تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 3512
 • بازدید دیروز : 4050
 • بازدید کل : 2668272

اثرات تجویز عصاره چای سبز برروی کیفیت اسپرم در موش بعد از حرارت دادن بیضه ها word


اثرات تجویز عصاره چای سبز برروی کیفیت اسپرم در موش بعد از حرارت دادن بیضه ها word

چکیده

 چای سبز از برگ های جوان گیاه کاملیا سینسیس تهیه می شود که غنی از مواد آنتی اکسیدان، ضد التهاب و ضد سرطان است. هر عاملی که باعث افزایش دمای بیضه ها شود، مانند دمای محیطی بالایا استرس حرارتی موضعی در ناحیه بیضه، می تواند باعث اختلال در اسپرماتوژنز و ناباروری ناشی از آزواسپرمی و الیگواسپرمی شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات درمانی حاصل از تجویز خوراکی عصاره گیاهی چای سبز بر روی اسپرماتوژنز در موش هایی است که بیضه آن ها تحت استرس حرارتی قرار گرفته است. بدین منظور تعداد 90 سر موش سوری نر بالغ انتخاب و به شش گروه، شامل دو گروهکنترل چای سبز، دو گروه درمانی با چای بعد از حرارت دادن، یک گروه کنترل حرارت و یک گروه کنترل عادی تقسیم شده و بیضه موش های مربوط به گروه های درمانی و کنترل حرارت، تحت استرس حرارتی موضعی ناحیه اسکروتوم توسط حمام آب گرم 42 درجه سانتی گراد بمدت 20 دقیقه قرار گرفت، سپس گروه های درمانی تحت تجویز خوراکی و روزانه با دوزهای mg / kg 500 و750 قرار گرفته و سرانجام در روزهای 14 و 28 و 42 با نمونه گیری از بیضه و اپیدیدیم آن ها تعداد، میزان زنده مانی و حرکت اسپرم های موجود در دم اپیدیدیم ارزیابی گردید. نتایج نشان می دهد درحالیکه اثرات مخرب حرارت بر روی اسپرماتوژنز و باروری در نتایج حاصل از گروه حرارت کاملا پیداست، تجویز عصاره مذکور بعد از گذشت 28 روز با دوزmg / kg 500 باعث بهبود فاکتورهای مربوط به باروری و خصوصیات اسپرمی مذکور و تخفیف اثرات مخرب ناشی از حرارت بر روی بیضه ها می شود.

کلمات کلیدی : چای سبز، موش، اسپرماتوژنز، استرس حرارتی ، بیضه.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصلاول : مقدمهوهدف

مقدمهوهدف............. .......2

فصلدوم : کلیاتوبررسیمنابعموجود

1-2- بررسیکلیگیاهچایسبزویافتههایقبلی............................................................................6

1-1-2- گیاهشناسیچایسبز...............................................................................................6

2-1-2- محتویاتشیمیایی گیاهچایسبز..............................................................................7

3-1-2- پلیفنولهایعمدهموجوددرچایسبز....................................................................8

4-1-2- استفادههایدرمانیوخواصداروییاینگیاه........................................................9

5-1-2- انواعمشهورچایموجوددردنیا ............................................................................11

6-1-2- عوارضجانبی ......................................................................................................12

2-2- آناتومیوفیزیولوژیدستگاهتناسلیحیواننر......................................................................13

1-2-2- بیضه.......................................................................................................................13

2-2-2- مجرایآوران.........................................................................................................16

3-2-2- اپیدیدیمومجرایوابران........................................................................................17

4-2-2- انتقال،بلوغوذخیرهاسپرمدراپیدیدیم....................................................................18

5-2-2- غددضمیمهجنسی..................................................................................................19

6-2-2- رونداسپرمزایی.....................................................................................................20

7-2-2- ساختاروعملاسپرم...............................................................................................21

8-2-2- تنظیمهورمونیرونداسپرمزایی.............................................................................23

3-2- عواملمخرباسپرماتوژنز....................................................................................................24

4-2- اثراتمخربحرارتوافزایشدمابردستگاهتولیدمثلینر..................................................24

1-4-2- تاثیر حرارترویبافتبیضه ................................................................................24

2-4-2- تاثیرحرارتبراسپرمموجوددرمایعمنی .............................................................25

3-4-2- تأثیرحرارت براسپرمهایموجوددرمایعrete testis.........................................26

4-4-2- تاثیر حرارت رویبررویفعالیتاندوکرینی .......................................................26

