بيمارستان، بهايتمام شده خدمات ارائه شده را محاسبه مي كند. بديهي است كه استفاده از اين روش علاوهبر اين كه باعث ايجاد اشكالاتونواقصي در محاسبه بهاي تمامشده واقعي مي گردد، اطلاعات مناسبي را براي تصميم گيري در اختيار مديران قرار نميدهند. بنابراين لزوم استفاده از سيستمهاي نوين هزينه يابي كه در سطح دنيا معمول ميباشد، بعنوان يك ضرورت اساسي مطرح است. يكي از سيستم هاي نوين هزينه يابي كه كاربردهاي گوناگون آن در فعاليتهاي خدماتي روز به روز در حال گسترش است، سيستم “هزينه يابي برمبنا ي فعاليت“ يا اصطلاحا سيستم "ABC"1 است. اين سيستم بابكارگيري روشهاي مناسب، اثرات حاصل از تغييرات فعاليتها، پيچيدگي، تنوعوويژگيهاي خاص هر فعاليت رادر محاسبه هزينه هاي آن منظور مي كند. يكي از ويژگيهاي اين سيستم كه آن را از سايرسيستم ها متمايزمي كند، توانايي شناسايي دقيق هزينه ها وارائه اطلاعات غير مالي جهتبهبود عملكرد وافزايش كار آيي فعاليتها مي باشد. وتا حد ممكن با بكارگيريروشهاي مناسب اين اثرات را بطور كمّي جذب محاسبه بهاي تمام شده خدمات ومحصولات مي كند.

2-فوايد ناشي از اجراوبكارگيري سيستمپيشنهادي

با توجه به اينكه سيستم تعرفــــهگذاري موجود در نظام بيمارستاني از جنبه هاي مختلف مناسب نمي باشد، بنابراين ارائهسيستمي كه بتواند نقايص سيستم موجود را برطرف كند، بسيار مفيدواساسي تلقي مي گردد. فوايدناشي از اجراي سيستم پيشنهادي، با توجه به استفاده كنندگان اطلاعات سيستم هزينهيابي بيمارستاني (مديرانوتصميم گيرندگان بيمارستان، دولتها، بخش خصوصي، شركتهاي بيمهوسرمايه گذاران) متفاوت ميباشد. بطور كلي فوايد ناشي از اجراي سيستم پيشنهادي در دو جنبه اصلي قابل طرح استكه عبارتند از:1- اطلاعاتي كه سيستم پيشنهادي مي تواند براي استفاده كنندگان داخليبيمارستان فراهم كند و2- اطلاعاتي كه اين سيستم مي تواند براي ساير استفاده كنندگانخارجي فراهم كند. بر اين اساس مهمترين منافع سيستم پيشنهادي براي استفاده كنندگانداخلي عبارت است از

1-ارائة مفاهيم نظري در موردمعرفيوشناسايي مبانيسيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت (ABC) وسازمانهايي كه اين سيستم رابراي هزينه يابيوتهيهاطلاعات مورد نياز بكار گرفته اند.

2-تخصيص دقيق هزينهها به فعاليتهاي مورد نياز براي انجام خدمات وسپس محاسبه دقيقوصحيح بهاي تمام شده خدماتارائه شده از طرف بيمارستان با توجه به مباني سيستم ABC در بخشهايمختلف.

3-تهيهوارائه اطلاعات جانبي برايتصميم گيرندگانومديريتبيمارستان، از جمله استاندارد نمودن فعاليتها، آناليز فعاليتها، شناسايي فعاليتهايداراي ارزش افزودهوبدونارزش افزوده، تعيين زمان انجام فعاليتها، تعيين مواد ولوازم مصرفي براي انجام هرفعاليت، ابزار وتجهيزات مورد نياز براي انجام فعاليتهاوغيره.

4-تعيين منابعوامكانات مورد نياز برايانجام فعاليتها از نظرميزان هزينه منابع مصرفي.

