تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 3801
 • بازدید دیروز : 4050
 • بازدید کل : 2668561

طراحی و تحلیل پارامتری تقویت کننده عملیاتی در تکنولوژی های CMOS و CNFET


طراحی و تحلیل پارامتری تقویت کننده عملیاتی در تکنولوژی های CMOS و CNFET

فهرست مطالب

چکیده.. 1

فصل اول:کلیات تحقیق

1- بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق.. 3

1-1 تکنولوژی های مورد استفاده.. 5

1-1-1 نانولوله های کربنی. 5

1-1-2نانو سیم های سیلیکونی. 6

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1 ساختار ترانزیستور مبتنی بر نانولوله کربنی.. 11

2-2 کاربرد نانولوله کربنی در نانو الکتریک.. 13

2-3 روشهای تولید و رشد نانولوله کربنی.. 14

2-4 ترانزیستورهای اثر میدانی مبتنی بر نانولوله های کربنی.. 16

2-4-1روال ساخت ترانزیستورهای مبتنی بر نانولوله های کربنی. 18

2-5مزایای استفاده از ترانزیستورهای مبتنی بر نانو لوله های کربنی 19

2-6 چالش های استفاده از ترانزیستورهای مبتنی بر نانولوله های کربنی 20

2-6-1 تغییر پذیری در قطر نانولوله های کربنی.. 21

2-6-2 تراکم بسته بندی نانولوله ها.. 23

2-6-3 فاصله بین نانولوله های کربنی مجاور و تغییر پذیری آن.. 24

2-6-4 نامرتبی در نانو لوله ها.. 24

2-6-5 وجود اتصالات SB بین سورس و درین و نانولوله ها.. 24

2-6-6 رشد ناخواسته فلز در نانو لوله ها.. 25

فصل سوم: روش تحقیق

1- مقدمه.. 27

3-1op-amp دو طبقه. 28

3-1-1 بهره حلقه باز فرکانس پایین AOLDC. 30

3-2-1 نرخ مد مشترک ورودی.. 31

3-1-3 توان مصرفی.. 32

3-1-4سویینگ خروجی.. 32

3-1-5آفست.. 32

3-2جبران سازی op-amp. 33

3-1-2حذف صفر. 43

3-2-2 جبران سازی برای عملکردهای با سرعت بالا.. 45

3-3سرعت تغییرات خروجی (Slew Rate). 51

3-4 CMRR 53

3-5PSRR. 55

3-6 خلاصه مقادیر cmos op-amp. 57

فصل چهارم: نتایج

4-1 ساختار مبتنی بر ترانزیستورهای نانولوله کربنی.. 60

4-2 cnfet op-amp دو طبقه.. 62

4-3 بهره حلقه باز cnfet op-amp. 64

4-4 پاسخ فرکانسی cnfet op-amp. 65

4-5 پاسخ پله cnfet op-amp. 66

4-6 شبیه سازی CMRR در cnfet op-amp. 67

4-7 خلاصه پارامترهای cnfet op-amp. 68

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

5-1 مقایسه پارامترهای cmos&cnfet op-amp..............................................................................................................70

5-2 نتیجه گیری.....................................................................................................................................................................70

5-3 کارهای آینده ................................................................................................................................................................71

منابع.. 72

چکیده انگلیسی.. 78

 فهرست جدول ها

عنوان صفحه

جدول 3-1 پارامترهای نوعی برای طراحی آنالوگ با استفاده از فرایند short CHANNEL CMOS30

جدول 3-2 خلاصه پارامترهای CMOS OP-AMP58

جدول 4-1 پارامترهای نوعی برای طراحی آنالوگ با استفاده از فرایند cnfet &stanford model63