5-4-2- تاثیرحرارترویباروریوبارورسازیواسپرمها.................................................27

6-4-2- تاثیرحرارتبررویاسپرمزایی .............................................................................28

7-4-2- مکانیسم اثرات حاصل از حرارت برروی بیضه ........................................................29

8-4-2- روشهای مختلفحرارتدادنبیضههادرمطالعاتتجربی ....................................32

5- 2- ارزیابی قوام غشای اسپرمی..................................................................................................33

1- 5- 2- اساس تست HOS-WT........................................................................................34

2- 5- 2- اساس رنگ آمیزی ائوزین – نگروزین...................................................................34

فصلسوم : موادوروشکار

1-3- موادمصرفیوغیرمصرفی...................................................................................................36

2-3- موادولوازمعصارهگیری....................................................................................................36

3-3- روشکار............................................................................................................................37

1-3-3- تهیهگیاهوعصارهگیری.........................................................................................37

2-3-3- حیواناتمورداستفاده.............................................................................................37

3-3-3- نحوهیحرارتدادناسکروتوم............................................................................38

4-3-3- گروهبندینهاییوبرنامهیدرمانی........................................................................38

5-3-3- روشنمونهگیریوارزیابی....................................................................................39

6-3-3- روشمطالعهیآماری............................................................................................40

فصلچهارم : نتایج

1-4- نتایج حاصلازبررسیمیانگینوزنبدن .............................................................................42

2-4- نتایجحاصلازشمارشاسپرمها..........................................................................................43

3-4- نتایجحاصلازبررسیاسپرمهایزنده................................................................................44

4-4- نتایجحاصلازبررسیحرکتاسپرمها...............................................................................45

5-4- نتایجحاصلازبررسی اسپرم های HOS – WT منفی ........................................................46

فصلپنجم : بحثونتیجهگیری

1-5- بحث...................................................................................................................................63

2-5- نتیجهگیری..........................................................................................................................70

3-5- پیشنهادات............................................................................................................................71

منابع..............................................................................................................................................73

 

فهرستجداول

عنوانصفحه

جدول 1-4: وزنکلبدن .............................................................................................................47

جدول 2-4 : تعداداسپرمدردماپیدیدیم در گروههای مختلف .....................................................48

جدول3-4 : درصداسپرمهایزندهدر گروههای مختلف ...........................................................49

جدول 4-4 : درصدحرکتاسپرمهادر گروههای مختلف............................................................50

جدول 5-4: درصداسپرم های HOS –WT منفی در گروههای مختلف......................................51

 فهرستتصاویرونمودارها

عنوانصفحه

تصویر 1-2: تصویرظاهریچایسبز .............................................................................................7

تصویر 2-2: ساختارشیمیاییمهمترینکاتچینهایموجوددر چایسبز.........................................9

تصویر 3-2: دستگاهتناسلیموشنر...............................................................................................16

تصویر 4-2: اپیدیدیموبخشهایآندرحیواناتمختلف.............................................................18

تصویر 5-2: مراحلتقسیممیوز.......................................................................................................21

تصویر 6-2: مراحلتشکیلآکروزوم.............................................................................................22

تصویر7-2: تفاوتآکروزومدرگونههایمختلف........................................................................22

نمودار 1-4: میانگینوزنبدندرروزهایمختلف ...................................................................... 52

نمودار 2-4: میانگینوزنبدندرگروههایمختلف ................................................................... 53

نمودار 3-4: میانگینتعداداسپرمدردماپیدیدیمدرروزهایمختلف.............................................54

نمودار 4-4: میانگینتعداداسپرمدردماپیدیدیمدرگروههایمختلف..........................................55

نمودار5-4 : میانگیندرصداسپرمهایزنده(زندهمانی)درروزهایمختلف..................................56

نمودار6-4 : میانگیندرصداسپرمهایزنده(زندهمانی)درگروههایمختلف................................57

نمودار 7-4 : میانگیندرصدتحرکاسپرمهادرروزهایمختلف.................................................58

نمودار 8-4 : میانگیندرصدتحرکاسپرمهادرگروههایمختلف...............................................59

نمودار 9-4 : میانگیندرصداسپرمهایHOS – WT منفی درروزهایمختلف.............................60

نمودار10-4 : میانگیندرصداسپرمهای HOS – WT منفیدرگروههایمختلف.........................61

 فصــل اول

فصـل اول

مقـدمه و هـدف:

طب در کشور ما مربوط به دوره آریایی است و اوستا اولین کتابی است که از گیاهان دارویی سخن گفته است. برای پی بردن به اهمیت گیاه درمانی و معالجه بیماران بطریق سنتی همینقدر کافیست که متذکر شویم کتاب قانون ابن سینا پزشک عالیقدر اسلامی که در عالم پزشکی شهرت جهانی دارد بمدتی قریب چهارصد سال در دانشکده های پزشکی اروپا تدریس شده و تنها وسیله مداوای بیماران بوده است (2، 3،4 و 7).