5-فراهم نمودن اطلاعات لازمبراي نظام بودجه بندي بيمارستاني خصوصاً بودجه بندي بر مبناي فعاليت1(ABB) .

6-فراهم كردن اطلاعات مناسببراي ارزيابي عملكرد كاركنان در بخشهاي مختلف بيمارستانوهمچنين ارزيابيعملكرد با ساير بيمارستانها2(BM )براي جبران دهيخدماتوتشويق عملكردمناسب.

7-فراهم كردن يك مبنا وپايهبراي اجراي سيستم بهبود مستمر3از طريق بكارگيري سيستمكايزنوهزينه يابيهدفي4.

منافع ناشي از اجراوبكارگيري سيستم پيشنهاديبراي استفاده كنندگان خارجي

1-ارائه اطلاعات مناسب براي تصميم گيري در خصوص سرمايهگذاري بخش خصوصيومشاركتاين بخش در نظام بيمارستاني.

2-استفاده از اطلاعات تعييننرخ بازگشت سرمايه5 (ROI )، سودآوريسرمايه گذاري انجام شدهومقايسه آن با ساير سرمايه گذاريها در بخشهاي مختلف اقتصادي.

3-تصميم گيري در خصوص تعيينووضع ميزان تعرفهوفرانشيز پرداختي از طرفسازمانهاي بيمه با توجه به نوع بيماريهاوخدماتي كه از طرفبيمارستانها به بيمه شدگان ارائه مي گردد.

3- پيشينه قيمت گذاري خدمات پزشكي

تا اواخر دهة80 صحت محاسبه هزينه هادر بيمارستانهاومراكزبهداشتي به عنوان يك مسأله اساسي مطرح نبود. اما از سال 1983با توجه به افزايش نقشتكنولوژي در ارائة خدمات بهداشتيوتخصصي شدن بيشتر فعاليتها،اين سازمانها براي ارائة بيشتر خدماتوجبران هزينه ها نياز بهبكارگيريواستفاده ازروشهاي هزينه يابي براي محاسبه درآمدوهزينه ها داشتند. براي اينمنظور بيشتر بيمارستانها سيستم محاسبه هزينه هاوتعرفه هاي خود را بر اساسروش تشخيص گروههاي متخصص6(DRG)گذاشتند.بر اساساين روش جديد، بيمارستانها بر اساس تشخيص گروه متخصصان (DRG) هزينه هاوبهاي تمام شده خدمات را درازاء كارهاي انجام شده براي بيمار، محاسبه مي كردند.

در قرن نوزدهم، اهميت كسب اطلاعاتصحيح در مورد هزينه هاي ارائة خدماتوتاكيد بر اهميت مديريتهزينه، باعث گرديد تا سيستم محاسبه هزينه ها از يك مبنا ثابت تغيير داده شود تاعلاوه بر اخذ مبلغ پايه، بخشي از هزينه ها نيز كه هزينه هاي متغير است بر اساستشخيص گروه متخصصان (DRG) از بيماران اخذ گردد. اين مسأله تا حد زيادي باعث افزايش اثربخشيوواقعي تر شدن سيستمهزينه يابي بيمارستاني گرديد. بطوريكه اين روش تا بحال زير بناي بيشتر سيستمهايموجود براي محاسبه هزينه ها بوده است.

بعد از موفقيتوگسترش چشمگير سيستم ABC دربخش صنعتوبا توجه بهقابليتهاي اين سيستم، از اوايل دهة نود كاربرد آن در فعاليتهاي خدماتي خصوصاً دربيمارستانهاومراكزمراقبتي مطرح گرديد. در اين ميان كاپلن ((Kaplan,1990 نسبتبه ديگران سهم مهمي در گسترش سيستم ABCدر فعاليتهاي خدماتي داشت. همزمان بامعرفيوكاربرد اين سيستم،صحت هزينه هاي محاسبه شده در بخش درمان براي مديران بيمارستانها، پزشكان، كاركنانبيمارستانوسرمايه گذاراندر بخش بيمارستانوهمچنيندولتها اهميت زيادي پيدا نمودواين افراد در واقع كسانيبودند كه از اطلاعات هزينه اي بيمارستان به نحوي در تصميم گيريهاي خود استفاده ميكردند. بطوريكه بعد از مطرح شدن اين سيستمواثبات قابليتهاي آن، تا سال 1997 بيش از 20% بيمارستانهاي آمريكاوكانادا از سيستم ABCبراي محاسبة بهاي تمام شدة خدمات ارائه شده وكنترل هزينه ها، استفاده ميكردند.