جدول 4-2خلاصه پارامترهایcnfet op-amp68

جدول 4-3 مقایسه پارامترهای cmos &cnfet op-amp68

 فهرست شکل ها

شکل1-1.نانو لوله کربنی تک دیواری5

شکل 1-2-الف. ترانزیستوراثرمیدانيمبتنيبرنانوتیوببا استفادهازساختار back gate6

شکل 1-2-ب. ترانزیستوراثرمیدانيمبتنيبرنانوتیوببا استفادهازساختار gatetop6

شکل1-3. ترانزیستوراثرمیدانيمبتنيبرنانوسیمسیلیکونی9

شکل 2-1. نمایش مصور از نانولوله تک جداره با آرایه متقارن12

شکل 2-2. یکنانولوله یکربنیکهتوسطغلطاندنیکورقه یگرافیت بدستآمده13

شکل 2-3. ساخت نانولوله کربن به روش CVD15

شکل 2-4-الف.ساختارترانزیستورمبتنیبرنانولولههایکربنی نوع SB16

شکل2-4-ب.ساختارترانزیستورمبتنیبرنانولوله هایکربنی نوعMOSFET16

شکل 2-5-الف. ناحیههدایتترانزیستورمبتنیبرنانولوله هایکربنینوعSB17

شکل 2- 5-ب. ناحیههدایتترانزیستورمبتنیبرنانولوله هایکربنی نوعMOSFET17

شکل 2-6-الف. رشدحرارتیSiO2 بررویویفرسیلیکون19

شکل 2-6-ب. کشیدنالگویبرایتنظیمنشانه ها19

شکل 2-6-ج. بازکردنپنجره هایضدنور19

شکل 2-6-د. رسوبکاتالیزور19

شکل 2-6-ه. خوردگیمادهضدنور19

شکل 2-6-و. رشدنانولوله هابهروشCVD19

شکل 2-6-ز. ساختالکترودهایفلزی19

شکل 2-6-ح. ساختپشتهبالایگیتکهشاملوفلزگیتمیشود19

شکل 2-6-ط. ناخالصسازیCNT19

شکل 3-1.بلوک دیاگرام op-amp دو طبقه با بافر خروجی27

شکل 3-2.op-amp دو طبقه بیس29

شکل 3-3-الف.منحنی انتقال DC برای op-amp شکل 2-331

شکل 3-3-ب. بهره (مشتق الف)31

شکل 3-4-الف. نمایش چگونگی ایجاد ولتاژ آفست برگشتی به ورودی33

شکل 3-4-ب. مدل کردن آفست33

شکل 3-5. بلوک دیاگرام سطح op-amp33

شکل 3-6. مثالی از فیدبک در op-amp36

شکل 3-7. پیکر بندی ولتاژ فالوئر ،مثالی از تقویت کننده حلقه بسته با ضریب فیدبکی یک36

شکل 3-8. مدل مورد استفاده برای تخمین پهنای باند در یک تقویت کننده cmos36

شکل 3-9. محاسبه پاسخ فرکانسی op-amp38

شکل 3-10. پیکر بندی مدار مورد استفاده برای شبیه سازی پاسخ فرکانسی حلقه باز39

شکل 3-11. پاسخ فرکانسی حلقه باز op-amp شکل 3-940

شکل 3-12. افزایش مقدار خازن جبران ساز به 2.4pf41

شکل 3-13. پاسخ پله ضعیف op-amp با وجود صفر42

شکل 3-14. اضافه کردن مقاومت حذف صفر در op-amp شکل 3-942

شکل 3-15. پاسخ پله مناسب op-amp در غیاب صفر43

شکل 3-16. مستقل کردن فرایند مقاومت حذف صفر44

شکل 3-17. استفاده از یک تقویت کننده برای کم اثر کردن سیگنال فوروارد44

شکل 3-18. فیدبک کردن یک جریان به طور غیر مستقیم جهت جلوگیری از صفر RHP45

شکل 3-19. مدل مورد استفاده برای تخمین پهنای باند با جریان فیدبک غیر مستقیم46

شکل 3-20. شبیه سازی اپ امپ شکل 3-9 با استفاده از جبران سازی غیر مستقیم در شکل 3-1848

شکل 3-21. پاسخ پله اپ امپ شکل 3-18 با پاسخ فرکانسی شکل 3-2049

شکل 3-22. پیاده سازی جبران سازی فیدبک غیر مستتقیم بدون توان مصرفی اضافه در اپ امپ دو طبقه50

شکل 3-23-الف. پاسخ پله اپ امپ شکل 3-22 با بار خازنی 100Ff50

شکل 3-23-ب. پاسخ فرکانسی اپ امپ شکل 3-22 با بار خازنی 100Ff51

شکل 3-24. عملکرد سیگنال بزرگاپ امپ شکل 3-952

شکل 3-25. عملکرد سیگنال بزرگاپ امپ شکل 3-2254

شکل 3-26. مدار مورد استفاده برای شبیه سازی CMRR54

شکل 3-27. op-amp توپولوژی معکوس55

شکل 3-28-الف. مدار تست برای تعیین PSRR56

شکل 3-28-ب. بهره حلقه باز56

شکل 3-28-ج. بهره از سیگنال Ac در VDD به خروجی56

شکل 3-28-د. بهره از سیگنال AC در زمین به خروجی56

شکل 4-1. ساختارسهبعدیترانزیستورمبتنیبرنانولولهکربنیبا4 نانولولهکربنیبهعنوانکانال60

شکل 4-2-الف. منحنی انتقال DC برای cnfet op-amp64

شکل 4-2-ب. بهره (مشتق) AOLDC64

شکل 4-3. پاسخ فرکانسی cnfet op-amp65

شکل 4-4. پاسخ پله بسیار خوب cnfet op-amp66

شکل 4-5. نمایش CMRR در cnfet op-amp67

شکل 4-6. عملکرد سیگنال بزرگ cnfet op-amp67

 1.بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق

درسال1965گوردونمورپیشبینيكردكهتعدادترانزیستورهايرويیكتراشهدرهردوسال،دوبرابرخواهد شد [1].