در قرن شانزدهم، باغ های گیاهی به منظور کشت دارو در مدارس پزشکی بوجود آمد، تا اینکه در سال 1950 میلادی گزارش شد که 30 درصد از داروهای جدید نیز از گیاهان مشتق
می شوند (2، 3، 4، 8 و 70 ).

اکنون با پیشرفت های علمی باید اذعان نمود که طب جدید در کشف آنتی بیوتیک ها شایان توجه بوده و خدمات بهداشتی ارزنده ای به مردم جهان نموده است. اما منکر این حقیقت نمی توان شد که در بعضی موارد برای معالجه بیماران کلیوی، کبدی، عصبی و پوستی با روش ها و داروهای طب جدید نتیجه شایان توجهی عاید بیماران نمی شود. در حالیکه بعکس با متد گیاه درمانی و طب سنتی زودتر و بهتر شفای آن ها حاصل می گردد. این خاصیت اغلب بعلت وجود ترکیبات آنتی اکسیدانی در گیاهان از جمله ویتامینBوC، کاراتنوئیدها، لیکوپن ها و فلاونوئیدهایی می باشد که موجب جلوگیری از آسیب های ناشی از رادیکال های آزاد می شوند(7، 11، 12، 46، 64، و72).

چای سبز گیاه دارویی است با برگ های همیشه سبز که در بسیاری از مناطق خوش آب و هوا
می روید. چای سبز طی قرن ها از پرطرفدارترین نوشیدنی ها در کشور های چین و ژاپن بوده است. مردم در این کشورها بر این عقیده اندکه ترکیبات خاص موجود در چای سبز باعث طول عمر و سلامتی انسان ها می شوند. مطالعات اپیدمیولوژیک نشان می دهد که نوشیدن چای سبز می تواند تأثیر ضد سرطانی داشته باشد. عمده ی خواص مفید چای سبز به علت کاتچین های پلی فنولیک موجود در برگ های آن می باشد که خاصیت آنتی اکسیدانی دارند. این گیاه برای درمان بسیاری از بیماری های مختلف از جمله سرطان های معده ای و روده ای، افزایش فشار خون، افزایش تری گلیسرید خون، کم خونی، پوکی استخوان، پوسیدگی های دندانی استفاده می شود (1، 5، 7،8 و 13).

در پستانداران دمای بیضه ها، 7-2 درجه سانتی گراد پایین تر از درجه حرارت بقیه بدن می باشد. بر اساس مطالعات بافت شناسی مشخص شده است که هر فاکتوری که باعث افزایش دمای بیضه ها شود، بمانند دمای محیطی بالا و استرس حرارتی موضعی، سبب کاهش قدرت تقسیم سلول های اسپرماتوگونی در طول لوله های اسپرم ساز می شود. همچنین حرارت به ساختار کروماتینی اسپرم در اپیدیدیم آسیب می رساند و در نهایت باعث کاهش تعداد اسپرم های متحرک می شود. علاوه بر این حرارت می تواند سلول های پرستار و بافت احاطه کننده لوله های منی ساز را نیز تحت تأثیر قرار دارد (20، 37، 48، 67 و 69).

توانایی باروری اسپرم های تولید شده و تولد جنین های طبیعی در اثر حرارت کاهش می یابد (60).

لذا با توجه به اثرات بسیار مفید عصاره گیاه چای سبز در درمان بسیاری از بیماری ها و عملکرد مثبت این عصاره در بسیاری از ارگان های بدن، هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات تجویز عصاره چای سبز بر روی کیفیت اسپرم ها پس از ایجاد استرس حرراتی موضعی و آسیب به بیضه و روند اسپرماتوژنز می باشد.