4 -مكانيزم اجرائي سيستم ABC وبررسي ديدگاههاي اين سيستم

سيستمهزينه يابي بر مبنايفعاليتيكي از سيستم هاي نوين هزينه يابي است كه مي تواند بطور مجزا ويا همراهبا سيستم هاي موجود هزينه يابي در جهت فراهم كردن اطلاعات مناسب در تصميم گيريهااستفاده شود. يكي از ويژگيهاي مهم ABC كه آن را از سيستم هاي سنتي متمايز ميسازد، توجه به پديده هاي نوين عملياتيواثرات تكنولوژي حاكم بروضعيت موجود استوتا حدممكن با بكارگيري روشهاي مناسب، اين اثرات را به طور كمّي جذب خدمات ارائه شده ميكند.

در سيستم هاي هزينه يابي سنتي،عموما" از طريق ايجاد مراكز هزينه، كليه هزينه هاي دواير عملياتي وغير عملياتي برتعداد ونوع خدمات ارائه شده تقسيم مي شود تا از اين طريق بهاي تمام شده تعيين گردد. در اين سيستم ها هيچ گونه ارتباط مستقيمي بين فعاليت هاي لازم جهت ارائه خدماتوميزان استفاده از منابعوجود ندارد. در نتيجه بهاي تمام شده منعكس كننده مستقيم فعاليت هاوارزش هاي منابع بكار گرفتهشده نمي باشد. سيستم ABC اين مشكل را بوسيله مرتبط كردن هزينه هاي سازماني با هزينه هايفعاليت هاي عملياتي مرتفع مي سازد.

از نظر عملي، سيستم ABC روابط علّي بينايجاد هزينه هاوفعاليتهاي لازم جهت ارائه خدماتي را كه براي سازمان ارزش اقتصادي ايجاد مي كنند،مشخص مي سازد. اين سيستم از اين باور سرچشمه مي گيرد كه خدمات، فعاليتها را مصرفمي كنندوفعاليتها منابعرا. در اين روش ابتدا هزينه ها به فعاليتها تخصيص مي يابدوسپس هزينه هاي تخصيص يافتهبه فعاليتها، بر مبناي استفاده هر يك از خدمات از فعاليتها، به آنها تخصيص داده ميشود (شكل شماره1). در واقع هزينه يابي بر مبناي فعاليت شيوه اي است كه بر اساس آن،هزينه خدماتويا محصولاتبه عنوان جمع هزينه فعاليتهايي كه به خاطر ارائه آنها انجام مي شود، بدست مي آيد.

تخصيص هزينه ها به خدمات

تعيين مبناي هزينه

مراكز فعاليت

هزينه‎ها

مرحله دوم تخصيص

مرحله اول تخصيص

منابع

فعاليتها‎

شكل شماره1 مكانيزم اجرائي سيستم ABC

منبع: (Turny,P”Activity Based Costing”Kogan Page,1997 )