در سالهای نه چندان دور اخیر ،دانشمندان و محققان به این حقیقت رسیده اند که نانولوله های کربنی یکی از مهمترین نشانه های انقلاب تکنولوژی نانو هستند.در ابعاد پایین،ساختارهای نانو از قبیل نقاط کوانتومی ،نانوسیم ها و نانولوله های کربنی ویيگیهای منحصر به فردی دارند که آنها را کاندیدای نوظهوری برای کاربردهای تکنولوژیکی پیشرفنه در آینده تبدیل نموده است.نانولوله های کربنی ویژگی منحصر به فردی به عموان یکی از اندک سیستم هایی که اندازه آزمایشگاهی افزاره ممکن است به مدل های با ابعاد اتمی برسد و با پیشبینی ها تطبیق پیدا کند می باشند ،بنابراین تایید نتایج روشهای محاسباتی و طراحی تئوری با نتایج آزمایشگاهی محقق می گردد.این افزاره های در مقیاس نانو اغلب ویژگیهای نامحدودی دارند ولی طراحی افزاره ها و مدارات نانوبعدی ،بدون محدودیت نیست.مقیاس کردن در توپولوژی مبتنی بر سیلیکون دارای محدودیت های جدی وابسته به تکنولوژی ساخت و عملکرد افزاره است.

پیشبیني هاتوسط[1] ITRS نشانميدهدكهمقیاسكردنCMOSدر حدودسال 2018 بارسیدنبهعرضكانال20نانومتربهپایانخواهدرسید[2].

حتيرسیدنبهاندازه22 نانومترهمبهمشكلاتحلنشدهزیاديبرخوردميكندكهمهمترینآنهاتوان مصرفی )بهویژهجریانهاينشتي2 (،تغییراتفرآیندساخت3، مشكلاتقابلیتاطمینان4وافزایشهزینهساختاست. مقیاس كردنترانزیستورها،كمشدنتوانایيبرايتحملتغییراتپروسهساخترابههمراهدارد. باكوچكترشدنترانزیستورهااتمهايكمتريقطعاتمختلفراميسازند. كمبودقابلیتپیشبیني،فرآیند طراحيراپیچیدهكردهوباادامهكاهشابعادتکنولوژی، اینپیچیدگیبیشترهمميشود .[3] بزرگترینمشكلبرايكاهشابعادترانزیستورها،مسائلمربوطبهاقتصاداست. هزینهساختبهصورتنمایيدرحالافزایشبودهوهمزمانبا افزایشنمایيتعدادترانزیستورهادرحالافزایشاست. این افزایشدرواقعبهدلیلاستفادهازروشساختبالابهپایین درطراحيمدارهايمجتمعاست. اینبدانمعناستكهلایه ها رويیكویفرسیلیكونياضافهميشوندكهنیازمندهزارانمرحله،قبلازساختكاملمداراست. باوجودآنكهاین فرآیندامكانساختمدارهاوسیستمهايقابلاطمینانرابهماميدهد،كاهشابعاد،تولیدماسكهايقابلاطمینانرا بسیارگرانميكند[4].


مبلغ واقعی 44,655 تومان    20% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 35,724 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۶ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 752

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون جهت سفارش بر روی لینک زیر کلیک نمائید . ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟ خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول داشته باشد و یا می خواهید دل کسی را بدست بیاورید و در این راه همیشه با شکست مواجه شده ...

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

معرفی کتاب:رستاخیز مردگان العضیف ترجمه شده نسخه فارسی عربی وانگلیسی (رستاخیز مردگان العضیف)کتاب نکرونومیکون ( آخرت مردگان ) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند.!! نام دیگرش ولی الضعیف است..!! مؤلف اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت کنید. بعضی وقت ها پیش ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

سوال عملی Power Point با جواب

سوال عملی Power Point با جواب

دانلود نمونه سوال قطعی پاورپوینت با جواب تشریحی تعداد فایل : 2 نوع فایل : Pdf ...


مطالب تصادفی

 • کیفیت خدمات خرده فروشی یعنی جنبه های فیزیکی قابلیت اطمینان تعاملات شخصی حل مسئله و خط مشی فروشگاه های شهروند
 • یافتن رابطه ی بین جو سازمانی مدارس ابتدایی شهرستان پیرانشهر با میزان اعتماد موجود در معلمان این شهرستان
 • هدف اصلي اين تحقيق بررسی و اولویت بندی روشهای تبلیغاتی موثر در جذب گردشگران خارجی به ایران است
 • هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش در سازمان می باشد؟
 • های مایع سازی گاز مایع طبیعی و مباحث مطرح شده در خصوص ورود ایران به بازار تجارت LNG
 • تحقیقات و پروژه های دانشگاهی صنایع
 • انجام کلیه امور مربوط به پایان نامه درمجموعه شیمی و فیزیک و نساجی
 • انجام تمامی سفارشات کیف چرم مردانه و زنانه (کمترین قیمت-بهترین کیفیت)
 • آموزش سایت bitdouble.io و نحوه کسب بیتکویین از طریق انجام بازی
 • ۱۰ اشتباه مهلک در طراحی وبسایت استارتاپ‌ها
 • جدیدترین مکمل های ورزشی سالم روز دنیا
 • مکمل های ورزشی کی سی ان K.C.N
 • Body Attack L-Carnitine Liquid 2000 - 1000ml
 • Arginine Shock - 260 Caps
 • Lipo 100 - 120 Caps

خراسان شمالی.اسفراین

تحقیق دانش اموزی