 فصــل دوم

کلیــات و بررسی منابع موجود
فصل دوم

کلیات:

1-2- بررسی کلی گیاه چای سبز و یافته های قبلی:

1- 1- 2- گیاه شناسی چای سبز[1]:

چای درختچه ای است بزرگ با برگ های همیشه سبز و بسیار زیبا به ارتفاع یک تا دو متر که ممکن است در نقاط مناسب و خوش آب و هوا به ده متر و یا زیادتر برسد. این گیاه برگ های چرمی، سبز تیره و معطر با گلهای سفید حاوی 6 تا 9 گلبرگ دارد. چای سبز بومی شرق آسیا و خصوصا کشور چین می باشد که در این مناطق و کشورهای افریقای جنوبی بصورت چای سبز و در آمریکا و اروپا بصورت چای سیاه مصرف می شود (1، 5، 8، 21 و 25).

این گیاه از خانواده تیاسه[2] و دارای نام علمی کاملیا سینسیس Camellia sinensis (L) Kuntzeاست (5 و53).

درختچه چای سبز در نواحی شمال ایران مخصوصا لاهیجان بصورت انبوه و با کیفیت بالا پرورش داده می شود (7).

چای سبز از برگ های بخار داده شده تهیه می شود، بنابراین اجزای اصلی و فعال آن دست نخورده باقی می مانند. در مقایسه، برگ های چای سیاه پژمرده شده، غلطانده شده و تخمیر و سپس خشک شده می باشد. در این فرایند تخمیر، به آنزیم پلی فنول اکسیداز اجازه­ی فعالیت بیشتری داده
می شود.چای اولانگ[3]، نیمه تخمیر شده می باشد و از نظر محتوا حد واسط چای های سبز و سیاه است (1، 5، 27، 32 و 68).

تصویر 1-2: شکل ظاهری گیاه چای سبز

 2- 1- 2- محتویات شیمیایی گیاه چای سبز:

چای نواحی مختلف ترکیب متغییر و متفاوتی دارند ولی بطور متوسط از تجزیه چای مواد زیر را بدست آورده اند:

1- پلی فنول ها

2- کافئین ( تئین )

3- تانن یا اسید تانیک: مجموعه پلی فنول های اکسید شده چای را تانن می نامند که میزان آن ها در چای سبز بسیار اندک است. طعم تلخ چای مربوط به این ماده می باشد.

4- مواد چرب

5- آب

6- مشتقات کسانتیک (تئوفیلین و تئوبرومین )

7-اسید اکسالیک

8- ترکیبات معطر بنام تئون

9- املاح معدنی شامل فسفات ها، اکسالات ها، پتاسیم، کلسیم، منیزیوم، منگنز

10- انواع ویتامین ها (1، 7، 8، 24 و53).

 3-1-2- پلی فنول های عمده موجود در چای سبز:

گروهی از کاتچین[4] ها هستند که شامل اپی گالوکاتچین-3-گالات (EGCG )، اپی کاتچین-2- گالات ( ECG )،اپی کاتچین ( EC ) اپی گالو کاتچین ( EGC ) می باشند. این کاتچین ها دارای خاصیت آنتی اکسیدانی بسیار قوی هستند و از رشد سلول های سرطانی ممانعت می کنند. بیشتر اثرات چای سبز بر روی ارگان های بدن مربوط به این آنتی اکسیدان ها است. در تولید چای سیاه این پلی فنول های موجود در برگ چای دستخوش پلی مریزاسیون اکسیداتیو می شوند که توسط پلی فنول اکسیدازها کاتالیز می شوند و منجر به تشکیل فلاوانال ها، تئافلاوین، تئاروبیجین ها و دیگر اولیگومرها طی فرایند تخمیر چای می شود (8 و53).

تصویر 2-2 ساختار شیمیایی مهمترین کاتچین های موجود در چای سبز

 4-1-2- استفاده های درمانی و خواص دارویی این گیاه:

تحقیقات انجام شده در اوهایو نشان می دهد که ماده پلی فنول (کاتچین ها ) در چای، جذب کننده رادیکال های سرطان زا است و بافت را در مقابل سموم و آلودگی محیط زیست حفاظت
می کند. افزودنEGCG که جزئی از عصاره چای سبز است اساسا برداشت H2O2 و مهار کردن
( 8-OHDG) [5]را افزایش می دهد که به اهمیت نقش EGCG در فعالیت های آنتی اکسیدانی و عصاره های چای اشاره دارد. قدرت برداشت گونه های اکسیژن و مهار آسیب اکسیداتیو DNA که توسط UV القا می شود ممکن است تا حدی مکانیسم هایی را که به وسیله آن چای سبز سرطان زایی نور را مهار می کند توضیح دهد (1، 5، 8، 22 و 73).