از نظر فرآيندي در سيستم ABC،طرحريزي هزينه ها با تاكيد بر فرآيند مستمر بهسازي است. در اين روش بر شناساييفعاليتهاي داراي ارزش افزودهوفعاليتهاي بدون ارزش تاكيدمي شودوبراي حذففعاليتهاي بدون ارزش افزوده تلاش مي شود. به بيان ديگر روش هزينه يابي بر مبنايفعاليت را مي توان براي شناساييوحذف فعاليتهايي بكار برد كهباعث افزايش هزينه ها مي شوند، بدون آنكه ارزش افزوده اي را دريافت كنندگان خدماتايجاد كنند. هزينه هاي بدون ارزش افزوده، هزينه آن گروه از فعاليتهايي است كه ميتوان آن را حذف كرد بطوريكه كاهشي در كيفيت خدمت، عملكردويا ارزش آن رخ ندهد. بابكارگيري اين ديدگاه سيستم ABC، مي توان به كاهش هزينه ها، از طريق حذففعاليتهاي اضافيوغيرسودمندويافتن روشهايجديدواقتصادي براي انجامفعاليتهاي داراي ارزش افزوده دست يافت.

5-سيستم هزينه يابي چيست؟

به كليه متدهاوروشهايي كه جهت شناسايي،كشفوتعيين هزينه هايتشكيل دهنده خدمات يا محصولات مي گردد را هزينه يابي گويند.

1-هزينه يابي بيمارستانيوتجزيهوتحليل هزينه ها مي تواند بهسياستگزاران، مديران بيمارستانوبخشها كمك كند تا دريابندكه نظام بيمارستاني تا چه اندازه از نظر مالي به اهدف تعيين شده دست يافتهاست.

2- اطلاعات هزينه يابيوتجزيهوتحليل آنهامي تواندابزارهاي مناسبي را براي تصميم گيريهاي مديريت فراهم كند.

3- اين سيستم اطلاعاتي را فراهم مي كندكه بر اساس آن مي توان با مقايسه اين اطلاعات با بودجه هاي تعيين شده براي هر بخشويا مقايسه آن با سالهايقبل، عملكرد قسمتهاي مختلف را ارزيابي كردونقاط ضعفوقوت را شناسايي نمود.

4- اطلاعات هزينه يابي مي تواند درنظامبودجه ريزيوبرنامه ريزيآينده بكار گرفته شودوهمچنين مبنايي را براي نرخهاي جذب هزينه در طول دوره، فراهم كند تا بر اين اساسنظام هزينه يابي بتواند بطور واقعي عملكرد مالي سازمان را نشان دهد.

5- علاوه بر اين با دسترسي به اطلاعاتهزينه يابي مي توان درآمدهاي ايجاد شده درهر بخشويا كل بيمارستان را باهزينه هاي اتفاق افتاده مقايسه كردوبا شناسايي بخشهاومراكز فعاليت پرهزينه، عللايجاد هزينه ها را شناساييوتصميمات مناسب را براي كاهشاين هزينه ها اتخاذ نمود. 6-مراحل طراحي سيستم پيشنهادي

گام اول: تشكيل تيم طراحي سيستموتيم جمع آورياطلاعات

گام دوم: تعريف مراكزفعاليت

فعاليت كاري است كه توسط انساندستگاهويا تركيب هر دودر راستاي اهداف تعيين شده انجام مي شود. عنصر اصلي در تعيينفعاليت هدفهزينه است.

چون مراكز فعاليت عامل ايجاد هزينههاي مستقيم در خود مركز فعاليتوعامل جذب هزينه هاي غيرمستقيم از ساير مراكز فعاليت مي باشند.

براي انتخاب مراكز فعاليت در هربيمارستان بايد به نوع كاروهدفي كه براي هر بخش تعريفشده است، توجه كرد.

براي تفكيك مراكز فعاليت در ابتداياجراوبكارگيري سيستمبهتر است كه اين مراكز فعاليت طوري تعريف شوند كه با ساختار سازمانيوحسابداري بيمارستان تطبيقداشته باشد. از آنجا كه در بيشتر سيستم هاي موجود هزينه يابي بيمارستاني، كليهاطلاعات هزينه اي براساس تقسيم بندي سازماني پايه گذاري شده است اين تقسيم بنديوباعث سهولت در جمع آوري اطلاعات طراحي سيستموراحتي كاربران آن مي گردد. براي شناسايي مراكز فعاليت مي توان از روش مصاحبه، مشاهدهو....استفاده كرد.