فعالیت پیشگیری کننده ی شیمیایی چای سبز علیه کارسینوژنز کبد[6] و ریه و سرطان زایی شش، جهش های ناشی از سیگار، کارسینوژنز لوزالمعده و لوکمی و سرطان های معده و رکتوم و پستان مورد توجه قرار گرفته است. چای سبز می تواند آثار سرطان زایی هورمون های زنانه را نیز مهار نماید (1، 5، 8، 22، 68 و 73) .


مبلغ واقعی 33,810 تومان    19% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 27,386 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۶ اسفند ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 275

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی

شاه نعمت‌الله ولی نسخه خطی اشعار و پیشگویی های شاه نعمت الله ولی پر فروشترین کتاب نسخه خطی با بیش از 2000000 فروش تا کنون جهت سفارش بر روی لینک زیر کلیک نمائید . ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

آموزش افزایش سایز آلت تناسلی بدون دارو و دستگاه

اگر واقعا می خواهید با مشکلات جنسیتان به کلی خدا حافظی کنید لطفا مطالب زیر را با دقت بخوانید...! در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟ خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول داشته باشد و یا می خواهید دل کسی را بدست بیاورید و در این راه همیشه با شکست مواجه شده ...

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

دانلود رایگان کتاب رستاخیز مردگان العضیف pdf نسخه

معرفی کتاب:رستاخیز مردگان العضیف ترجمه شده نسخه فارسی عربی وانگلیسی (رستاخیز مردگان العضیف)کتاب نکرونومیکون ( آخرت مردگان ) و یا کتاب دیوانه کننده القابی است که روی این کتاب نهاده اند.!! نام دیگرش ولی الضعیف است..!! مؤلف اصلی این کتاب فردی بدوی اهل شام به نام عبدل ال حضرت در سال ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

اینترنت رایگان همراه اول و ایرانسل !!!!!

توجه توجه روش هایی که کاملا قانونی هستند اما جایی آن ها را پیدا نمیکیند این روش ها بسیار ساده و کاربردی هستند و تنها با طی مراحلی ساده شما می توانید در کم تر از دو دقیقه حداقل ۱ گیگ اینترنت رایگان همراه اول و ۱۴ گیگ اینترنت رایگان ایرانسل دریافت کنید. بعضی وقت ها پیش ...

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

خیلی از دوستان سوال پرسیدن در مورد نحوه ثبت نام که ما در ویدیو زیر تمام موارد را آموزش دادیم در ویدیو زیر در مورد نحوه ثبت نام در سایت الیمپ و آشنایی با تمام اجزای مهم سایت الیمپ توضیح دادیم . برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

سوال عملی Power Point با جواب

سوال عملی Power Point با جواب

دانلود نمونه سوال قطعی پاورپوینت با جواب تشریحی تعداد فایل : 2 نوع فایل : Pdf ...


مطالب تصادفی

 • کیفیت خدمات خرده فروشی یعنی جنبه های فیزیکی قابلیت اطمینان تعاملات شخصی حل مسئله و خط مشی فروشگاه های شهروند
 • یافتن رابطه ی بین جو سازمانی مدارس ابتدایی شهرستان پیرانشهر با میزان اعتماد موجود در معلمان این شهرستان
 • هدف اصلي اين تحقيق بررسی و اولویت بندی روشهای تبلیغاتی موثر در جذب گردشگران خارجی به ایران است
 • هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش در سازمان می باشد؟
 • های مایع سازی گاز مایع طبیعی و مباحث مطرح شده در خصوص ورود ایران به بازار تجارت LNG
 • تحقیقات و پروژه های دانشگاهی صنایع
 • انجام کلیه امور مربوط به پایان نامه درمجموعه شیمی و فیزیک و نساجی
 • انجام تمامی سفارشات کیف چرم مردانه و زنانه (کمترین قیمت-بهترین کیفیت)
 • آموزش سایت bitdouble.io و نحوه کسب بیتکویین از طریق انجام بازی
 • ۱۰ اشتباه مهلک در طراحی وبسایت استارتاپ‌ها
 • جدیدترین مکمل های ورزشی سالم روز دنیا
 • مکمل های ورزشی کی سی ان K.C.N
 • Body Attack L-Carnitine Liquid 2000 - 1000ml
 • Arginine Shock - 260 Caps
 • Lipo 100 - 120 Caps

خراسان شمالی.اسفراین

تحقیق دانش اموزی