گام سوم تفكيك مراكز فعاليت برحسب عمليات

مراكز فعاليت در هر بيمارستان عمدتابرحسب عملياتي كه انجام مي دهند به سه دسته كلي تقسيم مي شوند كه عبارتند از :

1-مراكز فعاليت عملياتي: مراكز فعاليت عملياتي، بخشهايي هستند كه بطور مستقيم درگير فرآيند ارائه خدمات به بيماران ميباشند. از قبيل بخشهاي جراحيويا بخشهاي مراقبتي بستري. اين بخشها در اصطلاح “بيمار محوري“ مي باشند.

2-مراكز فعاليت تشخيصي: اين مراكز فعاليتبراي ارائه خدمات تشخيصي وجانبي به بخشهاي عملياتي وبيماران فعاليت دارندومي توانند به عنوان واحدهايمستقل هزينه اي به حساب آيند. مانند واحد آزمايشگاهويا راديولوژي. اين بخشها دراصطلاح “خروجي محوري“ مي باشند.

مراكز فعاليت پشتيباني عمومي: اينمراكز فعاليت خدمات عموميوپشتيباني را جهت مراكزفعاليت عملياتيوتشخيصيانجام مي دهدوبطورمستقيم درگير ارائه خدمات به بيماران نمي باشند مانند واحد حسابداريويا واحد تداركات. اين بخشهارا در اصطلاح “خدمات محوري“ مي نامند.


مبلغ واقعی 21,851 تومان    20% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 17,481 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۷ خرداد ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 1818

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون جهت سفارش بر روی لینک زیر کلیک نمائید . ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟ خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول داشته باشد و یا می خواهید دل کسی را بدست بیاورید و در این راه همیشه با شکست مواجه شده ...

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

معرفی کتاب:رستاخیز مردگان العضیف ترجمه شده نسخه فارسی عربی وانگلیسی (رستاخیز مردگان العضیف)کتاب نکرونومیکون ( آخرت مردگان ) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند.!! نام دیگرش ولی الضعیف است..!! مؤلف اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت کنید. بعضی وقت ها پیش ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

سوال عملی Power Point با جواب

سوال عملی Power Point با جواب

دانلود نمونه سوال قطعی پاورپوینت با جواب تشریحی تعداد فایل : 2 نوع فایل : Pdf ...


مطالب تصادفی

 • کیفیت خدمات خرده فروشی یعنی جنبه های فیزیکی قابلیت اطمینان تعاملات شخصی حل مسئله و خط مشی فروشگاه های شهروند
 • یافتن رابطه ی بین جو سازمانی مدارس ابتدایی شهرستان پیرانشهر با میزان اعتماد موجود در معلمان این شهرستان
 • هدف اصلي اين تحقيق بررسی و اولویت بندی روشهای تبلیغاتی موثر در جذب گردشگران خارجی به ایران است
 • هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش در سازمان می باشد؟
 • های مایع سازی گاز مایع طبیعی و مباحث مطرح شده در خصوص ورود ایران به بازار تجارت LNG
 • تحقیقات و پروژه های دانشگاهی صنایع
 • انجام کلیه امور مربوط به پایان نامه درمجموعه شیمی و فیزیک و نساجی
 • انجام تمامی سفارشات کیف چرم مردانه و زنانه (کمترین قیمت-بهترین کیفیت)
 • آموزش سایت bitdouble.io و نحوه کسب بیتکویین از طریق انجام بازی
 • ۱۰ اشتباه مهلک در طراحی وبسایت استارتاپ‌ها
 • جدیدترین مکمل های ورزشی سالم روز دنیا
 • مکمل های ورزشی کی سی ان K.C.N
 • Body Attack L-Carnitine Liquid 2000 - 1000ml
 • Arginine Shock - 260 Caps
 • Lipo 100 - 120 Caps

خراسان شمالی.اسفراین

تحقیق دانش اموزی